Sut i Adnabod ac Ymdrin â Meddylfryd Dioddefwr

Seicolegydd Gwryw Gyda Chleient Yn y Swydd

Yn yr Erthygl hon

Mae teimlo eich bod wedi'ch trechu a'ch erlid yn rhywbeth rydyn ni i gyd yn ei brofi ar adegau. Fodd bynnag, os yw digwyddiadau o'r fath yn digwydd yn aml, yn enwedig pan fydd pethau drwg yn digwydd, efallai eich bod yn cymryd meddylfryd dioddefwr i ryw raddau.

Gall deall pryd a pham yr ydych yn cymryd meddylfryd y dioddefwr eich helpu i adennill rheolaeth mewn bywyd. Yn eich tro, byddwch chi'n gallu cyflawni mwy nag y gwnaethoch chi gyda meddylfryd y dioddefwr.

Ar ben hynny, bydd eich hyder a'ch boddhad â bywyd yn cynyddu hefyd.

Beth yw meddylfryd y dioddefwr?

Mae pethau drwg yn digwydd i bob un ohonom. Ac er y rhan fwyaf o'r amser, ni allwn reoli a ydynt yn digwydd ai peidio, gallwn reoli ein hymateb iddynt.

Byddai person sy'n mabwysiadu meddylfryd y dioddefwr yn beio'r heriau ar eraill ac yn ymwrthod â'u hasiantaeth mewn bywyd.

Ond beth mae hynny'n ei olygu? A beth yw meddylfryd y dioddefwr ?

Mae meddylfryd meddylfryd dioddefwr, a elwir weithiau yn anhwylder meddylfryd dioddefwr neu’n gymhleth, yn cynnwys argyhoeddiad personol bod bywyd y tu allan i’ch rheolaeth a’i fod yn fwriadol yn eu herbyn.

Efallai eu bod yn gweld eu hunain yn anlwcus ac eraill a bywyd yn fwriadol annheg, gan eu gwneud yn ddioddefwyr amrywiol amgylchiadau.

O ganlyniad i’r gred hon y bydd bywyd yn eu trin yn annheg, ac na allant gipio rheolaeth ar hynny, maent yn ymwrthod â chyfrifoldeb am eu dewisiadau bywyd eu hunain. O ganlyniad, teimlo hyd yn oed yn fwy sownd a pharlysu.

Bod yn ddioddefwr yn erbyn meddylfryd dioddefwr hunan-dosturi

Merch Sexy Gyda Dwylo Clwm A Rhaff Yn Ei Dal Gyda

Pan fydd bywyd yn taflu pelen grom ein ffordd, efallai y byddwn yn teimlo fel dioddefwr. Os byddwn yn dioddef aflonyddu, twyll, cam-drin neu ymosodiad, mae disgwyl gweld ein hunain fel dioddefwr.

Mewn achosion o'r fath, mae'n gwbl normal profi hunandosturi fel rhan o brosesu'r profiad. Mewn sefyllfa o'r fath, byddai cymryd cyfrifoldeb a beio ein hunain yn meddwl gwallus.

Yr hyn sy'n gwahanu bod yn ddioddefwr oddi wrth feddylfryd dioddefwr yw'r agwedd at y mwyafrif o bethau mewn bywyd.

Byddai rhywun â nodweddion meddylfryd dioddefwr yn gweld y mwyafrif (os nad pob un) o sefyllfaoedd mewn bywyd yn anffawd ac yn cymryd yn ganiataol eu bod yn ddi-rym.

Felly, mae bod â hunan-dosturi weithiau'n rhan o'r profiad dynol, ond mae gwneud hynny, y rhan fwyaf o'r amser, yn cymryd meddylfryd dioddefwr.

Achosion meddylfryd dioddefwr

Nid oes unrhyw un yn cael ei eni â meddylfryd dioddefwr. Mae pobl yn ei datblygu fel strategaeth ymdopi pan fyddant yn teimlo nad yw dulliau eraill yn berthnasol. Mae'n caniatáu iddynt gael budd-daliadau a fyddai fel arall allan o gyrraedd.

Fel ymddygiad dysgedig, yr oedd, ar ryw adeg neu'i gilydd, yn angenrheidiol ac yn ddefnyddiol.

Roedd y rhan fwyaf o oedolion a oedd yn chwarae'r dioddefwr yn cael eu herlid mewn rhai ffyrdd fel plant. Gallai fod trwy gorfforol, rhywiol, neu cam-drin emosiynol .

Ymhellach a astudio hyd yn oed awgrymu hynny rhagdybir bod profiadau erledigaeth a phrosesau gwybodaeth gymdeithasol sy’n disgrifio sut mae person yn ymdopi â’r profiadau hyn yn chwarae rhan fawr o ran sefydlogi sensitifrwydd dioddefwr

Er na fydd pawb sy'n profi trawma yn datblygu meddylfryd y dioddefwr, gall hunan-erledigaeth fod â gwreiddiau mewn profiad trawmatig. Gall arwain person i deimlo colli rheolaeth dros ei fywyd, ni waeth beth mae'n ei wneud.

Ar ben hynny, gall personoliaeth dioddefwr hefyd ddeillio o fabwysiadu meddylfryd y dioddefwr y mae aelodau eraill o'r teulu yn ei arddangos. Gall eu harsylwi a'r buddion y maent yn eu cael arwain at berson i benderfynu, yn isymwybodol fwy neu lai, ei bod yn werth dilyn yn ôl ei droed.

Unwaith y bydd wedi'i fabwysiadu, mae pobl yn parhau i'w ddefnyddio ar gyfer y buddion y mae'n eu rhoi nes bod yr iawndal yn drech na nhw.

Mae angen i rywbeth danio’r awydd i newid, ac yn aml dyna’r rhwystredigaeth sy’n deillio o berthnasoedd meddylfryd dioddefwyr. Gallai peidio â chael y manteision bellach arwain person i fod eisiau rhoi'r gorau i fod yn ddioddefwr.

Manteision meddylfryd dioddefwr

Mae yna lawer o fanteision i chwarae'r dioddefwr:

 1. Osgoi atebolrwydd am eich gweithredoedd.
 2. Derbyn ystyriaeth a gofal gan eraill.
 3. Mae pobl yn llai tebygol o'ch beirniadu.
 4. Osgoi gwrthdaro gan fod pobl eisiau osgoi eich cynhyrfu.
 5. Teimlo eich bod yn iawn i gwyno.
 6. Cynyddu'r siawns o gael yr hyn rydych chi ei eisiau oherwydd bod pobl yn teimlo'n flin drosoch chi.
 7. Osgoi sefyllfaoedd anodd a osgoi dicter wedi'i guddio o dan y tristwch.
 8. Derbyn sylw eraill.
 9. Mae pobl yn disgwyl llai ohonoch, a gallwch ddianc rhag cyfrifoldeb mwy cyfyngedig.
 10. Dirywio pethau nad ydych chi eu heisiau yn fwy rhwydd gan nad yw pobl eisiau rhoi baich arnoch chi.

Nid yw'r rhestr o fuddion yn dod i ben yma. Mae gan bob person ei resymau dros feithrin meddylfryd y dioddefwr.

Er y gall ymddangos ar yr olwg gyntaf bod dioddefwyr yn ddi-rym, mae meddylfryd y dioddefwr yn darparu llawer o bŵer. Maent yn wir yn dylanwadu ar eraill o'u cwmpas oherwydd y teimlad analluog.

Pan fydd pobl yn teimlo'n flin ac yn cydymdeimlo, maen nhw'n fwy tebygol o roi ffafrau, maddau neu ofalu amdanyn nhw mewn gwahanol ffyrdd. Mae hyn, yn ei dro, yn atgyfnerthu meddylfryd y dioddefwr ac yn darparu pŵer mewn perthnasoedd.

15 arwydd o feddylfryd dioddefwr

Cynhyrfu Gwraig Yn Rhwystredig Gan Broblem Gyda Gwaith Neu Berthnasoedd, Eistedd Ar Soffa, Cofleidio Pen-gliniau, Wyneb Mewn Llaw Wedi

Os ydych chi eisiau newid rhywbeth, yn gyntaf mae angen i chi gydnabod cyflwr presennol pethau i ddylunio strategaeth i'w newid.

Er efallai na fydd yn hawdd edrych ar symptomau meddylfryd dioddefwr a gweld eich hun ynddynt, dyma'r cam cyntaf angenrheidiol.

Ar wahân i arddangos nodweddion ymosodol goddefol wrth ryngweithio ag eraill, mae arwyddion meddylfryd dioddefwr yn cynnwys:

 1. osgoi cyfrifoldeb a gosod bai ar bobl eraill neu amgylchiadau bywyd.
 2. Gweld bywyd fel rhywbeth brawychus, llygredig, ac yn fwriadol yn eich erbyn.
 3. Peidio â bod yn rhagweithiol wrth chwilio am atebion a/neu eu gwrthod pan fydd eraill yn cynnig.
 4. Gwrthod cynigion o gymorth a dod o hyd i resymau pam na fyddant yn gweithio cyn rhoi cynnig arnynt hyd yn oed.
 5. Cael rhywbeth i gwyno amdano hyd yn oed pan fo pethau'n mynd yn dda.
 6. Teimlo'n ddiymadferth ac yn methu ag ymdopi'n effeithiol â heriau bywyd.
 7. Trychinebu problemau a gweld y dyfodol yn ddifrifol.
 8. Denu pobl sydd â meddylfryd dioddefwr i'ch cylch agos.
 9. Cynhyrfu am feddylfryd dioddefwr eraill tra'n gwrthod gwneud unrhyw newidiadau yn eich bywyd.
 10. Hunan-siarad negyddol a rhoi eich hun i lawr.
 11. Teimlo bod eraill yn well eu byd a bod ganddyn nhw lwybr haws mewn bywyd.
 12. Annog cydymdeimlad trwy rannu straeon trasig.
 13. Cynhyrfu os nad yw eraill yn cydymdeimlo neu'n caniatáu ffafrau oherwydd eich anffawd.
 14. Mae'n ymddangos bod mwyafrif y sgyrsiau'n canolbwyntio ar y problemau y mae'r dioddefwr yn eu hwynebu.
 15. Hunan-sabotage yn ganlyniad i gredu na fydd dim yn mynd yn dda.

Peryglon meddylfryd dioddefwr

Perthynas meddylfryd y dioddefwr yw'r mwyaf dadlennol o ran elw a pheryglon y meddylfryd hwn. Gall meddylfryd y dioddefwr fod yn ddefnyddiol hyd at bwynt penodol yn y berthynas nes bod pobl yn sylweddoli beth sy'n digwydd. Mae peryglon meddylfryd dioddefwr yn cynnwys:

1. Ymddiriedolaeth wedi'i difrodi

Os oes gennych chi rywun yn cydymdeimlo â chi i gyflawni eu gofynion, rydych chi'n dechrau colli ffydd yn natur eu cymhellion.

2. Dibynadwyedd llai

Mae'n anodd dibynnu ar rywun sy'n beio eu gweithredoedd a'u camgymeriadau ar rywbeth neu rywun arall.

3. Trafferthion cysylltiedig â gwaith

Mae'n dod yn gymhleth i gydweithwyr neu gyflogwyr ddibynnu ar y person, nid cymryd atebolrwydd. Gall hyn gael unrhyw nifer o ganlyniadau yn dibynnu ar lefel yr hunan-erledigaeth a'i effaith ar gynhyrchiant y tîm.

4. Boddhad perthynas llai

Mae pobl sy'n agos at y dioddefwr yn aml yn teimlo eu bod yn cael eu defnyddio a'u trin. Mae'r dioddefwr yn dod yn ddioddefwr yn hawdd ac yn ceisio sylw pan na fodlonir gofynion.

5. Perthynasau toredig

Gall rhai agos oddef meddylfryd y dioddefwr i bwynt penodol. Unwaith y byddant yn dechrau teimlo eu bod yn cael eu trin, efallai y byddant yn cwestiynu nid yn unig yr ymddygiad ond y berthynas ei hun.

6. Llai o hyder a boddhad bywyd

Rydym yn tueddu i gredu ein hunan-siarad a chyflawni'r hyn y mae'n ei awgrymu i ni. Os credwn mai dim ond pethau drwg sy'n ein disgwyl a dyna'r cyfan yr ydym yn ei haeddu, ni fyddwn yn teimlo'n dda amdanom ein hunain nac yn profi llawer o bleser mewn bywyd.

Sut i ddelio â meddylfryd y dioddefwr

Nid yw'n hawdd goresgyn meddylfryd y dioddefwr, ond mae'n bosibl.

Mae meddylfryd y dioddefwr yn nodwedd gaffaeledig a ddeilliodd o brofiadau'r gorffennol, magwraeth, a mecanweithiau ymdopi. Y newyddion da yw y gallwn ddad-ddysgu unrhyw beth a ddysgwyd gennym.

Yn dibynnu ar bwy yw'r person sy'n tybio mai'r dioddefwr yw meddylfryd, bydd eich ymagwedd yn wahanol.

Hefyd gwyliwch: Cyngor cymhelliant ar sut i oresgyn meddylfryd y dioddefwr.

Helpu rhywun i oresgyn y meddylfryd ‘dioddefwr’ (ffrind, partner, perthynas)

Y peth cyntaf y mae angen i chi ei gofio yw na allwch chi gymryd cyfrifoldeb am eu bywyd er y byddent am i chi wneud hynny. A hyd yn oed pe gallech, ni ddylech.

Gall bod yno iddynt pan fyddant yn chwarae'r dioddefwr fod braidd yn heriol. Cyn gynted ag y byddwch yn rhoi'r gorau i wneud yr hyn a wnaethoch hyd yn hyn, byddant yn defnyddio euogrwydd. Felly, os ydych am helpu rhywun gyda meddylfryd y dioddefwr, dylech:

1. Nodwch eich credoau cyfyngol eich hun sy'n eich cadw wedi'ch parlysu.

Beth yw’r sbardunau a’r credoau sy’n eich cadw yn y cylch dieflig o gymryd cyfrifoldeb amdanynt? Neu efallai eu helpu i gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu bywyd eu hunain?

Gallai swnio fel: Ffrind da/partner/mab/merch/ayb. bob amser yno i gynnig help/atebion/cyngor/ac ati.

2. Creu ffyrdd newydd y gallwch gynnig cymorth.

Os byddwch chi'n tynnu'n ôl yn gyfan gwbl, byddwch chi'n teimlo'n euog, felly gofynnwch i chi'ch hun beth allwch chi ei gynnig a dal i deimlo fel ffrind/partner/perthynas da? Efallai, am y tro, mai clust sympathetig yw honno a dim addunedau?

Gan y gallwch chi ragweld eu hymatebion, teilwriwch yr awgrymiadau nad ydych chi'n teimlo'n flinedig ar ddiwedd y sgwrs.

3. Paratowch ar gyfer y sgyrsiau ymlaen llaw er mwyn osgoi cael eich sugno i'r hen ddeinameg.

Unwaith y byddwch chi'n newid eich dull gweithredu, byddan nhw'n ceisio eich tynnu yn ôl i'r hen batrwm. Pan fyddwn ni dan straen, rydyn ni i gyd yn mynd yn ôl at yr hyn rydyn ni'n ei wybod orau, a fyddai'n rhoi'r hyn maen nhw ei eisiau iddyn nhw.

Wrth ddarganfod sut i ddelio â rhywun â meddylfryd dioddefwr, gall helpu i gael atebion wedi'u paratoi i leihau'r siawns o fynd i hen arferion. Addaswch fel y gwelwch yn dda:

 • Mae'n ddrwg gennyf fod hyn yn digwydd i chi. Rwyf yma pan fyddwch am feddwl a siarad am atebion.
 • Mae gen i X faint o amser cyn bod rhaid i mi wneud Y; Byddwn yn falch o glywed yr hyn yr ydych yn ymdrin ag ef o fewn yr amser hwnnw.
 • Mae ein perthynas yn bwysig i mi, ond ni allaf ddatrys y broblem hon i chi. Rwy'n fodlon bod yno i chi trwy wneud X i chi.
 • Rwy'n poeni amdanoch chi, ac rwyf am i chi deimlo'n well. Mae'n ymddangos ein bod ni'n mynd mewn cylchoedd, serch hynny. Dewch i ni ddod yn ôl at hyn ar ôl i ni gael ychydig o amser i feddwl.

Beth os mai fi yw'r un sydd â meddylfryd dioddefwr?

Os nad ydych yn siŵr sut i drin personoliaeth y dioddefwr neu ei newid, peidiwch â digalonni. Does dim rhaid i chi wybod y daith; does ond angen i chi fod eisiau cymryd y ffordd honno i newid.

Rhai gall gweithwyr proffesiynol eich helpu gyda'r trawsnewid hwn , felly nid ydych chi'n teimlo'n sownd mwyach.

Mae camau y gallwch eu cymryd i ddechrau cerdded y llwybr a dechrau newid meddylfryd y dioddefwr:

 1. Sylwch a chadwch mewn cof y difrod y mae meddylfryd y dioddefwr yn ei gynhyrchu. Gall hyn helpu i danio'r awydd i newid.
 2. Byddwch yn ymwybodol o sut mae pobl eraill yn cael yr un buddion heb dybio meddylfryd y dioddefwr. Gallai gwybod am ffyrdd eraill o gael yr un buddion helpu i wneud y camau cyntaf.
 3. Defnyddiwch I yn lle chi. Gall bod yn gyfrifol fod yn frawychus, ond mae hefyd yn rhoi grym a bydd yn rhoi hwb i'ch hyder a'ch ymdeimlad o deilyngdod.
 4. Nodwch y credoau sy'n eich cadw yn y deinamig hon. Ein disgwyliadau sy'n gyrru ein hymddygiad. Os credwch na allwch wneud rhywbeth, ni fyddwch hyd yn oed yn ceisio.
 5. Ymarferwch ddiolchgarwch am y pethau sydd gennych chi a'ch gwerth.
 6. Rhowch help llaw i eraill. Gall bod yn gymwynasgar ein helpu i newid ein persbectif, teimlo'n well amdanom ein hunain a'n profiadau.
 7. Ystyriwch gwnsela. Bydd gweithiwr proffesiynol yn eich helpu i ddarganfod gwreiddiau meddylfryd y dioddefwr ac yn eich helpu i dyfu ar gyflymder sy'n addas i chi.

Ymdrin yn ofalus ac yn amyneddgar

P'un a ydych chi'n wynebu person agos neu'n ceisio newid eich meddylfryd dioddefwr, byddwch yn addfwyn.

Mae person yn fwyaf tebygol o ddewis meddylfryd dioddefwr yn isymwybodol dros ddulliau ymdopi eraill. Ni fydd unrhyw fath o ymosodiad yn ddefnyddiol. Os ydych am iddynt dyfu a dod yn well, eu trin yn well.

Cymerwch ymagwedd empathetig heb adael i chi'ch hun ddod yn rhan o'r deinamig. Nid yw gofalu amdanynt ac agosáu gyda thosturi yn eich gwneud yn fat drws. Mae'n dangos eich bod chi'n malio am y berthynas tra bod gennych chi ffiniau na fyddwch chi'n eu croesi.

Mae'r profiad o gymryd cyfrifoldeb yn un aruthrol. Gall fod yn daith hir a ffrwythlon oherwydd gyda chyfrifoldeb daw rhyddid.

Unwaith y byddwch chi'n cael eich rhyddid i ddewis ac yn atebol am weithredoedd, rydych chi'n dechrau gwireddu'ch breuddwydion a theimlo'n wych amdanoch chi'ch hun.

Ranna ’: