50 Peth i ofyn amdanynt gan eich Partner Twyllo

50 Peth i ofyn amdanynt gan eich Partner Twyllo

Ni allwch ysgwyd y teimlad ar ôl i chi gael eich twyllo. Yr anghrediniaeth; y sioc; y dinistr. Y teimlad dryslyd nad ydych chi'n gwybod beth sy'n wir - pob un wedi'i waethygu gan sylweddoliad swrrealaidd nad ydych chi'n gwybod pwy yw'ch partner mwyach.Mae'n brofiad cwbl ddryslyd. Efallai y byddwch chi'n dechrau cwestiynu'ch pob cam. Ydw i'n bod yn rhy feichus? Rhy anghenus? Rhy ddealltwriaeth? Ydych chi'n meddwl tybed beth i'w ddweud wrth eich gŵr twyllo? Beth i'w ddweud wrth rywun a dwyllodd arnoch chi?Hyd yn oed os yw'ch partner twyllo yn ymddiheuro ac eisiau gweithio ar eich perthynas - mae eich ymddiriedaeth yn eich partner twyllo yn cael ei ddileu. Mae twyllwyr pethau yn dweud wrth wynebu yn dorcalonnus. Pethau fel “Nid fi oedd e. Hi oedd ef / hi. ” “Nid oedd yn golygu unrhyw beth.” “Roedd yn foment o wendid.”

Ni fydd snapio'ch bysedd yn dod â'r agosatrwydd yn ôl, hyd yn oed os ydych chi wir eisiau ei weithio allan gyda'ch partner twyllo.Y newyddion da yw, gellir ailadeiladu'r ymddiriedaeth hon ar eich partner twyllo

Mae angen ei ailadeiladu'n fwriadol. Ac eto wrth i'r ymddiriedolaeth honno gael ei hennill, mae yna rai pethau y caniateir i chi eu gofyn. Dyma 50 cwestiwn i'w gofyn i'ch cariad neu'ch priod ar ôl iddo dwyllo arnoch chi sy'n hanfodol nid yn unig wrth ailadeiladu ymddiriedaeth ond hefyd i roi'r ffortiwn i'ch perthynas ddyfalbarhau yn y dyfodol - yn gryfach nag erioed.

Wrth gwrs, nid yw cwestiynau pethau i fod i fod am byth. Ar ôl i chi gael iachâd llawn, gallwch chi a'ch partner aildrafod pa ffiniau sy'n angenrheidiol i chi ffynnu eto.

Cwestiynau i'w gofyn i briod sy'n twyllo

 1. Gallwch ofyn am fynediad at ffôn ac e-bost eich partner twyllo.
 2. Gallwch ofyn am gofnodion ffôn misol.
 3. Gallwch ofyn am brawf bod y berthynas drosodd.
 4. Gallwch ofyn i'ch partner twyllo ddweud wrthych ar unwaith pan fydd y partner perthynas yn cysylltu - felly gall eich dau benderfynu gyda'ch gilydd os a sut i ymateb.
 5. Gallwch ofyn am ddefnyddio lleoliad GPS i wybod ble mae'ch partner - neu i wirio ddwywaith eu bod nhw lle maen nhw'n dweud eu bod nhw.
 6. Gallwch ofyn i'ch partner anfon testunau lluniau a fideos byr i brofi eu bod nhw lle maen nhw'n dweud eu bod nhw.
 7. Gallwch ofyn i'ch partner ddileu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol - yn enwedig os gwnaeth eich partner gynnal perthynas trwy'r cyfryngau cymdeithasol.
 8. Gallwch ofyn i'ch partner “lanhau tŷ” ar gyfryngau cymdeithasol, gan ddileu bygythiadau posibl a chanfyddedig.
 9. Gallwch ofyn i'ch partner beidio â dileu eu hanes porwr gwe.
 10. Gallwch ofyn i'ch partner beidio â gwagio eu ffolder sbwriel yn eu cyfrifon e-bost.
 11. Gallwch ofyn i'ch partner gael gafael ar arian: datganiadau cerdyn credyd, banc a chyfrif buddsoddi.
 12. Gallwch ofyn i'ch partner drosglwyddo asedau i'ch enw a / neu greu cyfrif banc ar y cyd.
 13. Gallwch ofyn i'ch partner twyllo roi'r gorau i'r clwb neu'r aelodaeth yr oedd y partner perthynas yn perthyn iddi.
 14. Gallwch ofyn i'ch partner gychwyn sgyrsiau a darparu gwybodaeth heb i neb ofyn i chi na gorfod cloddio amdani.
 15. Gallwch ofyn i'ch partner symud i ddinas arall gyda chi.
 16. Gallwch ofyn i'ch partner roi'r gorau iddi a dod o hyd i swydd arall - pe bai'r berthynas wedi digwydd yn eich swydd bresennol yn S.O.
 17. Gallwch ofyn bod eich partner twyllo a’r partner perthynas yn cyfyngu cyswllt i fusnes yn unig ac mae eich partner yn dweud wrthych pryd y cawsant gyswllt - os yw’r partner perthynas yn swydd bresennol eich S.O.
 18. Gallwch ofyn i'ch partner osgoi mynd â chi i leoedd y gwnaethon nhw fynd â'r partner perthynas â nhw.
 19. Gallwch ofyn am ymweld â'ch partner yn y gwaith.
 20. Gallwch ofyn i'ch partner ddod adref yn syth ar ôl gwaith.
 21. Gallwch ofyn am deithlen gywir pan fydd eich partner yn teithio.
 22. Gallwch ofyn iddynt gyfyngu ar deithio i'r gwaith, neu wneud teithiau dydd yn unig, neu gyfyngu ar deithiau dros nos.
 23. Gallwch ofyn iddynt alw a thestun yn amlach - dim ond oherwydd.
 24. Gallwch ofyn iddynt gynyddu hoffter corfforol mewn ffyrdd nad ydynt yn rhywiol.
 25. Gallwch ofyn iddynt gychwyn rhyw yn amlach.
 26. Gallwch ofyn iddynt dreulio mwy o amser yn foreplay.
 27. Gallwch ofyn iddynt wneud i chi deimlo mai chi yw'r unig un ar eu cyfer.
 28. Gallwch ofyn iddynt gychwyn a chynllunio nosweithiau dyddiad yn feddylgar.
 29. Gallwch ofyn iddynt siarad â chi am eu teimladau.
 30. Gallwch ofyn iddynt ddangos diddordeb ynoch chi - dim ond gofyn am eich diwrnod neu freuddwydion.
 31. Gallwch ofyn iddynt ymuno â chi yn eich hobïau a'ch gweithgareddau ac i'r gwrthwyneb.
 32. Gallwch ofyn iddynt eich lleddfu ar ôl i chi rannu eich sbardunau.
 33. Gallwch ofyn iddynt ddatrys gwrthdaro yn uniongyrchol yn lle lleihau, cau i lawr neu dynnu'n ôl.
 34. Gallwch ofyn iddynt fynd i therapi unigolion a chyplau i ddarganfod pam y gwnaethant yr hyn a wnaethant - ac i ddatgelu pob un o'r newidynnau sy'n arwain at eu penderfyniad i'ch bradychu.
 35. Gallwch ofyn am gytundeb ôl-ddethol.
 36. Gallwch ofyn am y gwir gan eich partner twyllo - hyd yn oed os yw'n golygu brifo'ch teimladau.
 37. Gallwch ofyn am eu sylw llawn pan fyddwch chi'n siarad.
 38. Gallwch ofyn iddynt ddarllen llyfr hunangymorth gyda chi.
 39. Gallwch ofyn iddynt brynu matres neu ddodrefn ystafell wely newydd, os yw eich S.O. dod â'r partner perthynas i'ch cartref.
 40. Gallwch ofyn am fwy o werthfawrogiad llafar.
 41. Gallwch ofyn iddynt leihau yfed os oedd alcohol yn ffactor a gyfrannodd at y berthynas.
 42. Gallwch ofyn am ostyngiad yn y defnydd pornograffi.
 43. Gallwch ofyn i'ch partner twyllo wisgo eu modrwy briodas eto - bob dydd.
 44. Gallwch ofyn iddynt ysgrifennu nodiadau neu lythyrau atoch.
 45. Gallwch ofyn iddynt leihau cyswllt neu roi'r gorau i gyfeillgarwch - pe bai'r ffrind yn helpu i orchuddio twyllo'ch partner twyllo.
 46. Gallwch ofyn i'ch partner twyllo gael gwiriad am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a mynd i'ch apwyntiad meddyg gyda chi.
 47. Gallwch ofyn iddynt ddweud wrthych eu bod yn eich denu yn ddeniadol.
 48. Gallwch ofyn iddynt ddweud wrthych eu bod yn eich caru chi - a pham eu bod yn eich caru chi.
 49. Gallwch ofyn iddynt ateb eich holl gwestiynau am y berthynas.
 50. Gallwch ofyn i'ch partner twyllo ddangos edifeirwch am yr hyn maen nhw wedi'i wneud.