Sut i Wneud Eich Perthynas Ar-lein Weithio

Dau Bâr Ifanc yn Eistedd Cefn Wrth Gefn Ac Yn Meddwl Rhywbeth

Mae stigma yn gysylltiedig â dyddio ar-lein bob amser, mae pobl yn dal i fod yn sinigaidd yn ei gylch er bod llawer o bobl mewn gwirionedd wedi cwrdd â'u pobl arwyddocaol eraill trwy wefannau dyddio a pharu ar-lein. Ond y cwestiwn miliwn doler yw A fyddai'r berthynas yn gweithio mewn gwirionedd pe baem yn cyfarfod ar-lein?

Yr ateb i'r cwestiwn hwnnw yw ydy, mae'n gweithio! Mewn dyddio rheolaidd, wrth gwrs, mae'n rhaid i chi roi rhywfaint o gariad, ymdrech, ac ymrwymiad i wneud i'r berthynas weithio. Ond mewn dyddio ar-lein, mae'n rhaid i chi roi ychydig yn ychwanegol ym mhopeth gan fod perthnasoedd a wneir ar-lein yn anoddach i'w cynnal. Bydd yn rhaid i chi roi ychydig mwy o gariad, ymdrech, dealltwriaeth ac ymrwymiad i mewn. Ond yn ogystal â hynny, dyma bedwar awgrym arall ar sut i wneud i'ch perthynas weithio os gwnaethoch gwrdd â'ch partner ar-lein:1. Daliwch ati i gyfathrebu

Mae cyfathrebu yn hanfodoli wneud i unrhyw berthynas weithio, yn enwedig y gwnaethoch chi a'ch partner gwrdd ar-lein. Bod â dull cyfathrebu cytûn a fyddai’n gyfleus i’r ddau ohonoch. Mae hefyd yn bwysig pennu amserlen gytûn lle gall y ddau ohonoch siarad os yw’r ddau ohonoch yn byw mewn parthau amser gwahanol.

Pan ddaw'n amser siarad â'ch partner, gofalwch eich bod yn rhoi eich sylw llawn iddynt oherwydd er nad ydych chi gyda'ch gilydd yn gorfforol.

2. Aros yn wir

Arallpeth sy'n hanfodol mewn perthynasyn onest. Os caiff perthynas ei hadeiladu ar onestrwydd, yna bydd eich ymddiriedaeth yn eich gilydd mor gryf â dur.

Nid yw dweud celwydd am bwy ydych chi byth yn ffordd dda o ddechrau perthynas. Beth bynnag yw eich rhesymau, p’un a ydych yn meddwl nad ydych yn hyderus neu ddim yn edrych yn ddigon da, mae bob amser yn well, a dweud y gwir. Bydd rhywun allan yna yn siŵr o syrthio mewn cariad â phwy ydych chi mewn gwirionedd.

Os ydychcwrdd â'ch partner ar-leina heb gael cyfarfod personol eto, mae'n bwysig i chi fod yn ofalus. Cofiwch fod yn ymwybodol bob amser o fflagiau coch fel straeon anghyson, esgusodion dro ar ôl tro pan fyddwch yn gofyn iddynt am sgwrs llun neu fideo ac yn gofyn am arian. Cofiwch y bydd sgamwyr a catfishers bob amser mewn dyddio ar-lein.

3. Gwnewch ymdrech tîm

Mewn perthynas, mae'n bwysig bod y ddau ohonoch yn gwneud yr un ymdrech. Os na, byddai’n annheg i’r person arall os mai nhw yw’r unig un sy’n gwneud yr holl ymdrech i wneud i’r berthynas weithio. Os aiff y sefyllfa hon yn ei blaen,mae'n debyg y byddai eich perthynas yn methuYn y hir dymor.

Byddwch yn siwr i ddangos eich bod yn ddiffuant am eich teimladau tuag atynt. Nid yn unig trwy eiriau ond trwy weithredoedd. Ni fyddai rhoi ychydig o ymdrech yn brifo. Yn sicr byddai'r holl gariad a'r ymdrech a roddaist iddynt yn bownsio'n ôl i chi.

Gall dangos eich teimladau a’ch didwylledd ar-lein fod ychydig yn fwy heriol, ond gall bod yn brydlon ac yn brydlon pan fyddwch yn sgwrsio fynd yn bell. Byddent hyd yn oed yn gwerthfawrogi'r holl ymdrech rydych chi'n ei gwneud dim ond i siarad â nhw.

4. Siaradwch am y dyfodol

Pan fydd eich perthynas yn newydd, byddai siarad am y dyfodol yn ymddangos fel pe bai'r ddau ohonoch yn symud ychydig yn rhy gyflym. Ond pan fyddwch chi eisoes wedi rhoi rhywfaint o amser iddo ac nad oes trafodaeth o hyd ynghylch ble mae'ch perthynas yn mynd, yna nawr yw'r amser i siarad am y dyfodol.

Y rheswm y tu ôl i hyn yw fel y bydd gan y ddau ohonoch rywbeth i edrych ymlaen ato yn y dyfodol ac i ddangos pa mor ymroddedig ac mewn cariad ydych chi at eich gilydd. Meddyliwch pa mor ddwfn ac wedi buddsoddi yw’r ddau ohonoch yn y berthynas a phenderfynwch ble mae’r berthynas yn symud ac yn digwydd.

Portia Linao
Mae gan Portia ei dwylo ar bob math o hobïau. Ond damweiniol pur oedd ei diddordebau mewn ysgrifennu am gariad a pherthnasoedd. Mae hi nawr yn gobeithio ysbrydoli pobl i wneud y byd yn lle gwell gyda chariad. Mae hi'n gweithio i Gwir Asiaidd , safle dyddio a pharu Asiaidd ar gyfer senglau.

Ranna ’: