Ymwybyddiaeth Ofalgar a Phriodas: Adduned i Aros yn Bresennol

Ymwybyddiaeth Ofalgar a Phriodas: Adduned i Aros yn Bresennol

Os byth mae amser pan rydyn ni fwyaf presennol, maepan fyddwn yn syrthio mewn cariad. Mae Coup de foudre, sy’n Ffrangeg am ergyd mellt, yn disgrifio sut, pan fyddwn yn profi teimlad mor ddwys o gariad at rywun, y gellir ei ddisgrifio orau fel taranfollt yn symud trwom ni.

Mae’r teimlad hwnnw, fel y gwyddom, yn prinhau gydag amser, ac er efallai ein bod yn dal i garu’r person a wnaeth inni deimlo unwaith fel pe baem yn cael ein taro gan gerrynt trydan, yn y pen draw gallwn ddechrau profi dyddiau mwy llwyd, mwy cymylog gyda’n gilydd sy’n teimlo unrhyw beth ond trydanu.Nid yw cyfnod y mis mêl yn para

Y cyfnod mis mêl - y term sy'n disgrifiodechrau perthynaspan fydd popeth yn ymddangos yn berffaith a chi a'ch partner yn rhoi eich sylw heb ei rannu i chi'ch hun - ni all bara.

Cyn i chi ei wybod, rydych chi'n canfod eich bod chi'n anghytuno ac yn canolbwyntio mwy ar anghenion gwahanol. Mae’n gallu ymddangos fel pe baech chi’n gwahaniaethu ar bopeth, ac yn meddwl tybed beth ddigwyddodd i’r amser pan oeddech chi’n llythrennol yn fodlon cael eich taro gan fellten a marw dros eich gilydd oherwydd dyna faint o gariad roeddech chi’n ei deimlo tuag at eich gilydd.

Y broblem gyda pherthnasoedd yw eu bod yn dechrau gyda theimladau mor ddwys a dwys o gariad, ond yna mae'r ffocws yn symud yn raddol i faterion eraill sy'n dal ein sylw.

Nid ydym mor bresennol â'n partner bellach. Os byddwn yn caniatáu i'n ffonau smart neu'r holl apiau hypnotig sydd arnynt ddod yn fwy cyffrous a brawychus na'n partneriaid, byddwn yn dechrau newid yr eiliadau hynny o undod yn fyr.

Ymwybyddiaeth ofalgar mewn perthynas

Ymwybyddiaeth ofalgar mewn perthynas

Fodd bynnag, mae ymwybyddiaeth ofalgar, sy'n ymwneud â bod yn yr eiliad bresennol gydag ymwybyddiaeth lwyr, yn rhywbeth y gallwn ei feithrin gyda'n hanwylyd i adennill y ffocws hwnnw. Fel arall, yn ddieithriad, byddwn yn rhoi'r gorau i werthfawrogi eu presenoldeb.

Yr unig ffordd y gall priodas gynnal a dioddef yr anawsterau a'r heriau y bydd yn eu hwynebu, yn enwedig yn ystod yr adegau hyn pan fydd sgrolio neu swipio wedi troi'n gaethiwed, yw trwy wneud ymwybyddiaeth ofalgar yn arfer rheolaidd. Gellir ei ystyried yn atal ysgariad. Dyma sut y gall cyplau gynnal eu haddunedau priodas i anrhydeddu a choleddu ei gilydd nes i farwolaeth ein rhan ni.

Fel gweinydd priodas, hoffwn gyflwyno afersiwn modern o addunedausy'n cynnwys Ymwybyddiaeth Ofalgar. Os bydd dau berson yn ymuno â'u priodas yn addo bod yn gwbl bresennol gyda'i gilydd, bydd ganddyn nhw lawer mwy o siawns o fwynhau priodas barhaol.

Dyma fy argymhelliad o addunedau priodas

Dw i, ___, yn cymryd di, ___, i fod yn ŵr/gwraig priod i mi. Yr wyf yn addo bod yn bresennol gyda chwi o'r dydd hwn ymlaen, er gwell, er gwaeth, er cyfoethocach, er tlotach, mewn afiechyd ac iechyd,i garu ac i goleddu hyd angauydy ni'n rhan. Os bydd fy meddwl yn crwydro unrhyw bryd, ac yn cymryd fy ffocws neu fy sylw oddi wrthych, adgof yn dyner fi, fel y gwnaf chwithau, ein bod wedi uno â'n gilydd yn ein hundeb i ddal ein gilydd yn gysegredig yn ein cariad.

Bydded i mi eich anrhydeddu a'ch parchu bob amser, ac na all unrhyw eiliad danseilio na lleihau fy nghariad tuag atoch trwy fynd â mi allan o'r presennol lle mae fy nghalon yn trigo gyda chi bob amser.

Y foment hon, ar hyn o bryd, yw'r anrheg fwyaf i mi ei hadnabod erioed, a boed i mi byth anghofio'r cariad a welaf yn eich llygaid, a fydd bob amser yn fy atgoffa i fod yn bresennol gyda chi.

Os ydych yn bwriadu priodiac mae'r addunedau hyn yn atseinio gyda chi a'ch partner, defnyddiwch nhw. Gallwch hefyd eu newid i weddu i'ch teimladau neu gredoau personol.

Pa addunedau bynnag a wnewch ar ddiwrnod eich priodas, gobeithio y byddwch yn ystyried defnyddio Ymwybyddiaeth Ofalgar i anrhydeddu eich ymrwymiad i fod yn bresennol gyda'ch gilydd yn holl eiliadau eich undeb cysegredig.