5 Gwers Am Briodas y Mae Ysgariad yn ei Ddysgu

Yn yr Erthygl hon

Gwersi Ynghylch Priodas y Mae Ysgariad yn eu Dysgu Yr eiliadau tywyllaf yn eich bywyd yw pan fyddwch chi'n dysgu'r gwersi pwysicaf. Newid a cholled yw dau o'r athrawon mwyaf pwerus mewn bywyd. Gall ddigwydd pan fyddwch yn mynd trwy newid nas rhagwelwyd.

Ond mae rhai pethau yn digwydd sydd y tu hwnt i'ch rheolaeth. Yn yr eiliadau hynny, mae angen ichi roi'r gorau i wrthsefyll y newid ac edrych ar yr hyn y gallwch chi ei ddysgu o'r profiad.Ni allai'r geiriau hyn fod yn fwy gwir yn achos gwahaniad neu ysgariad. Ni waeth ble rydych chi yn y cam o wahanu oddi wrth eich partner, gall y broses hon eich gadael yn teimlo wedi torri ac yn agored i niwed.

Ond unwaith y bydd y cwmwl tywyll wedi clirio, gallwch agor eich llygaid i'r gwersi gwerthfawr a ddysgoch.

Dyma rai o'r gwersi y mae angen i chi ganolbwyntio arnynt, yn lle aros ar y brifo neu fod mewn gwadiad.

Gwers 1: Peth personol yw hapusrwydd

Pan fyddwch chi'n mynd i briodas, fe'ch dysgir i edrych ar bethau mewn cyfuniad. Rydych chi'n rhannu bron popeth - pethau materol neu fel arall - gyda'ch priod. O ganlyniad, mae llawer o bobl briod yn cysylltu eu hapusrwydd â'u priod. Pan fydd ysgariad neu wahaniad yn digwydd, maen nhw'n teimlo na allant ddod yn hapus eto.

Ond dylai hapusrwydd ddod o'ch mewn chi, nid o'ch hanner arall. Yr eiliad y bydd eich priod yn cerdded allan y drws, ni ddylai eich gallu i fod yn hapus gerdded allan gyda nhw hefyd.

Mae'n rhaid i chi benderfynu y gallwch chi fod yn hapus ar eich pen eich hun. P'un a ydych chi'n dewis priodi eto ai peidio, eich dewis chi yw hynny. Ond mae'n rhaid i chi ddysgu dod o hyd i hapusrwydd ynoch chi yn gyntaf cyn i chi ddewis rhannu hapusrwydd gydag un arall eto.

Gwers 2: Rhaid i'r ddwy ochr wneud iddo weithio

Mae priodas yn beth cymhleth. Mae'n cwmpasu eich bywydau, swyddi, iechyd, a ffactorau eraill sy'n effeithio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ar eich priodas. Dyna pam y dylai priodas fod yn waith parhaus ar y gweill.

Os ydych yn mynd trwy ysgariad , peidiwch â beio'ch hun neu'ch cyn-briod. Rhaid i chi ddeall ei bod yn cymryd y ddau barti i wneud i briodas weithio.

Os na all un ohonoch roi ei ymrwymiad llawn i wneud i briodas weithio, ni fydd. Mae angen ymdrech gyfartal gan y ddwy ochr. Er mor ofidus ag y gall fod, ni allwch gymryd y llwyth y mae eich priod i fod i'w drin.

Mae hon yn wers bwysig y dylech ei chymryd gyda chi cyn dechrau perthynas newydd. Rhaid i'r person arall fod yn fodlon rhoi cymaint ag y mae'n ei gymryd o'r berthynas.

Gwers 3: Ni ddylech golli eich hun i wneud eich priod yn hapus

Mae ysgariad yn brifo . Ond yr hyn sy'n brifo fwyaf yw sylweddoli eich bod wedi colli'ch ymdeimlad o hunaniaeth bersonol mewn ymdrech i gadw'ch priod yn hapus. Mae llawer o bobl briod yn euog o hyn.

Ond cyn symud ymlaen i berthynas newydd, mae hwn yn sylweddoliad pwysig y dylech ei wneud: Nid oes rhaid i chi golli'ch hun.

Mae hyn yn ymwneud â'r wers rif un ar y rhestr hon. Mae angen i chi fod yn gyfan ac yn hapus ar eich pen eich hun cyn y gallwch fod yn hapus gyda'ch priod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'r amser gwahanu oddi wrth eich priod i ddod o hyd i chi'ch hun a bod yn gyfan eto.

Ni ddylech golli eich hun i wneud eich priod yn hapus

Gwers 4: Dysgwch i werthfawrogi'r presennol

Hyd yn oed pan fydd ysgariad yn brifo, mae'n bwysig dysgu sut i werthfawrogi'r pethau da rydych chi'n eu rhannu gyda'ch gilydd. Po fwyaf y byddwch chi'n canolbwyntio ar y positif, y cynharaf y gallwch chi fod yn hapus eto. Un ffordd o wneud hynny yw dysgu sut i werthfawrogi'r presennol.

Mae ysgariad yn eich dysgu i werthfawrogi gwerth y presennol. Os oes gennych chi blant, defnyddiwch yr amser hwnnw i fod gyda nhw. Os nad oes gennych chi blant, treuliwch amser gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu. Yn ystod yr amser hwnnw, byddwch yn y foment. Peidiwch â thrigo ar yr ysgariad.

Mae hon yn wers bwysig i'w chymryd gyda chi ni waeth beth yw eich cam nesaf mewn bywyd. Mae'n rhaid i chi sylweddoli bod yr ysgariad y tu ôl i chi nawr.

Mae'n rhaid i chi ddysgu gwerthfawrogi'r hyn sydd gennych chi ar hyn o bryd oherwydd mae'n hawdd ei gymryd oddi wrthych.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Gwers 5: Dysgu gosod ffiniau

Bydd dysgeidiaeth priodas bob amser yn pwysleisio'r angen am anhunanoldeb. Rhaid i chi fod yn fodlon aberthu rhan o bwy ydych chi i gadw'ch anwyliaid yn hapus. Fe'ch dysgir i roi lles eich priod o'ch blaen. Ond rhaid i chi hefyd sylweddoli bod rhai ffiniau i hyn.

Mae angen i chi nodi a gosod eich ffiniau personol.

Cyn gynted ag y bydd y person arall yn croesi'r ffin honno, mae angen ichi ailystyried. A yw'n werth eich lles emosiynol a meddyliol? Ai dyma beth yw priodas hapus? Os nad yw'r ateb, mae angen i chi ddysgu gadael i fynd. Os daliwch ati, ni fydd yn gwneud unrhyw les i neb, yn enwedig er mwyn eich iechyd eich hun.

Mae pob math o ymwahaniad ac ysgariad yn boenus, ni waeth beth y achos y gwahaniad Efallai. Fe wnaethoch chi ymuno â'r briodas honno gan obeithio treulio gweddill eich bywyd gyda'ch gilydd, ond roedd gan fywyd gynlluniau eraill ar eich cyfer chi.

Fodd bynnag, ni allwch dreulio'ch bywyd cyfan yn dal gafael ar y boen honno. Gorau po gyntaf y gallwch chi ddysgu'r gwersi hyn, y cynharaf y gallwch chi ddod yn ôl ar y trywydd iawn mewn bywyd. Gallwch hefyd eu defnyddio fel arf i wella'ch perthnasoedd eraill mewn bywyd, gan gynnwys eich perthynas chi'ch hun.

Ranna ’: