25 Arwyddion o Ymlyniad Afiach mewn Perthynasau

dyn yn cael ei ddal yn twyllo gan wraig genfigennus

Yn yr Erthygl hon

O'r union eiliad y mae person yn cael ei eni, mae gwneud atodiadau a'r angen am ymlyniad yn anhepgor. Mae pob perthynas sydd gennych yn atodiad.

Ond y mae ymlyniadau iachus ac afiach mewn perthynasau. Cyn i ni fyned i mewn i arwyddion an ymlyniad afiach , gadewch i ni weld pam mae ymlyniad yn bwysig.

Mae'r atodiadau rydych chi wedi'u sefydlu ac y byddwch chi'n eu creu yn y dyfodol yn chwarae rhan ganolog wrth benderfynu ar eich hapusrwydd, eich cyflawniad, ac ansawdd eich bywyd.

Eich arddull ymlyniad yw sut rydych chi'n canfod ac yn sefydlu cysylltiadau â'ch teulu a'ch ffrindiau. Os byddwch chi'n dod o hyd i rywbeth o'i le neu i ffwrdd â'ch ffordd o sefydlu atodiadau rhamantus, efallai y bydd yn dynodi arddulliau atodiad afiach.

Felly, gadewch i ni fynd i mewn i ddamcaniaeth ymlyniad, ymlyniad afiach ymhlith cyplau, y gwahanol arwyddion o berthynas afiach , a sut i'w atal.

|_+_|

Arddulliau afiach o ymlyniad a'u heffaith

Yr enw ar y cysylltiad emosiynol a seicolegol hirdymor sy’n datblygu rhwng dau unigolyn neu fwy yw ymlyniad. Cynigiodd John Bowlby, seicolegydd Prydeinig, y theori ymlyniad .

Mae theori ymlyniad yn seiliedig yn bennaf ar arddulliau ymlyniad plant gyda rhieni gan mai dyma’r tro cyntaf i berson (y babi) fynd ati i sefydlu cysylltiad â’i ofalwr.

Mae hyn yn paratoi'r ffordd ar gyfer pennu'r math o arddull atodiad ac ansawdd y perthnasoedd a fydd gan yr unigolyn hwn yn ei fywyd.

Ymchwil wedi dangos bod profiadau plentyndod cynnar yn llywio ymatebion seicolegol ac emosiynol person, gan gynnwys arddulliau ymlyniad.

Ymlyniad diogel yw'r arddull atodiad orau yn unol â'r ddamcaniaeth atodiad. Ond mae tri math arall o arddulliau ymlyniad afiach y byddwn yn ymchwilio iddynt. Edrychwn hefyd ar effaith ymlyniad afiach mewn perthnasoedd, yn enwedig perthnasoedd rhamantus.

1. Ymlyniad pryderus/amwys

Os yw plentyn yn derbyn cariad a gofal anghyson gan rieni, mae'n debyg y bydd yr arddull ymlyniad hon yn ffurfio. Pam? Oherwydd nid yw natur yr anwyldeb a dderbynnir gan y plentyn yn gyson.

Felly, mae'r plentyn yn datblygu'r angen dwys hwn i aros yn gysylltiedig â'i rieni. Mae gor-wyliadwriaeth ac ymddygiad clingy yn fynegiadau cyffredin o'r arddull ymlyniad hon.

Effaith ar berthnasoedd:

Mewn perthnasoedd rhamantus, mae pobl yn mynd i drafferth fawr i fodloni eu pobl arwyddocaol eraill. Mae pobl ag arddulliau ymlyniad pryderus yn tybio eu bod yn gyfrifol am feddyliau, teimladau, penderfyniadau, ac ati eu partner.

Mae bod mewn perthynas â pherson ag arddull ymlyniad pryderus yn cael ei nodweddu gan ansefydlogrwydd, gemau meddwl, a gwrthdaro.

|_+_|

2. ymlyniad osgoi

Yr ail ddull o ymlyniad afiach mewn perthynasau yw ymlyniad osgoi sy'n datblygu mewn plant sydd â rhieni sy'n ymddwyn yn emosiynol bell ac anhyblyg gyda'r plentyn.

Pan nad yw angen sylfaenol plentyn am ymlyniad yn cael ei ddiwallu, mae’r plentyn yn mynd yn osgoi’r boen o fod ag anghenion sylfaenol heb eu llenwi.

Effaith ar berthnasoedd:

Mae unigolion o'r fath yn tyfu i fyny gyda system gred sy'n pennu bod cysylltiadau ystyrlon ac agosatrwydd yn arwain at golli annibyniaeth. Felly, maen nhw'n ei osgoi!

Er bod pobl o'r fath yn dymuno agosatrwydd, mae pobl o'r fath yn ofalus i gadw pellter. Maent yn glir ynghylch gwahanu agosatrwydd emosiynol oddi wrth agosatrwydd rhywiol ac yn aml yn dioddef o faterion ymrwymiad.

3. Ymlyniad anhrefnus

Mae'r trydydd arddull atodiad yn cyfuno arddulliau ymlyniad osgoi a phryder. Gall plentyn sy'n cael ei fagu gan roddwyr gofal nad yw'n emosiynol ar gael/o bell ddatblygu'r arddull ymlyniad hon. Mae plentyn o'r fath yn aml yn dioddef cam-drin corfforol a/neu emosiynol.

Mae plant o'r fath yn cael eu dal rhwng eu hangen am ddiogelwch, agosrwydd at eu rhieni a'r angen i amddiffyn eu hunain. Gwnânt hyn gan eu bod yn ofni camdriniaeth gan eu rhieni.

Effaith ar berthnasoedd:

Mae diffyg empathi, sgiliau cyfathrebu gwael, a diffyg dealltwriaeth yn faterion y mae pobl o'r fath yn delio â nhw mewn perthnasoedd rhamantus.

|_+_|

Ymlyniad emosiynol: Pryd mae'n mynd yn afiach?

Cyn nodi'r arwyddion, materion ymlyniad a sut i dorri ymlyniad afiach, gadewch i ni ganolbwyntio ar pryd y gall ymlyniad emosiynol rhwng cyplau fynd yn afiach.

Gall deall beth sy'n achosi perthnasoedd afiach, sef magwraeth rhywun, ei gwneud hi'n haws penderfynu a ydych chi'n dueddol o ymlyniad afiach mewn perthnasoedd rhamantus.

Cwpl wedi diflasu ar ddyddiad

Os byddwch chi'n cael eich hun yn chwarae gemau meddwl gyda'ch anwylyd, yn mynd allan o'ch ffordd yn gyson i'w cadw'n falch, yn teimlo'n gyfrifol am eu gweithredoedd neu deimladau, yn osgoi agosatrwydd, ac yn y blaen, mae yna bosibilrwydd mai ymlyniad emosiynol afiach yw hwn.

Mae'n bwysig dysgu sut i drwsio ymlyniad emosiynol afiach mewn perthnasoedd rhamantus oherwydd os ydych chi eisoes mewn perthynas ymroddedig, gall eich arddull ymlyniad afiach amharu'n sylweddol ar fywyd eich annwyl.

25 arwydd o ymlyniad afiach mewn perthynas

Er mwyn deall yn glir ymlyniad afiach mewn perthnasoedd, mae'n hanfodol nodi'r arwyddion amrywiol o ymlyniad afiach mewn materion cariad.

|_+_|

1. Gan dybio fod dy anwylyd yn dy anwybyddu

Un o arwyddion allweddol ymlyniad afiach yw rhagdybio pethau negyddol am eich partner os nad yw'n ymateb i chi. Dywedwch eich bod wedi eu galw i fyny neu wedi anfon neges destun atynt ac nad ydyn nhw wedi ymateb ar unwaith, rydych chi'n cymryd yn syth bod eich annwyl yn eich anwybyddu.

2. Peidio â blaenoriaethu eich anghenion (o gwbl)

Arwydd arall o fynd yn rhy gysylltiedig â rhywun yw eich bod chi'n anghofio'n llwyr am eich anghenion. Hyd yn oed os ydych chi'n ymwybodol, go brin eich bod chi'n poeni am gyflawni'ch anghenion eich hun; mae hyn yn plesio pobl.

Mae pobl ag arddulliau ymlyniad emosiynol afiach yn tueddu i ganolbwyntio ar ofynion eu partner ac weithiau hyd yn oed yn bodloni'r anghenion hyn hyd yn oed pan nad yw eu partner eisiau iddynt wneud hynny.

|_+_|

3. Y dedwydd byth ar ol myth

Gall arddulliau ymlyniad afiach yn aml wneud i bobl gael y meddylfryd hwn ar gyfer ceisio cwmnïaeth gyda'r disgwyliad y bydd yn bendant yn hapus byth ar ôl neu soulmate neu'r un. Mae hyn yn digwydd oherwydd dyma eu ffordd o fodloni eu prif angen heb ei lenwi am ymlyniad.

4. Dim dyfodol heb eich partner

Os oes gennych chi broblemau ymlyniad, mae yna bosibilrwydd uchel hefyd na allwch chi ddychmygu'ch bywyd na'ch dyfodol heb bresenoldeb eich annwyl. Mae fel pe nad oes posibilrwydd o ddyfodol (boed yn dda neu'n ddrwg) hebddynt.

Dyn yn cael cur pen

|_+_|

5. Yn ceisio cymeradwyaeth yn barhaus

Yn ogystal â pheidio â blaenoriaethu neu ganolbwyntio ar eich anghenion eich hun, mae pobl ag arddulliau ymlyniad afiach hefyd yn treulio mwyafrif helaeth o'u hamser yn canolbwyntio ar anghenion eu hanwyliaid. Mae'r cymhelliad i ddiwallu'r anghenion hyn wedi'i wreiddio mewn plesio pobl oherwydd bod angen cymeradwyaeth barhaus arnynt gan ffynonellau allanol.

Ymchwil yn dangos y gall angen cyson am gymeradwyaeth arwain at bryder a straen, gan ei wneud yn afiach i chi.

6. Osgoi agosatrwydd emosiynol

Mae unigolion sydd ag arddulliau ymlyniad osgoi a hyd yn oed arddulliau ymlyniad anhrefnus yn aml yn delio â'r frwydr o ddymuno agosatrwydd a gwthio eu hanwylyd i ffwrdd.

|_+_|

7. Eiddigedd gormodol

Gan fod unigolion ag arddulliau ymlyniad afiach bob amser yn canolbwyntio'n ormodol ar eu partner, maent yn tueddu i graffu, myfyrio, ac yn eu tro, neidio i gasgliadau negyddol am symudiadau eu partner. Gall hyn yrru pobl o'r fath i brofi cenfigen ddiangen a gormodol.

|_+_|

8. Neidio i gasgliadau

Yr patrymau meddwl negyddol o bobl ag arddulliau ymlyniad emosiynol afiach oherwydd eu magwraeth yn eu gwneud yn dueddol o neidio i gasgliadau yn gyson (yn aml yn negyddol) am eu arwyddocaol eraill hyd yn oed heb unrhyw dystiolaeth gadarn i feddwl felly.

9. Peidio â mwynhau amser ar eich pen eich hun

Mae pobl ag ymlyniad afiach mewn perthnasoedd yn aml yn canfod eu hunain yn canolbwyntio eu holl egni ac amser ar eu partner a'r hyn y maent yn ei wneud, yr hyn y maent yn ei deimlo, a'r hyn sydd ei angen arnynt. Maent yn teimlo'n wag ac yn annymunol pan fyddant ar eu pen eu hunain.

10. Gofid am anghenion anwylyd

Mae hyn yn mynd law yn llaw â pheidio â chanolbwyntio arnoch chi'ch hun. Nid yw pobl sydd ag angen mawr i blesio eu hanwyliaid ac anwyliaid eraill yn canolbwyntio arnynt eu hunain, eu nodau na'u dyheadau, a'u diddordebau o gwbl.

Maent yn treulio eu holl egni yn canolbwyntio ar eu hanwylyd sy'n nodi ymlyniad afiach mewn perthnasoedd.

11. Ymddygiad achub

Yn aml, gall pobl sydd â phroblemau ymlyniad mewn perthnasoedd rhamantus reoli bywyd eu partner yn iawn.

Mae'r angen am reolaeth yn cynnwys y pethau mwyaf dibwys am eu partner hefyd. Felly, mae pobl o'r fath yn tueddu i neidio i mewn a datrys problemau eu partner heb ofyn am help.

12. Cysur cyson

Mae hunan-barch isel ac ansicrwydd yn faterion cyffredin sy'n gysylltiedig â phroblemau ymlyniad. Mae pobl â phroblemau ymlyniad yn cael trafferth gyda'r ansicrwydd cyson nad yw eu partner yn eu caru nac yn gofalu amdanynt. Felly, maen nhw'n ceisio ceisio sicrwydd yn barhaus gan eu hanwyliaid.

13. Nid yw teimladau yn gydfuddiannol

Mae arddulliau ymlyniad emosiynol afiach yn aml yn arwain at bobl yn teimlo nad ydyn nhw'n cael eu caru ddigon neu nad yw eu teimladau am eu hanwylyd yn cael eu hailadrodd yn yr un ffordd neu ddwyster.

14. Y teimlad allan o fath

Gall arddulliau ymlyniad osgoi neu anhrefnus wneud i bobl deimlo'n llethu mewn perthnasoedd rhamantus oherwydd eu bod yn cael trafferth gydag agosatrwydd cyffredinol ac agosrwydd at eu hanwyliaid. Felly, gallant deimlo allan o ryw fath yn eu perthynas ramantus.

15. Ansicrwydd am berthynas

Ynghyd â’r ansicrwydd cyson a yw eu hanwyliaid yn eu caru neu’n gofalu amdanynt, yn aml gall ymlyniad afiach mewn perthnasoedd achosi i bobl deimlo’n ansicr am ddyfodol y berthynas.

|_+_|

16. Diffyg terfynau

Yn aml gall arddulliau ymlyniad afiach achosi i bobl fynd y tu hwnt i ffiniau eu hanwyliaid, heb ddeall y cysyniad o cael ffiniau iach , cael eich tramgwyddo gan y syniad o ffiniau, a pheidio â chael ffiniau eu hunain.

Mae pobl ag arddulliau ymlyniad pryderus yn gwneud eu perthnasoedd rhamantus yn ganolbwynt eu bywyd.

I ddysgu sut y gall diffyg ffiniau arwain at ddiffyg parch mewn perthynas, edrychwch ar y fideo hwn:

17. Ofn gadawiad

Nid yn unig y mae pobl ag arddulliau ymlyniad pryderus ac osgoi yn ansicr am eu perthnasoedd rhamantus, ond maent hefyd yn ofnus o gael eu gadael gan eu hanwyliaid.

Dyna pam mae pobl ag arddulliau osgoi ymlyniad yn osgoi perthnasoedd ac mae'r rhai ag arddulliau ymlyniad pryderus yn ceisio sicrwydd a chymeradwyaeth gyson mewn perthnasoedd rhamantus.

18. Dibyniaeth ar gyfathrebu

Er ei bod yn arferol ceisio cyfathrebu rheolaidd, iach ac uniongyrchol â'ch partner yn rheolaidd, mae unigolion ag arddulliau afiach o ymlyniad emosiynol yn ei chael hi'n anodd tynnu'r llinell.

Maent am siarad yn gyson â'u hanwylyd neu anfon neges destun atynt neu sgwrsio â'u cariadon ar alwad fideo. Maent yn gyson eisiau bod o gwmpas eu partneriaid.

|_+_|

19. Dibyniaeth emosiynol

Gall ymlyniad afiach mewn perthnasoedd hefyd arwain yn aml at unigolion yn caniatáu i’w hwyliau gael eu heffeithio’n hawdd am amser hir oherwydd ymddygiad eu partner.

Er ei bod hi'n iawn teimlo'n drist os na allai'ch anwylyd godi'ch galwad ffôn, mae'n bryderus bod eich hwyliau wedi'u difetha am y diwrnod cyfan (neu'n hirach) o'i herwydd.

20. Y gwaith dwr

Mae hwn yn ffurf fwy cynnil o ddibyniaeth emosiynol oherwydd ymlyniad afiach. Os canfyddwch eich bod yn hawdd i chi grio ar hyd yn oed y pethau mwyaf dibwys, gall fod yn arwydd o ymlyniad afiach mewn perthnasoedd.

Merched trist yn crio

21. Cyfaddawdu ar eich gwerthoedd

Gan fod pobl ag arddulliau ymlyniad afiach yn canoli eu bywydau o amgylch eu perthynas ramantus ac yn agored iawn i blesio pobl, maent yn aml yn mynd i drafferth fawr i wneud argraff neu blesio eu hanwyliaid. Gallai hyn hyd yn oed olygu peryglu eu gwerthoedd, eu moesau, eu credoau, ac ati.

22. Teimladau hunanol

Mae ymdeimlad cryf o feddiant a theimladau hunanol fel os na allaf blesio fy mhartner, yna ni all neb, yn gyffredin i bobl â phatrymau ymlyniad afiach.

|_+_|

23. Dringwch

Gall chwarae gemau meddwl, cael teimladau hunanol tuag at eich annwyl, neidio i gasgliadau negyddol (hyd yn oed heb unrhyw dystiolaeth gadarn) i gyd arwain at deimladau dwys o ddrwgdeimlad tuag at eich annwyl.

24. Mae teimladau yn gwbl ddibynnol ar eich anwylyd

Nid yw’n ymwneud â chyfaddawdu ar werthoedd neu gredoau rhywun ar gyfer perthynas yn unig. Gall ymlyniad emosiynol afiach hyd yn oed alluogi pobl i ganiatáu i'w teimladau gael eu rheoli'n llwyr gan eu hanwylyd.

25. Anallu i ollwng gafael

Gall dibyniaeth ormodol o ddiwedd y person â phatrymau ymlyniad afiach ei gwneud hi'n anodd iawn iddynt ddelio â thorcalon neu'r syniad o ddod â pherthynas ramantus i ben.

Sut i weithio ar ymlyniad afiach mewn perthnasoedd

O ran torri patrymau perthynas afiach, mae'n hollbwysig nodi a ydych chi neu'ch partner yn arddangos rhai o'r arwyddion a grybwyllwyd uchod o ymlyniad afiach.

  • Deall eich hun a derbyn y posibilrwydd eich bod wedi datblygu arddull ymlyniad afiach yw'r cam cyntaf wrth osod arddull ymlyniad afiach.
  • Mae bod yn amyneddgar gyda chi'ch hun trwy'r broses hon o hunanddarganfod a gwelliant yn hanfodol.
  • Cofiwch gymryd amser i ganolbwyntio arnoch chi'ch hun i ddilyn eich diddordebau a'ch nwydau. Nodwch eich anghenion. Eu cyflawni.
  • Mewn dysg sut i dorri atodiad materion, mae hefyd yn hanfodol gwybod ei bod yn iawn ceisio cefnogaeth a chymorth gan eraill. Gall hyn gynnwys ystyried cwnsela, seicotherapi, neu wneud cwrs ar oresgyn problemau ymlyniad afiach.

Casgliad

Ystyriwch roi’r awgrymiadau a grybwyllwyd uchod ar waith os ydych chi wedi nodi unrhyw duedd o batrymau ymlyniad emosiynol afiach ynoch chi’ch hun! Symud ymlaen i wneud eich perthynas yn iachach.

Ranna ’: