Y 100 Dyfyniadau Ysgariad Ysbrydoledig Gorau i'ch Helpu i Symud Ymlaen

Dyfyniadau Ysgariad Ysbrydoledig Gorau i

Yn yr Erthygl hon

Ysgariad a'r cyfan gall y broses ysgaru fod yn anodd ac yn dilyn gan boen a galar. Fodd bynnag, nid yw'n angenrheidiol eich bod yn parhau i ddifaru a pendroni pam y chwalodd eich priodas .

Yn lle hynny, gallwch chi gofleidio'ch penderfyniad a defnyddio'r cyfle hwn i wneud yr hyn rydych chi wedi'i ddymuno erioed. Bydd yna bethau da a drwg ond yr hyn sy'n bwysig yw eich bod yn gallu gweithio'ch ffordd drwyddynt heb adael iddynt gael y gorau ohonoch.

Isod, rhestrir y 100 o ddyfynbrisiau ysgariad i'ch cymell a'ch annog drwy'r cyfnod anodd.

Cael dyfynbrisiau ysgaru

Gall ysgariad deimlo'n unig. Eto i gyd, mae hwn yn brofiad mor gyffredin. Gobeithio, rhai o'r rhain dyfyniadau ar ysgariad eich helpu i weld eraill wedi mynd drwyddo ac wedi dod allan ar yr ochr arall yn hapus. Cymerwch amser i ddarllenbywyd ar ôl ysgariaddyfyniadau i ennill rhywfaint o obaith a phersbectif.

 1. Dychmygwch wasgaru popeth sy'n bwysig i chi ar flanced ac yna taflu'r holl beth i'r awyr. Mae’r broses o ysgariad yn ymwneud â llwytho’r flanced honno, ei thaflu i fyny, ei gwylio i gyd yn troelli, a phoeni pa bethau fydd yn torri pan fydd yn glanio.—Amy Poehler
 2. Byddwch yn profi galar, dicter, a thristwch yn ogystal â hapusrwydd, llawenydd, a chwerthin. Gwybod bod pob person sydd wedi dod i'ch bywyd a phob her rydych chi wedi'i goresgyn wedi'ch gwneud chi'r person rydych chi heddiw. –Cindy Holbrook
 3. Os nad ydych chi'n gyfforddus â phenderfyniad, y tebygrwydd yw nad dyna'r un cywir. Os gallwch chi ei newid, gwnewch hynny! - Rossana Condoleo
 4. Nid yw dyn sy'n ymwybodol o'ch tristwch a'ch cwsg yn haeddu eich cariad o gwbl.
 5. Y ffordd rydw i'n ei ganfod, os ydych chi eisiau'r enfys, mae'n rhaid i chi ddioddef y glaw. - Dolly Parton
 6. Pan fydd yn rhaid i chi wneud dewis a pheidio â'i wneud, mae hynny ynddo'i hun yn ddewis. — William James
 7. Mae rhai pobl yn credu bod dal ymlaen a hongian bod arwyddion o gryfder mawr. Fodd bynnag, mae yna adegau pan fydd yn cymryd llawer mwy o gryfder i wybod pryd i ollwng gafael ac yna ei wneud. – Ann Landers.
 8. Nid oes yn rhaid i chi byth ddioddef oherwydd, neu gael eich dadnatureiddio gan, berson arall, hyd yn oed rhywun yr ydych yn ei garu. - Rossana Condoleo
 9. Pan fydd pobl yn ysgaru, mae bob amser yn gymaint o drasiedi. Ar yr un pryd, os bydd pobl yn aros gyda’i gilydd gall fod yn waeth byth.—Monica Bellucci
 10. Efallai weithiau mae atgoffa ein hunain bod gennym ni ddewis yn ei gwneud hi’n haws dewis yr un anoddach.— Eva Melusine Thieme
 11. Dydych chi byth yn adnabod dyn mewn gwirionedd nes i chi ei ysgaru.—Zsa Zsa Gabor
 12. Dydw i ddim yn meddwl y byddaf yn priodi eto. Dydw i ddim yn edrych amdano. Yr hyn y gallaf ei ddweud am fy ysgariad a fy ymgysylltiad aflwyddiannus yw fy mod wedi dysgu ble mae fy bar. – Jill Scott

Dyfyniadau bywyd ar ôl ysgariad

Cau Dwylo Dynion A Merched, Dynion Yn Rhoi Modrwy Priodas Yn Ôl I Fenywod

Gall mynd trwy ysgariad sugno, ond nid oes rhaid i gael ysgariad. Er bod yna bethau da a drwg, gallwch ddewis pa fath o newidiadau yr hoffech eu cyflwyno i'ch bywyd. Rhaihapus i gael ysgariadmae dyfyniadau yn cynnig rhywbeth i ddal gafael arno pan ddaw'n arw.

 1. Wedi ysgaru yw beth ydych chi, nid pwy ydych chi. – Karen Covy
 2. Pan fydd un drws hapusrwydd yn cau, mae un arall yn agor; ond yn fynych yr edrychwn mor hir ar y drws caeedig fel yr ydym yn methu edrych ar y drws sydd wedi ei agor i ni. - Helen Keller
 3. Derbyn eich bod yn FWY nag yr ydych yn meddwl eich bod…. Ddim yn llai na'r hyn rydych chi'n meddwl y dylech chi fod. – Stephanie Kathan
 4. Peidiwch â difetha heddiw da gan feddwl am yfory drwg.
 5. Nid yw byth yn rhy hwyr i ddod yr hyn y gallech fod wedi bod. —George Eliot
 6. Tro dy archollion yn ddoethineb. - Oprah Winfrey
 7. Dim ond pan fyddwn ni'n ymarfer maddeuant y gellir cyrraedd heddwch mewnol. Maddeuant yw gollwng gafael o'r gorffennol , ac felly yn foddion i gywiro ein camsyniadau. — Gerald G. Jampolsky
 8. Pan fydd dau berson yn penderfynu cael ysgariad, nid yw’n arwydd eu bod yn ‘deall’ ei gilydd, ond yn arwydd eu bod, o leiaf, wedi dechrau gwneud hynny.— Helen Rowland
 9. ‘Mae bob amser yn gwaethygu cyn y gall wella. Ond bydd yn gwella. Fel popeth arall, ac fel ein brwydrau yn y gorffennol, rydyn ni'n ennill ar ryw adeg, ond cyn y fuddugoliaeth honno, mae'r golled honno bob amser yn ein sbarduno ni.— Dolores Huerta
 10. Roedd rhyddhau eich hun yn un peth, roedd hawlio perchnogaeth o’r hunan rydd hwnnw yn beth arall.— Toni Morrison

Darllen Cysylltiedig: Sut Fel Mae Cael Bywyd Ar Ôl Ysgariad i Ddynion

Dyfyniadau cadarnhaol am ysgariad

Dyfyniadau Cadarn Am Ysgariad

Mynd trwy hollti a dysgu sut i fod yn hapus ar ôl ysgariad yn swydd gosod tasg. Gall dyfyniadau a dywediadau ysgariad hapus eich helpu i symud ymlaen â bywyd. Hyd yn oed os ydyn nhw'n eich ysbrydoli i gymryd y cam cyntaf i fod yn hapus ar ôl ysgariad, mae'n ddigon i gychwyn y bêl.

 1. Nid oes y fath beth â theulu toredig. Teulu yw teulu ac nid yw'n cael ei bennu gan dystysgrifau priodas,papurau ysgariad, a dogfennau mabwysiadu. Mae teuluoedd yn cael eu gwneud yn y galon. Yr unig amser y daw teulu'n null yw pan fydd y cysylltiadau hynny yn y galon yn cael eu torri. Os torrwch y cysylltiadau hynny, nid eich teulu chi yw'r bobl hynny. Os gwnewch y cysylltiadau hynny, y bobl hynny yw eich teulu. Ac os ydych chi'n casáu'r cysylltiadau hynny, bydd y bobl hynny'n dal i fod yn deulu i chi oherwydd bydd beth bynnag rydych chi'n ei gasáu gyda chi bob amser. — C. Joybell C.
 2. Ei wobr ei hun yw llwyddiant, ond mae methiant yn athrawes wych hefyd, ac nid yw i'w ofni.— Sonia Sotomayor
 3. Y peth da am gael ysgariad ifanc - os oes peth da - yw ei fod yn gwneud ichi sylweddoli nad oes amserlen mewn bywyd. Mae’n eich tanio’n agored ac yn eich rhyddhau i fod yn onest â chi’ch hun.—Olivia Wilde
 4. Mae adferiad yn dechrau o'r eiliad tywyllaf. — John Major
 5. Nid oes dim yn gwahanu gwraig na theulu oddi wrth gariad Duw. Nid marwolaeth, ac yn sicr nid ysgariad. - Glennon Doyle Melton
 6. Dim ond oherwydd bod perthynas yn dod i ben, nid yw'n golygu nad yw'n werth ei gael. – Sarah Mlynowski
 7. Rwy’n meddwl mai rhan o’r rheswm pam ein bod yn dal ein gafael ar rywbeth mor dynn yw ein bod yn ofni na fydd rhywbeth mor wych yn digwydd ddwywaith.
 8. Crio cymaint ag y dymunwch, ond gwnewch yn siŵr pan fyddwch chi wedi gorffen, na fyddwch byth yn crio am yr un rheswm eto.

Dyfyniadau ysgariad gobeithiol

Trist Dymunol Arglwyddes Ddistaw Arglwyddes Yn Sefyll Gyda Chymorth Wal Ac Edrych i Fyny Cysyniad Unig

Mynd trwy ysgariadgallwch deimlo'n ofnus, yn ddryslyd, yn ddig, yn drist ac yn unig. Yn yr amseroedd hynny efallai y bydd angen gobaith arnoch ei bod yn bosibl bod yn hapus ar ôl ysgariad. Gall dyfyniadau hapus ar ôl ysgariad roi gwybod ichi fod yna olau ar ddiwedd y twnnel ysgariad.

 1. Nid yw'r ffaith nad yw'r gorffennol wedi troi allan fel yr oeddech chi ei eisiau, yn golygu na all eich dyfodol fod yn well nag y gwnaethoch chi erioed ei ddychmygu.
 2. Ni fu erioed noson na phroblem a allai drechu codiad haul na gobaith. — Bernard Williams
 3. Y bobl harddaf rydw i wedi'u hadnabod yw'r rhai sydd wedi adnabod treialon, wedi gwybod brwydrau, wedi gwybod am golled, ac wedi dod o hyd i'w ffordd allan o'r dyfnder. — Elisabeth Kübler-Ross
 4. Os gallwch chi garu cymaint â'r person anghywir, dychmygwch faint y gallwch chi garu'r un iawn.
 5. Mae popeth yn mynd i fod yn iawn. Efallai nid heddiw ond yn y pen draw.
 6. Daw hyd yn oed y nosweithiau tywyllaf i ben, a bydd yr Haul yn codi. Victor Hugo
 7. Byddai’n well gen i ddifaru’r pethau dw i wedi’u gwneud na difaru’r pethau nad ydw i wedi’u gwneud.— Lucille Ball
 8. Peidiwch ag edrych am iachâd wrth draed y rhai a'ch torrodd.— Rupi Kaur
 9. Peidiwch â threulio amser yn curo ar wal, gan obeithio y bydd yn trawsnewid yn ddrws.— Coco Chanel
 10. Weithiau mae pethau da yn cwympo'n ddarnau felly gall pethau gwell ddisgyn gyda'i gilydd. - Marilyn Monroe
 11. Gwell goleuo cannwyll na melltithio'r tywyllwch. — Eleanor Roosevelt
 12. Nid wyf wedi peidio â bod yn ofnus, ond yr wyf wedi peidio â gadael i ofn fy rheoli.—Erica Jong
 13. Pan rydyn ni'n wirioneddol ofalu amdanom ein hunain, mae'n dod yn bosibl gofalu am bobl eraill. Po fwyaf effro a sensitif ydym i’n hanghenion ein hunain, y mwyaf cariadus a hael y gallwn fod tuag at eraill.— Eda LeShan
 14. Nid y llwyth sy'n eich torri i lawr, dyna'r ffordd rydych chi'n ei gario.— Lena Horne
 15. Byddwch yn ofni, ond gwnewch hynny beth bynnag. Yr hyn sy'n bwysig yw'r weithred. Does dim rhaid i chi aros i fod yn hyderus. Gwnewch hynny ac yn y pen draw, bydd yr hyder yn dilyn.— Carrie Fisher
 16. Roeddwn i'n arfer gobeithio y byddech chi'n dod â blodau i mi. Nawr rwy'n plannu fy rhai fy hun.— Rachel Wolchin
 17. Derbyn yr hyn sydd wedi digwydd yw'r cam cyntaf i oresgyn canlyniadau unrhyw anffawd. — William James
 18. Credwch fod bywyd yn werth ei fyw a bydd eich cred yn helpu i greu'r ffaith. — William James
 19. Peidiwch â difaru. Gallwch ddysgu rhywbeth o bob profiad.— Ellen Degeneres

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Dyfyniadau ar fod yn hapus ar ôl ysgariad

Os na allwch ddychmygu bod yn llawen eto ac nad yw ysgariad hapus yn eich geirfa, edrychwch ar y rhain dyfyniadau ysgariad hapus. Efallai y byddan nhw'n eich helpu i ragweld dyfodol gwell a hyd yn oed eich diddori mewn dyddio eto. Gall hapusrwydd ar ôl dyfyniadau ysgariad oleuo rhai ffyrdd ar sut i wthio trwy'r heriau.

 1. Pan fyddwn ni'n gwneud rhywbeth rydyn ni'n ei hoffi, rydyn ni nid yn unig yn hapus. Rydym hefyd yn gryf iawn! - Rossana Condoleo
 2. Pan na allwn newid sefyllfa bellach, cawn ein herio i newid ein hunain. - Viktor Frankl
 3. Ni allwch groesi'r môr dim ond trwy sefyll a syllu ar y dŵr. - Rabindranath Tagore
 4. Efallai na fyddwch yn gallu rheoli'r holl ddigwyddiadau sy'n digwydd i chi, ond gallwch ddewis peidio â chael eich lleihau ganddynt. - Maya Angelou
 5. Yn anad dim, byddwch yn arwr eich bywyd eich hun ac nid y dioddefwr. – Nora Ephron
 6. Pan rydyn ni wir yn gofalu am ein hunain, mae'n dod yn bosibl gofalu am bobl eraill. Po fwyaf effro a sensitif ydym i'n hanghenion ein hunain, y mwyaf cariadus a hael y gallwn fod tuag at eraill. Eda LeShan
 7. Nid yw gadael yn golygu nad ydych yn poeni am rywun bellach. Dim ond sylweddoli mai’r unig berson y mae gennych chi wir reolaeth drosto yw chi’ch hun.— Deborah Reber
 8. Dim ond fi all newid fy mywyd. Ni all neb ei wneud i mi.— Carol Burnett
 9. Taflwch rwystr i ni ac rydyn ni'n tyfu'n gryfach. — Brad Henry
 10. Dewch o hyd i le y tu mewn lle mae llawenydd, a bydd y llawenydd yn llosgi'r boen. — Joseph Campbell
 11. Mae pob menyw sydd o'r diwedd wedi cyfrifo ei gwerth, wedi codi ei cesys o falchder ac wedi mynd ar awyren i ryddid, a laniodd yn nyffryn y newid. — Shannon L Gwern

Symud ymlaen ar ôl dyfynbrisiau ysgariad

Symud Ymlaen ar ôl Dyfyniadau Ysgariad

Ydych chi wedi darllen rhai dywediadau ysgariad ac wedi teimlo eu bod yn dweud eich gwir mor agos, efallai mai chi a ysgrifennodd hwnnw? Pa un a ydym yn sôn am cael ysgariad dyfyniadau neu ddyfyniadau ar fod yn hapus, gall awduron gwych eich helpu i deimlo'n llai unig a gweld mwy. Hefyd, gall dyfyniadau ysgariad gwych eich ysgogi i feddwlsut i symud tuag at adferiad ysgariad.

 1. Dal gafael yw credu mai dim ond gorffennol sydd; gadael yw gwybod bod dyfodol.
 2. Peidiwch ag aros am yr hyn a aeth o'i le. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar beth i'w wneud nesaf. Treuliwch eich egni ar symud ymlaen i ddod o hyd i'r ateb. – Denis Waitley
 3. Mae bywyd fel reidio beic. Er mwyn cadw'ch cydbwysedd, rhaid i chi ddal i symud. - Albert Einstein
 4. Nid yw bywyd yn ymwneud â pha mor galed y gallwch chi ei roi..mae'n ymwneud â faint y gallwch chi ei gymryd, a dal i symud ymlaen.
 5. Os ydych chi'n cario llawenydd yn eich calon, gallwch chi wella unrhyw foment. Carlos Santana
 6. Nid oes unrhyw synnwyr mewn cosbi eich dyfodol am gamgymeriadau eich gorffennol. Maddeuwch i chi'ch hun, tyfwch ohono, ac yna gadewch iddo fynd. – Melanie Koulouris
 7. Un o'r gwersi anoddaf mewn bywyd yw gollwng gafael. Boed yn euogrwydd, dicter, cariad, colled neu frad. Nid yw newid byth yn hawdd. Rydyn ni'n ymladd i ddal ein gafael ac rydyn ni'n ymladd i ollwng gafael. - Mareez Reyes
 8. Ni allwch ddechrau pennod nesaf eich bywyd os byddwch yn parhau i ailddarllen yr un olaf.
 9. Ar ryw adeg, mae'n rhaid ichi sylweddoli y gall rhai pobl aros yn eich calon ond nid yn eich bywyd.
 10. Nid yw gadael yn golygu dileu atgofion. Yn syml, mae'n golygu eich bod chi'n barod i wneud rhai gwell.
 11. Mae unrhyw beth na allwch ei reoli yn eich dysgu sut i ollwng gafael. - Jackson Kiddard
 12. Rydych chi'n cael trafferth oherwydd eich bod chi'n barod i dyfu ond ddim yn fodlon gadael i fynd. Mae poen yn eich gwneud chi'n gryfach, mae dagrau'n eich gwneud chi'n fwy dewr ac mae torcalon yn eich gwneud chi'n ddoethach, felly diolch i'r gorffennol am ddyfodol gwell.
 13. Weithiau mae'n rhaid i chi dderbyn y ffaith mai dim ond fel hapusrwydd dros dro y mae rhai pobl yn dod i mewn i'ch bywyd.
 14. Mae'n well dod â rhywbeth i ben a dechrau un arall na charcharu'ch hun gan obeithio'r amhosibl.
 15. Pan fydd perthynas drosodd, gadewch. Peidiwch â pharhau i ddyfrio blodyn marw.
 16. Mae symud ymlaen yn broses; mae symud ymlaen yn ddewis. Mae ychydig o wahaniaeth rhwng y ddau. Mae symud ymlaen yn gadael i bethau ddigwydd; mae symud ymlaen yn gwneud i bethau ddigwydd.
|_+_|

Dyfyniadau ysgariad i'ch gwneud chi'n hapus

Gall y dyfynbrisiau ysgariad gorau eich helpu i ddechrau'ch diwrnod ar nodyn mwy cadarnhaol ac edrych ar bethau ychydig yn fwy hyderus. Ydych chi wedi dod o hyd i ddyfyniadau ysgariad sy'n atseinio gyda chi ac yn gwneud i chi naws? Ystyriwch argraffu'r dyfyniadau hapus hynny fel y gallwch eu gweld bob dydd.

 1. Nid yw ysgariad yn drasiedi mewn gwirionedd. Mae trasiedi yn penderfynu gwneud hynny aros mewn priodas anhapus a dysgu'r pethau anghywir am gariad i'ch plant. Ni fu neb erioed farw o ysgariad. - Jennifer Weiner
 2. Dysgwch i fod yn hapus ar eich pen eich hun, felly rydych chi'n gwybod sut i fod yn hapus gyda rhywun arall.
 3. I symud ymlaen, mae'n rhaid i mi fod yn gryf. I fod yn gryf, mae'n rhaid i mi fod yn hapus. I fod yn hapus, mae'n rhaid i mi garu fel nad ydw i wedi cael fy mrifo.
 4. Byddwch yn gwybod eich bod wedi gwneud y penderfyniad cywir; rydych chi'n teimlo'r straen yn gadael eich corff, eich meddwl, a'ch bywyd. - Brigette Nicole
 5. Mae bod yn sengl a chael tawelwch meddwl yn llawer gwell na bod mewn a perthynas lle rydych chi'n teimlo'n sengl a heb dawelwch meddwl.
 6. Peidiwch byth â bod ofn dechrau drosodd. Mae'n gyfle i ailadeiladu'ch bywyd y ffordd roeddech chi ei eisiau o'r cychwyn cyntaf.
 7. Dal gafael yn y bôn yw credu mai dim ond gorffennol sydd; gadael yw gwybod bod dyfodol. – Daphne Rose Kingma
 8. Mae pob terfyniad hefyd yn ddechreuad. Nid ydym yn ymwybodol ohono ar y pryd. — Mitch Albom
 9. Nid yw ysgariad yn gymaint o drasiedi. Trasiedi yw aros mewn priodas anhapus, gan ddysgu'r pethau anghywir am gariad i'ch plant. Ni fu neb erioed farw o ysgariad. - Jennifer Weiner
 10. Gadewch i'ch gobeithion, nid eich loes, siapio'ch dyfodol. — Robert H. Schuller
 11. Mae'r hyn sydd y tu ôl i chi a'r hyn sydd o'ch blaen yn welw o'i gymharu â'r hyn sydd y tu mewn i chi. - Ralph Waldo Emerson
 12. Bod yn berchen ar eich stori eich hun a charu eich hun drwy’r broses yw’r peth dewraf y byddwn byth yn ei wneud. – Brené Brown
 13. Nid yw amseroedd anodd byth yn para ond mae pobl anodd yn gwneud hynny. — Robert H. Schuller
 14. Ni all neb wneud i chi deimlo'n israddol heb eich caniatâd. – Eleanor Roosevelt
|_+_|

Dywediadau ysgariad

Nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae angen help ar bawb i ddelio ag ysgariad. Gobeithio y bydd rhai o'r dyfyniadau sydd wedi ysgaru'n hapus yn rhoi golwg newydd ar bethau ac yn eich helpu i fabwysiadu meddylfryd newydd gyda ffocws ar y dyfodol.

 1. A priodas dda yn ymwneud â'r hyn yr ydych yn ei roi ynddo, nid yr hyn a gewch allan ohono. Ni allwch fedi rhywbeth nad ydych wedi'i hau.
 2. Gall priod ysgaru, ond mae rhieni yn rhieni am byth. – Karen Covy
 3. Yn y pen draw, mae'n rhaid i ni i gyd benderfynu drosom ein hunain beth sy'n gyfystyr â methiant, ond mae'r byd yn eithaf awyddus i roi set o feini prawf i chi os gadewch hynny. -J. K. Rowling.
 4. Pan fyddwn yn gwadu ein straeon, Maent yn ein diffinio. Pan rydyn ni'n berchen ar ein straeon, rydyn ni'n cael ysgrifennu'r diweddglo. – Brené Brown
 5. Mae arwr yn unigolyn cyffredin sy'n dod o hyd i'r cryfder i ddyfalbarhau a dioddef er gwaethaf rhwystrau llethol. - Christopher Reeve
 6. Rwy'n meddwl am gariad a phriodas yn yr un ffordd ag yr wyf yn gwneud planhigion: Mae gennym ni blanhigion lluosflwydd a rhai blynyddol. Mae'r planhigyn lluosflwydd yn blodeuo, yn mynd i ffwrdd, ac yn dod yn ôl. Mae'r blynyddol yn blodeuo am dymor yn unig, ac yna mae'r gaeaf yn cyrraedd ac yn ei dynnu allan am byth. Ond mae'n dal i gyfoethogi'r pridd i'r blodyn nesaf flodeuo. Yn yr un modd, nid oes unrhyw gariad yn cael ei wastraffu. - Glennon Doyle Melton
 7. Mae ysgariad yn ddrud. Roeddwn i’n arfer cellwair eu bod nhw’n mynd i’w alw’n ‘yr holl arian,’ ond fe wnaethon nhw ei newid i ‘alimony.’ Mae’n rhwygo’ch calon allan trwy’ch waled. – Robin Williams
 8. Wel, ar ôl yr ysgariad, es i adref a throi'r holl oleuadau ymlaen! -Larry David
 9. Nid y rhai sy’n ysgaru yw’r rhai mwyaf anhapus o reidrwydd, dim ond y rhai sy’n gallu credu’n daclus mai un person arall sy’n achosi eu trallod. - Alain de Botton
 10. Datganiad annibyniaeth gyda dim ond dau arwyddwr yw ysgariad.- Gerald F. Lieberman

Gall darllen dyfyniadau ysgariad ysbrydoledig a hapus godi'ch hwyliau a gwneud i chi deimlo'n well amdanoch chi'ch hun. Pryd bynnag y byddwch chi'n cael eich hun yn sownd neu eisiau rhoi'r gorau iddi, darllenwch y dyfyniadau hyn sut i fod yn hapus a chael hwb o gymhelliant a fydd yn eich gyrru tuag at eich nodau.

Ranna ’: