Sut Mae Dynion yn Cael Dros Breakup?

Sut Mae Dynion yn Cael Dros Breakup

Yn yr Erthygl hon

Rydyn ni'n gwybod pan fydd merch yn torri i fyny, mae'n ei rhefru i'w ffrindiau, yn crio ac yn mynd trwy gyfnod emosiynol, yn taro gwaelod y graig ac yn ailymddangos fel person newydd.

Mae yna wahanol ffyrdd y mae menyw yn mynegi ei hun ar ôl toriad. Fodd bynnag, y prif gwestiwn yw, sut mae dynion yn dod dros doriad?

Mae'n hysbys bod dynion yn llai emosiynol a bob amser yn esgus bod yn gryf. Mewn ffilmiau maen nhw'n sicr yn cael eu dangos yn crio a caelemosiynol ar ôl toriad , ond mewn bywyd go iawn, guys ar ôl breakup ymddwyn yn wahanol. Isod, rhestrir rhai pwyntiau amlwg ynghylch sut mae dynion yn teimlo ar ôl toriad a beth maen nhw'n ei wneud i'w oresgyn.

|_+_|

Gwneud pethau y dywedwyd wrthynt am beidio â bod mewn perthynas

Pan fyddant mewn perthynas, dywedir wrth fechgyn am beidio â gwneud llawer o bethau, ac mae'r gwirionedd hwn yn hysbys i bawb.

Sut i ddynion ddelio â breakups?

Maen nhw'n gwneud yr holl bethau y dywedwyd wrthynt am beidio â'i wneud .

Byddent yn mynd allan ar daith unigol neu gyda ffrindiau, yn treulio'r rhan fwyaf o'r amser gyda'u ffrindiau, yn chwarae Xbox ac yn dal i fyny â'r holl gemau a gollwyd. Yn fyr, byddent yn gwneud yr holl bethau hynny nad oeddent yn gallu eu gwneud pan oeddent mewn perthynas.

|_+_|

Meddwi ac ymddwyn yn wallgof

Fel y dywedwyd uchod, mae dynion yn esgus bod yn gryf ac yn bennaf yn cuddio eu hemosiynau. Yr unig ffordd y gallant ddod â'r emosiynau hynny allan o'u calon yw trwy feddwi.

Dyna pam y byddech yn aml yn gweld dyn i lawr ag alcohol wrth y bar yn crio ac yn siarad am ei gyn. Peidiwch â phoeni, dyma ymddygiad cyffredin dynion ar ôl torri i fyny.

Rhowch sylw ychwanegol i'w cartref

Mae ymddygiad bechgyn ar ôl torri i fyny yn newid ac maen nhw'n dechrau gwneud y pethau a ddisgwylir ganddyn nhw leiaf. Er enghraifft, pan mewn perthynas byddai menywod yn disgwyl iddynt roi sylw i bethau'r cartref, ond byddent yn esgeuluso.

Sut mae dynion yn dod dros doriad?

Maen nhw'n dechrau nythu. Byddent yn stocio eu pantri gyda bwydydd, yn prynu planhigion dan do neu'n hongian paentiad hardd ar eu wal. Mae seicoleg gwrywaidd ar ôl toriad yn ddryslyd ar adegau, sy'n aml yn drysu menywod ac maen nhw'n meddwl bod dynion yn anemosiynol ac ansensitif.

|_+_|

Gwyliwch porn a dewch o hyd i gysur yn hynny

Gwylio pornnid yw yn ddrwg o gwbl, oni bai ei fod yn troi yn gaethiwed. Mae dynion yn gwylio porn, ac mae'n ffaith. Fodd bynnag, pan mewn perthynas mae dynion yn rhoi'r gorau i wylio neu'n ei leihau'n fawr ac yn canolbwyntio ar eu merch.

Mae pethau'n dychwelyd i normal pan maen nhw'n mynd trwy doriad . Sut mae dynion yn dod dros doriad? Trwy wylio porn. Felly, os yw'ch ffrind gwrywaidd yn gwylio porn, mae'n debyg ei fod yn ceisio dod dros y breakup.

Torri pob cyswllt ac osgoi eu cyn

Torri pob cyswllt ac osgoi eu cyn

Sut mae dynion yn dod dros doriad? Hwy torri pob cysylltiad â'u cariadon a'u hosgoi cymaint â phosibl.

Nid yw hyn oherwydd eu bod yn troi’n graig yn sydyn ac yn colli pob emosiwn, y rheswm am hyn yw os ydyn nhw’n parhau i ddod i gysylltiad â’u cariad, byddan nhw’n llifo’n ôl i’r siwrnai emosiynol oedd ganddyn nhw gan ei gwneud hi’n anodd iddyn nhw ddod i ben. Felly, y ffordd orau bosibl o osgoi unrhyw fethiant o'r fath yw osgoi.

|_+_|

Actio fel jerk

Mae dynion weithiau'n ymddwyn fel jerk oherwydd bod eu cariad wedi malu eu calon yn ddrwg.

Sut mae dynion yn delio â breakups? Wel, po fwyaf y maen nhw'n eich caru chi ac roedd ganddyn nhw emosiynau i chi, y mwyaf y byddan nhw'n ymddwyn fel jerk. Trwy ymddwyn fel jerk, maen nhw'n ceisio delio â'r cythrwfl emosiwn cymysg sy'n digwydd y tu mewn iddyn nhw.

Stondin un noson

Rhyfeddu sut mae dynion yn dod dros doriad? Wel, maen nhw'n cysgu o gwmpas ac yn dewis eisteddle un noson. Pan fydd merched yn torri i fyny, maen nhw'n ymbincio eu hunain ac yn dangos eu bod nhw dros eu cariad.

Yn yr un modd, pan fydd dynion yn mynd trwy doriad, maen nhw'n mynd ar un stondin noson. Dyma eu ffordd o yn dangos hynnymaen nhw drosoddeu cariad .

|_+_|

Talu llawer o sylw iddynt eu hunain

Beth mae bechgyn yn ei feddwl ar ôl toriad? Wel, maen nhw'n mewnblyg ac yn sylweddoli nad eu bai nhw oedd hynny mae'n debyg. Yn yr ymgais i ddod dros y berthynas flaenorol, maen nhw'n penderfynu talu rhywfaint o sylw iddyn nhw eu hunain.

Maent yn ymuno â'r gampfa ac yn mwynhau'r amser yno gyda'u ffrindiau. Maent hefyd yn treulio peth amser ynddynt eu hunain ac yn prynu rhai dillad gwych.

Yn cysuro eu hunain trwy amrywiol bethau

Fel merched angen cysur, dynion hefyd yn gwneud. Efallai y bydd merched yn disgwyl i'w ffrindiau eu cysuro tra bod dynion yn gwneud hynny eu hunain. Byddant yn dechrau dweud nad oeddent erioed wedi hoffi'r ferch. Byddant yn dechrau tynnu sylw at y diffygion yn y ferch dim ond i'w cysuro mai torri i fyny oedd y peth iawn i'w wneud.

Pan glywch ddyn siarad negyddol am y gariad , deall eu bod wedi ei wneud yn bwynt icerdded allan o'r berthynas, neu yn ceisio eu cysuro eu bod wedi gwneud y peth iawn.

Ranna ’: