20 Arwyddion Bod Guy Yn Cael Ei Droi Mewn Gwirionedd gennych Chi

Cwpl yn gwenu wrth edrych ar ei gilydd

Yn yr Erthygl hon

Cael gwasgfa neu cael eich denu yn rhamantus i berson yn gallu bod yn brofiad eithaf cyffrous. Mae yna atyniad, rhywfaint o ddryswch, a llawer o gwestiynau.

Efallai eich bod yn chwilfrydig a ydych chi'n ei droi ymlaen? Efallai eich bod wedi drysu braidd gan ystyr y term sydd wedi'i droi ymlaen. Mae'n digwydd.

Mae'n iawn. Gallwch lywio'ch ffordd trwy'r cyfnod cyffrous hwn o atyniad tuag at rywun a allai fod yn arbennig trwy ddysgu am yr arwyddion y mae dyn yn cael ei droi ymlaen gennych chi.

Mae mwy iddo. Nid yw dim ond dysgu am yr arwyddion amrywiol hyn y mae dyn yn cael ei droi ymlaen gennych chi yn ddigon. Mae hefyd yn bwysig deall yn llawn beth mae troi ymlaen yn ei olygu.

Ar wahân i hynny, dylech hefyd ystyried dysgu mwy am sut i droi dynion ymlaen a sut y gallwch chi benderfynu ymateb, neu beth yn union sy'n digwydd nesaf os ydych chi wedi darganfod yr arwyddion y mae dyn yn cael ei droi ymlaen gennych chi mewn gwirionedd.

Archwilio'r cysyniad o ddynion yn cael eu troi ymlaen

Mae

Mae'r term troi ymlaen, yn syml, yn cyfeirio at atyniad rhywiol. Felly, os ydych chi'n gofyn i ddyn (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) y cwestiwn a ydych chi wedi'i droi ymlaen? rydych chi'n ceisio deall a yw'n cael ei ddenu'n rhywiol atoch chi .

Mae eu ffordd o fynd at fenywod yn golygu bod menywod yn cael amser eithaf anodd i ddarganfod beth mae'r dynion hyn yn ei deimlo tuag atynt. A gwneir hyn i greu parth diogel.

Mae dynion yn creu'r parth diogel hwn i'w hamddiffyn eu hunain. Gallant fynd yn ôl allan os ydynt yn teimlo nad oes gan y fenyw ddiddordeb ynddynt yn rhywiol pan fydd hi'n darganfod yr arwyddion amrywiol sy'n cael eu troi ymlaen.

Beth sy'n troi dynion ymlaen?

Priodfab cusanau Briodferch

Cyn ymchwilio i fanylion y sawl arwydd cudd y mae dyn yn cael ei droi ymlaen gennych chi mewn gwirionedd, mae'n bwysig deall sut i wneud dyn yn horny.

Pan fydd gennych chi ddealltwriaeth dda o'r hyn sy'n troi dynion ymlaen, gallwch chi ymddwyn yn unol â hynny o flaen y dyn rydych chi'n teimlo sy'n cael ei ddenu'n rhywiol atoch chi.

Os ydych am iddo fynd ar drywydd ei atyniad rhywiol tuag atoch , yna gallwch chi reciprocate ei atyniad rhywiol. Ac os nad ydych chi am iddo fynegi ei atyniad rhywiol tuag atoch yn anuniongyrchol, gallwch chi weithredu'n unol â hynny.

|_+_|

20 arwydd sy'n dangos eich bod chi wir yn ei droi ymlaen

Nawr eich bod chi'n gwybod ystyr cael eich troi ymlaen yn ogystal â phwysigrwydd gwybod beth sy'n troi dynion ymlaen, gadewch i ni nawr blymio'n ddwfn i'r gwahanol arwyddion y mae dyn yn cael ei droi ymlaen gennych chi mewn gwirionedd.

Pwynt pwysig i'w nodi yma yw pan ddaw i'r arwyddion amrywiol bod dyn yn cael ei droi ymlaen mewn gwirionedd gennych chi, mae rhai o'r arwyddion hyn yn eithaf uniongyrchol ac amlwg tra bod cryn dipyn o arwyddion o atyniad rhywiol yn gynnil.

Felly, mae'n bwysig bod yn eithaf craff am y gwahanol arwyddion hyn.

Mae'r gwahanol arwyddion rydych chi wir yn troi dyn ymlaen wedi'u hamlinellu fel a ganlyn:

1. Mae'n cychwyn cyswllt corfforol

Mae hwn yn un o'r arwyddion amlycach chi wir yn troi dyn ymlaen.

Gall fod trwy frwsio ei law ar eich ysgwydd neu'ch penelin. Efallai y byddwch hyd yn oed yn ei chael yn brwsio yn eich erbyn yn achlysurol. Efallai y byddwch hyd yn oed yn dod o hyd i'ch dyn yn dod o hyd i esgusodion i gyffwrdd â chi .

Ef yn gwneud yn siŵr eich cofleidio pan fydd y ddau ohonoch yn cwrdd (ond mae'r cwtsh yn para ychydig yn hirach nag arfer). Felly, yr ateb i'r cwestiwn: a yw dynion yn cael eu troi ymlaen o gofleidio? yn ie mawr.

|_+_|

2. Y mae yn rhoddi rhyw ymdrech ychwanegol i mewn i'w ymddangosiad corfforol

Os yw'r dyn dan sylw yn rhywun rydych chi wedi'i adnabod ers amser maith fel ffrind, yna efallai y byddwch chi'n sylwi arno gwneud mwy o ymdrech i edrych yn gorfforol ddeniadol os trowch ef ymlaen.

Bydd y gwahaniaeth yn eithaf amlwg i chi os oes gennych chi syniad cynhwysfawr am sut roedd yn arfer gwisgo a chyflwyno ei hun o'ch blaen.

Pan fydd dyn yn cael ei droi ymlaen gennych chi ac yn cael ei ddenu'n rhywiol atoch chi, bydd yn ceisio'n naturiol i wneud ei hun yn edrych yn fwy deniadol yn gorfforol i ddal eich sylw.

3. Mae llawer o fflyrtio

Un o'r arwyddion rydych chi'n troi dyn ymlaen yw os byddwch chi'n ei ddal yn sydyn bod yn flirtatious iawn gyda chi . Fflyrtio yw un o'r ffyrdd mwyaf uniongyrchol o adeiladu cemeg rhywiol a thensiwn rhywiol rhwng dau berson.

Edrychwch ar yr arwyddion fflyrtio hyn:

Felly, os byddwch chi'n sylwi arno'n fflyrtio'n galed â chi, mae'n debyg ei fod yn ceisio mesur a oes cemeg rhywiol rhyngddo ef a chi. Os yw'r ddau ohonoch wedi bod yn ffrindiau fflyrt ers amser maith, yna efallai y bydd hyn yn anodd ei ddarganfod.

Yn gyntaf, efallai ei fod wedi cael ei ddenu'n rhywiol atoch chi byth ers i'r ddau ohonoch ddod yn ffrindiau. Yn ail, efallai ei fod wedi'i gael ei hun yn sydyn yn cael ei ddenu'n rhywiol atoch chi a'i fod, felly, yn gweithredu arno.

|_+_|

4. Mae ei lais yn swnio'n ddyfnach pan mae'n siarad â chi

Dyma un o'r arwyddion cynnil hynny rydych chi'n ei droi ymlaen. Pan fydd dyn yn cael ei ddenu’n rhywiol at fenyw, maen nhw’n profi’r ysfa wrywaidd hon i siarad â’r fenyw honno mewn llais dyfnach a mwy hysgi.

Felly, os ydych chi wedi dod o hyd i'ch dyn yn siarad â chi mewn llais dyfnach, gall fod yn arwydd ei fod yn cael ei dynnu'n rhywiol atoch chi. Mae'r un peth yn digwydd gyda merched. Pan fydd merched yn cael eu denu'n rhywiol at ddyn, maen nhw'n siarad mewn llais mwy traw.

5. Mae'n syllu arnat ti, ac nid dy wyneb yn unig

Er bod dwyn cipolwg arnoch chi yn bendant yn un o'r arwyddion bod gan y dyn dan sylw ddiddordeb ynoch chi, mae syllu ar rannau eraill ohonoch chi yn un o'r arwyddion amlwg bod dyn yn cael ei droi ymlaen gennych chi mewn gwirionedd.

Mae'r llygaid yn agwedd sylfaenol ar gyfathrebu atyniad rhywiol rhwng dau berson. Felly, os daliwch ef yn syllu nid yn unig ar eich wyneb, ond ar eich corff, eich cromliniau, a chanolbwyntio ar nodweddion eraill eich corff, mae'n un o'r arwyddion rydych chi'n ei droi ymlaen.

|_+_|

6. Symudiadau cadarn a llawn tyndra (ond dryslyd).

Ydy’r dyn rydych chi’n pendroni amdano fel arfer yn berson eithaf hyderus? Ond a ydych chi'n sylwi arno'n troi'n ddrylliad nerfus yn eich cwmni? A ydych yn sylwi arno yn crefu am gysylltiad corfforol â chi, ond mae ei symudiadau yn llawn tensiwn neu gadarn pan fydd y cyswllt hwnnw wedi'i sefydlu?

Wel, rydych chi'n ei droi ymlaen! Un o’r rhesymau tebygol y gallai ei symudiadau pan ddaw atoch chi fod yn llawn tyndra neu’n gadarn yw oherwydd ei fod yn gwneud ymdrech gorfforol i reoli ei ysfa rywiol a pheidio â chamymddwyn na gweithredu heb eich caniatâd.

7. Rydych chi'n ei ddal yn gwrido

Mae'n debyg mai dyma un o'r arwyddion mwyaf ciwt o atyniad rhywiol tuag atoch chi. Mae gan yr arwydd hwn o atyniad rhywiol hefyd sail fiolegol gref. Pan fydd dyn yn cael ei ddenu'n rhywiol atoch chi, mae cyfradd ei galon a'i bwysedd gwaed yn codi.

Gall y llif gwaed cynyddol hwn i wahanol rannau o'r corff (gan gynnwys yr wyneb) wneud i'ch dyn fflysio!

|_+_|

8. Yr ydych yn ei gael yn brathu ac yn llyfu ei wefusau

Os byddwch chi'n dal eich dyn yn dwyn cipolwg arnoch chi ac wrth edrych arnoch chi, yn brathu neu'n llyfu ei wefusau, mae'n anwirfoddol ymateb i densiwn rhywiol efallai ei fod yn profi.

Os yw'r dyn yr ydych yn chwilfrydig yn ei gylch fel petai'n llyfu neu'n brathu ei wefusau wrth edrych arnoch chi (gan gynnwys eich corff), efallai ei fod yn gweithredu ar ei ysfa anymwybodol i'th gusanu .

9. Mae'n siarad cryn dipyn am ei fath, ac mae'n ymddangos eich bod chi'n cyd-fynd â'r disgrifiad

Un arall o'r arwyddion mwy cynnil y byddwch chi wir yn troi dyn ymlaen yw os byddwch chi'n sylwi bod a llawer o sgyrsiau rhyngoch chi mae dau yn troi o gwmpas yn siarad am y math o ferch sydd ynddo.

Os yw'n disgrifio ei fath ac mae'n ymddangos eich bod chi'n gwirio'r holl flychau, mae'n debygol iawn bod ganddo ddiddordeb ynoch chi.

|_+_|

10. Mae llawer o sgwrs am ryw a dewisiadau rhywiol gyda chi

Un o'r arwyddion ei fod yn brofiadol yn y gwely ac eisiau bod yn rhywiol agos atoch yw os yw'ch dyn yn siarad llawer am ei brofiadau rhywiol blaenorol.

Efallai y bydd ei ddiddordeb rhywiol ynoch chi hefyd yn cael ei gyfleu trwy wneud jôcs neu ensyniadau rhywiol allan o bynciau syml. Efallai mai dyma ei ffordd o gyfleu’r hyn y mae’n ei brofi ynglŷn â rhyw.

11. Mae ganddo lawer o lithriadau Freudaidd o'ch cwmpas

Slipiau Freudaidd yn arwydd arall ei fod am wneud hynny profi agosatrwydd rhywiol gyda chi ar lefel isymwybod. Efallai y bydd yn dweud pethau'n ymwneud â rhyw a rhywiol yn ddamweiniol agosatrwydd pan fydd yn siarad â chi neu amdanoch chi.

|_+_|

12. Mae'n eithaf nerfus ac aflonydd yn eich presenoldeb

Nid yw hyn yn cyfeirio at pan mae'n cyffwrdd â chi'n gorfforol agos atoch chi. Mae'r arwydd hwn yn cyfeirio at nerfusrwydd cyffredinol a chynhyrfu o'ch cwmpas. Efallai ei fod yn ymgais i dynnu ei sylw ei hun oddi wrth ei atyniad rhywiol tuag atoch.

13. Mae'n siarad (llawer) amdanoch chi ag eraill

Os yw'r dyn dan sylw yn ffrind i chi a bod gan y ddau ohonoch ffrindiau cyffredin, yna efallai ei fod yn siarad llawer amdanoch chi gyda'r ffrindiau cyffredin hyn.

Un o'r arwyddion allweddol o ddiddordeb o ddiwedd dyn yw os yw'r ffrindiau cyffredin hyn yn dweud wrthych sut mae'n parhau i siarad amdanoch chi a digwyddiadau sy'n ymwneud â chi yn eu presenoldeb.

|_+_|

14. Mae'n symud o hyd ac yn symud o gwmpas pan fyddwch chi gydag ef

Pan fyddwch chi'n hongian allan gyda'r dyn hwn, a yw'n symud o gwmpas llawer, gan addasu ei ddillad (yn enwedig ei bants) pan fyddwch chi gydag ef? Efallai ei fod oherwydd efallai ei fod yn profi'r arwyddion corfforol o atyniad rhywiol tuag atoch.

15. Mae'n rhoi llawer o ganmoliaeth am ba mor ddeniadol a rhywiol ydych chi

Gall fod yn lliw eich siwmper neu'ch sglein ewinedd neu'ch gwallt neu'ch gwisg gyfan, neu'n nodwedd bersonoliaeth. Gall fod yn unrhyw beth. Ond pan fydd dyn yn sylwi ar yr agweddau bach neu arwyddocaol ar eich bod trwy eu canmol , efallai y bydd ganddo ddiddordeb mawr ynoch chi, yn rhywiol.

|_+_|

16. Mae'n gwenu llawer

Pryd bynnag y mae gyda chi neu'n siarad â chi, a ydych chi'n sylwi sut mae'n gwenu y rhan fwyaf o'r amser? Mae hyn yn cynnwys chwerthin (nid ar eich pen eich hun) hefyd. Os yw dyn yn wirioneddol hapus iawn yn eich cwmni, efallai ei fod diddordeb ynoch yn rhamantus ac yn rhywiol .

17. Mae'n graff am bobl eraill yn eich gwirio

Tybiwch fod eich dyn yn codi'r ffaith ei fod wedi sylwi bod rhyw ddyn yn taro arnoch chi, ni waeth a wnaethoch chi sylwi arno ai peidio, ac mae hyn wedi digwydd sawl gwaith. Yn yr achos hwnnw, mae posibilrwydd mawr ei fod yn cael ei ddenu'n fawr iawn atoch chi'n rhywiol.

|_+_|

18. Mae'r dyn yn eistedd gyda'i goesau estynedig

Er bod llawer o ddynion yn ymbleseru yn yr arferiad hwn i raddau, y bwriad sydd o bwys.

Os yw'n gwneud hyn yn fwriadol o'ch cwmpas, fel eistedd yn agos atoch gyda'i goesau wedi'u hymestyn neu sefyll wrth eich ymyl gyda'i goesau wedi'u gwasgaru ar wahân, efallai mai dyma'i ffordd o arddangos yr hyn y gallwch ei gael.

19. Mae'n ceisio aros yn gorfforol agos atoch chi

Os yw'ch dyn yn ymdrechu i fod yn gorfforol agos atoch chi, mae'n arwydd dweud eich bod chi'n ei droi ymlaen, amser mawr. Os ydych chi wedi ei weld yn sicrhau ei fod yn eistedd wrth eich ymyl neu'n sefyll wrth eich ymyl y rhan fwyaf o'r amser, mae'n cael ei ddenu atoch chi.

|_+_|

20. Mae'r boi wedi ceisio gwneud cynlluniau sydd ddim yn golygu mynd allan

Mae awgrymu cynlluniau sy'n cynnwys hongian o gwmpas y tŷ heb unrhyw gwmni arall yn ymdrech i fod ar eich pen eich hun gyda chi. Mae am roi cyfle i chi fod gydag ef ar eich pen eich hun mewn man preifat i weld a oes unrhyw siawns y bydd unrhyw beth rhywiol yn digwydd.

Mae eich dyn yn cael ei droi ymlaen: Beth sy'n digwydd nesaf?

Nawr eich bod chi'n hyddysg gyda'r arwyddion amrywiol rydych chi wir yn troi dyn ymlaen, gadewch i ni archwilio beth sy'n digwydd pan fydd dyn yn cael ei droi ymlaen. Mae'n eithaf syml.

Gallwch chi naill ai erlid ef yn rhywiol os oes gennych ddiddordeb a'i fod wedi dangos llawer o'r arwyddion uchod o gael eich cyffroi gan eich presenoldeb, neu gallwch roi gwybod iddo (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) nad oes gennych ddiddordeb.

Un tecawê pwysig yw nad yw diddordeb rhywiol neu atyniad rhywiol o ddiwedd boi o reidrwydd yn golygu bod ganddo ddiddordeb mewn unrhyw ramantus a ymlyniad emosiynol gyda chi .

Casgliad

Felly, nawr rydych chi'n deall beth mae cael eich troi ymlaen yn ei olygu. Darganfyddwch a yw eich dyn yn cael ei droi ymlaen a mynd ato yn unol â hynny i fynd â'r berthynas i'r lefel nesaf.

Ranna ’: