30 Arwyddion Gorau Mae Narcissist Wedi Gorffen Gyda Chi Mewn Gwirionedd

Cwpl wedi diflasu ar ddyddiad

Yn yr Erthygl hon

Mae perthynas narsisaidd gwenwynig yn troi o amgylch ansicrwydd, cam-drin, ac yna ystrywio.

Mae'n gylch a fydd yn gadael y dioddefwr heb hunan-barch, byd llawn pryder, dim bywyd cymdeithasol, iechyd corfforol gwan, a bywyd trawmatig.

Bydd y narcissist yn parhau i gam-drin y dioddefwr nes iddo rwygo'r person yn ddarnau. Un diwrnod, bydd y dioddefwr yn sylweddoli nad oes dim ar ôl.

Mae popeth am berthynas wenwynig yn gylch nes i chi ddysgu torri i ffwrdd oddi wrthi.

Dysgwch pam mae narcissists yn dod yn ôl i berthnasoedd a sut i wybod a yw narcissist wedi gorffen gyda chi.

Sut mae'r cylch narsisaidd yn gweithio?

Sut i wybod os ydych chi delio â narcissist ddim yn hawdd. Y rhan fwyaf o'r amser, gallant baratoi trap di-ffael.

Bydd gwybod narcissist a sut mae'n gweithio yn eich helpu i ddeall sut mae'r cylch yn gweithio.

Nid yw narcissists yn dangos nac yn teimlo unrhyw edifeirwch. Unwaith y bydd y person hwn yn gweld cyfle, bydd narcissist yn cychwyn y cylch cam-drin - a bydd yn anodd torri i ffwrdd oddi wrtho.

Yn y cylch cam-drin narcissist, byddent yn bwydo eu egos yn gyson wrth ddraenio eu partner yn feddyliol, yn gorfforol, yn emosiynol, a hyd yn oed yn gymdeithasol.

Narcissists bwydo oddi ar y cysonyn dilysu ac edmygedd gan bawb. Mae'n gwneud iddynt deimlo'n bwerus, mewn rheolaeth, ac yn dda.

Dyma sut mae'r cylch delfrydoli-dibrisio-gwared yn gweithio.

Delfrydu

Fel gwireddu breuddwyd, bydd narcissist yn dangos ei hun yn garedig, melys, carismatig, amddiffynnol, swynol, ac yn berson sy'n ben-dros-ben mewn cariad â chi.

Mae pawb yn hoffi eich partner a byddent yn dweud eich bod wedi dod o hyd i ‘yr un,’ ac sy’n ei selio.

Rydych chi wedi wedi syrthio mewn cariad gyda'r person sydd bob amser yn eich cawod gyda melyster, annog geiriau, canmoliaeth, cyffro, chwerthin, a chariad.

Y dacteg hon yw'r hyn maen nhw'n ei alw'n 'bomio cariad' neu'r cyfnod lle mae'r narcissist yn rhoi cawod i chi gyda phopeth am wythnosau neu fisoedd.

Dibrisio

Pan fydd pawb, gan gynnwys chi, wedi syrthio i fagl narcissist, y gwir perthynas gamdriniol bydd yn datblygu.

Bydd y narcissists yn dangos eu gwir liwiau i chi.

Ar y dechrau, gall y person hwn eich dibrisio'n gynnil. Efallai y byddwch hyd yn oed yn rhesymu mai dim ond rhywbeth un-amser ydyw, ond buan iawn y sylweddolwch ei fod yn gwaethygu.

Dyma lle byddwch chi'n sylwi ar yr holl fflagiau coch yn datblygu.

Bydd yr holl nodweddion da a hoffus yn diflannu, ac yn fuan fe welwch yr anghenfil go iawn. Bydd y narcissist yn eich dibrisio ac yn gwneud hwyl am ben.

Yn naturiol, rydych chi'n amddiffyn eich hun, ond dyma'n union beth mae narcissist ei eisiau. Mae'n gêm o bŵer, a dyma'r cyfle i ddangos ei un ef i chi.

Yr narcissist yn dechrau gaslight , yn tynnu ei serch tuag atoch, yn eich beio am bob peth, etc.

Cyn bo hir, byddwch chi'n teimlo'n ddryslyd, wedi brifo, yn unig, yn ofnus, yn gywilydd ac yn isel eich ysbryd.

Taflu

Sut i wybod a yw narcissist wedi gorffen gyda chi?

Rydych chi'n cael eich taflu heb rybudd, fel tegan wedi'i dorri, a heb fod o unrhyw ddefnydd - bydd y narcissist yn cefnu arnoch chi. Ond mewn rhai sefyllfaoedd, hyd yn oed os yw narcissist yn torri i fyny gyda chi, gallant ddod yn ôl o hyd.

Efallai ei fod yn swnio fel hunllef oherwydd ei fod.

Fe'i gelwir yn narcissist cylch torri , lle mae'r manipulator yn eich monitro i weld a allwch chi sefyll i fyny a symud ymlaen o hyd.

Pan fydd y narcissist yn sylweddoli eich bod chi wedi gorffen, a'ch bod chi'n cael eich bywyd yn ôl, bydd yn ceisio dod yn ôl atoch chi a difetha'ch bywyd.

A yw perthnasoedd narsisaidd yn para?

Mae'n anodd gwybod a yw narcissist wedi gorffen gyda chi. Efallai eich bod wedi meddwl tybed a fydd eich perthynas â narcissist yn para, neu a yw hi.

Bydd hyd perthynas â narcissist yn dibynnu ar ba mor gyflym y gallant eich torri i lawr.

Mae'n drist gwybod mai dyma nod eithaf narcissists.

Ond a oeddech chi'n gwybod, hyd yn oed pan fydd narcissist yn dweud ei fod drosodd, efallai y bydd yn dal i ddod yn ôl?

Pam mae narcissists eisiau dod yn ôl i berthnasoedd?

Mae Narcissists yn eich taflu unwaith y bydd wedi gorffen eich dinistrio. Bydd hefyd yn dibynnu ar faint y maent am eich cadw o gwmpas. Pe gallent eich llusgo eto, byddent.

Cyn belled ag y gallwch chi sefyll i fyny a dechrau o'r newydd - rydych chi'n darged.

Os yw'r narcissist yn gweld bod gennych chi'r cryfder a'r ewyllys o hyd i godi a dechrau drosodd, mae eu ego yn cael ei herio.

Mae'n gêm iddyn nhw. Maen nhw eisiau eich woo chi eto a gweld pa mor agored i niwed ydych chi.

Os gallent, byddent yn eich torri i lawr nes na allwch sefyll i fyny mwyach a symud ymlaen - hynny yw pan fydd narcissist yn cael ei wneud gyda chi.

|_+_|

Pâr ifanc ar ddêt

Beth fydd narcissist yn ei wneud os ydych chi mewn iddyn nhw?

Nid yw torri i fyny gyda narcissist byth yn hawdd, felly byddwch yn ofalus.

Sut i wybod a yw narcissist wedi gorffen gyda chi pan wnaethoch chi ddarganfod popeth?

Pan fydd narcissist yn sylwi ei fod yn colli rheolaeth drosoch chi, a'ch bod chi am ddod â'r cam-drin i ben a'u datgelu, maen nhw'n ceisio'ch ennill yn ôl.

Mae'n rhaid i chi baratoi.

|_+_|

Mae gan Narcissists lawer o dwyll i fyny eu llewys. Dyma dri thric y bydd y camdriniwr yn rhoi cynnig arnynt:

1. Y cwlwm trawma

Ni fydd narcissist byth yn caniatáu ichi ddianc, heb sôn am eu datrys. Unwaith y gwnânt hynny, byddant yn dechrau ymladd yn ôl trwy greu bond trawma.

Yr hyn a alwn yn fond trawma yw cyfres o ymddygiadau camdriniol.

Byddant yn dechrau creu patrwm o gam-drin, trin, gasoleuo , a'r holl bethau drwg y gallent eu gwneud. Byddant yn eich boddi â'u perthynas gamdriniol nes na allwch ymladd yn ôl mwyach.

2. Y dechneg trin

Hyd yn oed os ydych chi'n gwybod y gwir, bydd y narcissist yn gwadu'r cyhuddiad.

Bydd narcissist hyd yn oed yn gwrthymosod trwy osod gwahanol gyhuddiadau amdanoch chi.

Gallant droelli realiti, a gorau po fwyaf o bobl sy'n gwybod eich stori.

Pam fod hyn felly? Bydd y narcissist yn eu trin i gredu'r celwyddau ac yn eich cyhuddo o fod yn baranoiaidd, yn chwerw, neu hyd yn oed yn lledrithiol.

|_+_|

3. Rhagamcan

Pan fydd y narcissist yn gweld eich bod chi'n gwybod ac nad ydych chi bellach yn ddall i'w drin, bydd yn ceisio gwneud i chi ddeall a chydymdeimlo â nhw.

Mae ganddynt amynedd ac maent yn barhaus.

Eu nod yw eich dylanwadu i gymryd cyfrifoldeb am eich camweddau. Byddai fel petaech chi'n gwneud y cyfan i fyny ac yn ei wneud yn hynod gymhleth.

Ymhen amser, pan fyddwch chi'n diflannu o narcissist, byddech chi'n teimlo ei fod yn fwy heriol, cymhleth a phoenus.

30 Arwyddion bod narcissist wedi gorffen gyda chi

Ydych chi erioed wedi gofyn i chi'ch hun sut i wybod a yw narcissist wedi gorffen gyda chi?

Dyma pan fydd y camdriniwr hwn wedi'ch dinistrio a'ch draenio. Pan fydd y narcissist yn gweld na allant gymryd unrhyw beth oddi wrthych mwyach, mae'n bryd eich taflu.

Dyma'r 30 prif arwydd bod narcissist yn cael ei wneud gyda chi:

1. Nid yw'r narcissist bellach yn cuddio eu gwir liwiau

Rydych chi'n gwybod pan fydd narcissist yn cael ei wneud gyda chi pan nad ydynt bellach yn cuddio eu cam-drin oddi wrthych. I'r camdriniwr, nid oes angen cuddio'r hyn y mae'n ceisio ei wneud.

2. Rydych chi'n teimlo'r newid

O'r blaen, efallai eich bod wedi teimlo bod yna adegau pan fydd eich partner narsisaidd yn dod yn llai camdriniol, ond nawr, rydych chi'n teimlo'r newid.

Rydych chi'n teimlo bod eich camdriniwr wedi dod yn fwy hyderus gyda'i nod - eich draenio â phob hunan-barch a hunan-gariad sydd gennych chi'ch hun.

3. Ni fydd y narcissist bellach yn rhoi bomiau cariad i chi

Roedd y narcissist yn arfer cael cawod gyda chi bomiau cariad ar ôl pob achos o gam-drin. Yn awr, nid oes dim. Nid yw'r camdriniwr yn ceisio'ch tawelu mwyach oherwydd nid yw'n meddwl eich bod yn werth cadw mwyach.

4. Maent yn gyson llidiog gyda chi

Mae'r camdriniwr yn lleisiol ynghylch pa mor anniddig yw eich presenoldeb. Byddent hyd yn oed yn mynd cyn belled â gadael i chi gysgu ar y llawr fel na allant eich gweld.

5. Mae'r narcissist yn anwybyddu popeth rydych chi'n ei ddweud

Bydd y narcissist hefyd yn dechrau eich anwybyddu pan fyddwch chi'n siarad. I’r camdriniwr hwn, gwastraff egni fyddai rhoi sylw i rywun na fydd yn gwneud unrhyw les iddo.

6. Maen nhw'n eich beirniadu

Pan fydd amser i siarad â chi, bydd y narcissist sydd wedi gorffen gyda chi ond yn eich beirniadu. Bydd popeth amdanoch chi yn agored i'w feirniadaeth.

|_+_|

7. Maent bob amser yn bell

Gan nad ydych chi o unrhyw ddefnydd iddynt, byddai eich presenoldeb yn ddolur llygad i narcissist. Cadw eu pellter yw sut i wybod a yw narcissist wedi gorffen gyda chi.

8. Bydd narcissist yn gaslight chi

Os oes amser, mae eich partner narsisaidd yn siarad â chi yw pan fydd yn ceisio eich goleuo. Mae’n fath o hiwmor iddyn nhw weld rhywun yn cael amser caled o’u herwydd. Hwb ego y maent yn falch ohono.

Mae Christina, therapydd trwyddedig, yn siarad am oleuadau nwy. Dysgwch y mathau, ymadroddion, ac ymadroddion i wylio amdanynt.

9. Y maent yn anffyddlon

Ni fydd y narcissist bellach yn cuddio eu bod yn anffyddlon. Maen nhw mor greulon y bydden nhw hyd yn oed yn rhoi awgrymiadau neu'n dangos i chi eu bod yn ei wneud - wedi'r cyfan, mae'n ffordd arall o'ch arteithio.

10. Maen nhw'n eich cyhuddo o dwyllo neu anffyddlondeb

Ar y llaw arall, gall y narcissist hefyd eich cyhuddo o fod yn fflyrt, yn dwyllwr, neu'n berson nad yw'n gwerthfawrogi'ch hun. Dyma ffordd arall o wneud i chi deimlo'n ddrwg - un o'r unig resymau pam mae'r narcissist yn eich cadw'n agos.

|_+_|

11. Maen nhw'n dy gyhuddo o ddweud celwydd

Pan fyddant wedi diflasu, bydd narcissist yn gwneud unrhyw beth i wneud ichi deimlo'n ddrwg, gan gynnwys eich cyhuddo o ddweud celwydd. Hyd yn oed os nad oes unrhyw sail neu reswm, mae'r meddwl y byddwch chi'n teimlo'n ddrwg amdano yn ddigon i narcissist ei wneud.

12. Y maent yn dy gyhuddo o fod yn genfigenus

Os ceisiwch drwsio neu siarad â narcissist sydd bron â gorffen gyda chi, bydd y person hwn yn eich cyhuddo o fod yn genfigennus. Maen nhw’n gallu eich cyhuddo o fod yn gelod oherwydd dydych chi ddim yn dda hebddyn nhw.

13. Mae'r narcissist yn cymryd mantais ohonoch

Sut i wybod a yw narcissist wedi gorffen gyda chi pan nad ydych chi'n cael eich taflu eto?

Mae hyn yn golygu bod rhywbeth y gall y narcissist ei gael gennych chi o hyd. Gall rhai drin eu priod neu bartner fel caethwas, bag dyrnu emosiynol, neu ddifyrrwch pan fyddant wedi diflasu.

|_+_|

14. Ni fydd narcissist yn ateb eich galwadau, negeseuon testun, neu sgyrsiau

O'r blaen, byddai narcissist yn ateb eich galwadau, ond nawr, dim byd. Mae’n ffordd arall o osgoi cyswllt â chi. Bydd narcissist yn meddwl amdano fel gwastraff amser.

15. Maen nhw bob amser yn flin gyda chi

Pan fyddwch chi gyda'ch gilydd, bydd anniddigrwydd narcissist yn troi'n ddicter. Yna, bydd y camdriniwr hwn hyd yn oed yn eich cyhuddo o ddifetha eu dydd a'u bywyd. Rydych chi'n cael eich cam-drin, ond gyda'ch partner, mae'r realiti wedi'i wyrdroi. Chi yw'r un sy'n difetha eu bywyd.

|_+_|

16. Maent yn brysur yn hela am ddioddefwyr newydd

Mae eich partner narsisaidd bob amser yn brysur - dod o hyd i darged newydd.

Nid yw ffocws y camdriniwr arnoch chi bellach. I'r person hwn, mae'n bryd dod o hyd i darged newydd cyn i chi gael eich taflu.

17. Nid ydynt bellach yn ceisio eich argyhoeddi i aros

Ydych chi'n cofio'r amser pan fyddai'ch partner narcissist yn erfyn arnoch chi i aros, gan roi cawod i chi â bomiau cariad ac addewidion gwag?

Nawr, ni fydd y camdriniwr yn poeni beth rydych chi'n ei wneud mwyach. Efallai eu bod hyd yn oed yn dymuno i chi adael.

18. Maen nhw'n eich gweld chi fel bygythiad

Un o'r unig resymau y mae narcissist yn dal i'ch cadw yw eu bod yn eich ystyried yn fygythiad. Efallai y byddwch chi'n sarnu'r te gyda'u darpar ddioddefwyr newydd neu'n dod o hyd i'r dewrder i godi a chael eich bywyd yn ôl.

19. Maent yn dechrau diweddaru eu hunain

Ar wahân i fod yn brysur yn mynd allan, mae eich partner narsisaidd bellach dros ben llestri yn ceisio diweddaru ei olwg.

Y gwir yw, mae'r camdriniwr yn paratoi i woo dioddefwr arall.

20. Maent yn dod yn brysur a byth adref

Gall fod yn brofiad rhyddhaol sylweddoli nad yw'r camdriniwr byth gartref. Y gwir y tu ôl i hyn yw bod y person hwn yn brysur yn dal ysglyfaeth arall.

Cwpl ifanc yn ymladd

21. Byddant yn eich bychanu yn wastadol

Mae'r camdriniwr yn casáu eich presenoldeb, felly fe fydden nhw'n rhoi sylwadau bychan iawn i chi.

Wedi'r cyfan, eu nod yw dinistrio bob ychydig hunan-gariad a hyder sydd gennych.

22. Gwag ac oer yw eu syllu

Cyn iddo fynd allan, mae'n syllu arnoch chi, yn wag ac yn oer.

Mae'n un o'r gwirioneddau tristaf bod y camdriniwr hwn yn cael ei wneud gyda chi. Bydd eich holl ddioddefaint yn dod i ben, ond does dim byd ar ôl i chi.

23. Ni fyddant yn gwastraffu mwy o amser gyda chi

Ffordd arall a narcissist yn torri i fyny gyda chi yw peidio â threulio amser gyda chi mwyach. Efallai y bydd y person hwn bob amser yn brysur, ond rydych chi'n gweld ei gyfryngau cymdeithasol yn llawn partïon, dyddiadau, a sut y byddai person sengl yn cymysgu.

24. Bydd y narcissist ysbryd chi

Byddai'n dechrau gydag ychydig ddyddiau, yna wythnosau, yna misoedd. Rydych chi'n deffro ac yn sylweddoli bod eich camdriniwr wedi dechrau bwgan ti. Fel tegan a ddinistriodd, rydych chi nawr yn cael eich gadael ar eich pen eich hun - wedi torri.

25. Maen nhw'n fflyrtio ac yn gadael i chi ei weld

Oni ddylai fod yn braf dechrau cael amser i chi'ch hun? Ond pam mae'n brifo? Rydych chi'n gweld eich partner narsisaidd yn postio fflyrt lluniau a theithiau.

Gallwch hyd yn oed weld ei deulu a’i ffrindiau yn dangos hoffter at ‘ffrindiau’ newydd eich partner a dyma chi, wedi’ch taflu.

26. Byddent hyd yn oed yn dymuno eich tranc

Rydych chi'n gwneud eich gorau i ofyn am eich perthynas, hyd yn oed yn cardota i gael amser i siarad. Yn anffodus, bydd narcissist sy'n gwneud gyda chi yn chwerthin ar eich pen a gall hyd yn oed ddymuno am eich tranc.

Ydych chi'n meddwl ei fod yn greulon? Dyna fel y maent. Nid yw narcissists yn gwybod beth mae cariad yn ei olygu.

27. Maen nhw'n rhoi'r gorau i siarad â'ch perthnasau a'ch ffrindiau

Bydd hyd yn oed eich ffrindiau a'ch teulu a ochrodd â'ch partner hefyd yn cael eu taflu. Dim amser i esgusion nawr bod eich camdriniwr wedi gorffen

28. Byddan nhw'n gwario popeth o fewn eu gallu o'ch arian

A oes gennych rai asedau neu arian o hyd? Byddwch yn ofalus oherwydd pe bai narcissist yn gallu, bydd y person hwn yn gwario pob diferyn o asedau sydd gennych cyn gadael.

29. Byddant yn dechrau cam-drin corfforol

Yn anffodus, bydd y cam-drin yn cymryd cylch llawn cyn i'r camdriniwr ddod i ben gyda chi. Gall narcissist, sy'n llawn casineb, ddechrau eich cam-drin yn gorfforol ac ni fydd yn ddrwg ganddo.

|_+_|

30. Bydd narcissist yn dweud wrthych y gwir

Y ffordd fwyaf poenus o adnabod narcissist yw pan fydd y person hwn yn datrys popeth o'r diwedd.

Bydd y narcissist yn eich edrych yn syth yn eich llygaid i ddweud wrthych nad oedd cariad.

Bydd y person hwn yn rhoi gwybod ichi mai celwydd oedd popeth o'r dechrau. Nid oedd unrhyw barch tuag atoch, a nawr nad ydych yn ddefnyddiol, byddwch yn cael eich taflu.

|_+_|

Casgliad

Rydych chi wedi darganfod o'r diwedd sut i wybod a yw narcissist wedi gorffen gyda chi.

Gall deimlo'n ddryslyd, yn boenus ac yn drist i ddechrau, ond mae'n rhyddhad bod eich camdriniwr yn gadael i chi fynd o'r diwedd.

Nawr, mae'n bryd codi ac adeiladu'ch hun o'r dechrau.

Bydd y ffordd o'ch blaen yn heriol, ac ar ryw adeg, efallai y bydd eich cyn-aelod yn ceisio dod yn ôl i wneud yn siŵr y gall eich cam-drin eto.

Rydych chi wedi torri, ond nid yw'n rhy hwyr i symud ymlaen a gwella.

Sefwch, byddwch gryf, cymerwch eich bywyd yn ôl, a pheidiwch â gadael i neb eich cam-drin eto.

Ranna ’: