Ai ADHD yw'r Lletem Ddirgel Rhwng Chi a'ch Partner?

Ai ADHD yw

Yn yr Erthygl honADHD, a elwir hefyd yn anhwylder diffyg sylw (ADD), yn cael effeithiau difrifol ar briodasau. Mae'r mae cyfraddau ysgariad bron ddwywaith mor uchel i bobl ag ADHD ag ydyw i gyplau eraill, sy'n effeithio ar oddeutu 4 y cant o oedolion, meddai'r ymgynghorydd priodas Melissa Orlov, awdur The ADHD Effect on Marriage. Gall wynebu ADHD mewn perthynas fod yn gostus ac yn heriol ond mae'n werth pob ceiniog ac ymdrech. Mewn gwirionedd, bydd unrhyw driniaeth ragweithiol i helpu symptomau ADD a allai arbed priodas hefyd yn fuddsoddiad, gan fod ysgariadau yn ddrud iawn ac yn straen. Mae'n ymddangos i mi, mai'r ffordd i berthynas iach gyda phartner, neu hyd yn oed blentyn, ag ADHD, yw Deall, Derbyn a Thrin yr ADD gyda'i gilydd.Deall sut mae ADD yn effeithio ar berthnasoedd

Dyma rai enghreifftiau o sut mae Diffyg Sylw yn cael effaith ar fond priodas:

Senario 1:

Mae fy ngŵr yn gyson anghyson. Nid yw ond yn dilyn ymlaen ar brosiectau neu dasgau sy'n ddiddorol iddo. Os nad oes o ddiddordeb iddo, mae wedi gorffen hanner nes i ni ddadlau yn ei gylch, yna mae'n dilyn ymlaen yn ddychrynllyd. Fel arfer, rydyn ni'n osgoi gwrthdaro a byddaf yn y diwedd yn ei wneud fy hun wrth ddigio. Mae’n ymddangos ei fod eisiau gwneud rhan “hwyliog” prosiect yn unig, yna ymddiswyddo unwaith y bydd pethau’n mynd yn anodd.Effaith: Rwy'n gweld bod fy ngŵr yn hunanol am ei amser ac nid yn ymwybodol o'n hymrwymiadau a rennir. Nid wyf yn ymddiried ynddo ac yn ei wirio ddwywaith ar bron popeth. Nid yw'n hoffi fy mod yn ei riant ac yn cau i lawr pan fyddaf yn ei atgoffa / ei atgoffa bod angen cyflawni tasg.


pwysigrwydd rhyw mewn priodas

Beth sy'n digwydd ym meddwl ADHD: Rheoli impulse, camweithrediad gweithredol, dallineb amser, perthynas rhiant / plentyn

Pam ei fod yn digwydd: Tra bod y meddwl ADD fel gwylio 10 TV’s ar yr un pryd, dim ond y rhai uchaf, mwyaf diddorol a pherthnasol fydd yn ennill. Mae fflachlyd, bachog, moethus, gwefreiddiol, sgleiniog, newydd, peryglus a doniol i gyd yn ddigon ysgogol i gadw sylw ein hannwyl bartneriaid. Efallai mai dyna pam mae'r ddadl yn troi at gyfathrebiad amlwg sy'n cataleiddio'r weithred ar gyfer y partner ADHD. Y gamp yw bod y sianel fwyaf deniadol oherwydd bod y mwyaf yn achosi cur pen!Felly, sut mae'r partner ag ADHD yn dewis sianel? A pham nad oes ganddyn nhw reolaeth ond weithiau? Wel, “Gydag ADHD, mae Passion yn fuddugol dros bwysigrwydd”, yn ôl Dr. Mark Katz o'r Gwasanaethau Datblygu Dysgu. Mae'n eithaf cyffredin eu bod yn dechrau gyda'r bwriad gorau, ond yn colli eu ffordd yn ystod cyfnod hir o amser. Gan mai rhychwant sylw isel yw ein gwrthwynebwr go iawn yn y berthynas hon, gadewch inni siarad am y symptomau sy'n achosi ymddygiad yr unigolyn.

Ein cam cyntaf yw edrych ar y Wyddoniaeth. Pan fydd gan rywun Anhwylder Diffyg Sylw, mae'r llabed flaen yn derbyn llai o lif a defnydd gwaed. Mae'r rhan hon o'ch pen yn effeithio ar y setiau sgiliau a elwir yn gyffredin yn ganolfan Gweithredu Gweithredol. (EF yw “ysgrifennydd” y meddwl. Dyma'r canolbwynt rhwydweithio a'i waith yw rheoli cyflawni'r tasgau sydd eu hangen i reoleiddio amser, bywiogrwydd, emosiwn, yn ogystal â threfnu, blaenoriaethu a gweithredu)

Mae gofyn i'ch partner gymryd perchnogaeth o'u ADD yr un mor wir â gofyn i Diabetig drin ei siwgr gwaed. Nid eu bai nhw yw'r symptomau, daw'r rheolaeth ar ffurf perchnogaeth, amynedd a maddeuant.

Effeithiau ADHD mewn perthynas

Senario 2:

Ni allaf sefyll i fod yn y gegin gydag ef ar yr un pryd. Mae'n cymryd rheolaeth lwyr ac yn gadael llanast yn fy ffordd. Pan fyddaf yn mynd ato ynglŷn â hyn, mae'n plygu allan ac yn honni imi wneud iddo anghofio'r hyn yr oedd yn ei wneud. Rydyn ni wedi gwahanu'r diwrnodau coginio fel nad ydyn ni'n curo pennau, dwylo ac agweddau. Weithiau pan fyddaf yn coginio, mae'n cerdded i mewn ac yn gofyn cwestiynau i mi neu'n dweud wrthyf beth y dylwn fod yn ei wneud. Mae'n cymryd nad ydw i'n gwybod beth rydw i'n ei wneud. Mae'n gwaethygu cymaint nes i mi bron â thaflu'r llwy bren ato unwaith wrth ei gicio allan!

Effaith: Rwy'n osgoi coginio, gwneud penderfyniadau prydau bwyd a chynllunio, ac rwy'n teimlo'n bryderus pan fydd pwnc beth i'w fwyta yn codi. Mae ei feirniadaeth weithiau'n llym ac yn ddi-flewyn-ar-dafod. Pan siaradaf ag ef amdano, mae mor ddi-glem am ei agwedd apathetig. Mae fel petai'n absennol er ein bod ni yn yr un ystafell pan ddigwyddodd hyn. Rwy'n teimlo fy mod i'n cymryd pils gwallgof.

Beth sy'n digwydd ym meddwl ADHD: Meddwl du a gwyn, gan greu awyrgylch greadigol ond gormesol, rhychwant sylw byr, camliwio'r gwir, dallineb pwysau (lluniais y tymor olaf hwn & hellip; mae'n ymddangos ei fod yn ffitio)

Pam ei fod yn digwydd: Mae llawer o bartneriaid yn gweld bod eu priod ADD yn hunan-ganolog mewn amgylchiadau pan nad yw'r priod hwnnw'n gweld unrhyw beth y tu hwnt i'w anghenion ei hun. Ar yr ochr fflip, mae'r partner ADD yn teimlo ffocws. Mae'n heriol i ADDers weld sawl safbwynt pan fyddant yn defnyddio mwyafrif o'u banc ynni i gynnal sylw. Mewn gwirionedd, yn union fel ceffyl rasio, mae angen bleindiau arnyn nhw i'w cadw ar dasg. Dim ond ychydig o offer i gadw'ch hun ar y trywydd iawn yw cerddoriaeth uchel, hunan-naratif, prosesu geiriol a gorfywiogrwydd. Mae'r dallwyr hyn yn fecanweithiau ymdopi y gellir eu defnyddio wrth ganolbwyntio ar brosiectau. Efallai bod her gydol oes wedi bod yn amgylchedd sy'n ffafriol i ddilyniant. Efallai nad ydyn nhw hyd yn oed yn ymwybodol eu bod nhw'n ei wneud.


technoleg perthynas pellter hir

Nawr, mae'n anodd barnu o'r tu ôl i'r bysellfwrdd hwn a yw rhywun yn ymdrin â chamgymeriad neu ddim ond camgymryd y sefyllfa o'r hyn ydyw. Yr hyn y gallaf ei ddweud wrthych o'r fan hon yw y gall pwysau a straen waethygu rhai symptomau ADDers megis diffyg cof tymor byr. Ar ben hynny, mae colli rhywfaint o reolaeth emosiynol tra bod byrbwylltra yn gweithredu cyn meddwl. Pan fydd pethau'n poethi yn y gegin hon, bydd y cof yn sicr o fynd yn aneglur. Yn emosiynol, mae'r partner yn wynebu'r ofn o fod yn agored i niwed, bod yn anghywir a pheidio â rheoli ei hun. Efallai y bydd yn teimlo fel petai'r partner ADD yn dweud celwydd. Ac a ydyn nhw'n dweud celwydd neu efallai bod ganddyn nhw gamliwiad gwirioneddol o'r gwir & hellip; pa un bynnag ydyw & hellip; eu bwriad yw amddiffyn eu hunain. Awgrymaf fod y ddau bartner yn darganfod ffordd ddiogel i drafod y gwir yn agored.

Unwaith eto, rydym yn gweld swyddogaethau gweithredol fel cof tymor byr a thymor hir, gwneud penderfyniadau a chynllunio yn cael eu herio. Yn yr achos hwn, mae egni'n cael ei ddargyfeirio ac mae'r partner sensitif, gofalgar bellach yn canolbwyntio gormod ar eu tasg. Nid yw'n syndod bod y partner hwn nad yw'n ADD yn ofalus. Hynny yw, a fyddech chi'n camu o flaen ceffyl rasio?

Trowch at dderbyniad, mae'n ffordd agored

Mae'n debyg mai derbyn yw'r tro anoddaf sydd yna. Heb wneud dewis ymwybodol, mae eich dyfodol wedi cael ei newid wrth sylweddoli bod symptomau Diffyg Sylw yn ffactorau sy'n effeithio ar eich perthynas. Efallai y bu disgwyliadau i'ch partner neu i chi'ch hun fel rhiant, partner ac yn y gwaith. Mae derbyn yn wynebu'r disgwyliadau hynny fel y gallwch chi a'ch partner deimlo'r rheolaeth ddymunol rydych chi ei eisiau dros eich dyfodol. Hebddo, rydych chi'n sefydlu'ch hun ar gyfer siomedigaethau diangen.

Dywedodd Einstein, os ydych chi'n disgwyl i bysgodyn fesur ei lwyddiant ar ba mor dda y mae'n dringo ysgol, bydd yn mynd trwy fywyd gan feddwl ei fod yn annigonol. Wrth ddarllen hwn, cewch bersbectif newydd. Cyfle arall i osod disgwyliadau. Ailgyflwyno'ch hun i'ch gilydd, creu patrymau gwahanol a disgwyliadau gwahanol ar gyfer cyfathrebu. Yna, byddwch chi'n gallu darllen yr arwyddion a gweld y gorffennol am yr hyn ydyw.

Ar ôl i chi ddeall y diagnosis ADHD ac ymdrin â'r symptomau, fe welwch fod y person rydych chi'n ei garu yn fwy na'u diagnosis. Weithiau, gallant ddilyn ymlaen ac ar adegau eraill bydd angen cefnogaeth, anogaeth a chyd-dîm arnynt. Felly sut ydyn ni'n trin ein gilydd â pharch, yn dangos bwriadau cadarnhaol, ac yn trin ADD heb greu bai na niweidio egos?

Dyma rai offer i ganolbwyntio'ch egni:

Gwthio'r iaith gadarnhaol

P'un a yw'n feirniadaeth neu'n “rhoi sgwrs i chi'ch hun”, gall y ddau fod yn ddylanwad cadarnhaol ar sefyllfaoedd heriol. Bydd defnyddio iaith gadarnhaol yn ateb y diben a bydd yn cadw'r egni i lifo i'r cyfeiriad cywir a bydd yn eich atal rhag teimlo'n sownd, yn dwp neu'n wirion. Mae iaith mor fregus ac rydyn ni'n tueddu i anghofio faint rydyn ni'n ei ddweud beth nad ydyn ni'n ei olygu. Rydyn ni'n anghofio'n arbennig pa mor sensitif iawn ydyn ni i'r hyn rydyn ni'n ei glywed. Canmolwch eich partner a chi'ch hun yn aml. Yn enwedig os ydych chi'n meddwl bod y dasg yn un galed. Atgoffwch nhw o ba mor dda y gwnaethon nhw rywbeth a bydd yr ymddygiad cadarnhaol hwn yn ailadrodd! Bydd creu cywilydd yn arwain at ganlyniadau sy'n dod i ben â drwgdeimlad a pharch isel. Dyma enghraifft o gadarnhad calonogol ar ôl rhwystr: “Diolch am ei droi o gwmpas heddiw. Rwy'n gwybod eich bod wedi'ch siomi amser brecwast ond yn y pen draw fe lwyddoch i ddweud wrthyf yn bwyllog beth wnaeth eich cynhyrfu. ”

Dyfalbarhad cleifion

Unwaith y bydd tymer wedi fflamio, mae'n cymryd mwy nag eiliad i unrhyw un sylweddoli ei fod wedi mynd yn rhy bell. Felly unwaith y bydd rhywun yn tanio ergyd sy'n brifo, byddwch yn barchus ac arweiniwch eich partner gydag atgoffa sut mae'ch teimladau wedi cael eu brifo ac yr hoffech chi drin eich gilydd â mwy o barch. Ar ôl i chi wneud cais am barch at ei gilydd, rhowch fudd yr amheuaeth iddyn nhw wrth iddyn nhw ddal i fyny i dawelu eu hunain. Enghraifft: “Ouch. Hei Hun. Rwy'n gwybod y dylwn fod wedi dilyn ymlaen yn well. Beth am i ni ddechrau gyda rhai awgrymiadau cadarnhaol yn lle trafod fy nghamgymeriad am y 10fed tro. ”

Beth all meds ei olygu

Meds - Nid ydyn nhw at ddant pawb ac yn bendant nid nhw yw'r “botwm hawdd” na hud. Mae'n offeryn. Ac yn union fel teclyn corfforol, gall helpu i adeiladu eich nodau ac eto mae hefyd yn finiog, yn swrth ac yn boenus.

Positif - Mae gan y tasgau nad oedd ADDer yn gallu eu cyflawni nawr gyfle. Mae meddyginiaeth yn lefelu'r cae chwarae ac yn darparu'r gallu i ganolbwyntio. Pan fyddant yn defnyddio'r teclyn i drwsio, tynhau a morthwylio i ffwrdd, mae llawer o bethau'n newid yn eu bywyd. Gallant eistedd am gyfnodau hirach o amser, rhoi sylw gwell i reoli amser, mae eu cof yn gwella ac maent yn gallu cynnwys ysgogiadau. Pwy na fyddai eisiau hynny?!

Negyddol - Efallai y bydd y partner ag ADD yn teimlo'n anghyffyrddus yn feddyliol ac yn gorfforol. Gall y feddyginiaeth gymell anhunedd, pryder a byrhau eu tymer. Dychmygwch orddosio ar goffi. Rydych chi wedi blino, yn bigog, mae gennych ddwylo jittery, ac wedi gweithio mor galed nes i chi anghofio bwyta & hellip; Nawr, wrth edrych ymlaen at anghysur, hoffai'ch partner nad yw'n ADD fod yn rhamantus. Gall crynodiad fod yn anodd ar ôl dwyster y dydd ar feddyginiaeth. Mae meltdowns yn gyffredin a gall diet cywir, ymarfer corff ac amseru'r meds eu rhwystro.

Cefnogaeth allanol

  • Mae cwnsela yn allfa wych ar gyfer trallod emosiynol. Gofynnwch i gwnselydd am y profiad yn ADD / ADHD a nifer y cleifion sydd ganddyn nhw. Gallant eich helpu i ymdopi â'ch un chi.
  • Cynhelir Cyfarfodydd CHADD (Plant ac Oedolion ag ADD) ym mhob dinas fawr ac maent yn cynnig trafodaeth, grwpiau a gwersi cymorth grŵp.
  • Gallwch ymweld ag ADD.org a dod o hyd i'ch llwyth, ynghyd ag adnoddau gwych.
  • Gall hyfforddi eich addysgu a'ch helpu i oresgyn unrhyw rwystrau / nodau fel cwpl neu'n annibynnol. Nhw yw'ch partner atebolrwydd, maent yn darparu adnoddau a chymorth i gyd wrth eich helpu i lywio i gyrraedd eich nodau.
  • Mae seicolegydd yn deall sut mae'r meddwl yn gweithio a gall helpu gyda diagnosis a chwnsela.

Os ydych chi'n ystyried meddyginiaeth

Gall seiciatrydd helpu os ydych chi'n chwilio am y llwybr fferyllol. Gall seiciatrydd wneud diagnosis a rhagnodi meddyginiaeth. Hefyd, ceisiwch rywun sy'n deall ADD ac effeithiau'r feddyginiaeth. Efallai nad oes gan Feddyg Teulu wybodaeth helaeth ymarferwyr eraill, ond maen nhw'n eich deall chi ac mae'n haws cael apwyntiad. Gallant wneud diagnosis a rhagnodi Meds.

Mae Ymarferwyr Nyrsio yn debyg i'r Meddyg Teulu. ac mae gennych arbenigeddau fel homeopathi a diet i'ch cynorthwyo yn eich nodau.


negeseuon secstio i'w hanfon at eich cariad

Os ydych chi'n gwybod neu'n amau ​​bod gennych chi neu'ch partner ADD, mae bob amser yn amser da i ddysgu mwy. Mae cael diagnosis yn gam cyntaf pwysig. Mae'r diagnosis yn eich helpu i strwythuro ac archwilio'r newidiadau rydych chi eu heisiau cyn y gall unrhyw dwf ddigwydd. Gallwch chi ddileu unrhyw siomedigaethau mawr posib a dysgu sut i reoli'r disgwyliadau newydd hyn gyda'ch gilydd. Ac yn olaf, p'un a ydych chi'n gyn-filwyr i rwystrau ADD neu'n dod i'r amlwg wrth ddysgu, cofiwch mai cyfathrebu yw'r unig ffordd i ddarllen meddwl rhywun arall. Gadewch i ni agor!