12 Ffordd o Faddeu i Chi'ch Hun am Ddifodi Perthynas

Pâr ddim yn siarad â

Sawl gwaith ydych chi wedi dod ar draws pobl yn ceisio dweud wrthych am faddau i chi'ch hun neu adael iddo fynd? Llawer o weithiau, iawn?

Ac er mor bwysig yw bod yn faddau i chi'ch hun, mae'n llawer haws dweud na gwneud. Waeth pa fath o gamgymeriad neu gamgymeriad rydych chi wedi'i wneud, nid yw maddeuant, yn enwedig i chi'ch hun, yn dod yn hawdd, nac ydyw?Felly, dysgu sut i faddau i chi'ch hun am difetha perthynas yn sgil sy'n hanfodol i fod yn ymwybodol ohono.

Mae'r euogrwydd sy'n gysylltiedig â difetha perthynas arbennig yn wirioneddol ddigyffelyb, boed yn briodas neu'n a perthynas ramantus . Felly yn naturiol, gall gadael euogrwydd a chywilydd a maddau eich hun fod yn daith anodd yn llawn heriau.

Gall y pryder llethol ynghylch gweithredoedd y gorffennol ynghyd â'r euogrwydd deimlo'n llethol. Mae yna hefyd lawer o amwysedd ynglŷn â beth mae maddau eich hun yn ei olygu. Sut mae'n teimlo?

Efallai bod cymaint o gwestiynau yn eich poeni ar hyn o bryd. Mae'n iawn.

Yma, byddwch chi'n dysgu popeth am sut i faddau i chi'ch hun am ddifetha perthynas, y camau i faddau i chi'ch hun, manteision niferus hunan-faddeuant, pwysigrwydd bod yn garedig â chi'ch hun, a llawer mwy.

Cymerwch anadl ddwfn.

Bydd yn iawn!

Darllen ymlaen.

Pwysigrwydd maddau i chi'ch hun

Menyw yn ffraeo gartref

Y peth cyntaf y dylid ei gydnabod cyn ymchwilio i sut i faddau i chi'ch hun am ddifetha perthynas yw deall pwysigrwydd maddau eich hun.

Heb ddeall pwysigrwydd ymarfer maddeuant gyda chi'ch hun, ychydig iawn o gymhelliant fydd yna i ddysgu maddau i chi'ch hun.

Felly, beth sy'n gwneud dysgu sut i faddau i chi'ch hun am ddifetha perthynas mor bwysig? Beth yw'r gwerth?

Pan fyddwch chi'n methu â maddau'ch hun, rydych chi mewn modd hunan-ddinistrio. Heb sylweddoli hynny, mae eich anallu i faddau i chi'ch hun am lanast yn gorlifo ac yn peryglu gwahanol barthau o'ch bywyd.

Gall hyn fod yn eich perthynas ag aelodau o'ch teulu, ffrindiau, perthnasau eraill, perfformiad eich swydd, boddhad bywyd cyffredinol, a lles.

Sut mae hyn yn digwydd?

Wel, pan welwch eich bod wedi gwneud camgymeriad, ac yn y cyd-destun hwn, rydych chi wedi gwneud llanast o'ch priodas neu'ch perthynas ramantus, ac rydych chi'n sylweddoli bod yr hyn rydych chi wedi'i wneud yn anghywir, mae llawer o emosiynau negyddol yn dod i'r amlwg. yr wyneb.

Mae'r rhai mwyaf arwyddocaol yn cynnwys cywilydd ac euogrwydd llethol. Rydych chi'n teimlo'ch bychanu. Rydych yn dirmygu eich hun. Rydych yn casáu eich hun yn gryf. Rydych chi'n profi llawer o rai eraill emosiynau negyddol megis gofid, pryder, tristwch, anobaith, ofn, ac ati.

Gall profi emosiynau mor gryf dros gyfnod hir, yn amlach na pheidio, arwain at lu o anhwylderau iechyd meddwl, gan gynnwys anhwylderau pryder , iselder , ac yn y blaen.

Gall casáu eich hun a phrofi emosiynau mor llethol dros gyfnod hir effeithio'n sylweddol ar eich iechyd corfforol. Gall clefyd y galon fod yn ganlyniad anffodus.

Mae hyn i gyd yn effeithio'n sylweddol ar eich ansawdd bywyd , boddhad bywyd, lles goddrychol , a mwy.

Felly, mae dysgu sut i faddau i chi'ch hun am ddifetha perthynas yn hollbwysig.

Maddau i chi'ch hun: Sut i ddechrau?

Gwraig drist yn crio

Nawr bod gennych chi bwysigrwydd heb ei ail o ddysgu sut i faddau i chi'ch hun am ddifetha perthynas, gadewch i ni ganolbwyntio ar sut y gallwch chi ddechrau ar eich taith i hunan-faddeuant.

Gadewch i ni gydnabod y cwestiwn o sut mae rhywun yn maddau i'w hunain a ble mae un yn dechrau.

Ar gyfer dysgu'r camau amrywiol i faddau eich hun, y lle gorau i ddechrau fyddai canolbwyntio ar eich meddylfryd. Heb y meddylfryd priodol, ni fydd yn bosibl llywio'ch ffordd trwy sut i faddau i'ch hun am ddifetha perthynas.

Y lle gorau i ddechrau dysgu sut i faddau i chi'ch hun am ddifetha perthynas yw sefydlu cytbwys a disgwyliadau realistig . Mae disgwyliadau yma yn cyfeirio at y rhai y byddwch chi'n eu gosod i chi'ch hun. Am eich taith.

Dylai'r disgwyliadau y dewiswch eu gosod i chi'ch hun fod yn gyfryw fel y gellir eu cyflawni o fewn amserlen realistig a dylent fod yn gyraeddadwy yn ôl eu natur.

Gosod disgwyliadau afrealistig o uchel hyd yn oed ar daith o ddelio ag edifeirwch a goresgyn cywilydd euogrwydd dros eich camgymeriadau yn y gorffennol yn eich perthynas rhamantaidd fydd y gwrthwyneb i fod yn garedig i chi'ch hun.

Yn y modd hwn, gall y daith o faddau eich hun am gamgymeriadau a symud ymlaen fod yn realiti. Felly, cofiwch, wrth ddysgu sut i faddau i chi'ch hun am ddifetha perthynas, dechreuwch eich taith trwy osod disgwyliadau realistig.

Manteision hunan-faddeuant

Cymhelliant allweddol arall i'ch helpu i aros ar y trywydd iawn yn y daith iachâd hyfryd hon y mae mawr ei hangen yw edrych hefyd ar fanteision rhyfeddol hunan-faddeuant.

Er mwyn gweithredu'r camau i hunan-faddeuant yn gyson, cofiwch ganlyniad y daith iacháu hon. Yn ôl Dr Frederic Luskin o Brifysgol Stanford, un o'r manteision allweddol ymarfer hunan-faddeuant yw lles gwell.

Yn unol â Dr. Luskin, dyma fanteision nodedig eraill hunan-faddeuant:

  • Mae hunan-faddeuant yn galluogi unigolion i frifo llai.
  • Mae emosiynau a allai fod yn niweidiol fel dicter hefyd yn cael eu profi ar ddwysedd ac amlder is.
  • Mae'r duedd i brofi tueddiadau iselder hefyd yn is.
  • Gwell gallu i rheoli straen .
  • Mae hunan-faddeuant hefyd yn wych ar gyfer lleddfu symptomau sy'n gysylltiedig â straen fel tensiwn cyhyrau, poen cefn, cur pen, problemau treulio, pendro, crychguriadau'r galon, ac ati.
  • Mae lefelau straen is a gwell iechyd meddwl hefyd yn golygu gwell archwaeth, gwell egni, patrymau cysgu iach, a rheoleiddio hormonaidd da.
  • Bydd maddau i chi'ch hun am gamgymeriadau'r gorffennol hefyd yn eich helpu i wella ansawdd eich perthynas â'ch holl anwyliaid.

Darllen Cysylltiedig: Sut i faddau i chi'ch hun mewn 9 ffordd wahanol?

12 ffordd effeithiol o faddau i chi'ch hun am ddifetha perthynas

Rydych chi wedi deall manteision dysgu a gweithredu sut i faddau i chi'ch hun camgymeriadau mewn perthynas . Nawr, gadewch i ni o'r diwedd fynd i mewn i'r ffyrdd effeithiol y gallwch chi faddau i chi'ch hun a symud ymlaen.

1. Os oes unrhyw beth (mawr neu fach) y gellir ei unioni, gwnewch hynny

Y tebygrwydd yw, ers i chi ddarllen hwn, mae'n debyg eich bod wedi brifo rhywun trwy wneud rhai camgymeriadau yn eich perthynas. Gall hyn hefyd olygu eich bod eisoes wedi treulio llawer o amser yn meddwl sut a beth y gellir ei unioni.

Os byddwch chi'n meddwl am rywbeth y gellir ei unioni mewn gwirionedd (mae'n gyraeddadwy), efallai y byddwch chi'n ystyried gwneud hynny. Gall eich helpu i gychwyn ar eich taith o hunan-faddeuant ar nodyn da.

|_+_|

2. Ymddiheurwch

Os nad ydych wedi ymddiheuro eisoes, ystyriwch gan ymddiheuro i'ch anwylyd (ni waeth a yw'n gyn-aelod i chi nawr). Ac os ydych chi eisoes wedi ymddiheuro'n ddiffuant ac nad ydyn nhw'n dal i dderbyn eich ymddiheuriad, cofiwch rywbeth pwysig.

Nid yw p'un a ydynt yn maddau i chi ai peidio o fewn eich rheolaeth. Ac nid oes angen i faddeuant o'u diwedd effeithio ar eich taith iachâd.

Edrychwch ar y fideo hwn i ddysgu rhai ffyrdd da o ymddiheuro.

3. Rhowch amser i chi'ch hun (llawer ohono)

Bod yn hynod amyneddgar gyda chi'ch hun mae'n hanfodol dysgu sut i faddau i chi'ch hun am ddifetha'ch priodas. Pan ddaw i ollwng gafael mewn gwirionedd, nid yw'n hawdd. Gall deimlo fel cywilydd neu euogrwydd, neu emosiynau negyddol eraill yn eich angori.

Felly, mae'n broses raddol dod allan o hynny lle rydych chi'n derbyn y teimladau cryf hynny ond ddim yn dal gafael arnyn nhw mwyach.

4. Rheoleiddiwch eich meddyliau

Ceisiwch fod yn ymwybodol o'ch meddyliau sy'n ymwneud â'ch camgymeriadau. Os ydych chi, mae'n bosibl rheoli'ch meddyliau. Peidiwch â rhedeg i ffwrdd ohono os ydych chi'n dal eich hun yn mynd i mewn i'r troellog hon o hunan-siarad negyddol. Yn hytrach, ceisiwch gyfeirio'r ffrwd honno o feddwl i gyfeiriad adeiladol.

5. Siaradwch amdano

Peidiwch â photelu teimladau neu feddyliau. Yn enwedig y rhai negyddol. Bydd yn adio ac yn tyfu yn ei ddwyster. Gall gymryd doll sylweddol ar eich lles. Ystyriwch ymddiried mewn rhywun rydych chi'n ymddiried yn fawr ynddo am eich teimladau a'ch meddyliau.

|_+_|

6. Byddwch yn onest gyda chi'ch hun

Mae gonestrwydd yn allweddol ar gyfer dysgu sut i faddau i chi'ch hun am ddifetha perthynas. Ni fydd rhedeg i ffwrdd o realiti eich gweithredoedd, geiriau, ymddygiad, a chanlyniadau yn helpu. Ei wynebu. Ei gydnabod.

|_+_|

7. Gollwng

Cofiwch, p'un a ydych chi'n maddau i chi'ch hun neu i rywun arall, mae'n ddewis ymwybodol. Rydych chi'n mynd ati i wneud y penderfyniad hwnnw. Felly, pan fyddwch chi'n maddau, rydych chi'n gwneud y penderfyniad hwnnw neu'r dewis hwnnw i ollwng gafael fel bod eich lles cyffredinol yn gwella.

|_+_|

8. Mae derbyn yn hanfodol

Mae derbyn y ffaith mai agwedd ddiymwad o fod yn ddynol yw bod yn amherffaith a gwneud camgymeriadau weithiau yn hanfodol ar gyfer hunan-faddeuant. Mae derbyn eich emosiynau negyddol a derbyn eich gorffennol yn hollbwysig ar gyfer symud ymlaen.

9. Prosesu'r emosiynau anodd

Os ydych chi'n pendroni sut i ollwng gafael ar euogrwydd neu emosiynau negyddol cryf eraill, cofiwch na fydd atal y teimladau hyn yn helpu. Po fwyaf y byddwch yn anwybyddu ac yn atal emosiynau, y gwaethaf y bydd yn ei gael.

Caniatáu i chi'ch hun yr amser, yr egni a'r amynedd i brofi cywilydd, euogrwydd, pryder, ofn, ac ati, yw'r allwedd i deimlo'n llai beichus neu'n cael ei effeithio gan y teimladau hyn.

10. Mae'n brofiad dysgu

Mae eich persbectif yn hanfodol ar gyfer hunan-faddeuant a rheoleiddio meddwl. Os dewiswch edrych ar y profiad heriol hwn fel cyfle dysgu, byddwch yn caniatáu i chi'ch hun dyfu ohono.

11. Ystyriwch newyddiadur

Strategaeth reoleiddio meddwl wych arall yw ysgrifennu eich meddyliau wrth i chi eu profi. Gwnewch hynny mor aml ag sydd angen. Yn y modd hwn, rydych chi'n cael eich meddyliau negyddol allan o'ch bodolaeth.

12. Seicotherapi

Mae seicotherapi yn hynod effeithiol ar gyfer dysgu sut i faddau i chi'ch hun am fod yn wenwynig. Gall seicotherapydd eich cynorthwyo mewn modd strwythuredig, proffesiynol a diduedd ar eich taith o hunan-faddeuant.

|_+_|

Casgliad

Nawr eich bod chi'n gwybod sut i faddau i chi'ch hun am ddifetha perthynas os ydych chi'n cael trafferth maddau i chi'ch hun, ystyriwch roi unrhyw un o'r strategaethau a grybwyllwyd uchod ar waith os ydych chi'n cael trafferth maddau'ch hun.

Ranna ’: