5 Ffordd Ardderchog o Fondio Gyda'ch Priod yn Eich Bywydau Prysur

5 Ffordd Ardderchog o Fondio Gyda Yn aml gall ein ffyrdd prysur, prysur, modern sy'n llawn technoleg, arferion afiach, oriau gwaith estynedig, a'n holl gyfrifoldebau diddiwedd, ein gadael â storfeydd ynni disbyddedig. Yn ystod yr amseroedd hyn y byddwch chi'n dechrau dymuno am ychydig funudau o amser ar eich pen eich hun i gau eich llygaid am ychydig eiliadau ac anadlu. Gadewch inni fraslunio senario o drefn ddyddiol arferol, mewn cartref arferol. Rydych chi'n ei chael hi'n anodd codi o'r gwely, yn cael eich hachub dros dro paned o goffi, sy'n eich tywys trwy'ch trefn foreol arferol. Ar ôl gollwng y plant yn yr ysgol, rydych chi'n stopio'n gyflym mewn unrhyw siop gan gadw cyflenwad rheolaidd o'ch hoff ddiodydd egni, y byddwch chi'n eu hyfed yn ystod y dydd, mewn ymgais i o leiaf allu cynnal, a chadw'ch prin amlwg. lefel egni. Ar eich ffordd adref, rydych eisoes yn dechrau digalonni, oherwydd eich bod yn gwybod bod eich ail shifft yn aros amdanoch yn eiddgar. Yr eiliad y sylweddolwch fod eich holl gyfrifoldebau cartref am y diwrnod wedi'u cwblhau, yn sydyn rydych chi'n profi system anwirfoddol wedi'i chau. Nawr, pan fyddwch chi'n dipyn o workaholic, ac yn dal i fod angen cwblhau rhywfaint o aseiniad ar gyfer gwaith, mae'r materion yn gwaethygu. Efallai y byddwch chi a'ch partner gyda'ch gilydd ac efallai'n rhannu neu'n trafod materion o bwysigrwydd uniongyrchol, ond prin y gallwch chi alw'r ymgais gyfathrebu honno, eich ffordd o geisio cysylltu â'ch partner mewn gwirionedd. Wel, rydych chi'n gorfodi'ch hun i gwblhau'r aseiniad a grybwyllwyd yn gynharach, tra bod eich partner yn cwympo i gysgu, sy'n golygu mai dim ond y bore wedyn y byddwch chi'n gweld ac yn siarad â'ch gilydd.

Gan eich bod eisoes wedi blino ac yn swrth, rwyf bron yn sicr nad ydych yn sicr yn mynd i neidio allan o'r gwely am bump o'r gloch y bore, â llygaid llachar a chynffon brysur i fynd am loncian cyflym, ond adfywiol ynghyd â'ch partner. Ni fyddwch ychwaith yn gallu gwneud ymdrech i godi mor gynnar â hynny i gael unrhyw fath o gyfathrebu tra'n gwybod na allwch chi byth ddod o hyd i'r amser ar ei gyfer gyda'r nos, er eich bod mewn gwirionedd yn ceisio gyda'r bwriadau gorau. Am y rheswm hwn, mae angen i ni greu llwybrau byr amgen a haciau amser i fondio gyda'n partner.

5 ffordd o gynnal cysylltiadau cadarnhaol trwy gydol unrhyw ddiwrnod prysur:

1. Trawsnewid y pethau sydd angen i chi eu gwneud bob dydd, yn gyfleoedd bondio

Mae angen i chi goginio neu baratoi bwyd bob dydd, gwahodd eich partner i goginio gyda chi, o leiaf dair gwaith yr wythnos. Ar ben hynny, mae angen i chi fwyta. Rydych chi'n gwybod y syniad hen ysgol honno, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i'r teulu cyfan gael cinio gyda'i gilydd wrth fwrdd, heb unrhyw fath o aflonyddwch? Mynnwch ddod â hen ysgol fach yn ôl i'ch cartref. Bydd bwyta gyda'ch gilydd fel teulu, gan arwain at amser bondio gwerthfawr ac amhrisiadwy, yn cynyddu eich teulu

lles perthynol, seicolegol a chymdeithasol.

2. Peidiwch byth â diystyru pŵer cyffwrdd

Gallaf eich gwarantu; mae'n debygol y byddwch chi a'ch partner yn symud o gwmpas yn agos at eich gilydd yn barhaus. Yn lle rhuthro i'r ystafell nesaf, cofiwch bob cyfle i estyn allan a chyffwrdd â'ch partner. Gall hyn gynnwys unrhyw beth o slap ar y pen ôl, cwtsh cyflym, cusan wedi'i ddwyn, ac ati. Rwy'n siŵr y byddwch chi'n gallu meddwl am ychydig o syniadau creadigol, cyflym ychwanegol i'w hychwanegu at eich rhestr.

3. Nodiadau bychain ymhob man

Mae angen i chi gymryd cawod neu fath dyddiol, gan arwain at niwl gwydr a drychau. Defnyddiwch y cyfle hwn i adael nodyn â llun bys neu allweddair i fywiogi diwrnod eich partner. Bydd eich plant hefyd yn mwynhau datguddiad eich nodiadau cyfrinachol i'w gilydd, a byddant unwaith eto'n cael sicrwydd o gariad eu rhieni at ei gilydd. Pan fyddwch chi'n pacio'r bocsys bwyd ar gyfer y diwrnod wedyn, ysgrifennwch nodyn cyflym a'i lithro i'w focs cinio, byddant wrth eu bodd â'r syrpreis annisgwyl. Pan fyddwch chi'n stopio'n gyflym i brynu'ch diodydd egni, prynwch rywbeth bach i'ch partner a'i guddio o dan eu gobennydd, er enghraifft. Gallwch chi hefyd anfon neges gyflym at eich partner yn dweud rhywbeth fel, meddwl amdanoch chi, ydw i wedi dweud wrthych chi'n ddiweddar fy mod i'n eich caru chi?, eich colli chi!, ac ati.

4. Gadewch i iaith eich corff a'ch bwriadau siarad

Pan fyddwch chi'n cael amser i wylio ffilm neu gyfres gyda'ch gilydd, gwnewch ymdrech i ymladd yn erbyn neu ddal eich partner, nid oes rhaid i chi ddweud na gwneud dim; gallwch chi jyst ymlacio a bod gyda'n gilydd .

5. Datgan mai dydd Sul yw eich diwrnod unigryw i'r teulu

Yn ôl gwyddonwyr, mae angen i barau priod hapus dreulio o leiaf 5 awr o amser siarad o safon i sicrhau boddhad a hapusrwydd priodasol. Cynlluniwch ychydig o weithgareddau hwyliog a chyffrous ar gyfer eich diwrnod unigryw i'r teulu. Nid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth afradlon a mawreddog, bydd picnic ym myd natur, mynd am dro yn y parc, neu dynnu'ch hen luniau ac ail-fyw'ch atgofion gyda'ch gilydd, yn ddigon. Cofiwch nad yw'n ymwneud â'r hyn rydych chi'n ei wneud, mae'n ymwneud â sut mae'n gwneud i bawb deimlo.

Rhannwch eich profiad, ar ôl gweithredu'r dewisiadau amgen hyn. Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth ac rydym bob amser yn ddiolchgar am y fraint o ddathlu newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd a'ch priodas gyda chi.

Ranna ’: