10 Syniadau Hunan-gariad Cynaliadwy ar gyfer Dydd San Ffolant

10 Syniadau Hunan-gariad Cynaliadwy ar gyfer Dydd San Ffolant Nid yw Dydd San Ffolant ar gyfer cyplau yn y byd yn unig - mae hefyd i ddathlu bod yn chi. Gallwch chithau hefyd gymryd help syniadau hunan-gariad i ddangos rhywfaint o gariad i chi'ch hun, a bod yn rhydd o euogrwydd!

Yn yr Erthygl hon

Wrth i’r amgylchedd ddod yn bwnc llosg, mae cynaliadwyedd hefyd i’w weld yn bwnc sy’n tueddu – dod o hyd i ddewisiadau amgen i’n hoff frandiau dillad, lleihau’r defnydd o blastig ac ailgylchu yw rhai o’n cenadaethau ecogyfeillgar.

Gyda hynny mewn golwg, beth am ddefnyddio rhai syniadau hunan-gariad yn ymwneud â ffasiwn gynaliadwy yn hyn Dydd San Ffolant ?

Yn sengl neu wedi'i gymryd, gallwch chi ddangos rhywfaint o TLC y mae mawr ei angen i chi'ch hun trwy ddefnyddio'r syniadau hunan-gariad hyn, i gyd wrth warchod yr amgylchedd. Gall hyd yn oed y camau lleiaf helpu!

Nawr eich bod yn meddwl ar y llinellau o sut i ymarfer hunan-gariad neu sut i syrthio mewn cariad gyda'ch hun â'ch holl galon, mae'r canlynol yn cael eu crybwyll rhai ffyrdd anhygoel ond eco-gyfeillgar i ymarfer hunan-gariad.

1. Tretiwch eich hun i steil gwallt newydd

Pwy sy'n dweud bod angen i chi fynd i'r salon i drin eich hun i steil gwallt cwbl newydd? Rhowch gynnig ar wallt tonnog gyda'ch bangs newydd i gael golwg chwaethus, neu feistr pleth haerllug am olwg fenywaidd a Bohemaidd wedi'i hysbrydoli.

Bydd y syniadau hunan-gariad anhygoel hyn yn rhoi rhyddhad enfawr i'ch cyfrif banc a bydd hefyd yn eich helpu i wella'ch sgiliau steilio gwallt. Ar ben hynny, bydd y syniad hunan-gariad hwn yn lleihau eich ôl troed carbon gan na fyddwch chi'n teithio i'ch salon.

Nid oes dim byd mor therapiwtig ag adnewyddu'ch golwg i roi hwb i'ch blwyddyn mewn steil. Rydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch grymuso ac fel eich bod wedi gwella'ch gêm wallt! Paratowch i ddallu!

2. Ailgylchwch eich cwpwrdd dillad

Tretiwch eich hun i ddiweddariad cwpwrdd dillad - wedi'r cyfan, siopa yw un o'r syniadau hunan-gariad gorau!

Dewiswch frandiau cynaliadwy sy'n gwneud eu rhan dros yr amgylchedd, neu'n darganfod storfeydd clustog Fair ar gyfer dillad ail-law.

Does dim byd tebyg i ddod o hyd i berl gynaliadwy a fydd yn newid eich cwpwrdd dillad! Bydd ffrindiau'n mynd atoch chi am gyngor ar ddod o hyd i'r stwffwl cwpwrdd dillad syfrdanol hwnnw.

3. Sefydlwch eich trefn eich hun

Efallai bod trefn arferol yn swnio’n ddiflas ond mae’n ffordd o garu eich hun.

Mae creu trefn ar gyfer eich bore neu pan fyddwch chi'n cyrraedd adref o'r gwaith yn lleihau pryder a straen.

Felly, gall y syniadau hunan-gariad gynnwys naill ai tretio’ch hun i sesiwn lleithio yn y bore neu wylio’ch hoff gyfres deledu pan fyddwch chi’n cyrraedd adref gyda phaned o de gwyrdd.

Beth bynnag fydd eich dewis, byddwch yn gallu ymlacio a datgysylltu oddi wrth bryderon bywyd bob dydd.

4. Rhowch gynnig ar Ioga

Rhowch gynnig ar Ioga Mae ioga yn weithgaredd ymlaciol a hunanofalus a fydd yn eich helpu i ddechrau eich diwrnod yn y ffordd iawn. Mae'n caniatáu ichi ddod yn gyfarwydd â'ch meddyliau a datgysylltu oddi wrth brysurdeb bywyd bob dydd.

Mae bod yn gydnaws â'ch corff yn eich gwneud chi'n ymlaciol ac yn helpu i wella y tu mewn a'r tu allan.

Gallwch chi ei wneud yng nghysur eich cartref eich hun a dilyn Tiwtorialau YouTube gyda cherddoriaeth gefndir lleddfol, neu ewch i glwb yoga a chwrdd â phobl newydd o'r un anian.

Byddwch yn adeiladu ar eich cryfder mewnol ac allanol a byddwch yn diolch i chi'ch hun amdano yn nes ymlaen!

5. Cymryd hobïau iach

Rydyn ni'n caru ychydig o yoga - ond nid yw'r hwyl yn stopio yno!

Mae'r syniadau hunan-gariad yn golygu cymryd hobi iach fel ymuno â champfa, mynd ar rediad wythnosol o amgylch eich hoff leoliad, neu fynd am dro hir yn y wlad ar gyfer gweithgaredd iach ond ysbrydoledig.

Mae'n hysbys bod chwaraeon yn lleihau pryder a straen , a bydd gweithio i fyny chwys neu anadlu yn yr awyr iach yn lleddfol ac yn brofiad therapiwtig i chi. Gallwch chi wneud hyn ar eich pen eich hun neu hyd yn oed yn well, gyda'ch ffrindiau gorau i'w wneud yn fwy cymdeithasol.

6. Gwrandewch arnat dy hun

Mae hunan-gariad yn ymwneud â bod yn gytûn â chi'ch hun a gwrando ar eich meddwl a'ch enaid - os oes angen seibiant arnoch chi, gwrando arnat ti dy hun .

Gadewch i chi'ch hun fod yn garedig i chi'ch hun ac i eraill - os oes angen crio, crio, os oes angen i chi ymddiried yn rhywun, gwnewch hynny. Mae'n rhan bwysig iawn o ofalu amdanoch chi'ch hun, peidiwch â rhwystro'r rhai rydych chi'n eu caru a chi'ch hun rhag eich pryderon a'ch ofnau.

Defnyddiwch Valentine’s i ofalu amdanoch eich hun a gwacáu’r holl broblemau o’r flwyddyn ddiwethaf.

7. Caru eraill

Caru eraill Gallwch droi at sawl syniad hunan-gariad, a gallwch ddechrau trwy feddwl am y pethau rydych chi'n eu caru am y bobl rydych chi'n cwrdd â nhw, eich cydweithwyr, eich ffrindiau, a'ch teulu.

P’un ai’r ffaith bod ganddyn nhw wên neis yn unig yw hynny neu fod ganddyn nhw agwedd egnïol at bopeth maen nhw’n ei wneud, byddwch chi’n dod i’r arferiad o werthfawrogi’r rhai o’ch cwmpas, ac yn y pen draw eich hun.

Gwyliwch hefyd:

8. Gwnewch rywbeth rydych chi'n dda am ei wneud

Un o'r syniadau hunan-gariad gorau yw ymbleseru mewn rhywbeth yr ydych mewn cariad llwyr ag ef.

Does dim byd yn gymaint o hwb i hyder na gwneud rhywbeth rydych chi'n ei wneud yn dda a'r hyn rydych chi'n ei fwynhau.

Efallai eich bod yn beintiwr brwd, neu'n mwynhau coginio prydau blasus i'ch anwyliaid, beth bynnag yw eich angerdd, gwnewch amser ar ei gyfer a theimlo'n anhygoel am eich galluoedd!

9. Stopiwch gymharu eich hun

Wrth werthfawrogi eraill, rhowch seibiant i chi'ch hun a atal y cymariaethau .

Ar Ddydd San Ffolant, mae'n hawdd cymharu'ch hun â'r cyplau annwyl neu'r person hwnnw yn y gwaith sy'n ymddangos fel pe bai wedi cyfrifo'r cyfan - ond nid oes gan unrhyw un mewn gwirionedd.

Mae pawb yn ceisio dangos yr ochr orau ohonyn nhw eu hunain o flaen eraill, ac nid yw porthiant Instagram unrhyw un yn wirioneddol gynrychioliadol o'u bywydau go iawn, felly peidiwch â churo'ch hun yn ei gylch!

10. Gwnewch eich rhan dros yr amgylchedd

Pan fyddwch chi'n newid trefn eich gwallt neu'ch cwpwrdd dillad, gwnewch eich rhan dros yr amgylchedd ac ailgylchu.

Fe gewch chi hyder a hapusrwydd o fewn yr ailgylchu a gwneud eich rhan dros yr amgylchedd. Gollyngwch eich dillad nad ydych yn eu caru yn eich siop glustog Fair leol a buddsoddwch mewn brandiau sy'n ailgylchu eu pecynnau. Byddwch wrth eich bodd yn bod yn eco-ryfelwr!

Dylai'r awgrymiadau anhygoel hyn fod yn ddigon i roi eich meddyliau ar sut i ymarfer hunan-gariad i orffwys. Gallwch ddefnyddio cyfuniad o'r syniadau hunan-gariad hyn neu'r un sydd fwyaf addas i chi.

Yr hyn sy'n bwysig yn y pen draw yw dysgu o ddifrif caru eich hun ar ddiwrnod San Ffolant a hyd yn oed y tu hwnt.

Ranna ’: