Sut Mae Trawma Plentyndod yn Effeithio ar Berthnasoedd?

Effeithiau Trawma a Drama Deulu yn y gorffennol ar Briodas

Mae yna ffaith sy'n dal i ddal y gwir mewn bywyd, nid ydych chi'n cael dewis aelodau'ch teulu na'r pethau rydych chi wedi'u profi o'ch teulu gwreiddiol fel plentyn. Mae gan drawma plentyndod ffordd o ddod â’i ffordd yn ôl i flaen y gad o ran unigolion a fyddai wrth eu bodd yn ei atal am byth a byth yn ailymweld ag ef eto.

Arwynebau trawma heb eu prosesu yng nghanol problemau priodasol

Mewn priodas gall loes a thrawma yn y gorffennol ddirywio craidd a hanfod y berthynas a dod â chlwyfau heb eu gwella i’r amlwg yn y gorffennol. Gall trawma a galar heb eu prosesu ddod allan yn ystod dadleuon,anghytundebau priodasolneu sefyllfaoedd lle mae'r unigolion yn cael eu hatgoffa gan eu priod o rywbeth yr aethant drwyddo yn tyfu i fyny ac yn gwegian allan mewn ymateb.Mae'n hanfodol dod i briodas wedi'i gwella o'r trawma emosiynol

Gall loes emosiynol heb ei wella amlygu mewn priodas fel ansicrwydd, ofn, ac adiffyg agosatrwyddac yn y pen draw datgysylltiad llwyr. Pan feddyliwch am y peth, o fewn ein teuluoedd tarddiad y dysgwn egwyddorion ymddiriedaeth. Fel babanod diymadferth rhaid i unigolion ymddiried yn rhieni am fwyd, goroesiad ac anwyldeb. Os yw'r ymddiriedaeth hon wedi'i chyfaddawdu mewn unrhyw ffordd efallai y bydd rhywun yn ei chael hi'n anodd ymddiried yn llawn mewn priodas neu berthynas ramantus. Gall hyn sefydlu dicter cudd dicter ac anallu i gysylltu'n ddiogel â'u partner. Mae sut mae unigolion yn bondio ac ymlyniad ag eraill yn dibynnu ar eu hymlyniad cychwynnol i'w teulu tarddiad. Gall trawma plentyndod effeithio ar yr ymlyniad a’r cwlwm hwn gan effeithio ar briodas yr unigolyn clwyfedig yn y dyfodol.

Mae’n bwysig iawn i unigolion ddeall sut maent yn cysylltu â phobl er mwyn archwilio tarddiad yr anallu i gysylltu’n llawn. Pan fydd unigolion wedi byw llawer o'u bywydau yn y modd goroesi efallai y byddant yn dymuno cariad ond heb wybod sut i'w roi na'i dderbyn. Bydd tyfu i fyny yn blentyn i alcoholig neu ddioddefwr unrhyw fath o gamdriniaeth emosiynol, corfforol neu rywiol yn achosi problemau craidd.

Problemau sydd wedi'u gwreiddio mewn trawma plentyndod

Gall y materion neu'r problemau craidd hyn fod yn ofn y cânt eu gadael,hunan-barch isel, anhawster rhoi cariad, anhawster derbyn cariad a goddefgarwch uchel ar gyfer ymddygiad amhriodol.

Ofn gadael yn fater craidd lle mae’r unigolyn wedi cael profiad o gael ei adael oddi wrth ei deulu o darddiad. Bydd yr unigolion sy'n profi'r mater craidd hwn yn glynu wrth unrhyw un yn enwedig mewn perthynas ramantus. Byddant yn gostwng eu ffiniau ac weithiau safonau er mwyn peidio â chael eu gadael eto. Mewn priodas, mae hyn yn edrych fel y priod clingy rhy anghenus sydd ag ofn dwfn o gael ei adael ar ei ben ei hun wrth iddynt gael eu gadael yn blentyn ac mae'n achosi problemau ansicrwydd difrifol. Mae gan unigolion sydd â goddefgarwch uchel am ymddygiad amhriodol broblemau gadael hefyd. Mewn priodas, mae hyn yn edrych fel pe bai'r priod dan sylw yn derbyn ac yn cymryd cam-drin dro ar ôl tro er mwyn i'r person arall beidio â'u gadael.

Gallant hefyd ddioddef o'r craidd mater o hunan-barch isel ac nid ydynt yn ystyried eu hunain yn deilwng o driniaeth dda o herwydd yr hyn a brofasant yn eu teulu o darddiad. Felly, bydd ganddynt ffiniau rhydd tra'n profi calon wedi torri yn barhaus ar eu cost eu hunain. Nid oes ganddynt y gallu i sefyll drostynt eu hunain y tu hwnt i'r ymddygiad amhriodol neu gamdriniaeth y maent yn fodlon ei dderbyn. Y newyddion da yw y gellir gwella materion craidd gyda therapi a pharodrwydd i ddatgysylltu oddi wrth gamweithrediad eu gorffennol.

Ranna ’: