Y Rhodd o Anghofio'r Atgofion Drwg

Yr anrheg o anghofio atgofion gwael

Darllenais unwaith fod gan bysgodyn atgof tair eiliad. Er na ellir cadarnhau'r wybodaeth hon, mae'n ymddangos bod pysgodyn yn eithaf hapus yn nofio o gwmpas heb unrhyw gof o drawma. Mae pysgodyn aur neu bysgod trofannol yn cael ei symud o'r tanc yn y siop bysgod, i fag plastig, i danc newydd gyda dŵr newydd ar dymheredd newydd. I greadur dyfrol sy'n dwyn tagell, mae hyn yn sioc fawr i'r system. Heb sôn am orfod byw mewn ysgol gyda physgod newydd eraill nad ydyn nhw bob amser yn dod ymlaen neu berchennog a allai anghofio eu bwydo bob hyn a hyn. Ond gyda chof tair eiliad ni all pysgodyn ddal gafael ar unrhyw boen na dal dig am y gorffennol. Mae'n nofio mewn heddwch.Beth petaech chi'n byw bob eiliad fel petaech chi'n cwrdd â phob person am y tro cyntaf?
ymddygiad ymosodol goddefol mewn priodas

Beth pe na bai gennych ddrwgdeimlad, dim dicter, dim tristwch a dim cof negyddol am eich perthynas? Y tro cyntaf i ni gwrdd â rhywun does gennym ni ddim cof am y gorffennol. Nid oes unrhyw beth i ddal gafael arno. Mae ein cof yn wag, plât yn aros i gael ei lenwi. Fodd bynnag, nid yw ein teimladau yn niwtral.

Y tro cyntaf i ni gwrdd â rhywun, mae yna feddyliau cadarnhaol gyda'r bwriad o gysylltiad da. Mewn byd ystyrlon, ni fyddech chi byth yn dechrau bod yn niwtral gyda dieithryn. Byddech chi'n caru'r dieithryn wrth i chi garu'ch hun. Byddech chi am roi caredigrwydd a chefnogaeth allan ac, wrth gwrs, gosod terfynau i'ch amddiffyn eich hun pan fo angen. Eich nod fyddai cysylltu trwy roi a derbyn cariad.Dychmygwch yr eiliad y bydd eich gŵr neu'ch gwraig yn cerdded yn yr ystafell.

Y foment y byddwch chi'n gweld eich priod, rydych chi nid yn unig yn gweld y person yn y foment honno, ond rydych chi hefyd yn gweld eich priod trwy atgofion o awr yn ôl, eiliadau heibio, dyddiau heibio a blynyddoedd yn ôl. Mae'n bosibl eich bod yn dal poen, drwgdeimlad neu atgofion o sefyllfaoedd poenus gyda'ch priod. Mae'r atgofion hyn yn arllwys yn yr egni rydych chi'n ei roi i'ch priod. Gallant ddod allan mewn tôn, mynegiant wyneb, neu eiriau sy'n ymateb i gof yn y gorffennol.

Mae'n anodd anghofio'r amseroedd heriol yn emosiynol yn eich perthynas.Mae ymatebion emosiynol wedi'u gwreiddio yn ein cyfansoddiad seicolegol. Weithiau, gall hyn fod yn fuddiol i atal niwed pellach neu gymryd rhan yn yr amgylchiad hwnnw eto. Gall fod yn fuddiol ar gyfer goroesi ar brydiau. Fodd bynnag, mae'r syniad i faddau ond heb anghofio yn ystrydeb sydd i fod i amddiffyn eich hun. Ni chafodd ei olygu erioed fel bygythiad i adael i rywun wybod na fyddwch chi byth yn gadael iddyn nhw anghofio'r hyn a wnaethant.


gadawodd fy nyweddi fi

Yn y pen draw, mae llawer o'r ymddygiadau gan ein priod yn ddamweiniol, patrwm ymddygiad dysgedig, ymddygiad nas dysgwyd eto, neu ymateb awtomatig. Lawer gwaith nid yw ymddygiad eich priod gyda'r bwriad o'ch brifo, hyd yn oed os yw weithiau'n creu poen. Mae'n ddealladwy bod pobl yn gwneud camgymeriadau ac yn gwneud eu gorau i'w cywiro. Wedi'r cyfan, mae gennym ein rhestr o gamgymeriadau a diolch byth fod gennym gyfleoedd diddiwedd i newid ein hymddygiad, dro ar ôl tro.

Bydd hyd yn oed rhywun mwyaf cyfiawn yn cwympo sawl gwaith ac yn codi bob tro.

Nid yn unig nad ydym yn berffaith, nid ydym hyd yn oed yn dod yn agos, a dyna pam ei bod yn realiti mor anhygoel ein bod yn gorfod ceisio drosodd a throsodd i wneud dewisiadau gwell. Er y gall pob camgymeriad ddod â rhywfaint o boen, mae'r rhan fwyaf o gamgymeriadau'n symud trwy amser ac yn dechrau o'r newydd. Mae cael cyfle arall yn un o'r anrhegion niferus o fod ar y ddaear. Mae'r anrheg hon ar eich cyfer chi ac mae'r anrheg hon ar gyfer eich priod.

Mae Joshua Foer, Niwrowyddonydd, yn ysgrifennu :

“Nid yw atgofion yn statig. Rhywsut wrth i atgofion heneiddio, mae eu gwedd yn newid. Bob tro rydyn ni'n meddwl am gof, rydyn ni'n ei integreiddio'n ddyfnach i'n gwe o atgofion eraill, ac felly'n ei gwneud hi'n fwy sefydlog ac yn llai tebygol o gael ei ddadleoli. Ond yn y broses, rydyn ni hefyd yn trawsnewid y cof ac yn ei ail-lunio - weithiau i'r pwynt bod ein hatgofion o ddigwyddiadau yn debyg iawn i'r hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd. ”

Mae'r meddwl cychwynnol yn adlewyrchu'r syniad ein bod ni'n rhy aml yn gadael i'n meddwl ac yn gredoau am yr hyn rydyn ni'n ei wybod ein rhwystro rhag gweld pethau fel y maen nhw mewn gwirionedd.

Dychmygwch weld eich priod fel petaech chi'n eu gweld am y tro cyntaf.

Dechreuwch feithrin yr arfer hwn yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Y tro nesaf y byddwch chi'n gweld rhywun sy'n gyfarwydd i chi, gofynnwch i'ch hun a ydych chi'n gweld y person hwn am y tro cyntaf, gyda llygaid ffres, fel y mae ef neu hi mewn gwirionedd, neu os ydych chi'n gweld dim ond adlewyrchiad o'ch meddyliau eich hun am hyn. person.

Ymarfer. Ceisiwch edrych ar eich priod â llygaid ffres a gwylio eiliad hyfryd yn datblygu. Y tro nesaf y bydd eich priod yn cerdded yn yr ystafell, esgus eich bod wedi cwrdd ag ef am y tro cyntaf. Rhowch yr anrheg y byddech chi'n ei rhoi i'r dieithryn, sy'n gyfarchiad cynnes sy'n goleuo llawenydd, gwên, ysgwyd llaw neu gwtsh. Efallai sylwi ar rywbeth neis am eich priod a rhannu hyn yn uchel. Gadewch iddo gael ei glywed. Yna gwyliwch yr ymateb yn y ddau ohonoch.


mae gan wraig hunan-barch isel

Byddwch fel pysgodyn. Nofio mewn heddwch.