Sut y Cwrddoch Chi â'ch Priod sy'n Pennu Eich Dyfodol Priodas i raddau helaeth

Mae Gan ddefnyddio eich cylch eich hun o deulu a ffrindiau agos fel enghreifftiau, dylech allu dod i'r casgliad bod y ffordd y mae parau priod yn cyfarfod mor amrywiol â'r gwahanol gyfuniadau o ddiodydd â chaffein sydd ar gael yn eich hoff siop goffi. Fel arfer, mae'r rhain yn sut y cyfarfuom â straeon yn cael eu hadrodd a'u hailadrodd mewn cynulliadau a dathliadau. Maent yn fodd i hel atgofion hiraethus am y gorffennol. I rai cyplau, mae'r straeon hefyd yn cael eu defnyddio i drosglwyddo cyngor priodasol anuniongyrchol i genedlaethau'r dyfodol.

Yn yr Erthygl hon

Fodd bynnag, yr hyn ychydig sy'n ystyried gyda'r rhain sut y cyfarfuom â straeon yw sut y maent yn tueddu i osod y naws ar gyfer y priodasau dan sylw. Yn yr un modd ag y bydd gosod sylfaen a chonglfaen adeiladwaith newydd yn pennu sut y caiff ei godi—pa mor gryf y bydd—felly hefyd y mae’r ffordd y mae cwpl yn cyfarfod yn effeithio ar gwrs eu priodas.Cariadon yr Ysgol Uwchradd

Rydyn ni i gyd yn adnabod o leiaf un cwpl a gyfarfu pan oeddent yn ifanc iawn. Efallai eu bod wedi dechrau dyddio yn yr ysgol uwchradd neu fel dynion ffres neu sophomores yn y coleg. Mae'r cyplau hyn yn tueddu i ffurfio bondiau emosiynol tynnach a mwy arwyddocaol na chyplau eraill a allai fod wedi rhuthro i briodas. Tuedda’r mwyafrif i rannu mynegiadau ystyrlon o anwyldeb, Bydd y rhai sy’n arsylwi’r berthynas yn sylwi ar rywfaint o reddfolrwydd y naill a’r llall ynghylch ymddygiad ei gilydd. Efallai ei fod yn swnio ystrydeb, ond enghraifft glasurol o hyn yw gorffen brawddegau ei gilydd.

Mae'r priodasau hyn yn datblygu fel y gwnânt fel arfer oherwydd bod y cwpl - yn ôl cynllun neu yn ôl amgylchiadau - wedi mynd trwy broses garwriaeth hirfaith. Roedd hyn yn caniatáu i'r cwpl gymathu rhyfeddodau a phersonoliaethau ei gilydd. Mae'n debygol ei fod hefyd yn cynnwys cyfnodau hir o wahanu amgylchiadau. Roedd hyn yn caniatáu i'r cwpl werthfawrogi ei gilydd yn fwy. Rhoddodd amser iddynt werthuso eu hawydd i ffurfio bywyd gyda'i gilydd yn annibynnol. Roedd eu rhwymau cariadus yn cael eu meithrin, nid eu rhuthro.

Rydyn ni i gyd yn adnabod o leiaf un cwpl a gyfarfu pan oeddent yn ifanc iawn

ag ar-lein

Roedd yna amser unwaith pan oedd cyfarfod â'ch darpar briod ar-lein yn newydd-deb. Ar hyn o bryd, mae'n dod yn norm. Cyplau priod sy'n cyfarfod ar-lein - boed hynny ymlaensafleoedd dyddio rhad ac am ddim, apps symudol, neu lwyfannau dyddio cymdeithasol - yn tueddu i ddangos mwy trylwyrdealltwriaeth o'i gilydd. Mewn ffordd, mae hyn yn debyg i fodel cariad yr ysgol uwchradd, ond o fewn ffrâm amser mwy cywasgedig.

Nid yw'n anghyffredin i bobl a gyfarfu ar-lein briodi o fewn blwyddyn. Wrth gwrs, nid yw'r math hwn o ganlyniad yn digwydd i bob daters ar-lein. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r ddau unigolyn dan sylw fod yn awyddus neu'n agored i feddwl am briodas.

Fodd bynnag, pan fydd y ddau barti yn cyd-fynd â'u dymuniadau am undeb priodasol, gall pŵer gwefannau dyddio ar-lein ddod i rym. Mae'r rhan fwyaf o'r llwyfannau hyn yn cynnig offer pwerus sydd wedi'u cynllunio'n benodol i helpu unigolion i gwrdd â phartneriaid cydnaws ac o'r un anian. Hwycaniatáu i chi sgrinio ar gyfer cydnawseddo ran personoliaeth, ffordd o fyw, a rhagolygon. Mae hyn yn golygu pan fydd dau berson yn cyfarfod ar-lein gallant fod sawl cam ar y blaen i barau sy'n cyfarfod trwy ddulliau mwy traddodiadol.

Mae cyplau a gyfarfu ar-lein yn gallu cyrraedd pwynt màs critigol mewn perthynas yn gyflymach ac yn fwy hyderus yn syml oherwydd bod pŵer algorithmau paru yn rhag-drefnu eu cydnawsedd. Mae hyn hefyd yn arwain at briodasau sydd â mwy o bosibilrwydd o lwyddiant gyda chyfraddau ysgariad is o gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol.

O fling to ring mewn llai na chwe mis

Nid ydym yn mynd i wadu'r ffaith bod yna raipriodasau llwyddiannusdechreuai hyny allan fel undebau byrbwyll a chyflym. Fodd bynnag, ni ellir gwadu ychwaith bod y mathau hyn o briodasau yn fwy cyffredin yn arwain at anhawster ac ymryson.

Byddai priodas ddigymell yn cael ei diffinio fel un sy'n digwydd o fewn y chwe mis cyntaf ar ôl cyfarfod â'i gilydd. Gall ffrâm amser mor fyr - yn enwedig os oedd y ddau berson dan sylw yn cyfarfod y tu allan i'w hamgylchedd arferol - arwain at ffordd gythryblus a thwmpathus.

Mae cyplau fel y rhain fel arfer yn cyrraedd yr allor heb wir adnabod ei gilydd. Byddant yn seilio eu teimladau a'u dyheadau ar sail eu disgwyliadau delfrydol eu hunain. Hefyd, er nad yw'n fwriadol i dwyllo, mae'r mwyafrif ohonom yn tueddu i osod ffasâd mor berffaith ag y gallwn pan fyddwn yn dechrau caru rhywun am y tro cyntaf. Mae hynny'n golygu nad yw'r naill ochr na'r llall wedi gweld yn iawn sut mae'r llall yn ymddwyn, yn ymateb, ac yn meithrin.

Pan fydd y broses ddarganfod wirioneddol yn cael ei gadael ar ôl i chi ddweud fy mod yn gwneud, mae'n debygol y bydd syrpreis negyddol, disgwyliadau wedi methu, a siom yn arwain at hynny. Nid yw hyn yn golygu bod ypriodas yn tynghedu. Fodd bynnag, bydd yn gwneud yr ychydig fisoedd a blynyddoedd cyntaf yn frawychus. Os byddwch chi'n ychwanegu grymoedd dirdynnol ychwanegol, fel gwae ariannol, beichiogrwydd heb ei gynllunio, a materion gyrfa, byddwch chi'n wynebu priodas greigiog.

Efallai y bydd y rhai sy'n gallu goroesi'r llwyfan creigiog yn dod allan yn gryfach ar yr ochr arall. Yn anffodus, nid yw pawb yn gallu dod allan o'r twnnel heriol hwn. Bydd rhai o'r priodasau sy'n cychwyn ar fympwy yn y pen draw yn cael eu malu ar y creigiau gan y lan.

O fling to ring mewn llai na chwe mis

A oes ffordd ddelfrydol o gwrdd â'ch darpar briod?

Efallai ei fod yn swnio fel gorsymleiddiad, ond pan ddaw i gwrdd â'r person iawn ar gyfer priodas, bydd yn dibynnu'n llwyr arnoch chi. Oes, gall cyngor gan deulu, ffrindiau a hyd yn oed postiadau bloc helpu. Fodd bynnag, rhaid i chi fod y tu ôl i'r olwyn o'ch dyfodol eich hun bob amser.

Mae hynny’n golygu bod yn rhaid ichi gymryd i ystyriaeth pwy ydych chi fel person—ble rydych chi yn eich bywyd ar hyn o bryd a ble rydych chi eisiau bod. Yn yr un modd, dylech hefyd wneud ymdrech ar y cyd i feintioli gwerthoedd a rhinweddau'r person yr ydych yn ceisio bod yn berson i chi.partner bywyd.

Dylech hefyd gofio na fydd cynllunio gofalus a manwl yn unig yn eich helpu i ddod o hyd i'ch darpar briod yn gyflymach nac yn well na gadael pethau'n rhy ddigymell a siawns. Y gwir amdani yw y bydd eich partner delfrydol i'w gael rhywle yn y canol.

Y peth pwysig yw ffrwyno byrbwylltra eithafol a pheidio ag anghofio am fantais cynllunio myfyriol wrth chwilio am bartner. Bydd hyn yn cynyddu eich siawns o gwrdd â phartner dan amodau a fydd yn cynnig y cyfle gorau i chi ar gyfer priodas lwyddiannus.

Ranna ’: