Sut Gall Eich Plentyn Arbed Eich Perthynas

Sut Gall Eich Plentyn Arbed Eich Perthynas Mae cysylltiad arbennig yn cael ei greu rhyngoch chi a’ch partner pan sylweddolwch am y tro cyntaf, ‘ Fe wnaethon ni hyn, mae'r wyrth fach yma o'n herwydd ni ac mae'n rhan o'r ddau ohonom. ’ Mae edrych ar eich plentyn am y tro cyntaf yn llethol, yr adeg honno rydych chi’n teimlo llawenydd a syndod aruthrol. Ond mae'r cymysgedd hyfryd hwn o emosiwn yn ymsuddo'n gyflym ac mae set newydd yn eu disodli wrth i chi ddod i mewn i diriogaeth ddi-siarterol... Rhianta.

Yn yr Erthygl hon

Yn ystod y dyddiau perffaith i fod o ‘ddim ond y ddau ohonoch’, roedd yna ddeinameg benodol yn digwydd: Roedd y ddau ohonoch yn cytuno, y ddau ohonoch yn anghytuno a dod o hyd i gyfaddawd neu ildiodd un ohonoch i’r llall. Daethoch yn gyfarwydd â'r trefniant hwn a daethoch o hyd i ffordd i wneud iddo weithio a bod yn hapus.

Deinameg Newydd

Nawr, yn sydyn rydych chi'n cael eich hun o dan amgylchiadau newydd gyda set newydd o ddewisiadau i'w gwneud. Mae'r ddeinameg a oedd yn ei le wedi hen fynd ac mae popeth yn ddryslyd ac rydych chi'n teimlo eich bod ar dir sigledig. Mae trydydd person dan sylw ac er nad oes ganddynt farn eto, mae’n siŵr eu bod yn effeithio ar bob penderfyniad a wnewch. Mae'n ymwneud nhw . Nid yw dewisiadau mor syml bellach.

Rydyn ni'n dechrau meddwl bod y person bach hwn wedi cymryd rhywbeth oddi wrthym ni: ein rhyddid. Credwn fod ein rhyddid i ddewis, rhyddid amser, a rhyddid meddwl, i gyd wedi cael eu cymryd i ffwrdd. O, mor ffôl ydyn ni! Nid ydym yn gweld beth sy'n iawn o'n blaenau.

Adlewyrchiad ohonom ein hunain

Rydyn ni'n beio'r pethau anghywir. Nid plant yw'r broblem ac nid nhw achosodd y broblem. Y realiti llym yw bod y broblem bob amser yn bodoli; daliodd ein plant drych i fyny ac adlewyrchu'r hyn oedd y tu mewn i ni i gyd. Mae plant yn dangos ein diffygion i ni, y gwnaethom wrthod eu cydnabod yn flaenorol, neu efallai nad oeddem hyd yn oed yn gwybod eu bod yn bodoli. Y maent yn dwyn allan y gwaethaf ynom, sef rhodd a bendith y mae llawer o bobl yn ei chymeryd yn ganiataol, yn ei diystyru, neu yn ei thaflu yn llwyr yn eu hanwybodaeth.

Gall oedolion fod yn anaeddfed a hunanol. Ond efallai y byddwch chi'n dweud nad oedd unrhyw broblemau mawr cyn eich plant mewn gwirionedd. Roedd fy mhriod a minnau'n gwneud yn iawn. Ah, mae mor hawdd byw mewn byd lle nad ydyn ni'n cael ein herio! Mae'n well gennym fyw mewn byd lle mae'r materion sy'n ddwfn yn ein calonnau yn parhau heb eu cyffwrdd.

Sut Gall Eich Plentyn Arbed Eich Perthynas

Gall bywyd fod hyd yn oed yn well nag o'r blaen

Gall bywyd gyda phlant fod yn WELL nag o'r blaen . Y gwir hyfryd yw nad oes dim wedi ei gymryd oddi wrthych, yn hollol i'r gwrthwyneb; rydych chi wedi ennill rhywbeth nad yw eraill heb blant yn gwybod dim amdano. Rydych chi wedi cael mewnwelediad i'ch gwir hunan ac os bydd y ddau ohonoch yn ymateb i'r her o dyfu a newid gyda bywyd, bydd yn mynd â chi i lefel wych o gysylltiad a dyfnder na fyddech hyd yn oed yn gwybod ei fod yn bodoli.

Newidiwch eich persbectif, ewch gyda'r llif, a derbyniwch fod pethau wedi newid. Dysgwch garu bywyd fel y mae a dechreuwch gofleidio'r antur newydd hon. Peidiwch â mynd yn sownd wrth feddwl mai bywyd oedd orau o'r blaen . Na, mae'r gorau o fywyd bob amser eto i ddod os ydych chi'n byw'n iawn.

Dod o hyd i gydbwysedd

Cydbwysedd yw'r allwedd, cydbwysedd rhwymedigaethau rhieni a breintiau, a chydbwysedd yn eich perthynas gyda'ch partner a gyda chi'ch hun . Nid cwpl yn unig ydych chi bellach ac ni all eich bywyd fod yn ymwneud â'r ddau ohonoch yn unig mwyach ac ni ddylai fod yn ymwneud â'ch plentyn yn unig. Gall fod yn anodd dod o hyd i gydbwysedd priodol ond mae'n bwysig iawn eich bod chi'n addasu ac yn dysgu sut i fwynhau'ch dwy rôl a dal i fod yn driw i chi'ch hun hefyd.

Ailddiffinio amser ansawdd

Dod o hyd i amser o ansawdd gyda'n gilyddGall fod yn heriol ond gallwch ddefnyddio'r her honno i cynyddu'r hwyl yn eich perthynas. Yr eiliadau bach hynny sy'n golygu cymaint nawr. Nid y dyddiau hir, diog ar y traeth sy’n canolbwyntio ar ei gilydd yn unig sydd o bwys nawr. Nawr, mae'n pasio eich gilydd yn y cyntedd ac yn mwynhau'r ffaith eich bod chi wedi brwsio yn erbyn eich gilydd. Mae'n winc ar draws ystafell orlawn sy'n gadael i bob un ohonoch wybod eich bod chi'n meddwl am eich gilydd.

Cyfathrebu

Siaradwch, cyfathrebwch, byddwch yn onest a pheidiwch â barnu eich gilydd. Rhannwch eich pryderon a pheidiwch â bod yn llym, ond yn hytrach, byddwch yn faddau. Mae pawb yn ymateb i fywyd yn wahanol a helpu ein gilydd trwy bethau yn hytrach na chaniatáu chwerwder a dicter yw’r gwahaniaeth rhwng ‘gwneud neu dorri’. Mae pob rhwystr rydych chi'n ei groesi a phob buddugoliaeth gyda'i gilydd yn dod â pharch at eich gilydd a chysylltiad cryfach.

Rhodd y teulu

Peidiwch â syrthio i'r fagl o feddwl bod plant yn gwaethygu'ch perthynas. Heriol, ie, ondmae llawer o bethau yn her i berthnasoedd. Nid dyna'r pwynt. Y pwynt yw a ydych chi'n dewis wynebu'r heriau a'u galluogi i'ch helpu chi i dyfu a newid gyda'ch partner, neu frwydro yn erbyn bywyd a chael eich pen eich hun yn y pen draw. Mae gennych anrheg arbennig nawr . Mae'r tri ohonoch yn deulu gyda'ch gilydd. Gall bod yn deulu eich ailddiffinio. Gall eich gwneud chi'n fersiwn well ohonoch chi'ch hun. Mae'r cyfan i fyny i chi.

Chris Wilson
Ysgrifennwyd gan Chris Wilson Aka y Beta Dad. Dim ond un dyn yn llywio byd priodas, bod yn rhiant a phopeth yn y canol. Blogio a chatalogio'r anturiaethau hyn, ac yn aml anffawd ar hyd y ffordd. Gallwch chi ddirwyo mwy drosodd yn BetaDadBlog.com , stop teilwng i unrhyw riant, gŵr neu wraig. Gwiriwch ef os nad ydych wedi gwneud yn barod .

Ranna ’: