Ai Ysgariad yw'r Ateb bob amser?

Ai ysgariad yw

Mae llawer o gyplau yn ysgaru heddiw am amryw resymau. Mae rhai o'r rhain rwy'n eu hystyried yn simsan, yn fy marn i, gan mai esgusodion i ddod â phriodas i ben a dod allan o'r berthynas yw'r rhain. Dyma rai enghreifftiau rydw i wedi'u gweld:Mae fy mhriod yn gwrthod bwyta'r hyn rwy'n ei wneud.
myfyrdod priodas

Ni fydd fy ngŵr yn newid diaper y babi.

Mae fy ngwraig yn gwrthod torri ei gwallt.A yw'r rhain yn swnio'n anghredadwy i chi? Efallai felly. Ond dyma realiti perthnasoedd heddiw.

Priodas, fel sefydliad

Dyluniwyd priodas i fod yn bartneriaeth gydol oes rhwng gŵr a gwraig ac ni ddylid ei chymryd yn ysgafn. Mae crëwr y briodas wedi darparu cyfarwyddiadau ar sut y dylai'r cwpl priod drin eu rolau penodedig mewn perthynas â'i gilydd. Os na chânt eu dilyn, yna bydd problemau'n dod i'r wyneb.

Wrth gwrs, nid oes unrhyw briodas yn berffaith.Serch hynny, os yw gwŷr a gwragedd yn dilyn arweiniad a chyfarwyddyd Duw yn eu rolau penodedig, bydd yn galluogi eu priodas i fod yn llwyddiant waeth beth yw'r cyflwr amherffaith y mae'r cwpl ynddo ar hyn o bryd.

Fodd bynnag, ar brydiau, gall ysgariad ymddangos fel yr unig opsiwn. Yn enwedig, pan fydd un partner wedi twyllo'r llall. Yn dal i fod, os yw'r naill neu'r llall o'r partneriaid yn credu y gallant weithio trwy faterion mor galed i atal ysgariad ac achub eu priodas, yna mae'n rhaid ei wneud.


rhesymau mae menywod yn twyllo

Cyn dewis dod â'r briodas i ben, mae'n bwysig ystyried yr isod:

 • Sut fyddai fy mhenderfyniad yn effeithio ar y plant?
 • Sut y byddaf yn gallu cefnogi fy hun?
 • A yw fy mhriod wedi ymddiheuro a gofyn am faddeuant?

Yn sicr NI fyddech yn anghywir am barhau i fod eisiau mynd ymlaen â'r ysgariad, ond mae'n bwysig ystyried sut y bydd EICH penderfyniad yn effeithio arnoch chi'ch hun a'ch plant, os oes gennych chi rai.

Gwyliwch hefyd: 7 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad


gwahanol arddulliau magu plant yn achosi problemau

Sut fydd eich penderfyniad i ysgaru yn effeithio arnoch chi?

Cofiwch, rydych chi'n gwneud y penderfyniad i ysgaru. Gofynnwch i'ch hun a fyddech chi'n barod yn emosiynol ar gyfer sawl her ar ôl hynny. Dyma rai pethau i fod yn ystyriol ohonynt:

 • Sut y byddwch chi'n delio â'r ymddygiadau negyddol y gall eich plant eu harddangos? A fydd angen cwnsela teulu?
 • A fyddwch chi'n gallu rheoli cyllid heb gymorth eich cyn-ŵr bellach? Yn enwedig os yw'n gwrthod talu cynhaliaeth plant?
 • Wrth gwrs mae'r erthygl hon yr un mor berthnasol i ddynion. Gofynnwch i'ch hun a fyddwch chi'n gallu steilio gwallt eich merch? Os nad ydych chi'n gyfarwydd â newid diapers, a fydd hynny'n effeithio arnoch chi'n emosiynol? Ydych chi'n barod i ddelio â hynny?
 • Sut fyddech chi'n teimlo na fyddai rhyw yn rhan o'ch bywyd?

Sut fydd eich penderfyniad i ysgaru yn effeithio ar eich plant?

Ystyriwch sut y bydd eich ysgariad yn effeithio ar eich plant. Efallai y byddwch chi'n dod drosto mewn pryd. Ond nid yw plant byth yn gwneud. Felly a ddylech chi aros yn briod er mwyn eich plant yn unig? Efallai ddim. Ond yn sicr mae rhoi eich ymdrech orau i achub y briodas yn werth yr ymdrech.

Oherwydd na fydd eich plant byth yn goresgyn colli eu teulu; ni fydd eu bywydau byth yr un peth. Ar ôl yr ysgariad, mae popeth yn newid ar eu cyfer ac mae angen iddynt lywio realiti newydd. Wrth gwrs, ar ôl cyfnod penodol o amser, mae plant yn “symud ymlaen,” hefyd ond byddant yn parhau i gael eu heffeithio ganddo am weddill eu hoes.

Wedi dweud hynny, os yw partner yn unrhyw un o'r canlynol, yna mae cyfiawnhad dros ysgariad yn bendant:

 1. Adulterous
 2. Camdriniol
 3. Caethiwus
 4. Yn gadael

Yn olaf, pawb sydd ar hyn o bryd yn ystyried ysgariad (am unrhyw reswm arall), plediaf arnynt i ystyried y gost. Mae'n benderfyniad enfawr ac nid un i gymryd yn ysgafn yn sicr.