Gwiriwch Gydnaws Ysbrydol â'ch Partner Cyn Clymu'r Clym

Gwiriwch Gydnaws Ysbrydol â Mae priodas, rhyw, a chwympo mewn cariad yn hynod ysbrydol.

Yn yr Erthygl hon

Mae yna wyddonwyr sy'n gwneud popeth o fewn eu gallu i brofi mai dim ond ysgogiadau trydanol yn ein hymennydd sy'n ymateb i hormonau neu reddf gysefin yw pob emosiwn. Ond wnaethon nhw byth drafferthu esbonio pam mae'r ysgogiadau trydanol hyn yn gwneud i ni deimlo'r ffordd rydyn ni'n ei wneud.Rydyn ni'n gwybod bod teimladau'n bodoli ac rydyn ni hefyd yn gwybod bod egni y tu mewn a'r tu allan i'n corff sy'n dylanwadu ar ein hwyliau cyffredinol. Yn ogystal, mae ysgogiadau trydan hefyd yn fath o egni.

Felly, beth sydd a wnelo hynny i gyd â phriodas, rhyw, asyrthio mewn cariad?

Hyd nes y bydd gwyddonwyr yn profi fel arall gyda'u damcaniaethau a adolygwyd gan gymheiriaid, profion clinigol, ac arbrofion gwyddonol rhyfedd, rydym yn gwybod y tu hwnt i amheuaeth resymol bod cwympo mewn cariad yn atseinio'n ddwfn yn ein henaid (heb ei brofi ei fod yn bodoli neu ddim yn bodoli).

Felly beth yw ein Soul?

Yn dibynnu ar bwy rydych chi'n ei ofyn mewn gwirionedd, mae gan bawb o esoterig yr oes newydd i filoedd o gredoau crefyddol oed, farn.

Yr hyn rydyn ni'n ei wybod yw bod rhywbeth dwfn y tu mewn i ni yn rhy gymhleth i fioleg fodern ei esbonio'n ddigonol ond wedi'i brofi'n empirig. Rhywbeth sy'n ymateb i ysgogiadau ac yn gwneud i ni weithredu, ymateb, a theimlo mewn ffyrdd sy'n herio rhesymoldeb.

Gwyddom bellach ein bod yn dyheu am ryw oherwydd cenhedlu yw un o'n greddfau cyntefig ar gyfer goroesiad y rhywogaeth. Ond hyd yn oed os ydym yn dyheu amdano, nid yw'n gwneud i ni fod eisiau cael rhyw gyda neb yn unig.

Yn dechnegol, gallwn hyd yn oed gael rhyw gydag aelodau ein teulu ein hunain, ac mae rhai weirdos yn ei wneud, ond ni fyddai'r rhan fwyaf o bobl hyd yn oed yn meddwl amdano.

Ai Pheromones ydyw? Dwi’n eitha siwr bod llawer o bobl eisiau cael rhyw gyda rhywun roedden nhw’n ei weld ar y teledu. Rwy'n amau ​​​​y gall eu harogl neu ba bynnag gerbyd y mae fferomonau dynol yn ei ddefnyddio i gyrraedd eraill effeithio ar rywun hanner byd i ffwrdd trwy donnau RF ac ysgogi rhywun ar ben arall sgrin CRT / LCD. Yn enwedig, os nad yw'n deledu byw.

Ai golwg ydyw? O bosibl, mae llawer o bobl yn ymateb yn rhywiol i wynebau golygus, holltiadau agored, a cheir ffansi.

Ond ydyn nhw mewn cariad? Rwy'n ei amau.

Yn yr oes hon o ryddhad rhywiol, mae pobl yn cael rhyw gydag eraill yn rhemp, gan gynnwys pobl eraill o'r un rhyw. Ond os gofynnwch i unrhyw un a oes gwahaniaeth rhwngcael rhyw gyda dieithryna rhywun maen nhw'n ei garu, bydden nhw bron bob amser yn dweud ie.

Felly beth yw'r gwahaniaeth?

Cariad yw’r gwahaniaeth yn amlwg, (gan i ni sôn amdano eisoes yn y cwestiwn) ond ein henaid ni’n cysylltu ag enaid rhywun arall ar yr un donfedd sy’n newid pethau. Mae'n gwneud byd o gwahaniaeth yn ystod rhyw .

Mae ein henaid yn rhywbeth o fewn ni sy'n cyd-fynd â'r byd o'n cwmpas. Dyna pam rydyn ni'n gweld eisiau pobl, swshi dilys, a gwylio Ross a Rachel ar Friends.

Cariad, rhyw, priodas, a phlant

Cariad, rhyw, priodas, a phlant Pan fydd ein babi’n cael ei eni, hyd yn oed os yw’r partner yn rhywun na allwn ni sefyll yn edrych arno mwyach. Pam rydyn ni'n dal i garu'r plentyn? Nid yw wedi gwneud unrhyw beth i ni, ni wnaeth unrhyw beth i'n gwneud ni'n hapus, nid ydym hyd yn oed yn gwybod a fydd yn tyfu i fyny fel anghenfil ac yn ein bwyta'n fyw.

Yr hyn yr ydym yn ei wybod, yw ar yr adeg honno. Rydyn ni'n caru ein plentyn. Rydyn ni'n gwneud. Ni allwn esbonio pam.

Mae gwyddoniaeth yn dweud bod y plentyn mam yn rhyddhau hormonau i ddeffro ei greddf famol amddiffynnol . Gwych, nid yw hynny'n esbonio pam mae'r tad yn teimlo'r un ffordd. Mae rhywbeth ysbrydol yn ein clymu â'n gilydd, hyd yn oed i faban newydd-anedig nad yw hyd yn oed wedi gwneud yr un peth i ennill ein cariad. Mae'n ddiamod, mae'n digwydd.

Ond os yw ein henaid yn bondio â swshi, pam na fydd yn bondio â phopeth arall yn y byd? Mae hyn oherwydd nad yw'n dymuno gwneud hynny. Nid yw'n gydnaws, dyna pam mae rhai pobl yn caru Justin Bieber tra bod eraill eisiau ei groenu'n fyw.

Cydweddiad ysbrydol, rhwymiad, a'n henaid

Felly rydyn ni'n caru ein plant, maen nhw'n ein caru ni. Maen nhw'n rhy ifanc i wybod dim byd, dydyn nhw ddim hyd yn oed yn gwybod sut i ddal eu coluddion, ond maen nhw'n ymddiried ynom ni gyda'u bywydau. Os nad cariad yw hynny, ni wn beth sydd.

I ni'r henoed, sy'n ddigon aeddfed gobeithio i beidio â gwneud llanast o'n hamgylch â'n carthion, rydyn ni'n teimlo rhywbeth am bethau arbennig. Rhai pethau yr ydym yn eu caru ac yn gofalu amdanynt, rhai pethau yr ydym am eu llosgi yn uffern am byth.

Ond rydyn ni'n teimlo. Mae ein henaid yn cysylltu'n ysbrydol â phethau rydyn ni'n rhyngweithio â nhw, a dyna pam rydyn ni weithiau'n gweld, yn clywed, yn arogli neu'n blasu rhywbeth am y tro cyntaf ac rydyn ni eisoes yn gwybod a yw'n rhywbeth rydyn ni ei eisiau yn ein bywydau ai peidio.

Yn ddelfrydol, rydyn ni'n priodi rhywun rydyn ni'n ei garu ac yn gofalu amdano gyda'n holl fodolaeth, ac maen nhw'n teimlo'r un peth amdanon ni. Rhywun rydyn ni'n ei garu cymaint fel ein bod ni, ar ôl dyddiad byr ar falconi, yn fodlon yfed gwenwyn neu drywanu ein hunain na chael ein gwahanu.

Anaml y mae ein cydnawsedd ysbrydol yn yr un donfedd honno.

Y broblem yw nad oes pêl grisial i fesur faint rydyn ni'n caru rhywun. Felly niymddiried yn yr un rydyn ni'n ei garua gobeithio am y gorau.

Ysbrydolrwydd a phriodas

Mae llawer o grefyddau gwahanol gyda chredoau gwahanol yn cytuno bod rhywbeth dwyfol mewn priodasau. Mae dod o hyd i rywun arbennig allan o saith biliwn o bobl yn llai o siawns nag ennill loteri'r wladwriaeth jacpot.

Mae Cristnogion yn ei gredu fel sacrament.

Mae yna rywbeth gwyrthiol am ddod o hyd i enaid sy'n dyheu cymaint am eich enaid eich hun nes eu bod yn fodlon ymddiried eu cyrff corfforol i chi.

Mae priodas yn fwy na chontract cyfreithiol yn unig, fel y mae dod o hyd i'ch cyd-enaid. Yr un person sy'n gwneud i chi deimlo hapusrwydd y tu hwnt i'r hyn yr oeddech yn teimlo o'r blaen, hormonau gael eu damned.

Os yw Cariad yn ymwneud â greddfau cyntefig a chenhedlu, yna pam rydyn ni'n gweld eisiau pobl pan nad ydyn nhw o gwmpas? Rydyn ni'n gwybod y gwahaniaeth os ydyn ni'n colli rhywun oherwydd rydyn ni eisiau eu sgriwio nhw. Ond mae'n wahanol, rydyn ni'n eu colli ar lefel hollol wahanol. Mae fel rhywbeth y tu mewn i ni, ond nid yn rhan o'n corff corfforol, sydd eisiau bod ym mhresenoldeb y person hwnnw.

Ac mae'n brifo, mae'n brifo'n gorfforol. Ond ni fydd unrhyw offeryn meddygol na meddyg yn darganfod pam.

Ranna ’: