15 Awgrym ar Sut i Stopio Bod yn Genfigennus yn Eich Perthynas

Sut i Roi

Yn yr Erthygl hon

Cydymaith hyll yw cenfigen; mae'n hoff iawn o ddychmygu senarios a fyddai'n difetha'ch diwrnod ac yn peri gofid i'ch partner.

Mae'n sibrwd meddyliau negyddol yn ddi-baid yn eich clustiau nes eich bod chi'n credu mai'ch partner yw'r diafol ymgnawdoledig.

Efallai y bydd hyd yn oed yn edrych yn giwt ar ryw adeg ac yn taro ego eich partner. Still, dros amser, bydd yn creu craciau anadferadwy yn y sylfaen eich perthynas .

Wedi dweud hynny, dim ond yn arwain at drychinebau.

Beth yw cenfigen mewn perthynas?

Teimlad a ddaw o a synnwyr isel o hunan-werth . Gan nad ydych chi'n teimlo'n ddiogel, rydych chi'n mynd yn bryderus ac yn bryderus pan fydd gan eich partner ddiddordeb mewn rhywun arall.

Mae pobl genfigennus yn teimlo dan fygythiad y bydd eu partner yn dod o hyd i rywun arall yn fwy deniadol ac yn eu gadael.

Mae’r person cenfigennus yn teimlo nad oes ganddo lawer i’w gynnig ac mai’r cyfan y byddai’n ei gymryd i’w bartner eu gadael yw menyw arall, gwell na nhw.

Gall ychydig o eiddigedd fod yn fwy gwenieithus i'ch partner. Efallai y byddan nhw'n gweld hyn fel arwydd eich bod chi'n eu caru nhw mewn gwirionedd, a'u bod nhw'n gywir. Ond nid yw lefel annaturiol o genfigen yn wenieithus. Gall ddangos dyfnach mater iechyd meddwl .

Sut mae cenfigen yn digwydd mewn perthynas

Mae ychydig o genfigen yn normal. Rydych chi'n gweld eich partner yn treulio ychydig gormod o amser yn sgwrsio â'ch cydweithiwr poeth hwnnw ym mharti Nadolig eich swyddfa, felly gall teimlo'n genfigennus ac ansicr fod yn ymateb normal.

Fodd bynnag, mae gormod o eiddigedd yn drychinebus. Gallai fod amryw resymau o genfigen mewn perthynas.

Credir bod cenfigen yn ganlyniad i hunan-barch isel, meddiannaeth, diffyg hyder yn y partner a hunanddelwedd wael. Mewn geiriau eraill, mae cenfigen yn ganlyniad i ddiffyg ymddiriedaeth yn y partner neu ymdeimlad o ansicrwydd yn y berthynas .

10 arwydd o genfigen mewn perthynas

Adeiladwch eich hunan-barch

Gall cenfigen fod yn ddinistriol nid yn unig i'ch perthynas ond i'ch tawelwch meddwl bob dydd.

1. Mae'r person eisiau eich holl amser rhydd

Pan fydd cariad yn newydd mae'n arferol bod eisiau bod gyda'ch diddordeb cariad cymaint â phosib.

Mae pobl iach yn deall nad yw hyn bob amser yn ymarferol. Mae'n rhaid i bobl weithio, mae ganddyn nhw gyfrifoldebau y tu allan i'r gwaith, maen nhw'n hoffi mynd i'r gampfa, gwneud eu hobïau eu hunain, ac ati.

Mae'r person hynod genfigennus yn digio'r amser sy'n cael ei dreulio oddi wrthyn nhw ac maen nhw'n gadael i'w partner wybod hyn trwy swnian, cwyno, weithiau hyd yn oed crio.

Dyna faner goch o cenfigen mewn perthynas .

2. Maen nhw'n edrych am arwyddion eich bod chi'n twyllo arnyn nhw

Mae'r person cenfigennus bob amser yn amheus o'r hyn rydych chi'n ei wneud pan nad ydych chi gyda nhw.

Os oes gennych destun sy'n dod i mewn, byddan nhw eisiau gwybod ar unwaith gan bwy y mae.

Os byddwch chi'n gadael eich ffôn allan ac yn agor, byddan nhw'n mynd trwy'ch negeseuon a'ch e-bost. Os ydych chi allan gyda ffrindiau yn y nos, bydd y person cenfigennus yn eich ffonio dim ond i wneud yn siŵr eich bod chi lle dywedasoch y byddech.

|_+_|

3. Maen nhw'n beirniadu eich diddordebau allanol

Bydd person cenfigennus yn genfigennus nid yn unig o'ch ffrindiau eraill ond hefyd o sut rydych chi'n treulio'ch amser rhydd.

Byddan nhw'n difrïo'ch nwydau, gan eu galw'n faban neu'n wastraff amser.

Byddant yn dod o hyd i fai ar eich teulu ac yn gwatwar eich ffrindiau. Eu nod yw eich gwahanu oddi wrth bopeth sy'n mynd â chi oddi wrthynt, hyd yn oed am ddiwrnod.

Mae hynny'n arwydd amlwg o iawn cenfigen afiach mewn perthynas !

4. Mae'r person yn gwegian os na all gael gafael arnoch chi

Ni all y person cenfigennus ei wrthsefyll os ydych wedi diffodd eich ffôn oherwydd eich bod mewn cyfarfod, neu'n cael nap.

Wnest ti ddim anfon neges destun yn ôl iddyn nhw ar unwaith? Byddwch barod ar gyfer rhywfaint o wrthdaro .

Mae eich diffyg ymateb yn golygu eich bod yn talu sylw i rywbeth heblaw nhw, ac i'r person cenfigennus, mae hynny'n annerbyniol.

Os ydych chi'n adnabod eich hun mewn unrhyw un o'r disgrifiadau hyn, byddwch am weithio ar leihau neu ddileu'r cenfigen afiach mewn perthnasoedd.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda sut i roi'r gorau i fod yn genfigennus mewn perthynas, edrychwch ar y fideo hwn gan Noah Elkrief.

5. Ni allant eich goddef yn hoff o rywun arall

Ni allant oddef o gwbl os byddwch yn mynegi eich hoffter o rywun arall neu'n eu gwerthfawrogi gan eich partner cenfigennus. Mae'n eu llenwi ag ymdeimlad o ansicrwydd a dicter.

Maent yn gweld y bobl hyn fel cystadleuaeth ac yn fygythiad iddynt eu hunain. Felly, byddant yn gyrru i ffwrdd eich perthnasau agos .

6. Maent yn ymyrryd yn eich penderfyniadau

Nid ydynt am i chi wneud yr holl benderfyniadau ar eich pen eich hun a byddant yn bendant yn ceisio bod yn rhan o'r broses gwneud penderfyniadau ni waeth os nad yw'r mater yn delio â nhw.

Nid ydynt yn ymddiried ynoch chi, nid oherwydd eich bod wedi rhoi rheswm iddynt beidio ag ymddiried ynoch chi, ond oherwydd eu rhagosodiad yw y dylent fod yn rhan o bopeth yn eich bywyd i gadw'r berthynas yn gadarn.

7. Mae tymer ddrwg ganddynt

Maent yn cael yn hawdd yn flin ac yn llidiog ar y pethau lleiaf, boed yn ddiffyg ymateb neu os nad ydych yn cadw at eu mympwyon bondigrybwyll. Maent yn ymateb yn gyflym i bopeth ac yn ymladd dros faterion gwirion, a all hefyd arwain at gam-drin a rhegi.

8. Maen nhw'n dy stelcian

Maen nhw'n stelcian eich cyfryngau cymdeithasol ac yn gwirio pwy rydych chi'n eu dilyn neu bobl sy'n eich dilyn chi. Maent yn cadw golwg oherwydd eu meddiannol ac yn teimlo y gallech fod yn twyllo arnynt. Byddant hefyd yn eich holi dro ar ôl tro.

Ond gormod o genfigen, y math lle rydych yn stelcian eu Cyfryngau cymdeithasol drwy'r amser ac yn eu galw ar bob dyn neu fenyw sy'n gwneud sylwadau ar eu post? Gall hynny fod yn ddinistriol nid yn unig i'ch perthynas ond i'ch tawelwch meddwl bob dydd.

9. Maen nhw eisiau bod gyda chi drwy'r amser

Maen nhw eisiau tagio hyd yn oed i leoedd nad ydyn nhw'n cael eu gwahodd. Maen nhw'n aml yn gaeth ac mae bron yn fywyd a reolir o bell gyda nhw.

10. Y maent yn ystrywgar

Byddan nhw trin yn emosiynol i chi gael gwneud pethau eu ffordd. Efallai y byddan nhw'n chwarae'r gêm dioddefwr lle maen nhw'n awgrymu nad oes dim byd yn mynd yn iawn ac yn unol â'u dymuniad neu fe allent fod yn dangos eu goruchafiaeth yng nghyd-destun bod mewn cariad â chi.

Effeithiau cenfigen mewn perthynas

Os yw'n dweud y llinell fain honno, ac yn mynd i'r eithaf arall, pan fydd yn dechrau dinistrio cariad. Nid ydym am gael ein lladd gan genfigen a gadael iddo ddinistrio'ch cariad.

Gall cenfigen wneud y berthynas yn wenwynig dros gyfnod o amser a gwneud i'r partner edrych yn anghenus. Nid dim ond hyn, gallai partner o'r fath hefyd osod patrymau afiach yn y berthynas .

15 awgrym profedig ar sut i roi'r gorau i fod yn genfigennus yn eich perthynas

gariad cenfigennus

Felly rydyn ni'n gofyn i ni'n hunain sut i roi'r gorau i fod yn genfigennus a rheoli? Sut i roi'r gorau i fod mor genfigennus ei fod yn difetha ein perthynas ?

Dyma'r broblem, Ni allwch.

Os ydych chi wir yn caru rhywun, ni allwch chi helpu bod yn genfigennus ar un adeg neu'i gilydd.

Mae'n ymateb naturiol i syrthio mewn cariad, ac mae'n digwydd i'r gorau ohonom. Yr hyn y gallwch chi ei wneud yw lleihau'r eiliadau rydych chi'n genfigennus a bod yn ddigon aeddfed i beidio byth â gorymateb iddo pan fydd yn digwydd.

Pan fyddwn yn eiddigeddus o rywun mewn ystyr rhamantus, nid y math o eiddigedd a deimlwn pan fydd rhywun yn gyrru Ferrari wrth ymyl eich minivan hen ffasiwn, mae'n effeithio ar ein ego a'n hunan-barch.

Rydyn ni'n teimlo bod rhywun yn ymwthio i'n gofod agos, ac mae'n effeithio ar ein hunanwerth fel person. Ni allwn reoli sut rydym yn teimlo, ond gallwn reoli sut rydym yn ymateb iddo.

Sut i ddelio â chenfigen? Dyma rai awgrymiadau ar gyfer lleihau eich teimladau o ansicrwydd a chenfigen mewn perthynasau.

1. Nid oes rhaid gweithredu ar deimladau

Sut i beidio â bod yn genfigennus mewn perthynas? Wel, i ddechrau, pan fyddwch chi'n dechrau teimlo'r anghenfil llygaid gwyrdd, stopiwch a'i gydnabod.

Ydw, rydych chi'n teimlo'n genfigennus. Ond gall stopio yno. Mae'n anodd rhoi'r gorau i fod yn genfigennus, fodd bynnag, nid oes angen gwneud dim ond teimlo'r teimlad hwn.

Nid yw ymladd cenfigen mewn perthnasoedd yn hawdd, ond gall cydnabod eich cyflwr meddwl eich helpu i wneud heddwch â'r sefyllfa a helpu i ddod dros genfigen, wedi hynny.

Tynnwch eich sylw trwy wneud rhywbeth sy'n gwneud i chi deimlo'n wych. Sesiwn fyfyrio gyda rhai cadarnhadau, er enghraifft.

2. Atgoffwch eich hun na allwch reoli eich partner

Sut i roi'r gorau i fod yn genfigennus mewn ffordd iach, addasol? Un o'r cynghorion i ddod dros genfigen yw deall y gall cenfigen fod yn a llofrudd perthynas dawel .

Pan fydd eich teimladau cenfigennus yn gwneud ichi fod eisiau cadw llygad cyson ar leoliad eich partner bob amser, cofiwch: mae ansicrwydd yn rhan o fywyd normal. Nid yw absenoldeb y llall yn golygu eu bod gyda pherson arall.

Ond nid yw eu rheoli yn warant y byddant yn aros gyda chi.

Yn wir, mae'n debyg y bydd yn arwain at iddynt adael chi. Goresgyn cenfigen mewn perthnasoedd cyn iddo wenwyno'ch bywyd. Yn y pen draw, mae'n ymwneud â hunanymwybyddiaeth amserol.

3. Ailfeddwl sut rydych chi'n meddwl am berthnasoedd

Nid yw cariad yn golygu na fydd y ddau bartner byth yn cael eu denu i unrhyw un arall, felly peidiwch â bod yn ansicr.

Mae'n arferol i'r ddau ohonoch ddod o hyd i bobl eraill sy'n edrych yn braf.

Nid oes angen taflu ffit genfigennus oherwydd bod eich partner yn dweud ei fod yn canfod Kate Upton yn hyfryd. Mae gennych chi beth cyfrinachol i Ryan Gosling, iawn? Efallai eich bod ar ddeiet ond nid yw hynny'n golygu na allwch edrych ar y fwydlen, fel y dywed y dywediad. Mae hefyd yn afresymol bod yn genfigennus o berthynas y gorffennol.

Un o'r ffyrdd i gael gwared ar eiddigedd yw ail-raddnodi eich disgwyliadau gan eich partner a'r berthynas.

Nid tasg hawdd yw atal cenfigen mewn perthnasoedd. Gall ceisio therapi ar gyfer cenfigen ac ansicrwydd eich helpu i dorri'n rhydd o'ch emosiynau negyddol yn hytrach na mynd i'r afael â nhw yn unig.

Os oes gennych chi disgwyliadau afrealistig ynglŷn â sut y dylai perthynas edrych, gwnewch rywfaint o waith gyda therapydd i ddiwygio'r disgwyliadau hyn, a helpu i ddileu eich teimladau o genfigen.

Mae ymyriad trydydd parti arbenigol, credadwy yn rhoi’r mewnwelediad cywir i chi ar ddelio â chenfigen mewn perthynas neu gyngor ar oresgyn cenfigen ac ansicrwydd mewn perthnasoedd.

4. Credwch yn eich cariad-gallu eich hun

Mae y rhan fwyaf o deimladau cenfigen mewn perthynas yn tarddu o le i deimlo yn annheilwng o gariad.

Felly, sut i roi'r gorau i fod yn genfigennus mewn perthynas a goresgyn y pryder a'r dicter y mae'n ei lenwi â chi?

Gweithiwch ar wella'ch hunan-barch a'ch set o gredoau am eich gwerth eich hun.

Fe welwch, pan fyddwch chi'n trysori'ch hun, y bydd eich teimladau o eiddigedd tuag at eraill yn lleihau. Byddwch ar eich ffordd i fyw mewn ffordd fwy cadarnhaol, cytbwys a hapus o feddwl.

5. Hunan eѕtееm

Mae cael hunan-barch uchel yn hanfodol ar gyfer rheoli'ch cenfigen.

Pan fyddwch chi'n teimlo'n ddrwg amdanoch chi'ch hun, mae'n anoddach dod o hyd i reswm i fod yn genfigennus. Cymerwch eiliad i ysgrifennu beth ydych chi'n ei hoffi amdanoch chi'ch hun a beth sy'n gwneud i chi deimlo'n dda. Cyfeiriwch at hyn fel hyn bob dydd neu pan fyddwch chi'n teimlo'n genfigennus am rywbeth.

Os nad ydych chi'n meddwl eich bod chi'n mynd i mewn, gwnewch beth allwch chi ei wthio allan o'ch meddwl. Dros amser, byddwch chi'n gweld eich hyder yn eich adeilad eich hun a bydd gennych chi lai o funudau genfigennus.

|_+_|

6. Rhoi'r gorau i gymharu

Sut i beidio â bod yn gariad neu'n gariad genfigennus?

Un o'r ffyrdd hawsaf o sut i roi'r gorau i fod yn genfigennus mewn perthynas yw rhoi'r gorau i gyfathrebu eich hun i bob un arall.

Mae'n bosibl y cewch eich temtio i sgwrsio'ch hun â'ch cariad cariadus i weld os ydych chi'n fwy deniadol neu'n ddoniol.

Fodd bynnag, mae angen i chi roi'r gorau i'r drefn hon. Ni all neb fod yn debyg i hynny ac mae angen i chi sylweddoli bod eich cariad gyda chi nawr ac mae'n caru chi am bwy ydych chi.

7. Rhowch eich hun yn sgidiau pobl eraill

cwpl yn edrych ar ei gilydd

Tra'ch bod chi'n cymharu'ch hun ag eraill, efallai y byddwch chi eisiau mynd i mewn i'w hesgidiau nhw.

Mae'n bosib nad yw eu bywyd bron mor berffaith ag y credwch ei fod. Nid oes gan bob un unrhyw broblemau ac mae rhai yn well eu cuddio nag eraill.

Pan fyddwch chi'n troi at eu hesgidiau, efallai y byddwch chi'n darganfod nad oes dim byd i fod yn genfigennus ohono o gwbl. Yn hytrach, byddwch yn awyddus am yr hyn sydd gennych yn hytrach na bod yn genfigennus o eraill.

8. Nid yw cenfigen yn helpu dim

Ffordd arall o roi'r gorau i fod yn genfigennus mewn perthynas yw sylweddoli nad yw'r nodwedd hon yn helpu unrhyw beth.

Yn wir, mae fel arfer yn gwneud pethau'n waeth gan y byddwch chi'n newid y ffordd yr ydych chi o gwmpas eich cariad.

Cenfigen rhamantus mewn perthynas nid yw'n arretу ar unrhyw un ac yn y pen draw efallai y byddwch yn dod o hyd i chi eich hun ddifetha peth da. Ceisiwch roi'r gorau iddi a gwthio i ffwrdd unrhyw feddyliau negyddol o'ch pen. Gall hefyd fod yn bosibl rhoi'r gorau i fod yn genfigennus.

9. Deall pam rydych chi'n genfigennus

Yr allwedd i roi'r gorau i fod yn genfigennus yw sylweddoli pam yr ydych yn eiddigeddus yn y lle cyntaf. Nid yw'r mwyafrif o bobl yn ceisio'ch gwneud chi'n genfigennus, ond yn hytrach mae'r traddodiad hwn yn deillio o deimlo'n ansicr ynghylch eich perthynas chi a'ch hun.

Pan fyddwch chi'n teimlo rhuthr o genfigen yn dod ymlaen, mae'n hanfodol arafu a deall beth sydd wedi sbarduno'r teimlad hwn.

Wrth i chi weithio ar yr hyn sy'n achosi'r cenfigen, byddwch yn debygol o ddod o hyd i'ch hun yn newid i ffordd well ohonoch chi'ch hun.

10. Peidiwch â brifo'ch partner

Mae llawer o bersonoliaethau Alpha yn honni eu tiriogaeth. Mae'n aml yn arwain at ymladd a dadlau. Ond gall hefyd arwain at ddatrysiad cyflym pan fydd teigr yn cwrdd â chath fach. Gall hyd yn oed gryfhau'r bondiau rhwng partneriaid os ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu hamddiffyn a'u cydnabod gan eu partner Alpha.

Ond pan fydd Teigr yn cwrdd â Neidr, mae'n troi'n llanast gwaedlyd.

Felly os ydych chi'n bersonoliaeth Alffa, dysgwch sut i fynnu'ch tiriogaeth heb iddo arwain at dywallt gwaed. Efallai y gallwch chi ddianc ag ef, ond bydd yn dal i ddifetha diwrnod pawb. Does neb eisiau hynny.

11. Gosodwch reolau sylfaenol

Sut mae rhywun yn stopio bod yn genfigennus mewn perthynas? Na, does ond rhaid i chi reoli eich hun a'ch emosiynau i wneud yn siŵr nad yw pethau'n gwaethygu. Os yw eich partner yw'r parti ysgogi ac yn fflyrtio yn agored gyda phobl eraill yn eich presenoldeb, yna mae'n broblem wahanol yn gyfan gwbl.

Gosodwch y rheolau sylfaenol, byddwch ar yr un dudalen gyda'ch partner. Gwnewch yn siŵr bod y ddau ohonoch yn deall pa gamau sy'n gwneud y partner arall yn genfigennus.

12. Ceisiwch osgoi rheoli eich partner

Gwybod nad oes unrhyw un a dim byd yn gallu cymryd beth sydd gennych chi ar y dde. Os ydych chi'n caru rhai, rhyddhewch nhw. Os ydyn nhw'n wir yn eich caru chi, byddan nhw'n dod yn ôl atoch chi, os nad ydyn nhw, yna dydyn nhw byth yn eich caru chi.

Yn gyflym, pan fyddwch chi'n rhoi mwy o ryddid i'ch partner, gallwch chi darganfod a ydyn nhw'n caru chi ai peidio .

Gwybod nad yw'r llall yn eiddo i chi. Ni allwch orfodi iddynt garu chi a bod gyda chi.

A fyddech chi'n hoffi iddynt fod gyda chi yn union oherwydd eu bod yn cael eu rheoli gennych chi a'u bod yn cael eu tawelu? Oni fyddwch chi'n teimlo'n well pan fyddwch chi'n gwybod eu bod nhw gyda chi trwy eu hewyllys eu hunain.

Cofiwch y bydd eich cenfigen ond yn cyfeilio i'r gorchymyn arall. Ond os ydyn nhw'n gadael i chi am un arall, efallai ei bod hi'n dda a'i bod hi'n dod i'r amlwg nawr oherwydd fe allech chi ddod o hyd i rywun arall.

13. Mynd i'r afael â'ch materion personol sy'n arwain at eiddigedd

Mae'r cam cyntaf wrth ddysgu sut i ddelio â chenfigen na ellir ei rheoli yn edrych arnoch chi'ch hun. Mae'n bryd cael ychydig o gyflwyniad.

Pam ydych chi mor genfigennus? Mae'n fwyaf tebygol o fod yn deillio o ansicrwydd.

Beth yw eich barn chi nad yw'n ddigon i'ch dyn chi? Pam y byddai e'n dewis menyw arall drosoch chi?

Ar ôl i chi osod i lawr a mynd i'r afael yn onest â'r rhain gyda chi eich hun, bydd yn haws i chi ddod o hyd i hyn a thrwy hynny. Mae'n rhaid i chi ddysgu i garu eich hun, cymerwch pwy ydych chi, a byddwch yn hyderus. Yn haws dweud hynny, o sicrwydd, ond mae'n rhaid i chi ddechrau yn rhywle.

14. Ceisio help

Os ydych chi'n ufudd gyda'r diweddaraf ac yn methu â gadael y syniad eich bod chi'n mynd i gael eich gwylio, yna eto amser i chwilio allan yno er mwyn i chi allu delio â'ch ofnau a'ch ansicrwydd.

Eglurwch i'ch arwydd arall pam mae angen amddiffyniad ychwanegol arnoch chi a'r cwestiynau bod angen i chi ofyn am gais.

Os byddan nhw'n wir yn gofalu amdanoch chi, byddan nhw'n argoeli'n dda a byddan nhw'n eich helpu chi trwy'ch materion fel y gallwch chi ddau. cael harru hir & perthynas iechyd gyda'i gilydd .

15. Byddwch yn ymwybodol o'r arferiad o eiddigedd

Nid yw dod dros genfigen yn hawdd.

Un ffordd o osgoi bod yn genfigennus mewn perthynas yw y dylech chi fod yn effro ac yn smart i osgoi'r arfer drwg hwn. Byddwch yn rhagweithiol wrth ddileu'r teimlad cyn gynted ag y bydd yn cyrraedd, ni waeth beth yw'r sefyllfa. Daliwch ati i ymarfer.

Tecawe

Mae cenfigen yn arwain at gamddehongli, sydd yn ei dro yn arwain at weithredoedd a all ddifetha'r berthynas. Ni allwch helpu i deimlo'n genfigennus o bryd i'w gilydd, a gall hyd yn oed wneud hynny cryfhau eich perthynas .

Ond ni fydd gorymateb a bod yn sociopath rheoli byth yn arwain at ddiweddglo hapus.

Os ydych chi wir yn caru person ac yn poeni am eich perthynas. Cael sgwrs agos am eich ansicrwydd.

Mae cwpl iach yn gwybod ac yn deall cryfderau a gwendidau ei gilydd. Ni fyddent byth yn niweidio'ch perthynas yn fwriadol am ychydig o hwyl. Yr unig ffordd i gyrraedd y lefel honno o agosatrwydd yw ei drafod (ar ôl rhyw yn wych).

Mae cymryd eich rheolau sylfaenol eich hun yn beryglus, yn enwedig os yw'ch partner yn y mathau o bersonoliaeth allblygedig Myers-Briggs.

Felly os ydych chi eisiau gwybod y ffordd orau i roi'r gorau i fod yn genfigennus, mae gennych bartner agos-atoch a deallgar na fydd byth yn gwneud ichi deimlo felly.

Ranna ’: