Dulliau Cadarnhaol i Helpu Gwneud Eich Priodas yn Well a Thyfu Gyda'n Gilydd

Dulliau Cadarnhaol i Helpu Gwneud Eich Priodas yn Well

Yn yr Erthygl hon

Mae trai a thrai ym mhob priodas, eiliadau o gysylltiad dwfn, ac eiliadau o wrthdaro. Efallai nad oeddech am feddwl am hyn ar y diwrnod y cymeroch eich addunedau, iawn?Pan ddywedasoch fy mod yn gwneud hynny, mae'n debyg eich bod wedi dychmygu llif hir, tawel o gariad hapus, cartref, ac adeiladu aelwyd, gyda phlant anhygoel a bywyd darlun-perffaith.

Gobeithio, mae'r rhan fwyaf o'ch priodas wedi bod yn fwy prysur nag anwastad. Waeth ble rydych chi yng nghylch bywyd priodasol, mae yna bob amser ffyrdd i gwneud eich priodas yn well.

Mae bywyd yn ymwneud â thwf personol, a mae gwneud priodas yn well yn rhan o'r twf personol hwnnw. Gadewch i ni edrych ar rai camau pleserus i adeiladu gwell priodas.

Syniadau i gael gwell priodas

Nid digwyddiad un-amser yw gwneud priodas yn well.

Yn sicr, byddech chi a'ch priod yn mwynhau taith annisgwyl i'r gyrchfan honno rydych chi wedi bod yn breuddwydio amdano yn Hawaii. A phwy na fyddai wrth eu bodd yn dod adref i anhygoel cinio golau cannwyll am ddau, plant wedi rhwystro nain?

Ond y gwir amdani yw, os ydych chi'n wirioneddol fuddsoddi mewn gwella'r briodas, mae angen i chi ymarfer arferion. Arferion y byddwch yn eu defnyddio bob dydd, wythnosol, misol. Er mwyn adeiladu gwell priodas, mae angen cymhwyso'r arferion hyn yn gyson. Heb hynny, nid oes ganddynt unrhyw bŵer cryfhau.

Gwyliwch hefyd:

Sut i wella eich priodas

Gadewch i ni siarad am ryw. Os ydych chi fel y mwyafrif o barau priod, mae eich bywydau'n hynod o brysur. Rhwng plant, gyrfaoedd, rhieni sy'n heneiddio, ac ymrwymiadau cymdeithasol, mae'n debyg bod eich bywyd rhywiol wedi disgyn o'r hyn ydoedd yn nyddiau cynnar eich perthynas.

Mae'n hanfodol rhoi sylw i ochr gorfforol eich perthynas, oherwydd nid yn unig dyna un o'r goreuon manteision bywyd priodasol , rhyw yw'r glud a all gryfhau perthynas gallai hynny fod yn gweld gostyngiad yn ei gysylltedd.

Dyma ychydig o newyddion da: nid oes angen i chi gael rhyw o safon sy'n chwalu'r ddaear bob tro. Felly meddyliwch eto y tro nesaf y byddwch chi'n troi at eich partner a dywedwch nad oes digon o amser i fynd i lawr a baeddu. Mae 'quickie', neu fwythau tynn, neu fwythau cilyddol yn dal i gyfrif fel rhyw!

Yn lle cymryd 10 munud i sgrolio trwy'ch gwefannau cyfryngau cymdeithasol, defnyddiwch y 10 munud hynny i fod yn noeth a charu ar eich gilydd.

1. Symudwch gyda'ch gilydd

Mae ymchwilwyr wedi canfod bod cyplau sy'n mynd am dro gyda'i gilydd yn adrodd bodlonrwydd priodasol uwch na chyplau sy'n gwneud eu teithiau pŵer ar wahân.

I gael gwell priodas, ewch am dro bob dydd. Nid yn unig y mae cerdded yn eich helpu i gadw'n heini, ond mae'ch gweithgaredd a rennir yn hybu sgwrs.

Defnyddiwch yr amser hwn i rannu eich diwrnod neu siarad am brosiectau sydd ar ddod. Gall taith gerdded 30 munud bob dydd gyda'ch gilydd hyrwyddo gwell iechyd a gwella eich priodas!

2. Pwysigrwydd chwarae

Un peth sydd weithiau'n mynd ar goll mewn priodas hirdymor yw'r agwedd chwareus ar eich dyddiau cynnar yn dyddio. Cofiwch pan wnaethoch chi anfon memes gwirion, neu rannu jôcs mud, neu chwerthin ar efelychiadau eich gilydd o, dyweder, wleidyddion?

Beth am archebu rhai hwyl ar gyfer y tro nesaf y byddwch chi'n cynllunio penwythnos Netflix. Bydd gweld eich priod i gyd yn glyd yn ei onesie llwynog yn gwneud i chi chwerthin ac yn gwneud i chi deimlo'n agosach.

3. Rhowch hwb i'ch gilydd bob dydd

Rhowch hwb i

Ffordd hawdd a chadarnhaol o wneud eich priodas yn well yw lleisio'ch edmygedd i'ch priod.

Mae pawb yn hoffi cael y golau i ddisgleirio arnynt, a gall dweud wrth eich priod pa mor falch ydych chi pan fyddant yn sôn am nod y maent newydd ei gyfarfod yn y gwaith, neu pan fyddwch chi'n eu gwylio yn helpu'ch plentyn gyda'u gwaith cartref, fynd yn bell i gryfhau'ch hapusrwydd priodasol. Byddwch yn edmygwyr mwyaf eich gilydd!

4. Ewch am dro i lawr lôn atgofion

Mae cyplau sy'n siarad yn ddisglair am sut y gwnaethant gyfarfod yn fwy tebygol o fod yn hapus yn eu priodas. O bryd i'w gilydd, tynnwch eich albymau lluniau allan neu sgroliwch yn ôl ar eich llinell amser Facebook ac edrychwch ar luniau o flynyddoedd yn ôl.

Bydd yr atgofion a'r chwerthin yn gynnes ac yn gyfoethog, a byddwch yn y pen draw yn teimlo ychydig yn agosach ar ôl ail-fyw'r eiliadau gwerthfawr hyn gyda'ch gilydd.

5. Byddwch yn wrandäwr da

Byddwch yn wrandäwr da

Nid oes dim yn gwneud ichi deimlo'n agosach at berson na gwybod eu bod yn clywed gennych chi mewn gwirionedd.

Pan fydd eich priod yn siarad â chi, byddwch yn bresennol ac yn sylwgar . Peidiwch â gwirio'ch ffôn, hyd yn oed os yw neges newydd ddod i mewn.

Peidiwch â bod yn paratoi cinio, neu hanner-gwylio eich hoff gyfres. Mae am i chi glywed yr hyn y mae'n ei ddweud, felly trowch ato, edrychwch arno yn y llygaid wrth iddo siarad, a chydnabyddwch eich bod yn gwrando trwy nodio neu ddim ond yn dweud, Ewch ymlaen. Beth ddigwyddodd nesaf?

Hefyd, os ydyn nhw'n fentro, nid oes angen i chi geisio cynnig atebion (oni bai eu bod yn gofyn am rai.) Mae dweud eich bod chi'n deall yn ddigon aml yn unig.

6. Gofynnwch sut y gallwch chi wneud yn well

Cwestiwn gwych i'w ofyn a fydd yn helpu gwella eich priodas yw hwn: Dywedwch wrthyf beth sydd angen mwy o.

Mae'n gwestiwn syml a all agor sgwrs ddymunol, lle rydych chi cyfnewid geiriau gonest am yr hyn yr hoffech chi weld mwy ohono gan eich partner.

Mae’r atebion yn gallu bod mor ddadlennol, o fod angen mwy o help arna’ i gyda’r tasgau tŷ i fe fyddwn i wrth fy modd pe baen ni’n gallu rhoi cynnig ar rai pethau erotig newydd yn yr ystafell wely. Beth bynnag yw'r ymateb i Dywedwch wrthyf beth sydd angen mwy ohono, gallwch warantu y bydd yn helpu gwneud eich priodas yn well.

Ranna ’: