7 Camgymeriadau Ariannol y Dylai Priodas Newydd eu Hosgoi

7 Camgymeriadau Ariannol y Dylai Priodas Newydd eu Hosgoi Mae priodi yn gyfnod hyfryd yn ein bywydau, ond mae hefyd yn brysur. Ar yr adeg hon, meddwl am gyllid newydd briodi yw'r peth olaf y gallem ei wneud.

Yn yr Erthygl hon

Efallai ei fod yn ymddangos yn amherthnasol ar hyn o bryd, ond mae camgymeriadau ariannol yn gyffredin gyda'r newydd-briod. Gall arian yn aml ddod yn achos sylfaenol dadleuon.

Rheoli cyllid i barau sydd newydd briodi gall ymddangos yn dasg frawychus. Felly mae'n bwysig dechrau cynllunio eich cyllid iawn o'r cychwyn.

Er mwyn eich helpu i beidio â chynhyrfu a symleiddio'ch cyllid wrth symud ymlaen â'r briodas, gadewch i ni siarad am y saith camgymeriad ariannol y dylech chi, fel newydd-briod, eu hosgoi er mwyn cael hwyl a hapusrwydd. priodas lwyddiannus .

1. Dim Cyllideb

Peidio â chael cyllideb yw'r camgymeriad ariannol cyntaf y mae newydd-ddyfodiaid yn ei wneud yn aml.

Wrth gwrs, ar ôl priodi, rydych chi mor debygol o fod dan arswyd naws newydd briodi. Rydych chi'n dymuno hongian o gwmpas gyda'ch gilydd, parti trwy'r penwythnos, prynu ffrogiau newydd ac rydych chi mewn hwyliau i'w mwynhau i'r eithaf.

Ond cofiwch fod gwario mwy na'r hyn sydd gennych yn arwain at ddyled . Ac, setlo'r ddyled hon yn dod yn un o'r rhesymau arwyddocaol dros ddadlau ymhlith y cyplau .

Felly peidiwch â mynd dros y gyllideb.

Yr hyn y gallwch chi ei wneud yma yw, paratowch gyllideb newydd-briod, neilltuwch gyfran benodol o arian ar gyfer eich partïon, siopa, ac ati a cheisiwch beidio â mynd y tu hwnt i'r terfyn penodedig.

2. Peidio â deall arferion ariannol eich partner

Nawr, mae hyn yn flaenoriaeth.

Ar ôl i chi dechrau cyd-fyw , mewn llai o amser, byddwch yn dod i adnabod arferion ariannol ei gilydd, megis y patrwm gwariant, arbedion, nodau ariannol, ac ati.

Er enghraifft, efallai y bydd eich partner wrth ei fodd yn bwyta allan, ond dydych chi ddim? Beth os ydych chi'n tueddu i wario'n helaeth ar wyliau, ond nad yw'ch partner yn gyfforddus ag ef?

Felly, y cyngor ariannol hanfodol ar gyfer priod newydd yw peidio ag anwybyddu arferion ariannol eich partner.

Cofiwch, cyd-ddealltwriaeth yw sylfaen bywyd priodasol hapus. Felly, arsylwch a siaradwch am yr arferion ariannol hyn wrth i'ch perthynas dyfu.

3. Peidio â bod yn onest am eich hanes ariannol

Mae arferion cyllidebol ac ariannol yn rhywbeth y gallwch ei olrhain a'i weithio allan gyda'ch gilydd.

Ond, bydd peidio â gwybod hanes ariannol ein gilydd yn arwain at ostyngiad ariannol mawr yn y dyfodol . Ac, mae hwn yn gamgymeriad ariannol cyffredin iawn y mae pob cwpl sydd newydd briodi yn ei wneud.

Os oes gennych unrhyw hanes ariannol y dylai eich partner ei wybod, dylech roi gwybod iddo cyn gynted â phosibl.

Mae enghreifftiau’n cynnwys benthyciad (taliad sy’n ddyledus ar ôl priodi) ar gyfer y busnes y gwnaethoch ei gychwyn, benthyciad ar gyfer addysg eich brawd neu chwaer, neu unrhyw fath o mater ariannol rydych chi'n meddwl sy'n hanfodol i'ch partner wybod.

Peidiwch â bod yn anonest gyda'ch partner. Trwy ddweud wrth eich gilydd am eich materion ariannol, gallwch hefyd ddarganfod sut i wrthsefyll y problemau hyn gyda'ch gilydd.

4. Anwybyddu nodau ariannol

Nawr, mae hyn yn rhywbeth a all fod yn gamgymeriad ariannol oes.

Os nad ydych chi, fel cwpl, yn penderfynu ar eich nodau ariannol ar yr amser iawn, gall gostio llawer iawn i chi yn y dyfodol agos.

Yn unigol, mae'r ddau ohonoch yn adnabod eich gilydd yn dda, o ran yr hyn yr ydych ei eisiau mewn bywyd. Efallai y byddwch chi'n meddwl prynu tŷ rywbryd yn fuan, ond mae'ch priod yn edrych i brynu car.

Felly byddai gwrthdaro rhwng nodau'r dyfodol, y gellir eu datrys trwy beidio ag anwybyddu nodau ariannol ei gilydd a thrafod y peth ymlaen llaw.

5. Dim buddsoddiadau

Dim buddsoddiadau Nawr, ar ôl i chi weithio'ch nodau ariannol ar bapur ysgrifennu, osgoi'r camgymeriad ariannol o adael iddo fod yno.

Gweithiwch ef allan a phenderfynwch pa fuddsoddiadau yr hoffech eu cronni gyda'i gilydd i gyrraedd eich nodau ariannol.

Gall dim ond siarad am fuddsoddiadau a pheidio â chyfrannu ato mewn gwirionedd, greu dyfodol ansicrwydd rhwng y cyplau .

6. Gwario heb drafod

Efallai y byddwn yn anwybyddu gwariant amrywiol, ond mae penderfyniadau fel ailosod eich hen ddodrefn, paentio'r tŷ, prynu theatr gartref, newid eich AC presennol, ac ati heb drafodaeth ar y cyd yn aml yn arwain at anghytundebau enfawr.

Efallai y bydd eich partner yn cynllunio rhywbeth arall bryd hynny ac efallai na fydd yn hapus gyda phenderfyniad o'r fath.

Felly, y peth gorau yma yw osgoi gwario heb siarad amdano.

Fel cwpl, gallwch drafod eich barn ar eich penderfyniadau ariannol yn y dyfodol.

Gwyliwch y fideo hwn i gael cipolwg ar gyfuno cyllid ar ôl priodas:

7. Defnydd gormodol o gardiau credyd

Gall defnyddio cardiau credyd yn aml i blesio eich partner wneud i chi fyw trwy sieciau cyflog bob mis. Mae hyn yn atgyfnerthu pwysigrwydd cynllunio ariannol ar gyfer newydd briodi.

Mae bob amser yn braf rhoi anrhegion drud, syrpreis i'ch partner fel newydd-briod, ond cofiwch, gallwch chi ohirio'r dymuniadau hyn.

Ni allwch ddisbyddu'ch holl arian parod a chredyd er mwyn plesio'ch partner.

Os bydd argyfwng sydyn yn codi a'ch bod eisoes wedi defnyddio'r terfyn cerdyn credyd (yr oeddech wedi'i gadw ar gyfer argyfyngau), neu os oes balans arian parod isel yn eich cyfrif, beth fyddech chi'n ei wneud?

Felly, osgowch y camgymeriad ariannol hwn o fynd ar sbri gwario arian. Defnyddiwch bethau syml i synnu eich gilydd yn hytrach na mynd yn ddrud iawn.

Mae gan bob un ohonom ein cyfran o gamgymeriadau ariannol, yn sicr, fel pâr priod.

Ond, os ydym yn gwerthfawrogi cyngor ein gilydd ac yn parchu barn ein gilydd ar bethau, mae’n siŵr y bydd yn blodeuo fel priodas hapus gyda llai o gamgymeriadau ariannol yn sicr.

Ranna ’: