Derbyn Ysgariad: 5 Ffordd y Gall Cyplau Oroesi Trwy Ysgariad Gwrthdaro Uchel

Gwrthdaro Rhwng Dyn A Menyw yn Sefyll Ar Naill Ochr I Wal Nid yw unrhyw breakups yn hawdd. Ac o ran ysgariad, gall materion ddod ychydig yn gymhleth. Fodd bynnag, os yw'r ddau berson eisiau, gallant bob amser ddatrys pethau mewn ffordd heddychlon. Ond mae yna achosion pan fydd cyplau'n ymosodol ac yn sbarduno'i gilydd yn negyddol yn barhaus. Trwy sefyllfaoedd o ysgariad gwrthdaro uchel, mae angen i un partner gynnal sofraniaeth a bwrw ymlaen â'r materion cyfreithiol wrth law yn heddychlon.

Yn yr Erthygl hon

Mae cyfathrebu yn hanfodol.

Mewn sefyllfaoedd profi o'r fath, nid oes offeryn gwell na chyfathrebu. Ni fydd ysgariad gwrthdaro uchel byth yn hawdd i'r naill na'r llall o'r partneriaid. Mae hyn oherwydd bod y ddau bartner yn meddwl ac yn teimlo eu bod yn gywir ac nad ydynt yn fodlon meddwl o safbwynt rhywun arall. Felly, mae’n well ceisio cyngor cyfreithiol a gweithredu yn unol â hynny. Ar gyfer hyn, mae angen i gyplau uno dwylo ag a cwmni cyfraith teulu fel bod y prosesau ysgariad yn cael eu gweithredu'n gywir.

Mewn ysgariad gwrthdaro uchel, daw eich partner yn wrthwynebydd i chi! Fe welwch eu bod yn parhau i bryderu am eu diddordebau yn unig, na fyddant yn debyg i'ch rhai chi. Efallai y byddwch hefyd yn teimlo ymosodiad o bryd i'w gilydd. Ac mewn sefyllfaoedd o'r fath, efallai y byddwch yn gweld y canlynol:

  • Rhuthr adrenalin cyfnewidiol a fydd yn eich gwneud chi colli archwaeth ac yn teimlo'n anesmwyth.
  • Anallu i ganolbwyntio ar faterion eraill.
  • Rydych chi'n cael eich blino gan gynddaredd ac yn taflu strancio ar bobl nad ydyn nhw'n ei haeddu.
  • Rydych chi'n cymryd rhan mewn fortecs o hunan-siarad negyddol, a allai wneud pethau'n heriol yn eich bywyd proffesiynol a phersonol.

Os ydych yn atseinio gyda'r holl bwyntiau a grybwyllwyd uchod, gwyddoch hynny adweithiau o'r fath Bydd yn cymryd amser i gael ei datrys yn eich sefyllfa o wrthdaro uchel ysgariad. Felly, derbyniwch ef a gwnewch yn siŵr bod gennych chi bobl eraill i'ch cysuro.

Ychydig o awgrymiadau hanfodol ar sut i oroesi ysgariad:

Gallwch chi bob amser fod yn rhagweithiol a dilyn rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer goroesi ysgariad trwy'r sefyllfa heriol o ysgariad gwrthdaro uchel. Siaradwch â thwrnai cyfraith teulu y gallwch ddibynnu arno a cheisiwch ddod o hyd i ychydig o strategaethau amddiffynnol tra paratoi ar gyfer ysgariad :

  • Peidiwch â derbyn unrhyw lythyr a ddaw heb unrhyw ymateb drafft ynghyd â.
  • Peidiwch â thaflu e-bost at eich gŵr/gwraig, h.y., y cyn-ar fin bod.
  • Peidiwch â gwneud penderfyniad hanfodol am warchodaeth plant a chyllid heb bresenoldeb eich cyfreithiwr.

Mae bob amser yn well ymgynghori â'ch cyfreithiwr am unrhyw rai cyfathrebu y mae angen i chi ei wneud gyda'ch partner tra bod y ddau ohonoch yn mynd trwy ysgariad i osgoi unrhyw wrthdaro annisgwyl mewn ysgariad. Fel hyn, gallwch chi sicrhau nad ydych chi'n cael eich twyllo na'ch twyllo pan fyddwch chi'n barod am ysgariad. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n llofnodi unrhyw ddogfen pan fyddwch chi'n cael eich sbarduno gan unrhyw feddwl neu'n ddig ac yn drist. Cymerwch amser i ddarllen trwy'r telerau ac amodau cyn i chi arwyddo ar y papur. Yr opsiwn delfrydol y mae cwmnïau cyfraith teulu yn ei awgrymu bod cyplau yn cael ysgariad gwrthdaro uchel yw canolbwyntio ar derfyn ariannol.

Felly, mae hynny'n golygu bod angen i barau optio i mewn ar gyfer FDR (Datrys Anghydfod Ariannol). Mae angen trydydd parti niwtral, h.y., cyfreithiwr neu farnwr, a fydd yn clywed y cynigion gan y ddau bartner ac yn awgrymu’r ateb gorau ar sut i baratoi ar gyfer ysgariad. Ac mae'r penderfyniad hwn yn rhywbeth y mae'r barnwr yn ei werthuso'n ofalus ac nid yw'n ei orfodi ar y cwpl sy'n mynd trwy ysgariad gwrthdaro uchel.

1. Peidiwch â throi at gyffredinoli

Pan fyddwch chi a'ch partner yn trafod problemau penodol yn ymwneud â'r ysgariad, mae ymagwedd fesul achos yn gweithio'n well i'r ddau ohonoch. Pan fyddwch chi'n defnyddio datganiadau fel nad ydych chi byth yn gwneud hyn, neu os ydych chi bob amser yn gwneud hyn, mae tymer yn dueddol o fflachio, a gall y sgwrs fynd allan o law yn eithaf cyflym. Mae'n well delio â phethau'n fwy sensitif, trwy ddod â digwyddiadau unigol lle'r oeddech chi'n teimlo y gallent fod wedi bod yn fwy sylwgar neu y dylent fod wedi'ch helpu. Ceisiwch beidio â mynd ar yr amddiffynnol na gwthio eich gŵr i wneud yr un peth.

2. Gwrandewch, Mewn gwirionedd

Cwpl Ypset Sefyll Ochr yn ochr Gartref Ar Ôl Ffrwythloni â Un o'r eiliadau mwyaf rhwystredig mewn perthynas yw pan fyddwch chi'n teimlo fel eich nid yw partner yn rhoi'r sylw i chi ti'n haeddu. Os ydych yn cymryd yn ganiataol yr hyn y maent yn ceisio ei ddweud neu'n torri ar draws yn barhaus, rydych yn y pen draw yn gwadu cyfle iddynt fynegi eu hunain yn llawn. Mae angen i chi roi lle iddyn nhw a dweud wrthych chi sut maen nhw'n teimlo, hyd yn oed os ydych chi'n hyderus am yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud yn eich barn chi.

Mae'r gwahaniaeth rhwng clyw a gwrando yn cael ei golli i lawer o barau, a gall wneud neu dorri eich perthynas. Os ydych chi'n cael trafferth gwrando'n naturiol, ceisiwch dysgu gwrando gweithredol technegau. Ar adegau, aralleiriwch yr hyn y maent yn ei ddweud fel eu bod yn gwybod eich bod yn cadw i fyny ag ef, a gallant hefyd glirio unrhyw gamddealltwriaeth. Gofynnwch gwestiynau - gelwir yr arfer hwn yn wirio canfyddiad - i ddeall yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud yn gywir.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

3. Peidiwch â bod yn amddiffynnol

Nid yw beirniadaeth yn hawdd i'w thrin, ond y peth gwaethaf y gallwch chi ei wneud ar ôl cael eich beirniadu gan eich partner yw eu gwadu a ymddygiad amddiffynnol yn gyfnewid. Nid yw amddiffynnol yn datrys unrhyw sefyllfa. Ar y gorau, mae'n dod i ffwrdd fel esgus, ac mae eich partner siomedig yn gadael i'r mater lithro, a gall, ar y gwaethaf, droi'n ddadl lawn. Nid yw'r naill senario na'r llall yn well. Byddai'n well pe baech yn mynd ati'n rhagweithiol i osgoi'r greddfau hyn i sicrhau bod eich cyfathrebu'n agored, yn onest ac yn addfwyn.

4. Ystyriwch gymryd persbectif gwahanol

Cwpl trist yn eistedd gyferbyn â dyn arall yn dal dwylo gwraig sy Yn ddiamau, mae chwerwder yn gas. Yr hyn sy'n gwneud chwerwder yn hyll yw y gallai drawsnewid eich cymeriad yn ddramatig. Gallai chwerwder droi person rhesymol, fel arall, yn rhywun sydd wedi cynhyrfu cymaint â’i sefyllfa bresennol mewn bywyd fel ei bod bron yn amhosibl gwella. Byddai'n helpu rheoli eich dicter a rhwystredigaeth wrth i chi symud ymlaen gyda phennod newydd sbon. Canolbwyntiwch ar gymryd safbwynt eich gŵr i osgoi mynd yn ddig wrth gael trafodaeth ysgariad gwrthdaro.

5. Osgowch ddangos dirmyg tuag at eich partner

Mae yna materion cyd-rianta , ariannol, a hyd yn oed emosiynol roller-coasters a allai eich gadael yn flinedig ac yn flinedig, yn meddwl tybed a allai pethau fyth fod yn wahanol ac a allech symud ymlaen a bod yn hapus. Y weithred fwyaf negyddol yn ystod ysgariad gwrthdaro uchel yw dangos dirmyg tuag at y person sydd ar fin dod yn gyn bartner i chi. Byddai sylwadau dirmygus yn bychanu eich partner. Ar ben hynny, byddai'n well pe baech yn osgoi galw enwau a choegni. Un o'r awgrymiadau hanfodol ar gyfer ysgariad yw cadw'n glir o ymddygiad dirmygus di-eiriau fel gwenu neu rolio'ch llygaid.

Yn y fideo, mae Esther Perel yn siarad am Gall beirniadaeth barhaus a cheg deimlo fel dwyster isel, rhyfela cronig ac arwain at dranc perthynas.

Osgowch agweddau amharchus o'r fath os ydych chi'n dymuno nawsio'r sefyllfa hynod o wrthdaro yn eich ysgariad gwrthdaro uchel. Mae'n un o'r strategaethau ysgariad craffaf i ddod i gytundeb a dod â phriodas nad yw'n gweithio i ben.

Ranna ’: