6 Syniadau Anrheg i Ddwyn y Gwreichionen Yn Eich Perthynas

Dewch â Ydych chi'n gwybod cyffro perthynas newydd? Pan fydd popeth yn teimlo'n wych ac yn wefreiddiol? Yn ddi-os, rydych chi'n chwerthin yn hirach ar eu pranc, rydych chi'n cymryd llawer o amser yn gwisgo am ddêt, neu rydych chi hyd yn oed yn ceisio peidio â llysiau am y tro cyntaf ond rydych chi'n ystyried y byddwch chi'n ei gasáu.

Yn yr Erthygl hon

Rydych chi'n cael eich hun wrth eich bodd gyda'r person newydd hwn, yn siglo ar ei bob gair, yn meddwl amdano trwy'r dydd. Mae'n gyfleus cael eich clymu mewn rhigol perthynas.

Y cynnydd o ramant i wir gariad a phryder

Er rhywle yn y ffordd, mae'r newydd-deb a'r cynnwrf yn dechrau pylu. Mae ei ddatblygiad o ramant i wir gariad a phryder. Dyna'r amser lle mae'r hud yn digwydd. Er efallai y byddwch yn gweld eich hun yn colli'r cyffro a gawsoch pan oeddech yn dyddio i ddechrau.

Peidiwch â phoeni mae yna rai o'r syniadau anrhegion anhygoel a fydd yn sicr o ddod â'r gwreichion yn eich perthnasoedd yn ôl a'i wneud yn llachar eto. Dim ond oherwydd bod y ffyn gwreichion wedi llosgi allan nid yw'n golygu na allant gael eu llosgi.

Wrth ymgynghori â'r arbenigwr ar garu Madeleine Mason, mae angen dau beth hanfodol i gadw'r sbarc yn fyw, sef cynnal a gwella perthnasoedd.

Yn y bôn, mae cynnal perthynas yn golygu'r pethau rheolaidd y mae'n rhaid i chi eu gwneud, fel siopa i'r partner, ond nid yw llawer o bobl yn trafferthu am yr agwedd wella sydd yr un mor hanfodol.

Cynllunio ar gyfer taith wyliau, adnewyddu'r cartref gyda'ch gilydd, trefnu dyddiad greddfol, cyhoeddi chwarae rôl i'r ystafell wely, coffáu penblwyddi neu ben-blwyddi gyda chacen flasus sydd fwyaf addas i archebu cacen ar-lein o siopau ar-lein, perfformio seremoni bitty fel Gall gor-wylio ar y Sul i gyd eich galluogi gyda gwelliant yn eich perthynas.

Ewch ymlaen ag anrhegion unigryw a chalon

Yr allwedd yw perfformio rhywbeth a ddylai fod yn ddigon unigryw i drwytho mwy o gariad a hapusrwydd yn y berthynas. Felly, os ydych chi'n pendroni beth allwch chi ei wneud yna gallwch chi fynd ymlaen ag anrhegion unigryw a didwyll.

Bydd rhoddion yn bendant yn eich galluogi i danio'ch perthynas ac ailgynnau'r gwreichion eto.

Dyma syniadau anrhegion anhygoel y gallwch heb unrhyw amheuaeth eu rhoi i'ch partner i ddod â'r gwreichion yn ôl i'ch perthynas.

1. Rhosyn platiog aur

Bydd yr anrheg hon i Os ydych chi'n fodlon trwytho mwy o ramant yn eich perthynas, yna cymerwch gymorth blodau. Does dim byd yn dweud cariad yn fwy hynod na rhosod. Symbolaeth berffaith cariad, rhosod yw'r anrhegion anhygoel i'r partner. Wel, beth pe byddech chi'n paru harddwch un rhosyn ag ysblander aur?

Mae'r rhosyn yn em moethus a fydd, yn debyg iawn i'ch emosiynau, yn para am byth. Dyma'r anrheg ddelfrydol y gallwch chi ei chyflwyno i'ch partner i siarad eich emosiynau twymgalon.

Dyma'r anrheg addas sy'n cynrychioli na fydd y berthynas honno byth yn dod i ben os yw cariad yn bodoli o'r ddwy ochr. Felly, heb os, gallwch chi roi rhodd i'ch partner i ddod â'r sbarc yn eich perthynas yn union fel y rhosyn aur-plated hwn.

2. ffrâm llun personol

Mae anrheg bersonol yn darlunio'r ymdeimlad o agosrwydd.

Mae'n dangos faint mae'r anfonwr yn gysylltiedig yn emosiynol â'r derbynnydd. Ymhlith anrhegion personol, mae fframiau lluniau yn ffordd ddarbodus o ddwyn i gof yr holl eiliadau hyfryd hynny y mae'r cyplau wedi'u treulio gyda'i gilydd.

Felly, gallwch chi ailgynnau fflam cariad trwy roi ffrâm llun personol i'ch partner. Sicrhewch fod ffotograffau'r ddau ohonoch wedi'u hysgythru dros y ffrâm ffotograffau mewn trefn gronolegol.

Pan fyddwch chi'n cyflwyno'r anrheg hon i'ch hanner gorau, maen nhw'n siŵr o gofio'r holl atgofion hynny y mae'n rhaid i chi eu treulio gyda'ch gilydd yn y gorffennol. Mae'n anochel y bydd y meddwl hwn yn gorfodi'ch partner i adfywio'r berthynas.

3. Condom

Rhyw yw'r rhan hanfodol pan ddaw i berthynas gŵr-gwraig neu gariad-cariad. Er, mae pobl yn dal i deimlo'n swil i gyfaddef eu bod am ddod yn agos at eu partner.

Fodd bynnag, yn ôl arbenigwyr, mae rhyw yn angenrheidiol ar gyfer perthynas gŵr-gwraig a chariad-cariad. Os bu bwlch enfawr nad ydych wedi cael cyfathrach rywiol â'ch partner, yna mae'n debygol iawn y bydd eich perthynas yn ymddangos yn ddiflas.

Felly, rhaid ichi wneud rhywbeth i ddod â'r gwreichion hynny yn ôl i'ch perthynas. Rhowch becyn o gondomau i'ch partner a dywedwch eich bod chi wir eisiau adfywio'r fflam sydd wedi pylu nawr.

Bydd yr anrheg hon yn bendant yn rhoi cychwyn gwych i'ch perthynas.

4. cacen

Melyswch flasbwyntiau eich partner trwy roi cacen blasus i O ran anrheg a ddylai fod yn ddigon unigryw i doddi calon eich partner a thrwytho mwy o hapusrwydd a gwreichion yn y berthynas, yna cacennau yw'r anrheg orau.

Melyswch flasbwyntiau eich partner trwy roi cacen blasus i'ch dannedd. Gallwch hefyd fynd am gacen ffotograffau gan fod cacen ffotograffau yn y duedd nawr. Hyd yn oed os ydych chi i ffwrdd o'ch hanner gwell ac eisiau ei swyno, yna mae hefyd yn hawdd i gacen anrheg trwy ei archebu ar-lein o siop gacennau ar-lein.

Felly, ewch ymlaen a thrwythwch wreichion yn eich bond trwy archebu cacen flasus i'ch partner.

5. jar llythyr cariad

Dywedwch wrth eich partner pam eich bod mewn cariad dwfn â nhw trwy gyflwyno jar yn llawn llythyrau caru.

Pennwch eich emosiynau twymgalon ar wahanol ddalennau a'u rhoi mewn jar. Cyflwynwch hwn i'ch partner naill ai yn gynnar yn y bore neu ganol nos a'i anrhegu i'ch partner. Bydd eich partner yn siŵr o fynd i edmygu eich ymdrechion i ddod â sbarc yn y berthynas yn ôl.

Bydd yn wych dweud mai ysgrifennu emosiynau ar bapurau yw'r ffordd fwyaf personol o ddangos cymaint yr ydych yn caru ac yn gofalu am eich partner.

Ranna ’: