Problemau Cwsg Ar ôl Gwahanu neu Ysgariad - a Sut i'w Curo

Problemau Cwsg Ar ôl Gwahanu neu Ysgariad - a Sut i Am 2 a.m. tra bod gweddill y byd yn cysgu'n gyflym, rydych chi'n poeni am yr holl fanylion, ar eich pen eich hun. Mae’n debyg eich bod yn gwybod nad yw canol nos yn amser i fynd i’r afael â’r problemau enbyd hynny, ac eto rydych yn cael eich hun yn dioddef drwy’r oriau mân ac yn deffro wedi blino’n lân ddydd ar ôl dydd.

Yn yr Erthygl hon

Gadewch i ni edrych yn agosach ar yr hyn sy'n achosi'r diffyg cwsg sydd fel arfer yn cyd-fynd â gwahaniad ac ysgariad, ynghyd â rhai strategaethau ar gyfer mynd yn ôl i drefn gysgu iach.Pam mae cwsg yn ein gadael ni ar ôl ysgariad neu wahanu?

Nid oes unrhyw ddau ysgariad yn union yr un fath, ac eto mae'r rhan fwyaf o bobl sydd wedi cael yn ddiweddar wedi gwahanu neu wedi ysgaru cael eu hunain yn effro pan ddaw’n amser cysgu, yn mwmian dros y manylion, yn pendroni beth aeth o’i le, ac yn poeni am yr hyn sydd gan y dyfodol.

Er bod ein straeon yn wahanol, mae yna un edefyn cyffredin sy'n ymdroelli trwy bob un ohonynt - Straen.

Mae'r tîm yn Beirniad Ystafell Wely cytuno, gan nodi:

Mae straen a diffyg cwsg yn gymdeithion cyson, cymaint felly fel bod gan arbenigwyr cwsg enw ar y math hwn o anhunedd. Fe'i gelwir yn anhunedd dros dro neu anhunedd addasu acíwt, mae'r problemau cysgu hyn yn atal ein hymennydd rhag ymgymryd â phrosesau hanfodol sy'n arwain at iachâd yn y pen draw. Heb gwsg REM, nid ydym yn prosesu ein hemosiynau'n iawn. A heb gwsg aflonydd yn gyffredinol, mae ein systemau hedfan neu ymladd yn aros yn actif am fwy o oriau, ac mae cynhyrchiant cortisol yn parhau i fod yn uchel yn lle gollwng. .

Gall yr ymatebion ffisiolegol hyn sy'n gysylltiedig â chysgu arwain at ganlyniadau iechyd difrifol. Fel mae'n digwydd, gall dod o hyd i ateb helpu i gadw pwysedd gwaed dan reolaeth, atal y pwysau rhag cynyddu, a chadw straen rhag gwaethygu hyd yn oed.

Beth i'w wneud am anhunedd yn ystod gwahanu ac ysgariad?

Mae yna lawer o ffyrdd o ddelio ag anhunedd yn ystod ac ar ôl ysgariad neu wahanu. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gweld bod cyfuniad o dechnegau sy'n arwain at gwsg aflonydd a thros amser, patrymau cysgu iach yn dychwelyd wrth i fywyd gymryd normal newydd.

Dyma rai dulliau profedig ar gyfer cael gwared ar anhunedd -

un. Gweler therapydd

Er bod llawer o balks ar y syniad o ymweld â gweithiwr proffesiynol ar gyfertherapi ymddygiad gwybyddol, gall cael person digyswllt wrando heb farnu wneud rhyfeddodau i'ch cyflwr meddwl yn ystod y dyddiau bregus hyn.

Mae therapi ymddygiad gwybyddol yn eich dysgu i nodi meddyliau ac ymddygiadau sy'n gwaethygu'ch problemau cysgu a disodli'r meddyliau a'r ymddygiadau hynny â rhai eraill, mwy buddiol.

Mae rhai therapyddion hefyd yn arbenigo mewn bioadborth, hyfforddiant ymlacio, a dulliau eraill ar gyfer delio'n uniongyrchol ag anhunedd.

Llun gan Vladislav Muslakov ymlaen Unsplash

dwy. Gwiriwch arferion amser gwely ddwywaith

Gwiriwch arferion amser gwely ddwywaith Pan fydd yn teimlo fel bod y byd i gyd yn cwympo, rydym yn aml yn troi at fwydydd cysurus, alcohol, a neu wylio teledu mewn pyliau (comedïau trist, rhamantus) i gael sicrwydd.

Yn anffodus, gall pethau fel coffi, nicotin, danteithion llawn siwgr, ac alcohol lesteirio patrymau cysgu arferol, naill ai ein hatal rhag gollwng i gysgu neu ein deffro am 2 neu 3 am fel y gallwn ailafael yn y dolenni meddwl ofnadwy hynny a'n harweiniodd tuag at y cegin neu far yn y lle cyntaf.

Y teledu, eich gliniadur, a hyd yn oed eich ffôn clyfar sydd ar fai am allyrru golau glas aflonyddgar, sydd hefyd yn atal cwsg. Oni bai bod gennych apiau blocio golau glas, gosodiadau nos, neu sbectol arbennig i rwystro golau glas, mae'n well osgoi amser sgrin yn gyfan gwbl o fewn tua awr i amser gwely.

Os yw'n amhosib i chi osgoi teledu, gwyliwch am sioeau brawychus neu dreisgar a cheisiwch beidio â gwylio'r newyddion hwyr. Ewch am rywbeth lleddfol neu hyd yn oed ddiflas yn lle hynny. Mae sioeau natur yn ddelfrydol gan eu bod yn tueddu i ddangos delweddau hardd, heddychlon a all eich helpu i ddelio â straen ychydig, neu beth am droi rhai ymlaen cerddoriaeth ymlaciol .

Os ydych chi'n fodlon rhoi'r gorau i amser sgrin a bath cynnes, nid yw ymlacio olewau hanfodol, ac arferion amser gwely defnyddiol eraill yn ddigon i gadw'r effro, efallai y byddai llyfr hen ffasiwn da yn ddigon i dynnu eich sylw oddi wrth eich pryderon a'ch pryderon. eich helpu i ymlacio fel y gallwch chi syrthio i gysgu'n gyflymach.

Dewiswch rywbeth nad yw'n ddiddorol, a gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n mwynhau'r ffilm gyffro ddiweddaraf cyn mynd i'r gwely. Pan fyddwch chi'n darllen mewn golau cynnes, melyn, cynhaliwch eich traed i fyny'n gyfforddus, ac efallai gwtsio â blanced glyd, gall y llyfr cywir eich symud tuag at gysgu'n gyflym.

3. Rhowch gynnig ar de llysieuol a chymhorthion cysgu naturiol

Lle gallai tabledi cysgu presgripsiwn neu OTC eich gadael yn teimlo'n sigledig ac allan o bob math y diwrnod ar ôl i chi eu cymryd, mae llawer o feddyginiaethau llysieuol yn eich helpu i syrthio i gysgu'n ysgafn ac yn eich galluogi i ddeffro gan deimlo'n ffres.

Mae yna lawer o fformiwlâu rhagorol ar y farchnad.

Mae te fel Camri neu gyfuniad cysgu yn helpu'ch corff cyfan a'ch meddwl i ymlacio trwy eich trin ag aroglau cynnes, lleddfol ac ymlacwyr ysgafn. Chwiliwch am gyfuniadau sy'n cynnwys triaglog, hopys, catnip, chamomile, a blodyn angerdd. Mae rhai yn cynnwys lafant a mintys hefyd.

Os ydych chi'n meddwl bod angen rhywbeth cryfach arnoch chi, efallai y byddwch chi'n ystyried atodiad cwsg llysieuol. Mae melatonin yn boblogaidd, ac felly hefyd driaglog, hopys, chamomile, a chyfuniadau perchnogol sy'n defnyddio sawl perlysiau lleddfol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad â'ch meddyg am y rhain os ydych chi'n cymryd meddyginiaethau presgripsiwn o unrhyw fath. Er bod y meddyginiaethau hyn yn naturiol, gallant fod yn gryf - ac mae gan rai ryngweithio cyffuriau hysbys.

Gall aromatherapi eich helpu i fynd i gysgu hefyd.

Mae'n ddiymdrech i gyfuno â dulliau eraill ar gyfer curo anhunedd ar ôl ysgariad neu wahanu. Mae olewau hanfodol yn gweithio'n uniongyrchol ar eich system limbig, ac mae rhai yn cynnig effeithiau ymlaciol sydd wedi'u dogfennu'n dda, cymaint fel bod pobl sy'n eu defnyddio yn cael eu cynghori i beidio â gyrru na gwneud tasgau pwysig eraill wrth eu mwynhau.

Mae'r olew hanfodol lafant yn glasur, ac mae arogleuon fel saets clary a chamomile yn eithaf lleddfol hefyd. Ychwanegwch ychydig ddiferion o'ch ffefryn at dryledwr, trowch ef ymlaen, a gadewch i'r aroglau lleddfol ymlacio'ch meddwl a'ch corff.

Os dymunwch, gallwch ddefnyddio baddon aromatherapi a chynhyrchion corff hefyd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n osgoi arogleuon adfywiol fel lemwn, rhosmari ac oren amser gwely.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Pedwar. Gwiriwch eich amgylchedd cysgu

A matres cyfforddus a dim ond y dechrau yw clustogau clyd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysgu mewn ystafell dywyll ar y tymheredd delfrydol. I'r rhan fwyaf o bobl, y tymheredd gorau ar gyfer cwsg yw 60 i 67 gradd.

Symudwch nodiadau atgoffa o'ch perthynas i ystafell arall os gallwch chi. Er y gallai hyn fod yn anodd iawn, gall cael gwared ar yr ysgogiadau gweledol hyn eich helpu i symud eich ffocws yn fwriadol i bethau newydd, cadarnhaol yr ydych yn edrych ymlaen atynt yn yr wythnosau, y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

Gydag amser a rhai meddyginiaethau defnyddiol, therapi, a hyd yn oed myfyrdod, bydd eich straen yn lleihau a bydd eich anhunedd yn dod yn atgof pell.

Unwaith y bydd eich bywyd yn dod o hyd i normal newydd, bydd eich patrymau cysgu yn setlo yn ôl i drefn dderbyniol hefyd.

Ranna ’: