6 Nodau Sylfaenol ar gyfer Priodasau a Pherthnasoedd

Cwpl Canol Oed Ar Y Traeth Yn Eistedd Gyda

Yn yr Erthygl hon

Nid yw perthnasoedd hapus yn digwydd yn unig oherwydd rhywfaint o lwch tylwyth teg hudolus sy'n ymddangos ar y diwrnod y byddwch chi'n penderfynu ymrwymo i'ch gilydd. Y gwir yw bod angen rhywfaint o ymdrech i adeiladu a chynnal perthynas hapus.Mae yna nodau perthynas realistig i helpu priodas a pherthnasoedd i oroesi heriau sy'n rhan o'n bywydau.

Mae'r erthygl yn amlygu 6 nod pwerus ar gyfer eich priodas a all helpu'r ddau ohonoch i fyw perthynas well, fwy cariadus.

1. Peidiwch â syrthio i rigol arferol

Mae rhannu defodau, fel diogi yn y gwely ar fore Sul neu fwyta mewn hoff fwyty, yn bethau gwych i'w gwneud, ond unwaith y byddant yn dod yn rhy gyfforddus, gallant deimlo'n ddiflas a rhoi straen ar y berthynas.

Un nod perthynas y dylai pob pâr priod ei gael yw torri arferion yn rheolaidd, oherwydd mae rhoi cynnig ar bethau newydd yn creuhapusrwydd yn y berthynas, gydag emosiynau yn agos at y rhai oedd gennym ni pan wnaethon ni syrthio mewn cariad.

Yr nod priodas a pherthynas yw creu rhestr o lefydd a gweithgareddau newydd yr hoffech eu profi gyda'ch gilydd a cheisio gwneud un o'r rhain bob wythnos.

2. Dangoswch ddiolchgarwch

Yn aml, unwaith y bydd cwpl wedi priodi, y tybir bod rhai rolau yn gyfrifoldeb un partner. Mae hyn yn gamgymeriad oherwydd mae cydnabod a diolch i'n hanwyliaid bob dydd am eu cymorth yn gwneud perthnasoedd yn llawer hapusach.

Anrhegion penblwydd yn ffordd berffaith i ddangos eich diolch iddynt am fod wrth eich ochr am y flwyddyn ddiwethaf wrth i chi edrych ymlaen at flwyddyn arall gyda'ch gilydd.

Un o nodau perthynas iach ar gyfer cyplau yw ysgrifennu dyddlyfr diolchgarwch, gan restru un tro yn y dydd yr oeddech yn ddiolchgar i'ch partner. Bydd yn cael effaith bwerus ar eich perthynas.

3. Chwerthin yw'r feddyginiaeth orau

Cwpl Hapus yn Chwerthin Allan yn Uchel

Da iiechyd, a pherthynas hapus, mae chwerthin yn adfer egni emosiynol cadarnhaol ac ymdeimlad o gysylltiad rhwng y ddau ohonoch.

Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi fynd i noson meic agored gomedi yn eich tafarn leol, ond os oes un gerllaw, gallai fod yn hwyl.

Ond mae'n golygu bod yn rhaid i chi ddysgu bod yn llai anhyblyg i ddod o hyd i hiwmor yn y pethau bach, pan efallai pan oeddech chi'n meddwl y byddai arddangosfa am gefnogwyr yn ymwneud â pheiriannau oeri trydanol, yn hytrach na'r cefnogwyr wedi'u haddurno â llaw yn goeth o'r 18fed i'r llall. 20fed ganrif.

Yr nodau priodas a pherthynas i fod yn agored i gael hwyl a chwerthin ar eich pen eich hun.

4. Ydych chi eisiau bod yn iawn neu'n hapus?

Bydd brwydro i ennill pob dadl yn arwain at berthynas lai hapus yn y dyfodol. Yr her pan fydd cyplau’n anghytuno yw canolbwyntio ar geisio deall safbwynt y person arall, yn hytrach na gorfodi eich barn eich hun fel yr unig un y dylai fod.

Mae bod yn agored i gael yr empathi i safbwynt arall, yn golygu y gall fod ffordd agored, hyblyg a thosturiol i ddelio ag anghytundebau fel y gallwch ddod i ddealltwriaeth mewn ffordd sy’n dderbyniol i’r ddwy ochr heb unrhyw enillydd na chollwr.

5. Newidiwch eich hun yn unig, nid eich partner

Dim ond o'r tu mewn y gall newid ddod, felly ni allwn fynnu bod ein partner yn newid mewn ffordd yr hoffem.

Os ydym yn gosodgofynion ar ein partner i fod yn wahanol, bydd hyn ond yn arwain at ddicter gan na dderbynnir pwy ydyn nhw heddiw, ac ar yr un pryd, mae'r ymddygiad hwn yn weithred reoli sy'n rhoi dim cymhelliant o gwbl i'r llall newid.

Teimlo'n annwyl, yn cael ei dderbyn, ac yn ddiogel yw conglfaen pob perthynas, mae ceisio rheoli un arall yn mynd yn gwbl groes i'r egwyddorion hynny.

Yn yr un un, hwn nod priodas a pherthynas yn ein hannog i ymddiheuro bob dydd am unrhyw gamwedd, heb esgusodion i fychanu’r sefyllfa.

6. Dathlwch newyddion da

Nid buddugoliaethau mawr yn unig sy’n haeddu dathliad; dylid cydnabod llwyddiannau bach hefyd, i gadarnhau bod eich partner yn eich cefnogi yn yr amseroedd da yn ogystal â'r amseroedd nad ydynt cystal.

Mae meithrin yr ymdeimlad hwn o ddiogelwch yn gwellaagosatrwydd emosiynol, ymddiriedaeth, a hapusrwydd mewn perthynas. Yn lle anwybyddu newyddion cadarnhaol, byddwch yn frwdfrydig, canolbwyntiwch eich gwrando ar yr hyn sy'n cael ei ddweud, a chymerwch ddiddordeb.

Bydd y nod priodas a pherthynas hwn nid yn unig yn helpu eich partner i deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi ac yn ymroddedig ond mae'n golygu y gallwch chi ddisgwyl yr un peth pan fydd gennych chi newyddion da.

Ranna ’: