9 Awgrymiadau Effeithiol i Gynnal Perthynas Dan Cwarantîn

Cwpl Affro Americanaidd hardd Yn Rhoi Pump Uchel Ac yn Gwenu Wrth Eistedd Ar y Llawr yn y Gegin Ar ôl Ei Glanhau Am y tro cyntaf yn hanes y ddynoliaeth, roedd mwy na biliwn o bobl ledled y blaned wedi'u hamgáu yn eu cartrefi wedi'u hynysu oddi wrth eu cylch ffrindiau arferol. Y rheswm am hyn yw lledaeniad cyflym y coronafirws, COVID-19.

Yn yr Erthygl hon

Ystadegau yn dweud bod y cyfraddau o mae ysgariadau yn Tsieina wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod y cwarantîn a achosir gan y firws drwg-enwog. Yn wir, roedd nifer helaeth o bobl wedi'u cloi gartref am amser hir gyda'u holl berthnasau: gwragedd a gwŷr, plant o wahanol oedrannau, ac weithiau cynrychiolwyr y genhedlaeth hŷn.

Nid yw pob cwpl yn gallu treulio cymaint o amser gyda'i gilydd a cynnal perthnasau gyda'i gilydd a'r teulu yn y ffordd iawn. Llawer o bobl cadw'r berthynas yn fyw trwy gyfathrebu â'u partneriaid am sawl awr gyda'r nos ac ar benwythnosau. Yn ystod y cyfnod o hunan-ynysu a phellter cymdeithasol, gall y newid i gyswllt rownd y cloc heb ymyrraeth fod yn dyst. perthynas i fyny ac i lawr, a gall unrhyw anghydnawsedd fod yn y chwyddwydr.

Mae seicotherapyddion y byd wedi cynnal nifer o ymchwil i astudio gwreiddiau'r broblem a llunio rhestr o rai defnyddiol. awgrymiadau i gynnal perthnasoedd gyda'ch arall arwyddocaol.

1. Newidiwch eich canfyddiad

Yn gyntaf oll, newidiwch eich canfyddiad o gwarantîn fel hunan-garchar dan orfod i'r amser rhydd y gellir ei ddefnyddio ar gyfer twf a datblygiad personol, adloniant, a chyfathrebu â theulu a ffrindiau.

Bydd hyn yn eich helpu straen is a lleddfu tensiwn, a fydd yn ei dro yn bendant yn gwella ansawdd eich bywyd a'r cymorth cyffredinol i'w oresgyn amseroedd caled yn y berthynas . Mae'n hanfodol canfod a chymryd eich safbwynt mewn perthynas â'r hyn sy'n digwydd. Y peth gorau y gallwch chi ei wneud ar rwydweithiau cymdeithasol yw dewis y cylch o bobl y byddech chi'n ei fwynhau cynnal perthnasau gyda. Torrwch nodau gwenwynig i ffwrdd, dros dro o leiaf.

Y gofod cyffredin 24/7 heb y posibilrwydd o gysylltiad â’r byd y tu allan, pryderon, ac ofnau pell, tensiwn cyson – pob un o’r rhain effeithiau ar iechyd meddwl yn cael eu trosglwyddo i'n perthynas. O ganlyniad, daw’n haws canolbwyntio ein dicter ar y person sydd agosaf atom ar hyn o bryd gan na allwn fynegi ein hemosiynau i’r byd y tu allan.

Ond, meddyliwch a yw'n rhesymol gwthio'ch un annwyl i ffwrdd ar ymyl emosiynau yn lle rali gyda'ch gilydd i oroesi amseroedd caled.

2. Peidiwch â dibrisio'r amser cwarantîn

Wrth gwrs, efallai y byddwch chi'n cymryd eich amser ac yn ei gysegru i'r sioe deledu na allech chi byth ei gwylio na chymryd seibiant byr o'ch gwaith a gorffwys yn lap byd natur.

Ond mae'n hanfodol peidio â gwastraffu'r holl gyfnod cwarantîn a manteisio arno. Cymerwch rai cyrsiau proffesiynol, gofalu am eich corff, dysgu ieithoedd newydd, cynnal perthnasau , a treulio mwy o amser gyda'ch teulu drwy'r rhyngrwyd, ac ati.

Y peth yw bod gan y byd modern gymaint i'w gynnig i bob person hunan-ynysu, dim ond dod o hyd i'r hyn sy'n gweddu orau i'ch diddordebau ac anghenion. Byddai'n wych pe baech chi'n dod o hyd i rai gweithgareddau a fyddai'n ddiddorol i'r ddau ohonoch ac yn helpu i gynnal y berthynas.

3. Parhewch i herio'ch hun

Mae tair wythnos heb fuddugoliaethau bach yn artaith i oedolyn ac yn gwbl annioddefol i blentyn. Ar adeg cwarantîn, mae angen meddwl am y nodau y gellir eu cyflawni a chreu anawsterau bach i chi'ch hun a'ch anwyliaid y mae angen eu goresgyn.

I blentyn, gall y rhain fod yn sgiliau hunanddibyniaeth newydd. Os ydych chi eisiau deall sut i wneud i berthynas weithio , anghofio am feirniadaeth a chyfarwyddo ei gilydd yn y teulu. I'r gwrthwyneb, allweddi i berthnasoedd cariadus cynnwys y dylech weithio'n galed i gael eich hun (a rhoi i eraill) y gydnabyddiaeth sydd ei hangen arnom ni i gyd bob dydd. Peidiwch ag anwybyddu canmoliaeth, hyd yn oed os ydyn nhw ychydig ymlaen llaw. Mae'n bwysig i bob aelod o'r teulu!

4. Byddwch yn onest am eich teimladau

Cyplau Ifanc Hapus Yn Dal Ac Yn Cusanu Calon Goch Gyda Gonestrwydd a didwylledd yw'r allwedd i cynnal perthnasau . Peidiwch â bod yn dawel. Rhannu profiadau, pryderon ac ofnau. Peidiwch â gwneud hwyl am ben teimladau eich partner. Peidiwch â'i amlygu ef neu hi fel siop panig neu ffwlbri. Mae cefnogaeth a sylw yn ddau hanfod sy'n rhoi bywyd i cynnal perthnasoedd trwy gyfnodau anodd .

Sut i gynnal perthnasoedd mewn cyfnod anodd?

Byddwch yn amyneddgar ac yn sylwgar i'ch partner. Gwrandewch arnyn nhw . Cadwch amgylchedd eich tŷ yn bositif. Rhannwch, trafodwch, ceisiwch ddod o hyd i gyfaddawd a siaradwch amdanoch chi'ch hun, heb newid dicter i'r un nesaf atoch chi.

5. Neilltuo amser i'ch teulu

Mae'r seicolegwyr yn argymell neilltuo amser i deulu a pherthnasoedd yn ystod cwarantîn, i ddod i adnabod ei gilydd o'r newydd, i adeiladu cynlluniau ar y cyd, i wneud rhywbeth nad ydych erioed wedi cael digon o amser i'w wneud, ac yn gyffredinol cofiwch pam a beth i'r ddwy galon sengl unwaith benderfynu bod gyda'i gilydd.

Os ydych chi bob amser yn pendroni sut i gynnal perthynas, gwyddoch fod hwn yn amser perffaith!

Trefnwch nosweithiau rhamantus i ddau ohonoch yn unig, ewch ar daith fach ar eich car i rai mannau anghysbell ym myd natur, a chael picnic rhamantus. Gwnewch siopa ar-lein gyda'ch gilydd neu cynlluniwch eich gwyliau nesaf.

6. Cymryd rhan mewn gweithgaredd cyffredin

Gŵr A Gwraig Yn Gweithio o Bell. Mae Gŵr Gyda Gliniadur, Mae Gwraig Yn Atal Ei Gŵr I Weithio. Collage, Panorama Cyn cynllunio rhywbeth newydd, meddyliwch am rai tasgau cartref yr oeddech chi bob amser yn eu gohirio neu nad oedd gennych chi amser neu awydd i'w gwneud, fel rhoi trefn ar y cwpwrdd dillad, peintio'r ffens, neu lanhau ffenestri. Mae gwaith cyffredin yn uno pobl a gall droi yn ddifyrrwch eithaf pleserus.

Bydd y gweithgareddau bach hyn dan do yn eich helpu cynnal perthynas iach , gadewch i chi ymlacio, a chael ymdeimlad o bwrpas a boddhad o ganlyniadau eich gwaith.

7. Parchwch ofod personol eich partner

Er ei fod wedi'i amgáu mewn un fflat 24/7, mae bob amser yn bwysig rhoi ei gilydd amser a gofod personol . Mae treulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd yn bleserus iawn.

Fodd bynnag, mae angen rhywfaint o amser ar yr holl bobl iddynt eu hunain. I ddarllen llyfr, i roi trefn ar feddyliau, i fyfyrio, neu i orwedd yn dawel ar y gwely. Dyna pam peidiwch â bod yn galed iawn arnoch chi'ch hun a'ch person arwyddocaol arall, oherwydd mewn amser mor galed, bydd angen peth amser ar lawer ohonom i ddelio â'r emosiynau mewn preifatrwydd.

Os yw'ch cariad yn penderfynu treulio amser yn gwylio sioeau teledu, peidiwch â dechrau profi y byddai addysg ar-lein gymaint yn fwy effeithlon iddo / iddi. Yn lle hynny, dewch o hyd i rywbeth unigryw sy'n eich plesio. Gyda'r nos, gallwch drafod eich diwrnodau gwahanol neu union yr un fath a cadw'r berthynas iach.

8. Amlinellwch y rheolau a'r cyfrifoldebau

Beth i'w wneud pan fyddwch chi'n mynd trwy amser caled?

Dyma dro anodd o ddigwyddiadau!

Ac os ceisiwch atteb i sut i wneud i'r berthynas bara , rhaid i chi amlinellu rheolau a chyfrifoldebau’r ddau ohonoch a pheidiwch ag ymyrryd â pharth eich gilydd. Gall y rhain ymwneud â'r angen i un o aelodau'r teulu weithio gartref. Efallai eu bod yn ymwneud â'r amser rydych chi'n ei dreulio gyda'ch gilydd.

Y rheolau cyntaf sydd hawsaf i gytuno arnynt yw rheolau cartref . Efallai y bydd rhywun yn cymryd cyfrifoldeb am goginio a dewis ffilm gyda'r nos. Efallai mai'r llall sy'n gyfrifol am lanhau'r tŷ a siopa am fwyd. Bydd hyn yn eich helpu i osgoi llawer o sefyllfaoedd sy'n gwrthdaro oherwydd dim ond un ohonynt fydd yn gyfrifol am faes penodol.

Ni ddylai fod llawer o reolau. Mae pump i chwech yn ddigon i gynnal yr heddwch a cynnal y berthynas . Ond mae'n hollbwysig eu dilyn.

Nid yw anhrefn hyd yn oed yn dod oherwydd bod pobl yn yr un fflat, ond oherwydd bod pob diwrnod yn edrych fel diwrnod mochyn daear, rydych chi'n meddwl:

Byddaf yn golchi'r llestri yn ddiweddarach.

Gellir gwneud gwersi ar ôl cinio.

Ond yn hwyr neu'n hwyrach, bydd hyn yn rhoi llawer o straen i mewn i'ch perthnasoedd . Dylai fod gan bopeth ffrâm amser.

9. Parchwch eich partner

Un o'r cyngor perthynas i gyplau yn parch at y partner , am eu diddordebau a'u dymuniadau. Cyn belled â bod parch, mae yna gariad.

Cofiwch hyn; gofynnwch i chi'ch hun yn gyson,

Ydw i'n parchu fy mhartner ddigon?

A fyddaf yn hoffi cael fy nhrin yr un ffordd?

Mae'n rhaid mai nod dyfnach pob perthynas yw sicrhau'r positifrwydd mwyaf posibl yn y berthynas a lleihau'r negyddoldeb.

Dysgwch fwy am barch yn y berthynas yma:

Casgliadau

Mae dau amrywiad o'r diweddglo cwarantîn hwn:

  • Naill ai byddwch yn dod i adnabod eich gilydd yn well, yn cryfhau eich cysylltiad ac yn gweithio allan eich perthynas
  • Neu ddod i'r casgliad mai camgymeriad oedd y penderfyniad i fyw gyda'n gilydd. Mae'r cyfan yn dibynnu arnoch chi'ch dau, a'ch cyfrifoldeb chi yn unig yw cadw perthnasoedd ar y lefel gadarnhaol a pheidio â gadael i amgylchiadau annymunol ddifetha'ch teulu.

Mae'r darnau o gyngor a roddir yn yr erthygl yn ddefnyddiol nid yn unig ar gyfer y cyfnod cwarantîn ond hefyd ar gyfer bywyd bob dydd gan eu bod yn hyrwyddo hanfodion cyfathrebu dynol effeithlon.

Mewn geiriau eraill, ni waeth beth sy'n digwydd - dylech bob amser drin eich person arall arwyddocaol fel yr hoffech chi gael eich trin yn gyfnewid, gwrandewch ar eich annwyl, cyfathrebwch, a mwynhewch eich amser gyda'ch gilydd.

Ranna ’: