Sut a Pam i Ddatgysylltu â Chariad

Gwrthdaro rhwng dyn a dynes

Yn yr Erthygl hon

Cariad yw un o'r teimladau prydferthaf yn y byd. Mae'n gwneud eich bywyd yn llawn lliwiau a theimlad tragwyddol. Ond, weithiau, gall y peth gwych hwn ddod yn wenwynig ac yn ddinistriol.Mae ymchwil yn dangos bod dynion a merched yn dioddef o berthynas wenwynig ac ymdrechgar. Gall cythrwfl mewnol, iechyd gwael, effaith rhyngbersonol, a phryder, hyd yn oed iselder ddigwydd mewn achosion o'r fath.

Sut bynnag y mae'n eich poenu, efallai y bydd angen i chi ddatgysylltu â chariad mewn achosion o'r fath. Gall rhoi’r gorau i’r berthynas wenwynig gynnig rhai canlyniadau cadarnhaol i chi. Gyda datgysylltiad, rydych chi'n ennill y gofod personol a'r heddwch personol eto i ddechrau o'r newydd.

Ond, mae gadael y datgysylltiad cariadus mewn perthynas yn gymhleth. Mae angen i chi sicrhau bod y person arall hefyd yn deall eich teimladau. Ar ôl y broses, mae angen i chi hefyd roi'r gorau iddi yn dibynnu ar y person arall.

Mae llawer o bobl yn drysu ynghylch sut i ddatgysylltu oddi wrth gariad. Ond mae'n bosibl. Oes angen ychydig o help arnoch chi i ddysgu'r datgysylltiad? Dyma ganllaw dweud popeth i chi. Felly, darllenwch ymlaen i wybod.

Beth yw datgysylltu â chariad?

Cyn i chi ddeall y weithdrefn o ddatgysylltu â chariad, mae angen i chi ddeall bod yn ddibynnol arnoch chi.

Ymlyniad meddyliol, corfforol ac emosiynol i berson arall, partner, neu aelod o'r teulu yw dibyniaeth. Weithiau, mae godddibyniaeth hefyd yn digwydd ar lefel ysbrydol. Mae'r holl beth hwn yn creu cwlwm rhwng dau berson.

Gyda chydddibyniaeth, mae dau berson yn creu bond sy'n eu cadw'n agosach. Ond, yn aml, mae'r bondiau hyn yn dod yn heriol i'w trin. Y tro hwnnw, mae angen i chi dorri'r bond a datgysylltu â chariad.

Ond, fel oedolyn cyfrifol, mae angen i chi dorri'r cwlwm hwn a'r cam-drin yn ddiweddarach. Hynny yw datgysylltu â chariad.

Mae ymatal â chariad yn cyfeirio at ddileu'r rhwymau afiach o unrhyw ddibyniaeth afiach.

Yn y weithdrefn hon, rydych chi'n gwahanu'ch hun rhag trafferthion emosiynol, corfforol, meddyliol ac ysbrydol. Nid ydych yn ystyried yr hyn y mae eraill yn ei deimlo a'r hyn y maent yn ei wneud. Mae'n eich helpu i gael ymwahaniad cariadus oddi wrth eich disgwyliadau hefyd.

Nid ydych bellach yn ceisio rheoli canlyniad y berthynas na thrwsio'r bylchau. Gyda datgysylltiad, gallwch gadw eich bywyd yn ôl ar y trywydd iawn heb gythrwfl neu negyddiaeth.

Ond, nid yw datgysylltu â chariad mewn perthynas yn golygu nad ydych yn gofalu. Mae'n golygu eich bod yn gofalu am y person arall.

Ac felly, rydych chi'n cynnig gofod emosiynol iddyn nhw fel y gallant dyfu a gwella. Rydych chi'n parhau i ofalu o bell i sicrhau eich bod chi'n hapus. Wedi'r cyfan, mae ychydig o hunangymorth hefyd yn dda.

|_+_|

Ydy datgysylltu yn dda i chi?

Cwpl wedi gwahanu ar y soffa

Wel, mae llawer o bobl yn meddwl nad yw datgysylltu yn dda. Ond nid yw hynny'n wir. Mae datgysylltiad emosiynol iach yn gadarnhaol i unrhyw berson.

Mae'n addas i chi.

Perthnasoedd llawn straen yn gallu rhoi pryder a thrallod emosiynol i chi. Mae datgysylltu yn eich helpu i dorri i ffwrdd yr holl aflonyddwch hyn o'ch bywyd. Gallwch ganiatáu peth amser i chi'ch hun a'ch lles emosiynol ar gyfer ffordd well o fyw.

Mae'n fuddiol i'r person arall hefyd.

Mae gwahanu'n briodol oddi wrth berthynas hefyd yn addas ar gyfer y person arall dan sylw. Tra mewn perthynas gymhleth, rydych chi'n aml yn rhoi pwysau ar y person arall. Efallai y byddwch am newid eu hantics a'u meddylfryd i achub y berthynas .

Mae hynny, yn ei dro, yn achosi i’r person arall dyfu’n fwy agored i niwed a chamdriniol. Gall eraill ddysgu dod yn hunanddibynnol o'r diwedd heb y ddrama neu'r cynnwrf emosiynol. Gallant fyfyrio ar eu hymddygiad a'u meddylfryd.

Yn ogystal, mae hefyd yn helpu pobl eraill. Gallant ddeall beth sydd angen iddynt ei wella i ddod yn berson gwell. Yn fyr, mae datgysylltu yn addas ar eich cyfer chi a'r bobl eraill sy'n ymwneud â'r berthynas a'r gyd-ddibyniaeth.

Sut i ddatgysylltu oddi wrth gariad?

Mae datgysylltu yn weithdrefn hir y gallech deimlo'n flinedig. Ond, wrth i chi ddysgu sut i ddatgysylltu â chariad, rydych chi o'r diwedd yn sylweddoli ei bwysigrwydd.

Mae angen i chi fod yn berson sy'n pigo i ddioddef y boen a'r cythrwfl wrth baratoi'ch hun i ddatgysylltu â chariad.

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd, gallwch chi ddilyn y gyfraith o ddatgysylltu mewn cariad-

  • Rydych chi'n cyfrif eich hun i ddatgysylltiad i ryddhau'ch hun a'r bobl eraill ar gyfer dyfodol gwell.
  • Rydych yn derbyn ansicrwydd yn ddigymell mewn unrhyw berthynas. Rydych chi'n deall yn olaf na allwch chi reoli popeth mewn perthynas i'w achub.
  • Byddwch yn cofleidio'r holl bosibiliadau trwy'r weithdrefn gyda breichiau agored.

Gallwch ddilyn y dulliau a'r syniadau hyn ar sut i ddatgysylltu oddi wrth rywun rydych chi'n ei garu-

  • Rydych chi'n derbyn realiti ac nid ydych chi'n ei wadu.
  • Rydych chi'n dadansoddi eich disgwyliadau o'r berthynas. Mae'n eich helpu i wirio a oes angen i chi ddatgysylltu a rhoi cynnig arall ar y berthynas.
  • Rhowch enghreifftiau o ddatgysylltu â chariad i baratoi eich hun
  • Mae angen i chi wirio eich teimladau hefyd. A ydych chi'n ddigon cymhellol i ddatgysylltu â chariad?
  • Mae angen i chi fod yn drugarog ac yn ystyriol hyd yn oed yn ystod y driniaeth.
  • Dechreuwch yr arfer o ddatgysylltu â chariad oddi wrth berson arall yn emosiynol ac yn feddyliol.
  • Tynnwch eich sylw i sicrhau na all y berthynas anodd effeithio arnoch chi mwyach.

Pam i ddatgysylltu â chariad?

Mae angen i chi syrthio mewn cariad â datgysylltiad i ddeall pam mae angen i chi ei wneud. Os ydych chi'n datgysylltu â chariad, nid ydych chi'n achosi unrhyw broblemau yn ystod ac ar ôl y driniaeth.

Mae ymwahanu â chariad yn caniatáu ichi wneud y weithdrefn gyfan yn gyfannol. Mae hefyd yn caniatáu ichi helpu'r person arall i ddeall nad ydych chi'n fodlon dioddef popeth er mwyn perthynas yn unig. Rydych chi hefyd yn amddiffyn eu diogelwch a'u lles emosiynol.

Mae'n eich gwneud chi'n oedolyn cyfrifol sy'n meddwl am eraill a chi'ch hun. Os na fyddwch chi'n datgysylltu â chariad, gall achosi llawer o broblemau.

Mae ymwahanu â chariad yn helpu i gadw'r ymladd a'r camddealltwriaeth i ffwrdd. Mae hefyd yn cynnig cau ystyrlon i'r ddau berson.

5 rheswm y gall datgysylltu arbed eich perthynas

Gwraig drist ar y gwely gyda gwr

Dyma bum rheswm i ddatgysylltu â chariad-

1. Byddwch yn cael llai o bryderon

Mae pryderon yn arwain at bryder, ofn, a chynnwrf emosiynol i unrhyw berson. Gall hyn hefyd arwain at hunan-barch isel ac iselder mewn person.

Pan fyddwch yn dechrau datgysylltu, byddwch hefyd yn datgysylltu eich hun oddi wrth bryder, cynnwrf meddwl, ac ati Mae hynny'n golygu eich bod yn poeni llai. Mae'r pryderon yn eich helpu i fyw bywyd mewn ffordd well.

Nid ydych yn teimlo eich bod yn rhwym i ofn a helbul meddwl. Felly, rydych chi o'r diwedd yn dod yn rhydd o bob peth sy'n eich siomi.

2. Rydych chi'n dysgu derbyn pob canlyniad

Wrth i chi ddatgysylltu â chariad, rydych chi'n dod yn fwy meddwl agored. Gallwch chi ddysgu derbyn popeth gyda meddwl cadarnhaol. Yn olaf, rydych chi'n dysgu deall efallai na fydd pob canlyniad yn ffafriol i chi. Beth bynnag fydd y canlyniad, rydych yn ei dderbyn ac nid ydych yn bwriadu ei newid.

Mae hyn yn eich helpu i baratoi eich hun ar gyfer mwy o heriau yn y dyfodol. Mae'n caniatáu ichi ddeall heriau bywyd a'i natur ddigymell.

3. Byddwch yn cael meddwl heddychlon

Mae tawelwch meddwl yn hanfodol i unrhyw berson. Faint ydych chi'n caru'r berthynas? Os nad oes heddwch, ni fyddwch yn hapus. Ar ôl gollwng gafael ar bob peth, rydych chi'n deall pa mor heddychlon yw'ch bywyd.

O'r diwedd rydych chi'n dod yn gallu myfyrio ar bethau'n iawn. Nid ydych yn rhwystredig nac yn anhapus mwyach. Mae'r heddwch hwn yn caniatáu ichi fyw bywyd gwell.

Dyma fideo cyflym ar ddod o hyd i heddwch mewnol trwy ddatgysylltiad:

4. Gallwch garu yn well

Os gallwch chi ddatgysylltu oddi wrth gariad, byddwch yn cael persbectif newydd ar gariad. Gallwch chi ddysgu sut i wneud o'r diwedd caru bywyd a chi'ch hun .

Wrth i chi gau perthynas wenwynig, rydych chi'n deall beth yw cariad. O'r diwedd fe gewch chi fwy o siawns o brofi cariad. Mae hefyd yn caniatáu ichi sylweddoli sut y gall cariad eich helpu chi lawer. Yn olaf, gallwch chi fwynhau pob math o gariad a gwerthfawrogi pob un o'r perthnasoedd sy'n bresennol yn eich cariad.

|_+_|

5. Gallwch wella eich cyfradd cynhyrchiant

Perthynasau gwenwynig yn aml yn rhwystro eich cyfradd cynhyrchiant. Wrth i chi ganolbwyntio'ch holl egni ar y berthynas, rydych chi'n colli'r gallu i ganolbwyntio ar bethau eraill.

Wrth i chi dorri i ffwrdd yr holl negyddoldeb o'ch bywyd, o'r diwedd byddwch yn cael popeth yn ôl ar y trywydd iawn. Mae hyn hefyd yn caniatáu ichi gyfeirio'ch egni at bethau eraill.

Yn olaf, gallwch chi ganolbwyntio'ch egni ar bethau cadarnhaol. Gallwch ganolbwyntio ar eich gyrfa, lles personol, a phethau eraill.

Casgliad

Ymwahanu â chariad yw'r ffordd orau o ffarwelio â pherthynas wenwynig. Mae'n helpu i dorri'r holl gadwyni o negyddoldeb yn eich bywyd. Yn ogystal, nid yw ychwaith yn achosi unrhyw chwerwder ar ôl i'r berthynas ddod i ben.

Os ydych yn bwriadu datgysylltu eich hun oddi wrth unrhyw berthynas, cynlluniwch yn briodol. Gallwch hefyd ymgynghori â therapydd os ydych chi'n teimlo'n ddryslyd neu'n anesmwyth. Gall cael ychydig o therapïau roi rhywfaint o hyder i chi.

Ar ôl i chi ddatgysylltu oddi wrth gariad, fe welwch fywyd heddychlon sy'n eich helpu i dyfu a chanolbwyntio ar bethau gwell i wella'ch bywyd.

Ranna ’: