Pam Mae Rheoli Eich Priodas Mor Bwysig â Cheisio Bodlonrwydd Unigol

Pam Mae Rheoli Eich Priodas Mor Bwysig â Cheisio Bodlonrwydd Unigol Rwyf wedi treulio ychydig flynyddoedd olaf fy mywyd yn gwneud ymgais â ffocws i reoli fy anhwylder deubegwn a materion cysylltiedig. Roeddwn i eisiau bod yn well. Roedd angen i mi fod yn well hefyd. Roedd nifer o resymau wedi fy ngyrru, ond y prif rai oedd fy ngwraig a'm plant. Pan gyrhaeddais reolaeth, cefais sylweddoliad chwaledig a wnaeth fy atal rhag marw yn fy nhraciau. Roeddwn i wedi anghofio rhywbeth, fy mhriodas. Nid oedd yn rhywbeth y ceisiais ei wneud. Yn wir, y prif reswm pam y rhoddais fy holl feddwl i reoli fy anhwylder deubegwn, gorbryder a PTSD oedd oherwydd yr effeithiau negyddol yr oeddent yn eu cael ar y berthynas rhwng fy ngwraig a minnau. Roeddent yn rhoi straen ar ein cariad ac yn gwanhau ein penderfyniad i'w gadw. allan.

Yn yr Erthygl hon

Eglurder yn yr Ysbyty

Dangosodd yr ansefydlogrwydd hwnnw i mi fod angen i mi wneud newid yn fy mywyd. Roedd fy arhosiad diwethaf mewn cyfleuster trin cleifion mewnol, dair blynedd yn ôl, yn bwynt cychwyn. Treuliais bron y cyfan o'm hamser yno yn siarad â'r trigolion eraill ac yn casglu eu straeon. Roedden nhw i gyd yn wahanol, ond roedden nhw i gyd yn dweud yr un peth wrthyf. Roeddwn yn rhy oddefol yn fy ymdrechion i reoli fy mhroblemau. Roeddwn i'n gwneud yr holl bethau iawn. Roeddwn i'n cymryd meddyginiaeth, roeddwn i'n mynd i therapi, ac roeddwn i eisiau gwella. Y broblem oedd fy mod yn gadael yr holl bethau hynny yn swyddfa'r meddyg pan adewais a heb fynd â nhw adref.Yn lle hynny, deuthum â grym llawn fy mhroblemau adref at fy ngwraig.

Yn ystod fy episodau o iselder, byddwn yn canfod fy hun yn toddi i mewn i ddagrau dro ar ôl tro. Byddai meddyliau hunanladdol yn rhuthro trwy fy meddwl ac yn fy ngadael yn ofnus y gallwn wneud ymgais arall. Erfyniais am gysur fy ngwraig ond gwelais na allai hi byth roi digon i mi. Gwthiais, tynnu, a phledio iddi roi rhywbeth mwy i mi. Roeddwn i angen iddi roi popeth yr oedd hi i mi yn y gobaith y byddai'n llenwi'r twll y tu mewn i mi ac yn golchi'r meddyliau hunanladdol i ffwrdd. Ni allai hi roi dim mwy i mi nag yr oedd hi eisoes. Ni fyddai wedi bod yn ddigon pe gallai fod. Yn lle dod o hyd i ffyrdd i helpu fy hun allan o'r twll, roeddwn i'n brifo hi. Fe wnaeth fy ngwthio am gysur ei brifo oherwydd dysgodd iddi nad oedd ei chariad yn ddigon. Roedd fy sôn cyson am feddyliau hunanladdol yn ei dychryn a'i chynhyrfu oherwydd ei bod yn teimlo'n ddi-rym ac yn bryderus. Defnyddiais euogrwydd am fy meddyliau hunanladdol hyd yn oed fel ceisiadau am fwy o gysur. Yn fy nhaleithiau manig, prin y gallwn gydnabod ei bod yn bodoli. Roeddwn yn canolbwyntio gormod ar yr hyn yr oeddwn ei eisiau a'r hyn yr oeddwn yn teimlo yr oeddwn ei angen ar y pryd. Dilynais bob dymuniad er anfantais i bopeth yn fy mywyd. Gwrthodais ei theimladau, ac anwybyddais geisiadau fy mhlant i fod gyda nhw. Dechreuodd hi gau i lawr. Nid oherwydd ei bod wedi gorffen gyda'n priodas ni. Roedd hi'n cau i lawr oherwydd doedd ganddi ddim ar ôl i'w roi. Roedd hi eisiau i bethau fod yn well. Roedd hi eisiau i'r hunllef ddod i ben. Doedd hi ddim eisiau bod yr unig un oedd yn rheoli’r briodas

Cefais bersbectif newydd

Pan adewais yr ysbyty, ymosodais ar fy nhriniaeth gyda mwy fyth o ymdeimlad o ddwyster un meddwl. Cymerais yr holl fecanweithiau ymdopi adref a rhoi cynnig arnynt dro ar ôl tro yn fy mywyd. Rhoddais gynnig arnynt drosodd a throsodd a'u haddasu yn ôl yr angen. Fe helpodd, ond nid oedd yn ddigon. Roeddwn i'n dal i'w brifo ac ni allwn ddarganfod sut i'w wella. Fe'i gwelais o ganlyniad uniongyrchol i'm cyfnodau. Dyna'r adegau pan oeddwn i'n teimlo mai fi oedd â'r rheolaeth leiaf ac yn ymddangos i fod yn achosi'r boen fwyaf. Dechreuais eu hofni am yr hyn a ddygasant. Daethant â'r helbul oedd yn dinistrio fy mywyd. Ni allwn gadw fy newid mewn persbectif yn gyson. Ni allwn wneud un penderfyniad yn unig a bod yn well. Roeddwn yn dal i deimlo yr un mor allan o reolaeth.

Mae'n rhaid mai hi oedd hi

Ni welais hynny ar y pryd. Yn lle hynny, deuthum i gredu mai ein perthynas oedd y broblem. Fe wnes i resymoli nad oedden ni'n ddigon iach i ganiatáu i mi fod yn iach. Nid oeddem yn rheoli ein priodas yn ddigonol. Felly erfyniais arni i fynd i gynghori priodas gyda mi. Roeddwn i'n gobeithio y byddai'n helpu. Hi ogofodd, ac aethom. Y syniad oedd gweithio arnon ni, ond roeddwn i'n canolbwyntio ar yr hyn nad oedd hi'n ei wneud i mi. Nid oedd yn cusanu fi mor aml ag yr oeddwn ei angen iddi. Ni ddaeth yr wyf yn dy garu di yn ddigon aml. Nid oedd ei chwtsh yn ddigon llawn. Nid oedd hi'n fy nghefnogi gan fod angen iddi fy nghefnogi.

Ni welais sut roedd fy ngeiriau'n brifo hi. Ceisiodd y therapydd fframio fy meddyliau a'm gweithredoedd o'i safbwynt hi, ond ni allwn ei weld. Y cyfan welais i oedd fy safbwynt fy hun ac yn caniatáu cyfaddawdu.

Gwelais y cyfaddawdau fel dilysiad nad oedd hi'n gwneud digon. Gallai hi wneud mwy i fy helpu. Roedd hi fel petai'n tynnu ymhellach oddi wrthyf ar ôl hynny. Cefais eiliad arall o eglurder.

Amser i fynd o fewn Eto.

Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w wneud heblaw am gadw fy episodau i ffwrdd. Roeddent yn llai aml gyda fy meddyginiaeth, ond maent yn dal i ddigwydd. Roeddwn i'n meddwl mai'r allwedd i fywyd hapus oedd eu hosgoi yn gyfan gwbl, felly fe wnes i droi i mewn. Chwiliais fy hun am bob cliw a allai ddweud wrthyf sut i wneud hynny. Ni allwn ddod o hyd i'r ateb i'w hatal, ond fe wnes i ddyfeisio syniad. Am fisoedd, fe wnes i wylio pob ymateb, troi fy holl syllu i mewn, a gwylio am fy ystod emosiynol. Roedd angen i mi wybod sut olwg oedd ar fy emosiynau arferol. Rwy'n tynnu darnau o bob adwaith a phob ymadrodd llafar.

Dysgais fy nghraidd, adeiladais bren mesur emosiynol ac fe wnes i ei adeiladu trwy diwnio gweddill y byd. Roedd angen i mi fy ngweld ac roedd popeth arall yn tynnu sylw yn unig. Ni welais anghenion a dymuniadau fy ngwraig a fy mhlant. Roeddwn i'n rhy brysur. Nid rheoli fy mhriodas a'm plant oedd fy mlaenoriaethau bellach.

Serch hynny, gwobrwywyd fy ymdrechion. Roedd gen i fy pren mesur a gallwn ei ddefnyddio a gweld episodau ddyddiau ymlaen llaw. Byddwn yn ffonio fy meddyg ac yn gofyn am addasiadau meddyginiaeth ddyddiau ymlaen llaw, gan adael fy hun gyda dim ond ychydig ddyddiau o episod cyn i'r feddyginiaeth gicio i mewn a'u gwthio i ffwrdd.

Cefais hyd iddo!

Roeddwn i mor hapus gyda'r hyn a ddarganfyddais. Roeddwn i'n ymhyfrydu ynddo. Ond wnes i dal ddim canolbwyntio ar sut ydw i'n setlo anghydfod yn fy mhriodas.

Dylwn i fod wedi troi wedyn at fy ngwraig a'm plant a mwynhau bywyd llawn gyda nhw, ond roeddwn i'n rhy brysur yn dathlu fy llwyddiant. Hyd yn oed ym myd iechyd doedd gen i ddim amser i reoli fy mhriodas neu fy nheulu. Aeth fy ngwraig a minnau i gwnsela eto, oherwydd y tro hwn roeddwn yn gwybod bod rhywbeth o'i le arni oherwydd cefais fy rheoli, roeddwn yn well. Arhosodd hi'n dawel i raddau helaeth. Doeddwn i ddim yn deall y dagrau yn ei llygaid. Roeddwn i'n meddwl ei fod yn golygu nad oeddwn yn gwneud yn ddigon da o hyd. Felly fe wnes i droi i mewn unwaith eto. Ceisiais ddysgu pwy oeddwn i a sut i reoli'r cyfnodau gyda sgiliau yn ychwanegol at fy moddion. Ystyr geiriau: Roedd fy syllu gorfodi erioed i mewn. Am fisoedd chwiliais fy hun. Edrychais ac edrych, dadansoddi a threulio. Amsugno a derbyn. Roedd yn teimlo'n wag serch hynny. Gallwn ddweud fy mod yn colli rhywbeth.

Edrychais allan wedyn, a gweld y bywyd roeddwn i wedi'i greu. Roeddwn i wedi creu bywyd o hapusrwydd y gwnes i wrthod yn ddiysgog ei weld. Roedd gen i wraig gariadus. Plant oedd yn fy ngharu ac yn fy ngharu i. Teulu oedd eisiau dim mwy nag amser gyda mi. Cymaint o bethau o'm cwmpas i ddod â hapusrwydd, ond roeddwn i wedi gorfodi fy hun i aros o fewn cyfyngiadau fy meddwl fy hun. Rhoddodd rhywun lyfr i mi wedyn. Roedd yn ymwneud â rheoli eich priodas a'ch perthnasoedd. Roeddwn yn gyndyn, ond darllenais ef.

Nid wyf yn siŵr fy mod wedi bod yn fwy cywilydd erioed.

Nid wyf yn siŵr fy mod wedi bod yn fwy cywilydd erioed Roeddwn i wedi bod yn iawn pan oeddwn i'n meddwl bod angen cwnsela priodas arnom. Roeddwn i'n iawn pan oeddwn i'n teimlo bod cymaint o'i le yn fy mywyd. Roedd fy anhwylder, fy mhroblemau yn broblem yr oedd angen mynd i'r afael â hi ond fe wnaethon nhw fy nalu i ble roedd y broblem y tu allan i mi. Ni welais y peth pwysicaf y dylwn fod wedi bod yn ei wneud. Rheoli fy mhriodas a'm teulu.

Dylwn i fod wedi byw fy mywyd.

Dylwn i fod wedi bod yn erlid fy mhlant i lawr y neuadd a'u cipio mewn cwtsh, yn hytrach na cheisio dal y wisp o hunan fe wnes i erlid i lawr cilffyrdd fy meddwl. Dylwn fod wedi bod yn sgwrsio gyda fy ngwraig am gynnwys ein dydd, yn hytrach na rhedeg yr ymson o gwestiynau anatebadwy yn fy meddwl. Roeddwn i mor brysur yn ceisio dod o hyd i fywyd o fewn fy mod wedi anghofio y bywyd oedd gennyf ynddynt. Roedd gen i gymaint o gywilydd o'r hyn roeddwn i wedi'i wneud a gadael heb ei wneud. Dechreuais chwarae gyda fy mhlant ar bob cais. Fe wnes i rannu eu chwerthin a'u dal pan oedd angen fy nghyffwrdd arnynt. Fe wnes i gyfnewid pob dwi'n dy garu di a rhoi fy hun ym mhob cwtsh. Roeddwn i eisiau eu gwasgu i mi, ond mewn ffordd dda. Roedd eu hapusrwydd wrth eu cynnwys yn dod â hapusrwydd i mi yn ei dro.

Troais hi yn ôl arnaf.

Beth am fy ngwraig? Prin y gallem siarad â'n gilydd heb ddiweddu mewn dadl. Mae hi'n digio fy cadarnhadau cyson o Rwy'n caru chi. Mae hi'n gwrthsefyll pob cwtsh ac ochneidiodd cusanau ffarwel. Roeddwn i mor ofnus fy mod wedi niweidio'n barhaol y berthynas bwysicaf a gefais erioed. Pan gwblheais fy astudiaeth o'r llyfr, gwelais fy nghamwedd. Roeddwn i wedi rhoi'r gorau i'w rhoi hi'n gyntaf. Doedd hi ddim hyd yn oed ar y rhestr ar adegau. Roeddwn i wedi rhoi'r gorau i fynd ar ei hôl. Roeddwn i jyst yn byw gyda hi. Doeddwn i ddim yn gwrando arni. Roeddwn i wedi fy lapio fyny yn yr hyn roeddwn i eisiau ei glywed. Roedd y llyfr yn dangos i mi, dudalen ar ôl tudalen, yr holl ffyrdd yr oeddwn yn methu yn fy mherthynas. Roeddwn i'n synnu nad oedd hi wedi fy ngadael yn barod. Y cwestiwn Beth ydw i wedi'i wneud? fflachiodd trwy fy meddwl drosodd a throsodd. Wrth fynd ar drywydd fy anghenion fy hun, roeddwn wedi achosi cymaint o glwyfau a bu bron i mi golli popeth oedd o bwys i mi. Dilynais y cyngor yn y llyfr, mor agos ag y gallwn, gyda'r ychydig obaith oedd gennyf ar ôl. Ceisiais reoli fy mhriodas.

Cofiais fy addunedau.

Dechreuais ei thrin fel y dylai hi fod wedi cael ei thrin ar hyd yr amser. Aralleiriais y pethau a ddywedais i gael gwared ar y gwenwyn. Fe wnes i'r pethau o gwmpas y tŷ roeddwn i wedi bod yn eu hesgeuluso. Cymerais amser i wrando arni, ac i fod gyda hi. Rwy'n rhwbio ei thraed blinedig. Des i â hi anrhegion bach a blodau i ddangos fy nghariad iddi. Gwneuthum yr hyn a allwn i roddi mwy nag a gefais. Dechreuais ei thrin fel fy ngwraig eto.

Ar y dechrau, roedd ei hymatebion yn oer. Roedden ni wedi mynd trwy hyn o’r blaen, pan oeddwn i eisiau rhywbeth ganddi fe fyddwn i’n actio fel hyn yn aml. Roedd hi'n aros i'r gofynion ddechrau. Gwnaeth i mi golli gobaith, ond daliais ati gyda fy ymdrechion i ddangos iddi ei fod yn rhywbeth mwy. Daliais i reoli fy mhriodas a rhoi'r gorau i'w roi wrth y llosgydd cefn.

Wrth i'r wythnosau fynd heibio, dechreuodd pethau newid. Draeniodd y gwenwyn yn ei hatebion. Fe ildiodd ei gwrthwynebiad i Rwy'n dy garu di. Roedd ei chwtsh yn ymddangos yn llawn eto a rhoddwyd y cusanau yn rhydd. Nid oedd yn berffaith eto, ond yr oedd pethau yn gwella.

Dechreuodd yr holl bethau y bûm yn cwyno ac yn rheibio arni yn ystod cwnsela priodasol ddiflannu. Sylweddolais nad ei bai hi oedd y pethau hynny. Nhw oedd ei ffordd hi o amddiffyn ei hun oddi wrthyf. Roedden nhw'n sgabs a oedd wedi ffurfio o'm cam-drin emosiynol a'm hesgeulustod. Ni fu ein perthynas erioed yn broblem. Fy ngweithredoedd oedd fy ngweithredoedd, fy mydoedd, fy ymrwymiad, a'm barn amdano.

Fi oedd yr un oedd angen newid.

Nid hi. Gwrandewais ar fy mhlant. Fe wnes i amser iddyn nhw. Fe wnes i eu trin â chariad a pharch. Gweithiais i roi mwy iddynt. Rhoddais y gorau i ddisgwyl pethau a dechrau ennill gwen oddi wrthynt. Roeddwn i'n byw mewn cariad, yn hytrach nag mewn ofn. Ydych chi'n gwybod beth ffeindiais i wrth i mi wneud hyn? Y darnau olaf o fy hun. Darganfûm fod mynegiant gwirioneddol fy hunan fewnol yn dod yn y rhyngweithiadau a gefais â'r rhai yr oeddwn yn eu caru.

Pan edrychais ar y ffordd roeddwn i'n caru fy ngwraig a'm plant, gwelais pwy oeddwn a phwy nad oeddwn. Gwelais fy methiannau a gwelais fy buddugoliaethau. Roeddwn i wedi bod yn chwilio am iachâd yn y mannau anghywir. Roeddwn yn iawn i dreulio peth amser o fewn, ond dim cymaint. Esgeulusais reoli fy mhriodas a’m teulu o’m plaid fy hun, ac yr wyf yn hyderus fy mod bron â thalu’r pris ofnadwy am yr esgeulustod hwnnw. Dwi dal ddim yn berffaith, mae fy ngwraig yn eistedd ar y soffa ar fy mhen fy hun wrth i mi ysgrifennu hwn, ond does dim rhaid i mi fod. Does dim rhaid i mi wella bob dydd, ond mae angen ymrwymiad cadarn arnaf i wneud yn well mor aml ag y gallaf.

Dysgwch o gamgymeriadau.

Dysgais y dylwn fod wedi ehangu fy ffocws y tu allan i mi fy hun yn unig. Roedd yn iawn gwella a gyrru i wneud hynny, ond roedd hefyd yn bwysig cofio pwysigrwydd y rhai o fewn fy mywyd. Cefais fwy o gynnydd hunanwella o fewn fy amser gyda nhw nag a wneuthum erioed ar fy mhen fy hun. Dysgais i ledaenu fy nghariad a thorheulo yn yr eiliadau gyda'r rhai roeddwn i'n eu caru. Mae eu cariad yn werth mwy na mil o eiliadau o hunan-fyfyrio. Gwelais ymrwymiad priodasol cryfach pan symudodd fy ffocws o hunanfyfyrio i wneud cynnydd yn fy mherthynas.

Mae'n bryd gwerthfawrogi'r hyn maen nhw'n ei greu ynof a gwella eu gwerth trwy fy ngeiriau a'm gweithredoedd. Maen nhw angen fy nghariad yn fwy nag ydw i.

Tecawe Terfynol

Sut i reoli eich priodas pan fyddwch mewn sefyllfa fel yr oeddwn ynddi? Peidiwch ag edrych ar awgrymiadau ar sut i drin priodas anodd, yn lle hynny edrychwch am bethau y gallech fod yn eu gwneud yn anghywir. Nid cyfrifoldeb eich partner yw eich hapusrwydd. Os ydych chi eisiau gwybod sut ydych chi'n goroesi priodas anhapus ac yn ffynnu, edrychwch i mewn a meddwl beth ydych chi'n ei gyfrannu at y berthynas a sut gallwch chi wella pethau. Rydych chi'n cymryd y cam cyntaf ac yn edrych am ffyrdd o gadw'ch priodas yn ffres.

Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo ar hyn o bryd nad yw'ch partner yn gwneud popeth y dylai fod yn ei wneud i gadw'ch perthynas yn ddedwydd, ac yn credu'n gryf bod llawer y gallent ei wneud i wella'r sefyllfa, edrychwch tuag at eich hunan yn gyntaf. Er mwyn gwybod ‘sut ydych chi’n ymdopi â phriodas anodd?’ mae’n rhaid ichi edrych o fewn a chanolbwyntio ar eich hapusrwydd eich hun yn unig ond ar y rhai rydych chi’n eu caru.

Ranna ’: