25 Enghreifftiau o Driniaeth mewn Perthynasau

Cwpl yn dadlau

Yn yr Erthygl hon

Mae gennym ni i gyd ynom i gael ein trin neu i ddod yn llawdrinwyr. Gallai hyd yn oed batio'ch llygaid ar rywun mewn ffordd fflyrtaidd gael ei labelu fel manipiwleiddio. Yn anffodus, mae rhai pobl yn gwaethygu i ddod yn llawdrinwyr twyllodrus a chas, gan arddangos enghreifftiau amrywiol o drin perthnasoedd.

Gall triniaeth gan eich partner wneud i chi gwestiynu eich gwerth eich hun a fersiwn eich hun o ddigwyddiadau. Gall hefyd gael effaith negyddol ar eich lefelau hyder ac ansicrwydd yn y tymor hir. Dyna pam mae'n dod yn hanfodol nodi pryd mae rhywun yn ceisio'ch trin.

Diffinio trin mewn perthnasoedd

Mae manipulators yn ecsbloetio a rheoli pobl i wasanaethu eu hanghenion a'u nodau. Mae enghreifftiau o drin mewn perthnasoedd yn cynnwys peidio â rhoi ateb syth i chi. Weithiau mae hynny oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod unrhyw ffordd arall o gyfathrebu.

Mae narsisiaid a seicopathiaid, er enghraifft, yn fanipulators arbenigol yn rhannol oherwydd nad ydyn nhw'n teimlo unrhyw empathi. Wrth gwrs, maen nhw hefyd eisiau cyflawni eu nodau o fod ar ganol y llwyfan a chael yr hyn maen nhw ei eisiau mewn bywyd.

Mae pob un ohonom yn dargedau posibl oherwydd yn gyffredinol rydym am gredu'r gorau mewn pobl. Ar ben hynny, gall yr arwyddion o drin fod yn gynnil, yn enwedig os ydynt wedi'u gorchuddio â swyn. Y naill ffordd neu'r llall, p'un a yw'n ffurfiau cadarnhaol neu negyddol o drin, rydych chi'n dal i gael eich gorfodi i deimlo neu wneud rhywbeth nad ydych chi eisiau ei wneud.

Sut i sylwi ar nodweddion manipulator

Ni allwch bob amser adnabod enghreifftiau o drin mewn perthnasoedd yn hawdd oherwydd gallant fod yn ddryslyd. Efallai eu bod yn edrych yn gyfeillgar a swynol ar yr wyneb ond yn ddwfn i lawr, mae yna gymhelliant tywyll.

Os ydych chi'n teimlo'n ddryslyd, yn euog neu'n cael eich cam-drin yn gorfforol, fe allech chi fod gyda manipulator. Edrychwch ar hyn erthygl ar sut i adnabod manipulators am ragor o fanylion.

25 arwydd o ymddygiad ystrywgar mewn perthnasoedd

Mae sut i adnabod trin yn dechrau gydag arsylwi ac enwi'r ymddygiad. Bydd yn anodd anwybyddu'ch amheuaeth mai chi sydd yno oherwydd mae prif drinwyr yn byw oddi ar greu dryswch.

Serch hynny, ewch trwy'r enghreifftiau hyn o drin a pheidiwch â bod ofn eu derbyn os dyna'ch profiad chi. Does dim cywilydd ac, i’r gwrthwyneb, mae’n gam dewr i’w gymryd.

1. Iaith beio

Mae pob enghraifft o drin mewn perthnasoedd yn rheoli sut mae rhywun yn meddwl ac yn ymddwyn. Waeth beth fo'r cymhelliad, iaith yw un o'r ffyrdd mwyaf pwerus o hyd i hau hadau amheuaeth.

Mae bai yn bersonol ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn stopio ac yn meddwl pan fyddant yn cael eu cyhuddo o beidio â bod yn ddelfrydol ar eu gorau. Dyna pryd rydych chi'n dechrau amau ​​​​eich hun ac yn meddwl tybed ai chi neu'ch partner ydyw.

Menyw yn ffraeo gyda phartner

Dychmygwch glywed datganiadau trwy’r dydd fel yr enghreifftiau iaith llawdriniol hyn: rydych chi’n gorymateb, rydych chi’n dychmygu pethau, fyddech chi ddim yn fy nghwestiynu os oeddech chi’n fy ngharu i? Byddai unrhyw berson arferol yn dechrau ildio a gwneud beth bynnag roedd y siaradwr ei eisiau.

|_+_|

2. Blacmel

Mae blacmel emosiynol yn enghreifftiau hollbwysig eraill o drin perthnasoedd. Mae pobl yn gwneud hyn trwy roi'r driniaeth dawel neu'r coegni i gael yr hyn y maent ei eisiau. Efallai y byddant hyd yn oed yn derbyn gwneud rhywbeth yr hoffech ei ddefnyddio'n ddiweddarach fel offeryn bargeinio.

Y seicotherapydd Susan Forward, yn ei llyfr ‘ Blacmel Emosiynol ,’ mynd â phethau gam ymhellach a diffinio’r hyn y cyfeiriodd ato fel FOG: Ofn, Rhwymedigaeth ac Euogrwydd. Yn y bôn, mae blacmelwyr eisiau rhywbeth gennych chi a byddan nhw'n rhoi pwysau arnoch chi trwy'r emosiynau hynny i'ch gorfodi chi i ildio.

Gall y rhain fod yn dactegau trin cynnil ond maent yn gadarn ar y rhestr o ddangosyddion trin mewn perthnasoedd.

|_+_|

3. Repackage y gwir

Un o'r enghreifftiau amlycaf o drin perthnasoedd yw y byddant yn troelli'r gwir neu'n gadael darnau allan. Fe welwch eich hun bron â chymryd dwywaith wrth i chi wrando ar eich manipulator a sylweddoli bod eu gwirionedd yn gwneud iddynt edrych cymaint yn well.

Y rhan waethaf yw os dechreuwch wadu eu gwirionedd a dadlau eu bod yn anghywir. Dyna pryd y gallent ddefnyddio grym llawn eu llawdriniaeth arddull cyfathrebu . Gall fynd yn erchyll, yn bersonol iawn ac yn gas yn gyflym iawn.

4. Gaslighting

Mae'r enghraifft hon yn debyg i ail-becynnu'r gwir, ac eithrio eich bod chi'n colli'ch hun a'ch gallu i ddweud y gwahaniaeth rhwng yr hyn sy'n real a'r hyn sydd ddim gyda golau nwy. Yn y bôn, rydych chi'n dechrau credu eich bod chi'n mynd yn wallgof.

Fel ymchwil ar gaslighting yn esbonio, mae yna wahanol ffyrdd o drin rhywun i feddwl ei fod yn wallgof. Mae'r rhain yn cynnwys gwadu ffeithiau, lleihau digwyddiadau, newid pynciau, beio annigonolrwydd a chadw gwybodaeth yn ôl. Gall y rhain i gyd hefyd fod yn enghreifftiau o drin mewn perthnasoedd.

|_+_|

5. Goddefol-ymosodol

Un o'r enghreifftiau rhwystredig o drin perthnasoedd yw pan nad yw pobl yn dweud beth maen nhw'n ei olygu. Fel arall, byddan nhw'n aros yn dawel ac yn disgleirio arnoch chi, gan eich gadael chi'n ceisio dyfalu beth sydd o'i le.

Menyw yn ddig wrth ei phartner

Mae enghreifftiau iaith llawdriniol eraill sy'n oddefol-ymosodol yn cynnwys dweud fy mod yn iawn trwy ddannedd wedi'u graeanu neu ddweud diolch i feirniadaeth. Yn y bôn, mae gan y person hwnnw emosiynau negyddol na allant neu nad ydynt am eu rhannu'n agored.

|_+_|

6-. Bygythiadau o wahanu

Yn ôl ymchwil , rydyn ni'n mynd yn ofnus oherwydd yr hyn a allai ddigwydd a'n hanallu i'w ragweld. Mae hwn yn arf pwerus ar gyfer tactegau trin cynnil oherwydd mae ofn yn byrlymu o hyd yng nghefn eich meddwl.

Felly, pan fydd eich partner yn bygwth eich gadael, mynd â'r plant neu'r tŷ, nid ydych o reidrwydd yn ei gredu ar y dechrau. Serch hynny, mae'n ymledu i'ch breuddwydion ac mae'ch pryder yn cynyddu ac rydych chi'n cael eich hun yn ildio i nodweddion manipulator.

7. Drama gyson

Mae enghreifftiau o drin mewn perthnasoedd fel arfer yn troi o amgylch drama. Felly, fe welwch y gallai eich partner wneud dyfarniadau ysgubol neu gyffredinoli amdanoch chi. Er enghraifft, chi yw'r unig un sy'n gwybod sut i wneud hyn neu does neb yn ei hoffi chi.

Yr arddull cyfathrebu llawdrin waethaf yw eich bygwth â hunanladdiad. Yn aml, dim ond tacteg arall yw hon ond y rhan waethaf yw nad ydych chi'n siŵr. Serch hynny, mae angen i chi ofalu amdanoch chi'ch hun hefyd. Dyna pam ei bod yn berffaith iawn galw am gymorth proffesiynol yn yr achosion hynny, fel y llinell gymorth hunanladdiad leol.

|_+_|

8. Esgus dryswch

Mae mathau o drin mewn perthnasoedd yn aml yn cynnwys gwadu a dryswch ffug. Er enghraifft, efallai y bydd eich partner yn cymryd arno nad yw'n deall eich bod am i rywbeth gael ei wneud.

Fel arall, efallai y byddan nhw'n gwneud rhywbeth o'i le yn fwriadol i osgoi helpu o gwmpas y tŷ. Enghraifft nodweddiadol fyddai llwytho'r peiriant golchi llestri gyda'r llestri yn ffordd y llafnau troelli.

9. Defnyddio dicter a braw

Emosiynau yw'r arf gorau ar gyfer rheoli a thrin pobl eraill. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn hoffi meddwl ein bod yn defnyddio rhesymeg a rheswm i wneud penderfyniadau. Serch hynny, mae angen emosiynau arnom hefyd.

Ar ben hynny, nid yw llawer ohonom yn cael ein haddysgu sut i reoli ein hemosiynau , felly rydym yn dod yn dargedau hawdd. Fel hyn astudio yn esbonio, mae hyd yn oed seicopathiaid yn deall y grym y tu ôl i emosiynau i gael pobl i wneud yr hyn y maent ei eisiau, er gwaethaf peidio â theimlo emosiynau.

Mae dicter a braw yn enghreifftiau gwych o drin perthnasoedd oherwydd eu bod yn gwneud i ni stopio a rhewi. Rydyn ni eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn ein hunain. Felly, y manipulator sy'n ennill.

10. Terfynau amwys

Cliw mawr arall ar sut i adnabod trin yw pan fydd ffiniau i gyd yn aneglur. Mae manipulators eisiau cadw eu holl opsiynau ar agor i wneud y mwyaf o'u budd personol. Ni allant wneud hynny gyda ffiniau sefydlog.

Yn lle hynny, maen nhw'n glyfar iawn am addasu i sefyllfaoedd i gael y gorau o'r rhai o'u cwmpas, nid dim ond eu partner rhamantus. Mae hyn yn ychwanegu at eich dryswch ymhellach wrth i chi eu clywed yn amddiffyn safbwyntiau tra gwahanol dro ar ôl tro.

|_+_|

11. Chwarae y dioddefwr

Mae enghreifftiau o drin mewn perthnasoedd yn ymwneud â rheolaeth. Pa ffordd well o wneud hynny na thrwy ysgogi cydymdeimlad? Os ydych chi'n teimlo'n flin amdanyn nhw, rydych chi'n fwy tebygol o gydymffurfio. Ydyn, maen nhw'n defnyddio'r ffaith eich bod chi'n berson da yn eich erbyn.

O ystyried bod y manipulators gorau yn seicopathiaid a narcissists, na all yr un ohonynt deimlo empathi, nid yw hyn yn syndod. Maen nhw'n dal i ddeall digon am ymddygiad dynol i'ch defnyddio chi er eu budd hunanol.

Edrychwch ar y fideo hwn i ddysgu rhai arwyddion clir bod rhywun bob amser yn chwarae'r dioddefwr:

|_+_|

12. Digolledu gyda gweniaith

Pa bynnag fathau o drin mewn perthnasoedd rydych chi'n eu profi, byddan nhw'n cael effaith andwyol ar eich emosiynau. Un diwrnod, rydych chi yn cael ei feirniadu a'r nesaf, gyda chanmoliaeth. Unwaith eto, mae prif lawdrinwyr yn fedrus wrth addasu i sefyllfaoedd.

Yn ddiddorol, nid ydych o reidrwydd yn gwybod beth sy'n eu gwneud yn boeth neu'n oer oherwydd ei fod hefyd yn ymwneud â'u problemau a'u hansicrwydd. Yn anffodus, mae manipulators fel arfer yn defnyddio'r tactegau hyn i guddio eu annigonolrwydd neu i chwennych rhywbeth, pŵer yn aml.

13. Gosod eu hagenda

Fel y crybwyllwyd, gall pŵer fod â llawer i'w wneud â'r enghreifftiau o drin mewn perthnasoedd. Felly, fe sylwch arnyn nhw yn gorfodi pynciau penodol i mewn i sgyrsiau. Byddant hefyd ond yn talu sylw pan fydd yn rhywbeth y maent am siarad amdano.

Yr ysgogiad cyffredinol y tu ôl i'r mathau hyn o drin mewn perthnasoedd yw dangos eu bod yn gwybod mwy na phawb arall. Mae manipulators eisiau bod yn well waeth beth fo'r gost.

|_+_|

14. Newid barn

Un o nodweddion dryslyd manipulators emosiynol mewn perthnasoedd yw eu bod yn newid eu meddwl yn gyson am bethau. Fel y soniwyd, mae hyn oherwydd eu bod yn ceisio gwneud y gorau o'u henillion yn ôl y sefyllfa.

Gall barn newidiol eich partner gael effaith enfawr arnoch chi oherwydd dydych chi byth yn gwybod ble maen nhw. Fe welwch eich hun yn cerdded ar blisg wyau wrth i chi geisio osgoi enghreifftiau pellach o drin mewn perthnasoedd.

15. Taith euogrwydd

Waeth pa enghreifftiau o drin emosiynol rydych chi'n byw drwyddynt, byddwch chi'n teimlo'n euog ar ryw adeg. Yn y pen draw, rydych chi'n dechrau amau ​​​​eich hun ac yn meddwl tybed ai chi yw achos yr holl faterion hyn.

Yna bydd y manipulators gorau yn chwarae gyda'ch euogrwydd i gael hyd yn oed mwy allan ohonoch chi. Mewn gwirionedd mae'n fath arall o oleuadau nwy oherwydd rydych chi'n dechrau teimlo'n gyfrifol am rywbeth na wnaethoch chi erioed. Yna rydych chi'n ceisio newid eich ymddygiad, ond mae'r manipulator yn gwybod bod ganddyn nhw chi erbyn hynny.

16. Hawlio anwybodaeth

Mae'r arddull cyfathrebu ystrywgar honno sy'n gwneud i'r manipulator edrych yn fud fel arfer yn rhwystredig i'r dioddefwr. Ychwanegwch at hynny yr holl ddryswch a phoen a bydd eich iechyd emosiynol yn sgrechian am help.

Yn gyffredinol, y nod cyffredinol yw osgoi gwneud beth bynnag sydd ei angen arnoch neu ei eisiau. Gallai hefyd fod yn ffordd o osgoi helpu o gwmpas y tŷ neu gyda'r plant. Wrth i enghreifftiau o drin mewn perthnasoedd fynd, nod yr un hon yw eich rhwystro rhag gwneud beth bynnag y mae eich manipulator ei eisiau.

17. Canolbwyntiwch ar eich ansicrwydd

Mae manipulators emosiynol mewn perthnasoedd yn gwybod sut i ddefnyddio'ch amheuon yn eich erbyn. Felly, pan fyddwch chi'n poeni am beidio â bod yn ddigon da yn y berthynas, byddan nhw'n atgyfnerthu hynny trwy ddweud wrthych chi nad ydych chi byth yno iddyn nhw.

Y syniad yw oherwydd eich bod chi'n teimlo'n ddrwg amdanoch chi'ch hun, rydych chi'n ildio i'w gofynion yn y gobaith o deimlo'n well. Dim ond un o'r enghreifftiau o drin perthnasoedd yw hwn a gydag amser, byddwch chi'n teimlo'n waeth oherwydd eich bod chi'n parhau i aberthu'ch anghenion eich hun.

|_+_|

18. Gor-ymateb dros fân ymladdau

Mae enghreifftiau eraill o drin emosiynol yn cynnwys ymladd â chi dros bethau mân. Mae materion yn cael eu gorliwio ac mae yna or-ymateb sy'n gwneud i chi deimlo'n euog ac wedi'ch cornelu. Gall eich argyhoeddi mai chi yw achos cynnwrf aruthrol.

Gwraig yn cysuro ei rhieni

Y sbardun y tu ôl i'r enghreifftiau ymddygiad llawdriniol hyn yw gwyro'r ffocws arnoch chi a'ch camgymeriadau canfyddedig. Gall gael yr effaith o wneud i chi deimlo'n ddihyder ac yn euog, y gall y manipulator ei ddefnyddio i gael yr hyn y mae ei eisiau.

|_+_|

19. Barnu a beirniadu

Mae diraddio ac iaith feirniadol hefyd yn un o'r enghreifftiau cyffredin o drin. Mae hyn yn caniatáu i'r manipulator eich cywilydd a naill ai'ch malu neu'ch rhoi ar yr amddiffynnol. Weithiau gellir gwneud hyn drwodd hiwmor fel y'i gelwir neu goegni.

Y naill ffordd neu'r llall, mae'n brifo ac mae'ch hunan-barch yn cael curiad. Wrth i'r math hwn o gam-drin barhau, efallai y byddwch chi'n dechrau amau ​​cymaint fel eich bod chi'n torri'ch hun oddi wrth deulu a ffrindiau. Yn y bôn, rydych chi'n mynd i mewn i gylch dieflig o hunan-amheuaeth ac unigrwydd.

20. Sylw llethol

Enghreifftiau dryslyd o drin mewn perthnasoedd yw pan fyddant yn rhoi sylw i chi. Daw hyn ar ei draws fel cariad, er enghraifft, datganiadau gofalu, efallai gwneud pethau o gwmpas y tŷ neu eich helpu mewn rhyw ffordd arall.

Gall rhoi sylw llethol i chi ddigwydd unrhyw bryd mewn perthynas ond gall fod yn arbennig o llethol ar y dechrau.

Rydych chi'n cael eich dal mewn corwynt wrth i chi symud trwy'r cyfnodau dyddio yn gyflymach nag y byddech chi ei eisiau. Yn sydyn, mae pob penderfyniad yn cael ei wneud ar eich rhan ac rydych chi'n teimlo bod arnoch chi rywbeth iddyn nhw.

21. Meini prawf sy'n newid

Mae manipulators yn fedrus wrth addasu eu barn a symud y nodau yn ôl sefyllfa. Mae'r camsyniad rhesymegol hwn yn dacteg a ddefnyddir yn gyffredin gan narcissists a sociopaths . Yn gyffredinol, maen nhw'n parhau i godi eu disgwyliadau ohonoch chi fel eich bod chi'n teimlo na allwch chi byth fod yn ddigon.

Y nod cyffredinol yw gwneud iddynt eu hunain deimlo'n dda trwy ymddangos yn well. Mae angen rhywun arnynt i wasanaethu eu hanghenion a llenwi'r bwlch heb unrhyw empathi at eraill.

Wrth gwrs, ni fyddant byth yn gweld faint o ymdrech a roesoch i mewn ond byddant yn parhau i fynnu mwy nes eich bod wedi llosgi'n llwyr.

22. Bygythiad corfforol a rheolaeth

Mae'r rhan fwyaf o'r enghreifftiau uchod o drin perthnasoedd yn ymwneud ag iaith. Peidiwch ag anghofio ymddygiad ymosodol corfforol neu ddefnyddio'ch corff i'ch dychryn a'ch gorfodi. Mae hyn yn dwysáu eich ofn ac eto, rydych chi'n fwy tebygol o ildio wrth i chi geisio aros yn gorfforol ddiogel.

Mae pob enghraifft o ymddygiad ystrywgar yn ymwneud â rheolaeth ond maen nhw hefyd yn ymwneud â pheidio ag wynebu cyfrifoldeb. Felly, yn y pen draw mae manipulators yn byw yn y paradocs hurt hwn lle nad ydyn nhw eisiau bod yn gyfrifol am unrhyw beth ac eto, maen nhw eisiau eich rheoli chi.

Mae rheoli chi yn lleihau eu hofn o gael eu gadael tra'n rhoi'r argraff iddynt eich bod yn eu syfrdanu. Ar ben hynny, trwy eich drysu, maen nhw'n diffinio'ch realiti fel y'i gelwir, gan roi ymdeimlad o sicrwydd ffug iddynt mewn byd sy'n newid yn gyson.

|_+_|

23. Anrhegion i'ch prynu yn ôl

Efallai mai llwgrwobrwyo yw un o'r enghreifftiau symlach o drin perthnasoedd i'w gweld. Dychmygwch eich bod newydd gael eich twyllo a'ch beirniadu i ddarganfod bod eich partner yn mynd allan i brynu tusw o flodau i chi? Gall yr ymddiheuriad ymddangos yn ddiffuant ond dim ond llwgrwobrwyo ydyw i'ch cael chi yn ôl yn eu rheolaeth.

Yn naturiol, os yw hwn yn ddigwyddiad unwaith ac am byth, efallai eich bod yn delio â sbardun syml a oedd yn peri gofid i'ch partner. Mewn perthynas iach a sylfaen, gallwch chi siarad drwyddi gyda'ch gilydd a deall yr hyn y mae'r ddau ohonoch ei angen oddi wrth eich gilydd.

24. Cyflwyna eraill yn dy erbyn

Enghreifftiau poenus o drin mewn perthnasoedd yw pan fydd eich teulu a'ch ffrindiau'n dechrau ochri â'ch manipulator. Maent yn aml yn swynol ac yn fedrus wrth droelli stori y mae llawer ohonom yn cael ein twyllo.

Mae Narcissists mor dda am hyn nes eu bod yn aml yn dechrau twyllo eu hunain. Ar ben hynny, maen nhw'n aros yng nghanol y llwyfan trwy gael ffrindiau a theulu ar eu hochr. Mae narsisiaid yn chwennych sylw ac ymroddiad a byddant yn swyno ac yn dweud celwydd i'w gael.

25. Pyliau emosiynol

Mae manipulators eisiau i'r byd droi o'u cwmpas. Yn drasig iddyn nhw a'r rhai o'u cwmpas, wnaethon nhw erioed ddysgu'r offer i reoli eu hemosiynau a llywio bywyd mewn ffordd gymdeithasol dderbyniol. Gydag emosiynau heb eu rheoli, gall hyd yn oed oedolion gael stranciau, nid plant yn unig.

O ran strancio oedolion , efallai y byddwch yn sylwi ar gynnwrf cynyddol, cyflymder cyflymach neu symudiadau ymosodol. Pan fydd hyn yn digwydd, nid ydych chi eisiau cymryd rhan, felly cerddwch i ffwrdd mor heddychlon â phosib i gadw'ch hun yn ddiogel.

Trin llawdrinwyr emosiynol mewn perthnasoedd

Yn gyntaf, mae angen i chi arsylwi ar yr enghreifftiau o drin mewn perthnasoedd a gweithio gyda hyfforddwr neu therapydd i ddeall eich rhan chi o'r deinamig. Weithiau, rydym yn ddiarwybod yn sylwi ar ymddygiadau ystrywgar hefyd.

Yn ail, dysgwch am eich anghenion a sut i sefydlu ffiniau yn seiliedig arnynt. Ceisiwch weithio gyda'ch partner, efallai trwy gwnsela cyplau, i gefnogi'ch gilydd i ddeall eich cymhellion ar gyfer eich ymddygiad.

Casgliad

Mae manipulators yn gadael loes a dryswch yn eu sgil trwy'r enghreifftiau niferus o drin perthnasoedd. Mae'r rhain yn amrywio o olau nwy i orwedd, baglu euogrwydd a hyd yn oed gweniaith. Byddwch wedyn yn cael eich gadael mewn amheuaeth a ydych chi'n gwneud digon iddyn nhw.

Mae bob amser yn bosibl gwella a gwella o berthnasoedd afiach.

Yn aml, mae'n well gweithio gyda gweithiwr proffesiynol i sefydlu'ch anghenion ac a yw'r berthynas yn iawn i chi. O'r fan honno, dechreuwch osod ffiniau a dysgwch bŵer na. Mae hynny ynddo'i hun yn dod yn therapiwtig iawn wrth i chi adennill eich bywyd.

Ranna ’: