25 Rhesymau Posibl Pam Mae Eich Gŵr yn Gorwedd ac Yn Cuddio Pethau

Cwpl yn twyllo ar ei gilydd

Yn yr Erthygl hon

Pan fydd eich gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych yn gyson mewn perthynas, mae'n destun pryder sylweddol gan y gallai fod yn arwydd o broblem yn eich perthynas.Ym mhob math o bartneriaeth, y ffordd orau o wella'ch perthynas yw bod yn ddibynadwy ac ymddiried yn eich diddordeb cariad. Mae hynny'n golygu cadw'r llinell o cyfathrebu yn agored a bod yn onest drwy'r amser. Fodd bynnag, mae yna lawer o briodasau lle mae'r gŵr yn cadw cyfrinachau a chelwydd.

Yn aml, clywch wraig yn dweud, Y mae fy ngŵr yn cuddio pethau oddi wrthyf a chelwydd. Neu Mae fy ngŵr yn dweud celwydd wrtha i bob amser. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'r wraig wedi cael digon ar ei gŵr celwyddog.

Mae'r sefyllfa hon fel arfer yn dechrau o ddweud celwydd am bethau bach. Er enghraifft, efallai y bydd eich gŵr yn dweud celwydd am hoffi eich dull o wisgo neu eich chwaeth mewn cerddoriaeth. Mae'r celwyddau bach hyn yn dechrau celwyddau go iawn mewn perthynas. Effaith gorwedd mewn perthynas yw ei fod yn dod yn arferiad.

Fel y cyfryw, mae llawer o wragedd yn gofyn, Pam mae fy ngŵr yn dweud celwydd wrthyf am bopeth? Efallai y byddwch hyd yn oed yn gweld rhai partneriaid yn meddwl tybed a ydynt yn wynebu eu priod neu'n dod â phethau i ben. Mae'r holl gwestiynau hyn yn ddilys, ac rydych chi'n haeddu'r atebion gorau.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn dadansoddi'r rhesymau y mae'ch gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych neu pam mae'ch gŵr yn dweud celwydd am bopeth. Hefyd, byddwch chi'n dysgu effeithiau gorwedd mewn perthynas a beth mae celwyddau yn ei wneud i briodas. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod mwy.

Beth mae'n ei olygu os yw'ch gŵr yn dweud celwydd wrthych

Cyn ceisio atebion i orwedd mewn perthynas, mae llawer o wragedd eisiau gwybod beth mae'n ei olygu pan fydd eu gwŷr yn dweud celwydd am bopeth. Wel, efallai y bydd eich gŵr yn dweud celwydd wrthych i'ch amddiffyn rhag y gwir. Er enghraifft, os yw'ch gŵr yn sylweddoli y bydd dweud rhywbeth yn brifo'ch teimladau, efallai y bydd yn atal y gwir.

Yn yr un modd, mae eich gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych i amddiffyn eich perthynas. Mewn priodasau ifanc, efallai na fydd gŵr yn dweud y gwir wrthych am rai pethau oherwydd ei fod yn teimlo y bydd yn niweidio'r berthynas. Er enghraifft, pe bai'n gwneud rhywbeth niweidiol tra'n dyddio, efallai y bydd yn dal gafael ar y gwir am ychydig.

Oes! Er mor rhyfedd ag y mae, mae rhai unigolion yn gweld celwydd mewn perthnasoedd fel norm. Mae hynny oherwydd nad ydyn nhw wedi arfer bod mewn perthnasoedd iach lle gallwch chi fod yn agored i niwed gyda’ch partner. Hefyd, mae eich gŵr yn dweud celwydd oherwydd ei fod wedi arfer gwneud hynny.

Serch hynny, ni ddylid byth annog gorwedd mewn perthynas. Cofiwch, y perthnasoedd gorau yw lle mae partneriaid yn ymddiried yn ei gilydd heb amheuaeth. Mae angen i chi weld eich priod fel rhywun cyfartal a rhywun â theimladau. Os yw'ch gŵr yn dweud celwydd, efallai ei fod i'ch amddiffyn rhag y gwir neu i guddio rhywbeth.

Rhesymau bod eich gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych

Cwestiwn arall y mae rhai gwragedd priod yn ei ofyn yw, Paham y mae fy ngŵr yn dal i ddweud celwydd wrthyf? Mae yna lawer o resymau bod eich gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych.

Yn gyntaf, gall ddechrau o gelwyddau diniwed neu'r hyn y mae rhai yn ei alw'n gelwydd gwyn. Mae rhai dynion yn dweud celwydd i'ch amddiffyn rhag y gwir neu oherwydd eu bod yn ei fwynhau. Yn bennaf, mae gwŷr celwyddog yn gwneud hynny i amddiffyn eu priodasau.

Er enghraifft, yn achos gŵr twyllo, ni fydd unrhyw wraig yn dawel yn ei gylch, gan wybod bod ei gŵr newydd dorri eu addunedau priodas . Gyda'r ymwybyddiaeth hon, efallai na fydd eich gŵr byth yn datgelu'r gwir am ei weithredoedd. Yn lle hynny, efallai y bydd yn dechrau dweud celwydd am bethau bach.

Yn gyffredinol, pan ddaw i orwedd mewn perthynas, mae rhai datganiadau ffug yn fwy dealladwy nag eraill. Er enghraifft, efallai y bydd eich gŵr yn dweud celwydd am fynd i'r gampfa neu ei fod yn hoffi pryd penodol y gwnaethoch chi ei baratoi i wneud ichi deimlo'n well.

Gall yr hyn y mae celwydd yn ei wneud i berthynas fod yn anadferadwy. Er bod rhai anwireddau yn ddiniwed, gallant effeithio ar y berthynas yn y tymor hir. Rhain celwyddau bach arwyddion o broblemau sylweddol yn y dyfodol. Felly, rhaid i chi dalu sylw iddynt a cheisio atebion cyflym.

A ddylech chi aros gyda'ch gŵr celwydd

Ar ôl nodi rhai arwyddion o wŷr gorwedd, mae gwragedd yn aml eisiau gwybod y cam nesaf. Fel y cyfryw, maent yn gofyn, A ddylwn i aros gyda fy ngŵr celwydd? Yn wir, mae eich penderfyniad i aros neu adael gŵr celwyddog yn dibynnu arnoch chi a phethau eraill.

Os ydych chi a'ch gŵr wedi dod yn bell yn eich partneriaeth, efallai yr hoffech chi arafu. Hefyd, os yw'n teimlo bod celwyddau eich gŵr yn ddiniwed, gallwch chi aros. Serch hynny, mae'n well peidio â phenderfynu heb wynebu'ch gŵr a gwybod pam ei fod yn gorwedd.

Pâr gofidus ddim yn siarad â

Ymhellach, mae'n hanfodol datgan nad oes esgus dros orwedd mewn perthynas iach. Mae eich partner yn haeddu gwybod y gwir bob amser. Dyna un o’r pethau sy’n gwneud i’r berthynas ffynnu.

Gwnewch hi'n ddyletswydd arnoch chi ddarganfod pam mae'ch gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych a chyfathrebu amdano. O'r fan honno, gallwch chi benderfynu a yw'n werth aros gyda'ch gŵr celwyddog ai peidio. Mae pa gam bynnag a gymerwch ar ôl dod i wybod am eich gŵr celwydd yn dibynnu arnoch chi yn unig.

Felly, peidiwch â theimlo'n euog am eich gweithred. Wedi'r cyfan, dim ond chi sy'n gwybod effaith gorwedd yn y berthynas.

|_+_|

25 o resymau pam mae eich gŵr yn dweud celwydd ac yn cuddio pethau

Mae yna nifer o resymau trafferthus pam mae pobl yn dweud celwydd wrth y bobl maen nhw'n eu caru. Fodd bynnag, gall ddod yn broblem pan fydd yn taflu cysgod dros yr ymddiriedaeth yn eich perthynas, yn dod yn arferiad neu'n symptom o sylfaenol. problemau yn y berthynas .

Dyma rai rhesymau pam mae gwŷr yn dweud celwydd wrth eu priod. Darllenwch ymlaen a dadansoddwch a all un ohonyn nhw daflu goleuni ar eich sefyllfa gyda'ch gŵr.

1. I amddiffyn eich teimladau

Un o'r rhesymau cyffredin y mae eich gŵr yn gorwedd yw er mwyn eich amddiffyn. Er mor anghredadwy ag y mae'n swnio, efallai y bydd eich gŵr yn dweud celwydd wrthych i wneud ichi deimlo'n well. Yn yr achos hwn, mae ganddo'r bwriad gorau mewn golwg, ond mae ei agwedd at olau yn annerbyniol i lawer.

Er enghraifft, efallai y bydd eich gŵr yn canmol eich sgiliau coginio i'ch gwneud chi'n hapus, gan wybod sut y gallech chi deimlo pe byddech chi'n dysgu nad ydych chi'n coginio'n dda.

2. Nid yw am eich poeni

Rheswm arall mae'ch gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych yw oherwydd ei fod yn teimlo na ddylai darfu arnoch chi. Mae'n digwydd pan fydd eich gŵr yn delio â materion personol yn y swyddfa neu gyda'i deulu.

Efallai y bydd eich gŵr yn teimlo y gallai rhannu’r gwir â chi eich gwneud chi’n anghyfforddus ac yn dechrau poeni. Nid yw'r fath ŵr yn gorwedd ond i amddiffyn eich heddwch. Er ei bod hi'n normal teimlo'n ddig, gwyddoch mai dim ond y gorau i chi y mae ei eisiau.

3. Mae gorwedd yn hawdd

Wel, mae'ch gŵr yn cadw cyfrinachau a chelwydd oherwydd dyma'r peth mwyaf cyfleus i'w wneud. Edrychwch arno fel hyn: Pa un fydd yn well? Gŵr celwyddog yn manylu ar sut y gwnaeth rhoi lifft i fenyw arall droi at gyfnewid rhifau a chyfarfodydd yn ddiweddarach neu ddweud nad yw hi'n neb?

Wrth gwrs, mae'n haws dweud nad yw hi'n neb. Felly, mae rhai dynion yn dweud celwydd oherwydd dyma'r peth hawsaf i'w wneud. Fel arfer, nid yw hyn yn arferiad a ddatblygwyd dros nos. Mae unrhyw un sy'n dweud celwydd heb ei brocio wedi bod yn ei wneud ers amser maith.

4. Nid yw'n eich parchu

Yn anffodus, mae eich gŵr yn gorwedd mewn perthynas oherwydd nid yw'n gorwedd parch i chi digon. Mewn perthynas nodweddiadol, dylai'r partneriaid fod yn agored i'w gilydd. Ni ddylech ddysgu rhai pethau am eich partner gan eraill.

Mae eich gŵr yn cadw cyfrinachau a chelwydd oherwydd efallai na fydd yn teimlo eich bod yn haeddu’r cwrteisi syml o wybod y gwir. Mae'n brifo pan nad yw rhywun rydych chi'n ei garu yn eich ystyried yn ddigon i roi'r gwir i chi. Fodd bynnag, mae'n arwydd bod angen i chi ailasesu eich rôl yn y berthynas.

|_+_|

5. Mae yn gelwyddog cyfresol

Os yw'ch gŵr yn dweud celwydd cyfleus, dim ond un esboniad sydd am hynny - mae'n gelwyddog cyson. Mae dweud celwydd yn weithred anfoesol gyffredin, felly os yw'ch gŵr yn dweud celwydd am bopeth, mae'n golygu ei fod yn gelwyddog cyfresol. Mae pawb yn gorwedd ar un adeg neu'r llall ond yn gwybod ble i dynnu'r llinell.

6. Mae am roi terfyn ar y berthynas

Y gwir yw os yw'ch gŵr yn dweud celwydd wrthych yn gyson, nid yw'n poeni am eich teimladau. Os nad yw'n poeni am eich teimladau, nid oes ganddo werth am y berthynas. Ar y pwynt hwn, mae un esboniad rhesymegol - mae eich gŵr eisiau torri i fyny gyda chi.

Cwpl yn eistedd ar soffa yn ymladd

Yn anffodus, nid yw rhai unigolion yn ddigon dewr i wneud hynny diwedd perthynas , felly dydyn nhw ddim yn edrych fel y person drwg. Maent yn dweud celwydd wrth eu partneriaid yn gyson i'w hannog i ymateb.

7. Mae dy ŵr yn dy ofn di

Er nad eich bai chi yw celwydd eich gŵr, efallai mai chi yw pensaer eu hanwireddau o hyd. Er i’r rhan fwyaf ohonom gael ein dysgu am onestrwydd fel plant, rydym wedi dweud celwydd er mwyn amddiffyn ein hunain rhag ymatebion ein rhieni neu ein harweinwyr. Wel, mae rhai oedolion yn dal i arddangos hyn.

Os nad yw eich ymatebion i bethau yn y gorffennol wedi bod yn ddymunol, efallai y bydd eich gŵr yn dweud celwydd wrthych. Gall y senario hwn fod yn gyfan gwbl i amddiffyn eich hun, eich gŵr, neu berson arall. Os byddwch yn aml yn gorymateb i sefyllfaoedd heb feddwl, efallai y bydd eich gŵr yn dweud celwydd wrthych.

8. Gwell wyt ti gyda'r celwydd

Nid yw perthynas nodweddiadol yn hawdd i'w thynnu i ffwrdd gan ei bod yn dod gyda'i bagiau, hwyliau a gwendidau. Rydyn ni i gyd yn mynd i mewn iddo gan ddisgwyl y gorau, ond efallai y byddwch chi mewn rhai sefyllfaoedd. Gallai sefyllfa o'r fath olygu nad ydych chi'n gwybod rhai gwirioneddau am eich partner.

Gall pobl fod yn hunanol weithiau, ac os ydyn nhw'n gwybod y bydd y gwir yn dod â'r berthynas i ben, ni fyddant yn trafferthu dweud wrthych. Er nad yw dweud celwydd yn cael ei annog mewn unrhyw berthynas, mae'n digwydd mewn rhai cartrefi.

9. Mae eich gŵr yn dweud celwydd er mwyn osgoi dadl

Gall dweud celwydd am bethau bach weithiau fod yn fecanwaith amddiffyn eich gŵr. Mae'r rhan fwyaf o ddynion yn casáu dadleuon ac felly'n dweud celwydd am bethau bach. Mewn geiriau eraill, os yw eich gŵr yn casáu dadleuon neu anghytundebau o unrhyw fath, y peth hawsaf iddo fyddai dweud celwydd a chadw cyfrinachau oddi wrthych.

|_+_|

10. Nid yw am ymladd

Os bydd eich gŵr yn dechrau dweud celwydd am fân bethau, efallai ei fod yn osgoi ymladd.

Enghraifft nodweddiadol o sefyllfa o'r fath yw pan fydd yn hongian allan yn hwyr gyda'i ffrindiau. Pe baech chi wedi ymladd ag ef am ddod yn hwyr wrth hongian allan gyda'i ffrindiau, byddai'n dweud celwydd y tro nesaf y byddai hynny'n digwydd. Yma, mae'n arbed pawb rhag straen.

11. I wneud i chi eu gwerthfawrogi

Efallai bod eich gŵr yn dweud celwydd am bethau bach mewn perthynas i wneud ichi ei werthfawrogi’n fwy. Er enghraifft, gall ddweud celwydd am bris anrheg y mae'n ei brynu i chi er mwyn gwneud ichi ei werthfawrogi'n fwy.

|_+_|

12. I wneud iddynt eu hunain deimlo'n dda

Os yw dweud y gwir wrthych am rai materion yn gwneud i'ch gŵr deimlo'n ddrwg, bydd yn naturiol yn troi at ddweud celwydd. Unwaith eto, mae twyll yn dod yn hawdd i rai pobl. Er enghraifft, efallai y bydd eich gŵr yn dweud celwydd ei fod wedi ennill gwobr yn ei weithle i wneud iddo'i hun deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi a'i werthfawrogi.

13. I gael gwobr oddi wrthych

Os yw'ch partner yn gwybod y gallai dweud celwydd i chi wneud i chi eu gweld mewn golau da, yna gallant ysgeintio celwyddau gwyn.

Unwaith y bydd eich gŵr yn gwybod y byddwch yn hapusach os bydd yn dweud wrthych am rywbeth a fydd yn gwneud ichi roi mwy o ofal a sylw iddo, efallai na fydd yn teimlo'n anghywir yn dweud celwydd wrthych.

14. Nid dyma'r amser iawn

Gall eich gŵr ddechrau dweud celwydd am bethau oherwydd nid yw'r amser yn iawn.

Pâr gofidus ddim yn siarad â

Yn yr achos hwn, byddant yn y pen draw yn dweud y gwir wrthych, yn ôl pob tebyg mewn ychydig ddyddiau, wythnosau neu fisoedd. Fodd bynnag, gallai dweud y gwir wrthych ar hyn o bryd achosi rhai problemau. Felly, maen nhw'n credu mai'r peth gorau yw eu hosgoi trwy ddweud celwydd wrthych.

15. Nid ydych chi eisiau'r gwir

Os yw'ch gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych, efallai nad ydych chi eisiau'r gwir. Bydd cryn dipyn o bobl eisiau i'w partner fod yn onest â nhw am rai pethau. Pe baech chi wedi rhoi'r argraff i'ch partner y byddai'n well gennych gelwydd pe bai'r gwir yn brifo, efallai y bydd yn dechrau dweud celwydd.

16. I ddangos ei fod yn ddewr

Yn gyffredinol, nid yw dynion yn hoffi ymddangos yn wan o flaen eu partneriaid. Felly, gall eich gŵr ddechrau dweud celwydd am bethau bach yn y berthynas i wisgo wyneb dewr. Er enghraifft, efallai y bydd yn dweud wrthych ei fod yn iawn ar ôl marwolaeth ei ffrind pan fydd yn brifo llawer.

17. Nid yw'n teimlo ei fod yn dweud celwydd

Gall ymddangos fel petai pawb yn deall beth mae dweud celwydd yn ei olygu. Fodd bynnag, nid yw hyn bob amser yn wir. Mae'ch gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych oherwydd nid yw'n eu gweld fel y maent. Mae'n credu nad yw dweud celwydd am bethau bach neu hepgor rhai manylion yn beth mor fawr.

18. Dydy e ddim yn dy garu di

Nid yw partneriaid sy'n caru ei gilydd yn ddwfn yn ofni bod yn agored i niwed. Maent yn rhannu pethau, profiadau, a digwyddiadau heb ddal yn ôl oherwydd eu bod yn gweld eu hunain yr un peth. Os nad yw'ch gŵr yn eich caru chi ddigon, mae dweud celwydd yn dod yn dasg hawdd.

|_+_|

19. Nid yw am eich siomi

Ydych chi'n sylweddoli'n aml, Mae fy ngŵr yn dweud celwydd wrthyf am bethau bach. Os mai dyma'ch sefyllfa chi, mae'ch gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych chi i osgoi cael eich siomi. Mae gwragedd yn aml yn dal eu gwŷr i ryw raddau, a gall unrhyw beth sy'n bygwth hyn dorri eu calonnau.

20. Dydyn nhw ddim yn ymddiried ynoch chi

Efallai y byddwch yn clywed rhai merched yn dweud, mae fy ngŵr yn cuddio pethau oddi wrthyf ac yn gorwedd. Yn y senarios hyn, efallai mai chi yw'r rheswm. Y gwir yw bod eich gŵr yn cadw cyfrinachau a chelwydd oherwydd nid ydyn nhw'n eich gweld chi fel lle diogel i wirionedd. Gall hynny fod o ganlyniad i rai o'ch gweithredoedd yn y gorffennol.

21. Mae'n ansicr

Personol neu ansicrwydd perthynas yn gallu gwneud i'ch partner ymddwyn mewn ffyrdd anobeithiol.

Efallai y bydd eich gŵr yn dweud celwydd a chuddio pethau oddi wrthych oherwydd nad yw’n hyderus amdano’i hun neu rai sefyllfaoedd. Os yw dweud y gwir am rai pethau yn gwneud iddo deimlo'n anghyfforddus, bydd yn dweud celwydd.

|_+_|

22. Mae'n amddiffyn rhywun

Gallai dweud celwydd am rai pethau olygu bod eich gŵr yn amddiffyn rhywun. Er enghraifft, efallai y bydd eich gŵr yn dweud celwydd i amddiffyn aelod o'r teulu neu ffrind. Er mai dyma'r polisi gorau, a dweud y gwir, os yw'r person arall wedi gofyn i'ch gŵr gadw cyfrinach, efallai y bydd yn dweud celwydd wrthych.

23. Mae gan dy ŵr bethau i'w cuddio

Mae eich gŵr yn cadw cyfrinachau a chelwydd oherwydd ei fod wedi gwneud rhywbeth ofnadwy. Y rheswm hwn yw pam mae llawer o briod yn dweud celwydd wrth eu gwragedd heb eu procio. Efallai y bydd y gwir yn dod allan neu beidio, ond maen nhw'n teimlo'n ddiogel yn dweud celwydd wrthoch chi.

24. Mae dy ŵr yn twyllo arnat ti

Un rheswm cyffredin y mae eich gŵr yn dweud celwydd wrthych yw ei fod yn cael perthynas. Hyd yn oed os nad oes ganddyn nhw unrhyw ystyriaeth i chi, bydd twyllo bob amser yn gyfrinach i ddechrau. Bydd eich gŵr yn teimlo pwysau i ddweud celwydd i amddiffyn ei hun ac i gadw'r weithred i fynd.

I ddysgu rhai arwyddion bod eich gŵr yn twyllo arnoch chi, gwyliwch y fideo hwn:

25. Cywilydd yw dy ŵr

Mae'ch gŵr yn dweud celwydd ac yn cuddio pethau oddi wrthych oherwydd bod ganddo gywilydd o'i ymddygiad. Gallai hyn fod yn unrhyw beth o dwyllo neu frifo person arall. Pa reswm bynnag, bydd yn well gan eich gŵr anwiredd nag achub ei wyneb.

Beth i'w wneud pan fydd eich gŵr yn dweud celwydd wrthych

Nawr eich bod chi'n gwybod bod y gwr celwyddog yn arwyddo, mae'n naturiol ceisio ffordd allan. Greddf gyntaf rhai merched yw gadael y briodas. Ond cyn penderfynu a ydych am adael neu aros, dylech roi cynnig ar strategaethau i achub eich priodas.

I ddechrau, casglwch dystiolaeth a sicrhewch fod eich partner yn dweud celwydd wrthoch chi. Mae'n rhaid bod hynny ar ôl iddo ddweud celwydd yn gyson. Ar ôl hyn, cael sgwrs onest gyda'ch gŵr.

Efallai mai’r cam cyntaf a hawdd y gallwch ei gymryd pan fydd eich gŵr yn dweud celwydd yw siarad ag ef. Gadewch iddo wybod eich bod yn ymwybodol o'i gelwyddau cyson. Gofynnwch pam ei fod yn ymddwyn felly. Gwnewch eich gorau i beidio â chynhyrfu a gwrandewch arno pan fydd yn ymateb.

Bydd eich gŵr yn cael ei ddal yn anymwybodol ac efallai na fydd ganddo ddewis ond bod yn onest. Peidiwch ag anghofio gwneud iddo deimlo ei fod yn dderbyniol dweud unrhyw beth wrthych. Y ffordd honno, ni fydd yn dal unrhyw beth yn ôl oddi wrthych.

Os yw'ch gŵr yn dal i swnio'n amddiffynnol, ddim yn cymryd cyfrifoldeb, neu ddim yn derbyn y celwyddau neu'n cuddio pethau oddi wrthych chi, efallai ei bod hi'n bryd ailasesu'ch safle yn y berthynas.

Sut i ddelio â gŵr celwydd

Mae rhai merched eisiau gwybod sut i ddelio â gŵr celwydd. Yn wir, rydym ni i gyd wedi dweud rhyw gelwyddau gwyn neu gelwyddau cyffredin yn y gorffennol. Felly mae'n ddealladwy os yw'ch gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych o bryd i'w gilydd. Beth sy'n annerbyniol yw gŵr sy'n dweud celwydd am bopeth?

  • Byddwch yn onest gyda chi'ch hun

Os yw eich gŵr yn dweud celwydd am ychydig pethau mewn perthynas , mae angen ichi ofyn i chi'ch hun ai chi yw'r achos. Os byddwch chi'n dweud celwydd wrthych chi'ch hun, yn gorymateb, neu'n gwneud i'ch gŵr deimlo'n isel, ni fydd yn stopio dweud celwydd wrthych.

Felly, edrychwch i mewn ac ystyriwch ai eich gweithredoedd chi yw achos ei gelwyddau. Yna, addaswch yn unol â hynny, fel y gall eich partner fod yn fwy gwir.

  • Dywedwch y gwir wrthynt bob amser

Fel y dywed y dywediad, Byddwch y newid a geisiwch. Os ydych chi eisiau'r gwir gan eich gŵr, dylech chi arwain trwy esiampl. Peidiwch â gwneud i'ch gŵr eich holi bob tro y byddwch chi'n siarad. Hefyd, byddwch yn fwy agored i niwed ac yn agored er mwyn iddo allu dychwelyd.

Casgliad

Mae dweud celwydd am bethau bach mewn perthynas yn ddechrau twyll sylweddol. Gall effeithiau gorwedd mewn perthynas neu briodas fod yn ddinistriol. Pan fydd eich gŵr yn gorwedd ac yn cuddio pethau oddi wrthych, mae'n gwneud ichi gwestiynu eu gweithredoedd.

Mae'n eithaf afiach i'r berthynas, felly mae'n well chwilio am atebion. Gallwch chi gyfathrebu â'ch gŵr am eich teimladau a pham maen nhw'n ymddwyn felly. Os yw hyn yn profi'n ofer, efallai y byddwch yn ceisio cymorth gweithwyr proffesiynol, fel therapydd neu gynghorydd priodas. Hefyd, ceisiwch ddarllen llyfrau arbenigwyr sy'n canolbwyntio ar faterion priodas.

Ranna ’: