Sut i Fod yn Ymostyngol mewn Perthynas: 20 Ffordd

Cwpl hapus yn y parc

Yn yr Erthygl hon

Pan glywch chi’r gair ‘ymostyngol’, beth yw’r meddwl cyntaf sy’n dod trwy eich meddwl?Gall y gair cyflwyniad ysgogi gwahanol adweithiau.

Gall merched ystyried cyflwyno fel math o anghydraddoldeb. Efallai y bydd rhai hefyd yn meddwl mai dim ond yn yr ystafell wely y mae'n berthnasol, ac eraill, yn fath o ildio eu personoliaeth.

Y gwir amdani yw, dysgu sut i fod yn ymostyngol mewn a perthynas onid yw hynny'n ddrwg i gyd.

Os ydym yn deall yr ystyr ymostyngol mewn perthynas yn llawn, fe welwn ei fod hyd yn oed mor gadarnhaol â chariad.

Yn gyntaf, mae angen inni glirio'r diffiniad a deall y camsyniad ynghylch cyflwyno mewn perthynas.

Sut ydych chi'n diffinio cyflwyniad mewn perthynas?

Cwpl Hapus

Beth mae cyflwyno yn ei olygu mewn perthynas?

Os edrychwch ar y gair ei hun yn unig, efallai y byddwch yn ei weld yn negyddol.

Mae fel eich bod chi'n ildio'ch hun i gyd i berson arall. Efallai y bydd rhai pobl hyd yn oed yn meddwl am ymostwng fel caethwasiaeth i'w partner.

Gadewch i ni gloddio'n ddyfnach. Beth yw ymostyngiad mewn perthynas?

Yn gyntaf, gadewch i ni ddiffinio’r ‘is’ o’r gair cyflwyniad.

Is yn rhagddodiad. Mae'n golygu o dan, isod, neu o dan.

Yna, mae’r gair ‘ genhadaeth ‘ yn golygu tasg y mae’n rhaid i rywun ei chyflawni, galwad, neu ddiben.

Mae bod yn ymostyngol mewn priodas yn golygu eich bod yn ymostwng i'ch priod. Rydych chi'n gosod eich hun o dan genhadaeth o bod yn bartner da .

Mae'r ddau yn ymostwng mewn un nod neu genhadaeth - i gael llewyrchus, caredig, a perthynas iach neu briodas.

Hyd yn oed yn y cyd-destun crefyddol, mae ymostwng i'ch gŵr yn beth da. Felly, nid yw bod yn ymostyngol i'ch partner yn beth negyddol ond yn beth cadarnhaol.

Camsyniad cyffredin ynghylch bod yn ymostyngol mewn perthynas

Cwpl yn edrych i mewn i lygaid ei gilydd

Cyn i ni siarad am sut i fod yn ymostyngol mewn perthynas, mae angen i ni wybod y camsyniadau mwyaf cyffredin am y pwnc hwn.

Mae cyflwyno i ddyn yn eich priodas neu berthynas yn wir ddim golygu:

  1. Heb lais yn eich perthynas. Gallwch ymostwng i'ch partner heb golli eich llais.
  2. Nid yw cyflwyno i’ch gŵr yn golygu y byddwch yn ei roi yn gyntaf cyn eich credoau crefyddol eich hun.
  3. Nid yw’n golygu y byddwch yn caniatáu i’ch gŵr neu’ch partner wneud hynny cam-drin chi – mewn unrhyw ffurf.
  4. 4 . Cyflwyno i'ch partner nid yw’n golygu y byddwch yn gaethwas, i mewn neu allan o’ch cartref.
  5. Nid yw dewis bod yn ymostyngol i'r person y gwnaethoch briodi yn golygu na allwch benderfynu ar eich pen eich hun mwyach.
  6. Nid yw cyflwyno i’ch partner yn golygu mai nhw fydd y partner trech. Nid ydynt yn rheoli. Yn lle hynny, nhw sy'n arwain ac yn arwain.
  7. Nid yw cyflwyno yn golygu y byddwch chi'n chwarae mat drws yn eich perthynas.

Dim ond rhai o'r pethau rydyn ni'n meddwl sy'n rhan o'r cyflwyniad yw'r rhain.

Nid yw’r cyflwyniad mewn perthynas yr ydym yn sôn amdano yn ymwneud ag anghydraddoldeb ond yn hytrach bod o dan un genhadaeth: parch a thwf.

|_+_|

Ymostyngiad a chariad

Rydym yn anelu at gyflwyno mewn perthynas iach. Fel unrhyw reolau eraill mewn perthynas, dylai cariad ac ymostyngiad fod yn gydfuddiannol a dylai'r ddau fodoli.

Os mai dim ond mewn cariad ydych chi, ond na allwch ymostwng i'ch gilydd, yna ni fydd yn gweithio. Brwydr grym, ego, a balchder , fe ddaw y pethau hyn oll ar ol y llall.

Os mai dim ond i'ch partner y byddwch yn ymostwng, ac nad oes cariad a ffydd yn Nuw, ni fydd ychwaith yn gweithio'r ffordd rydych chi ei eisiau.

Gall hyd yn oed arwain at gamdriniol a rheoli perthynas .

Dylai ymostyngiad a chariad fod yn gydgenedl.

Y gwir ddiffiniad o gyflwyniad mewn perthynas yw pan fydd dau berson mewn cariad yn ymostwng i parch at ei gilydd .

20 Ffordd ar sut i fod yn ymostyngol mewn perthynas

Nawr ein bod yn deall gwir ystyr ymostyngiad, mae angen inni wybod sut i fod yn ymostyngol mewn perthynas.

Gadewch i ni edrych yn ddyfnach ar sut i fod yn fwy ymostyngol mewn perthynas.

1. Parchwch eich partner

Yr un peth sydd ei angen ar eich partner gennych chi yw parch.

Nid oes ots pwy sy'n ennill mwy na phwy sy'n gweithio mwy. Mae rhoi'r parch y mae'ch partner yn ei haeddu yn fath o gyflawni'ch cenhadaeth fel priod ac yn ffordd o ddangos eich cariad.

|_+_|

2. Cyfathrebu â'ch gilydd

Ystyr cyflwyniad arall mewn perthynas yw pan fyddwch chi'n agored i gyfathrebu.

Y problemau mwyaf cyffredin y mae gan gyplau wreiddiau ynddynt diffyg cyfathrebu . Mae'n rhaid i chi gofio hefyd na ddylai eich llais gael ei dawelu. Mae gallu lleisio'ch barn yn iawn i chi, ond gwnewch hynny'n ddoeth.

3. Gwrandewch ar eich partner

Sut i fod yn ymostyngol mewn perthynas yw dysgu sut i wrando ar eich priod heb dorri ar draws.

Yn fwyaf aml, rydyn ni'n mynd yn rhy gyffrous i rannu neu wrthwynebu'r syniad o'n partneriaid nad ydyn ni'n gwrando o gwbl. Bydd gennych eich amser eich hun i siarad, ond yn gyntaf, ymostwng a gwrando. Mae hefyd yn ffordd wych o ddangos parch.

|_+_|

4. Dangoswch i'ch partner eich bod yn ymddiried ynddo

Mae partner ymostyngol yn caniatáu iddynt ymddiried yn llwyr.

Mae'n rhan o'r cyfamod rydych chi wedi'i dyngu gyda'ch gilydd fel cwpl. Rydych chi'n cyflwyno'ch hun i ymddiried yn y person hwn, a dylai'ch partner wneud yr un peth i chi hefyd.

Mae ymddiriedaeth yn sylfaen a fydd hefyd yn gwneud i chi deimlo'n ddiogel a chariad. Gall eich helpu i dyfu, nid yn unig fel cwpl ond fel unigolyn.

|_+_|

5. Meddwch ffydd gref

Os oes gennych chi ffydd gref, bydd eich perthynas yn ffynnu.

Fodd bynnag, mae camsyniad ar yr un hwn. Dylai fod gennych ffydd gref sydd y tu mewn i chi, peidiwch â dibynnu ar unrhyw un, hyd yn oed eich partner, am eich cryfder ysbrydol.

Dylai fod gan bob un ohonoch ffydd gref yn barod. Gyda'i gilydd, bydd yn fwy a bydd yn eich helpu trwy'ch treialon.

|_+_|

6. Caniatáu i'ch partner ddarparu

Mae gan y rhan fwyaf ohonom waith, ac ydy, os ydych chi'n un unigolyn annibynnol a chryf, mae hynny'n wych.

Mae'ch partner yn sicr yn gwybod y ffaith hon hefyd.

Fodd bynnag, mae rhan o gyflwyniad mewn perthynas yn golygu caniatáu iddynt ddarparu. Gadewch iddynt brofi i chi eu bod yn gallu a'u bod yn hapus yn ei wneud.

7. Gadewch iddynt gymryd yr awenau

Mae’n hanfodol caniatáu i’ch partner fod yn gyfrifol.

Mae hyn mewn gwirionedd yn gwneud iddynt deimlo eich bod yn ymddiried yn eu barn a'u penderfyniadau. Ar wahân i hynny, byddwch yn rhyddhau eich hun o rai o'r cyfrifoldebau yn eich priodas.

Bydd eich partner hefyd yn gwerthfawrogi eich bod yn caniatáu iddynt gymryd yr awenau, a byddant yn eich gwneud yn falch, mae hynny'n sicr.

8. Gofynnwch am farn eich partner bob amser

Yn ddealladwy, mae'r rhan fwyaf o unigolion y dyddiau hyn yn wirioneddol annibynnol.

Gallant gyllidebu, prynu popeth sydd ei angen ar y teulu cyfan, jyglo'r holl dasgau cartref, gofalu am eu plant, ac ati.

Anhygoel, iawn? Fodd bynnag, mae'n dal yn hanfodol eich bod yn cynnwys eich partner yn y tasgau hyn weithiau.

Er enghraifft, cyn prynu oergell newydd, dylech ofyn i'ch partner. Cyn i chi newid soffas, gofynnwch i'ch partner beth mae'n ei feddwl amdano.

Nid oes ots a ydych gant y cant yn siŵr y byddant yn cytuno â chi; mae'n gwneud iddyn nhw deimlo'n bwysig pan fyddwch chi'n gofyn am eu barn.

|_+_|

9. Byddwch yn sensitif i anghenion eich partner

Un o'r enghreifftiau gwych o ymostyngiad mewn priodas yw pan fyddwch chi'n sensitif i anghenion eich partner.

Fel arfer, rydyn ni'n rhoi ein hanghenion a'n dymuniadau yn gyntaf cyn ein priod neu bartner. Os ydyn nhw hefyd yn gwneud hyn, nid ydych chi'n ymostwng i'r berthynas, iawn?

Efallai na fydd rhoi anghenion a dymuniadau eich partner mor hawdd â hynny ar y dechrau, ond os yw’r ddau ohonoch ar yr un lefel o aeddfedrwydd cariad, yna byddent yn gwneud yr un peth hefyd.

|_+_|

10. Peidiwch â siarad yn negyddol am eich partner – yn enwedig pan fo pobl eraill

Os ydych chi eisiau gwybod sut i fod yn ymostyngol mewn perthynas, yna cofiwch hyn, peidiwch â siarad yn negyddol am eich priod - yn enwedig trwy Cyfryngau cymdeithasol ac i bobl eraill.

Yn ddealladwy, byddech chi'n cael ymladd, ond mae hynny'n normal.

Yr hyn nad yw'n arferol yw y byddech chi'n mynd ar-lein a rhefru. Neu rydych chi'n ffonio pobl eraill ac yn dweud wrthyn nhw beth rydych chi'n ei gasáu am eich priod.

Ni fydd hyn byth helpu eich perthynas . Byddwch yn synhwyrol. Yn wir, nid ydych chi am i'ch partner siarad amdanoch chi y tu ôl i'ch cefn, iawn?

Rydych chi'n dîm. Bydd difetha enw da eich partner yn difetha eich un chi hefyd.

11. Byddwch yn agos at eich partner

Nid lleddfu eich chwantau cnawdol yn unig yw rhyw.

Mae hefyd yn cryfhau eich cwlwm . Ffordd arall o fod yn ymostyngol mewn perthynas yw rhoi eu pleser yn gyntaf o flaen eich un chi.

12. Byddwch yn ffrind gorau i'ch partner

Mae cyflwyno addewid o deimladau a pharch at eich gilydd yn caniatáu ichi dyfu fel cwpl ac fel unigolyn.

Dyma lle byddwch chi'n sylweddoli eich bod chi wedi dod yn ffrindiau gorau. Rydych chi'n eiddo i'ch gilydd cydymaith , ac rydych chi ar yr un dudalen o gariad, nodau, a ffydd.

13. Byddwch y tangnefeddwr ar eich teulu

Bydd gwraig ymostyngol yn sicrhau bod heddwch yn ei chartref.

Hyd yn oed os oes camddealltwriaeth a phroblemau, mae'n rhaid i rywun wneud yn siŵr y bydd heddwch yn eich perthynas a chartref.

14. Cynnal eich cartref

Beth yw bod yn ymostyngol mewn perthynas? Ai un partner ddylai fod yr un i gynnal y cartref ar ei ben ei hun bob amser?

Nid dyna yr ydym yn ei olygu. Wedi'r cyfan, nid Sinderela ydych chi, iawn?

Nid ydym yn dweud wrthych y dylech ddod yn gaethwas yn eich cartref eich hun.

Yn lle hynny, dylech chi gymryd y cyfrifoldeb a'r llawenydd o gadw'ch tŷ yn gartref. Bydd eich partner hefyd yn cymryd rhan yn hyn.

15. Caniatewch i'ch partner gael dweud ei ddweud am eich arian

Hyd yn oed os oes gennych chi'ch arian eich hun, mae rhoi gwybod i'ch partner am eich gwariant yn weithred o barch.

Roeddech chi eisiau prynu bag moethus ac fe wnaethoch chi gynilo ar ei gyfer. Eto i gyd, mae'n well rhoi gwybod i'ch partner.

Yn sicr, byddech chi am i'ch partner wneud yr un peth â chi, iawn?

|_+_|

16. Byddwch yn fwy amyneddgar

Gan eich bod yn wraig ymostyngol, dylech ddechrau dod â heddwch trwy beidio â chynhyrfu.

Er mwyn eich cariad a'ch priodas, dysgwch fod yn amyneddgar ac yn ddigynnwrf. Ceisiwch osgoi gwrthdaro pan fydd y ddau ohonoch yn grac – bydd hyn yn arwain at ganlyniad mwy negyddol. Rheolwch eich emosiynau a gweld sut mae'n gweithio.

Dr Christian Conte gyda Kristen Conte yn trafod rheoli dicter ar gyfer perthnasoedd . Gwyliwch eu fideo yma:

17. Cynorthwywch eich partner

Fel partner ymostyngol, rhowch wybod i'ch priod os oes angen unrhyw beth arnoch chi o gwbl - rydych chi yno.

Bydd yn gwneud iddynt deimlo'n llawer cryfach unwaith y byddant yn gwybod y gallant ddibynnu arnoch chi fel partner mewn bywyd a phenderfyniadau.

18. Byddwch ddiolchgar

Ffordd hawdd arall sut i fod yn ymostyngol yn eich perthynas yw bod bob amser ddiolchgar i'ch partner .

Bydd calon ddiolchgar yn rhoi bywyd da i chi, ac mae hynny'n wir. Canolbwyntiwch ar nodweddion cadarnhaol, ymdrechion a chariad y person hwn.

19. Rhowch breifatrwydd i'ch partner

Mae ymostwng i'ch partner yn golygu bod angen i chi ganiatáu iddynt gael eu preifatrwydd.

Os ydym am gadw ein rhai ni, yna mae gan ein priod yr hawl i gadw eu rhai nhw hefyd. Nid yn unig y bydd hyn yn gwneud iddynt deimlo eich bod yn ymddiried ynddynt ac yn eu parchu, ond byddent hefyd gwerthfawrogi'r ystum.

20. Canolbwyntiwch ar nodweddion cadarnhaol eich partner

Bydd adegau pan fyddech chi'n teimlo dicter, drwgdeimlad , a hyd yn oed y teimlad hwnnw yr ydych am roi'r gorau iddi.

Pan fyddwch chi'n teimlo fel hyn, cymerwch amser a chofiwch holl nodweddion cadarnhaol y person rydych chi'n ei garu. Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau, ac os ydyn ni'n canolbwyntio ar y camgymeriadau hynny, byddai ein dyfarniad yn cael ei gymylu.

Casgliad

Mae gan bob un ohonom ein rolau ein hunain pan fyddwn yn dechrau perthynas.

Nid yw cyflwyno i'ch partner yn golygu eich bod yn rhoi'r gorau i'ch llais, rhyddid a hapusrwydd. Nid yw ychwaith yn golygu y byddwch o dan ddominydd a fydd yn cam-drin a rheoli eich bywyd.

Yn syml, mae cyflwyno i'ch partner yn golygu y byddwch chi dan genhadaeth i garu, parchu, a thyfu gyda'ch gilydd.

Rydych chi'n cyflwyno'ch hun i'ch partner a'r berthynas.

Bydd sut i fod yn ymostyngol mewn perthynas yn cymryd camau gwahanol. Cyflwyno mewn parch ffurf, bod yn araf i ddicter, i werthfawrogiad - ni fydd y rhain i gyd yn digwydd dros nos, ond gallwn weithio arnynt.

Unwaith y byddwn yn gwneud hynny, byddem yn gweld pa mor brydferth yw hi i fod mewn perthynas gytûn.

Ranna ’: