Pethau Hanfodol i'w Hystyried Cyn i Chi Ailbriodi Eich Cyn

Pethau Hanfodol i

Yn yr Erthygl hon

Beth yw'r pethau pwysig i'w hystyried cyn i chi ailbriodi eich cyn? Wedi'r cyfan, mae'n anghyffredin i fod eisiau ailbriodi'ch cyn.

Dywedwch wrth bobl eich bod am ailbriodi eich cyn, a dywedant, Yr ydych yn gwneud yr un camgymeriad ddwywaith.

Dyna beth fyddai'r rhan fwyaf o bobl yn ei feddwl pan fyddwch chi'n ailbriodi'ch cyn. Y person hwnnw yw eich cyn am reswm ac mae llawer o bethau i'w hystyried cyn ailbriodi'ch cyn.

Nid yw ysgariad yn anghydfod syml ymhlith cyplau. Nid jôc yw ailbriodi, yn enwedig gan nad dyma'ch barbeciw cyntaf, a dylech chi wybod yn well.

Ond, ailbriodi eich cyn neu ailbriodi ar ôl ysgariad i'r un person- mae hynny'n bendant yn swnio fel jôc.

Mae pawb yn gwybod bod priodas yn anoddach nag y mae'n edrych. Yn enwedig, i rywun sydd wedi ysgaru o leiaf unwaith, rydych chi'n ei wybod o'ch profiad personol.

Mae rhai pobl yn cael hapusrwydd gydag ailbriodi ar ôl ysgariad. Ond a yw'n bosibl ailbriodi'ch cyn a'i wneud yr ail dro? Wel, fel popeth arall mewn priodas, mae'n dibynnu.

Manteision ac anfanteision wrth ailbriodi eich Cyn

Fel pob penderfyniad arall, mae yna restr o fanteision ac anfanteision i'w hystyried i ddod o hyd i'r dewis sydd orau i chi.

Efallai nad yr hyn sydd orau i chi yw’r dewis iawn i bawb, mae’n dibynnu ar ba fanteision rydych chi eu heisiau gydag ail briodas a pha anfanteision y gallwch chi fyw gyda nhw wrth ailbriodi eich cyn-briod.

Dyma rai manteision a phethau hollbwysig i'w hystyried cyn ailbriodi'ch cyn.

Mae gennych yr un plant

A teulu modern gyda phlant allan o briodas neu o briodasau blaenorol yn cael ei gwgu arno mwyach.

Gan dybio nad oedd gennych chi a'ch cyn briod unrhyw blant cyn i chi briodi'ch gilydd, bydd gennych yr un set o blant pan fyddwch yn ailbriodi'ch cyn.

Byddai’n gwneud y plant yn hapus, yn enwedig os ydyn nhw dal yn ifanc. Pan fyddwch chi eisiau ailbriodi'ch cyn, gall cymodi â'ch gilydd atal neu leihau'r trawma ar blant o ysgariad .

Rydych chi'n ymwybodol o orffennol eich gilydd

Mae llawer o bobl yn sensitif o ran exes. Mae ailbriodi'r un person yn dileu'r broblem hon os ydych chi neu'ch cyn-briod yn rhan o'r grŵp hwn.

Os mai dyma achos ysgariad y tro cyntaf, mae angen i chi drafod yn gyntaf a fydd yn broblem eto. Nid yw rhai priodasau ond yn para ychydig fisoedd, ac nid yw mynd trwy'r un peth drosodd a throsodd yn syniad da.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Rydych chi'n adnabod peeves anifeiliaid anwes eich gilydd

Mae priodasau yn cael eu difetha weithiau gan bethau bychain. Os oeddem yn briod â'n gilydd o'r blaen, yna rydych chi'n gwybod beth sy'n gwneud i'ch partner dicio.

Os mai dyma achos y toriad, gallwch chi roi cynnig arno trwy gyd-fyw yn gyntaf cyn ailbriodi'r un person yn ffurfiol eto.

Cyd-fyw Nid yw rhwng exes yn brin. Mae hynny'n cymryd yn ganiataol eich bod yn ei wneud er mwyn cymodi ac i beidio â phoeni'ch gilydd ymhellach.

Os mai'r olaf oedd yr achos, yna ailbriodi ar ôl ysgariad i'r un person yn mynd i fod yn gamgymeriad.

Addasiad lleiaf posibl

Ers i chi briodi'r person o'r blaen, mae ffactorau eraill fel eu gyrfa, yng nghyfraith, cyfyngiadau diet, cyfeiriadedd crefyddol, a fetishes rhywiol eisoes yn gyfarwydd i chi.

Os mai rhai o’r rhain yw’r rhesymau pam y bu ichi ysgaru fel cwpl, yna byddai’n rhaid ichi dderbyn y ffeithiau hynny amdanynt cyn i chi hyd yn oed ystyried ailbriodi â’ch cyn.

Yr anfanteision o ailbriodi eich Cyn

Yr anfanteision o ailbriodi eich Cyn

Gwneud yr un camgymeriadau eto

Nid yw adnabod y person bob amser yn beth da. Mae yna bethau am eich cyn-briod/partner na allwch chi eu sefyll o gwbl, a dyna pam y daeth y briodas i ben.

Ar ôl bod ar wahân am ychydig, rydych chi'n gweld eich bod wedi methu'r pethau da am eich cyn, yna ar ôl cymod, fe wnaethoch chi gofio'r holl bethau drwg amdanyn nhw.

Mae'n rhaid i chi feddwl yn hir ac yn galed os gallwch chi fyw gyda'r holl bethau drwg gan gymryd nad yw'ch cyn yn newid. (Dydyn nhw ddim fel arfer)

Roedd partneriaid yn cael eu pardduo gan bob ochr

Os daeth priodas i ben mewn ysgariad, mae'n naturiol hynny ffrindiau a theulu bydd yn cymryd ochr. Yn ystod ac yn union ar ôl yr ysgariad, bydd gan lawer o bobl eu barn negyddol eu hunain am y parti arall. Os byddwch chi'n ailbriodi'ch cyn ar ôl ysgariad, yna fe allai'r rhagdybiaethau hynny achosi iddynt ddirgelwch y ddau ohonoch.

Gall teulu a ffrindiau wrthwynebu'r cymod yn frwd, ac os yw'n dal i fynd drwodd, gall achosi ffrithiant rhwng y cwpl a'r bobl o'ch cwmpas.

Mae'r broblem sylfaenol heb ei datrys

Mae sawl mantais i briodi'r un person, ond os maddeuir y broblem sylfaenol, ond ni chaiff ei datrys.

Fel, dyweder, anffyddlondeb rhemp neu reolaeth arian erchyll, yna rydych chi'n mynd i ymladd ac ysgaru eto yn y pen draw.

Ystyriwch fynd drwodd cwnsela yn gyntaf , cyn ailbriodi neu hyd yn oed cyd-fyw â'i gilydd. Dewch o hyd i broblem sylfaenol eich priodas, ei datrys, ac ailsefydlu'ch perthynas yn araf.

Diffyg newydd-deb - Os byddwch chi'n priodi person am gyfnod sylweddol o amser, byddwch chi'n ei garu am oes. Dyna pam yr ysgarodd rhai pobl ac ailbriodi â'r un person ar ôl i amser fynd heibio.

Ond mae yna lawer o bethau a all oddiweddyd cariad. Mae diflastod yn un ohonyn nhw. Mae diffyg newydd-deb ac amrywiaeth mewn priodas yn broblem i unrhyw berthynas hirdymor.

Mae priodi'r un person yn brin o'r antur y mae'r rhan fwyaf o'r newydd-briod yn gyffrous yn ei gylch, dyna sy'n cadw'r tân i fynd am yr ychydig fisoedd cyntaf ac yn dod yn glud sy'n gwneud i briodas bara.

Yn amlwg ni weithiodd i chi fel cwpl, nid yw'n debygol o weithio yr ail dro.

Beth ydym yn ei feddwl

Nid yw priodas ar ôl ysgariad yn beth prin. Daeth llawer o ysgarwyr a phobl weddw i ben i fynd trwy briodas arall ar ôl i'r un gyntaf ddod i ben. Mae 6% yn ailbriodi eu cyn.

Mae gweithio trwy'ch perthynas ar ôl priodi ac ysgaru'r un person ychydig yn fwy cymhleth. Mae'r cariad yno, ond mae yna hefyd ychydig o elyniaeth tuag at ei gilydd.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofio'r holl resymau pam wnaethoch chi dorri i fyny, Nid yw rheswm un partner dros ddod â'r briodas i ben o reidrwydd yr un peth â'r parti arall.

Gosodwch eich holl gardiau ar y bwrdd hyd yn oed cyn i chi ailgychwyn eich perthynas eto. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwybod i'ch gilydd pam y daeth y briodas i ben ym mhob safbwynt.

Os byddwch chi'n ailbriodi'ch cyn-ŵr neu'ch cyn-briod ar ôl ysgariad heb ddatrys pob un o'r rhesymau pam y gwnaethoch chi dorri i fyny yn y lle cyntaf, yna mae'n mynd i fod yn drychineb.

Felly, cofiwch y rhain yn hollbwysig pethau i'w hystyried cyn ailbriodi eich Cyn. Pob lwc!

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: