9 Rheswm Pam Mae Perthynas Deubegwn yn Methu a Sut i'w Goresgyn

Hwyliau Drwg. Gwraig Flin Ddigofus Yn Siarad Yn Dadlau Gyda

Yn yr Erthygl hon

Beth yw'r rhesymau cyffredin pam mae perthnasoedd deubegwn yn methu? Anaml y mae'r atebion yn syml gan fod llawer o newidynnau i'w hystyried.

Gall llywio perthynas fod yn heriol ynddo'i hun, a gall anhwylder deubegwn ychwanegu rhwystrau ychwanegol i'w goresgyn. O ganlyniad, nid yw toriadau anhwylderau deubegwn yn anghyffredin, er nad yw hynny’n golygu nad oes llawer o berthnasoedd deubegwn cryf, boddhaus a hirhoedlog.

Cyn i ni symud i ddisgrifio effeithiau anhwylder deubegwn ar berthnasoedd a pham mae perthnasoedd deubegwn yn methu weithiau, gadewch i ni ddiffinio anhwylder deubegwn yn gyntaf.

Beth yw anhwylder deubegwn?

Anhwylder deubegwn yn gyflwr iechyd meddwl a nodweddir gan newidiadau eithafol mewn hwyliau, egni, lefelau gweithgaredd, a chanolbwyntio. Mae’r amrywiadau mewn hwyliau’n mynd o gyfnodau o hapusrwydd eithafol, llid, neu ymddygiad egniol (a enwir hefyd yn episodau manig) i gyfnodau o dristwch eithafol, difaterwch, a diymadferthedd (a elwir yn episod o iselder).

Anhwylder deubegwn I yn cynnwys cyfnodau o fania sydd bob yn ail â chyfnodau o iselder.

Anhwylder deubegwn II yn cynnwys episodau iselder a hypomanig bob yn ail (cyfnodau o hwyliau uchel ac egni yn ysgafnach eu natur na chyfnodau manig)

Yn y fideo isod, mae Kati Morton, therapydd trwyddedig, yn trafod yn fanwl beth yw anhwylder Deubegwn II.

Anhwylder seiclothymig yn cael ei fynegi gan gyfnodau byr o hypomania yn cymryd tro gyda symptomau iselder byr (yn llai dwys ac yn fyrrach o gymharu â'r ddau fath cyntaf).

Mae'r sifftiau y mae person sy'n dioddef o anhwylder deubegwn yn ei brofi yn fwy dramatig nag y byddai rhywun yn dod ar ei draws fel arfer. Er y gall fod cyfnodau heb symptomau (a elwir yn ewthymia), gall yr amrywiadau mewn hwyliau effeithio’n sylweddol ar weithrediad dydd i ddydd person. Gallai hyn fod yn un o'r rhesymau pam mae perthnasoedd deubegwn yn methu.

9 Rhesymau cyffredin pam mae perthnasoedd deubegwn yn methu

Saethiad Stiwdio Pâr Sefydlog Cynhyrfu Quarrel

1. Newidiadau dramatig mewn hwyliau ac ymddygiad

Er bod symptomau anhwylder deubegwn yn bodoli ar sbectrwm, mae episodau hypo/manig ac iselder yn bresennol gyda'r diagnosis hwn. Mae un o'r rhesymau pam mae perthnasoedd deubegwn yn methu yn gysylltiedig â newidiadau dramatig yn yr hwyliau a'r ymddygiad a ddaw gyda'r episodau.

Er enghraifft, yn ystod cyfnodau manig, mae person yn ceisio mwy o bleser trwy yfed yn drwm neu barti. Ar y llaw arall, yn ystod cyfnod o iselder, efallai y byddant yn tynnu'n ôl o'r partner oherwydd dyfodiad trwm anobaith ac anobaith.

Byw gyda rhywun ag anhwylder deubegynol Gall fod yn heriol gan ei fod yn ei gwneud yn ofynnol i'r priod ddod o hyd i ffyrdd o ymdopi â phrofiad yr amrywiadau dirdynnol hyn ac weithiau eithafol.

2. Hwyl a thro emosiynol

Mae'n naturiol i chi boeni am eich partner pan fydd yn profi hypomania neu fania oherwydd gallant fod yn eithaf byrbwyll ac yn wahanol i'w hunain yn ystod yr amseroedd hynny.

Pan fydd eu hwyliau'n newid tuag at y sbectrwm iselder, gall fod yn ofidus yn wahanol, yn enwedig os yw'r partner yn sôn am feddyliau hunanladdol. Gall hyn fynd â chi drwy daith emosiynol, gan eich gadael yn ddryslyd, yn bryderus, ac yn teimlo'n ddiymadferth.

3. Anniddigrwydd a dicter

Un o'r camsyniadau am anhwylder deubegwn yw bod person yn hapus pan fydd yn profi mania. Disgrifir cyfnodau manig yn well fel cyfnodau o hwyliau uchel, gan gynnwys anniddigrwydd a dicter.

Gall byw gyda rhywun ag anhwylder deubegwn fod yn heriol pan fyddant yn bigog (neu unrhyw un yn bigog o ran hynny) oherwydd gall arwain at broblemau cyfathrebu a gwrthdaro. Yr negyddiaeth a beirniadaeth yn cael eu mynegi yn gallu effeithio ar y berthynas pan na chaiff ei drin.

4. Ffocws yn unig ar y person ag anhwylder deubegynol

Mae delio ag unrhyw salwch yn achosi straen. Mewn perthynas anhwylder deubegwn, mae'r ffocws yn aml ar helpu'r person sy'n cael trafferth gyda'r salwch, er bod y partner arall yn profi straen ac angen gofal hefyd.

Gall helpu rhywun annwyl i ymdopi â chanlyniadau anhwylder meddwl gymryd doll. Er eich bod chi'n dewis ei wneud, nid oes gennych chi'r atebion bob amser ynglŷn â'r math mwyaf priodol o gymorth. Yn aml, efallai y byddwch yn teimlo ar goll ac angen cymorth eich hun.

Un o'r rhesymau pam mae perthnasoedd deubegwn yn methu yw anghofio canolbwyntio ar y person heb y diagnosis hefyd. Mae angen rhoi sylw i'r ddau bartner oherwydd dim ond pan fydd y ddau yn gwneud yn dda y bydd y berthynas yn ffynnu.

5. Y straen o reoli'r symptomau

Gall triniaeth helpu pan fydd ymdrech barhaus a ffocws yn bodoli. Fodd bynnag, gall triniaeth lwyddiannus fod yn her oherwydd bod llawer o bobl yn colli eu misglwyf ac ewfforia episodau manig, felly efallai y byddant yn ceisio ysgogi'r cyfnodau hynny o hwyliau uchel.

Mae’n bosibl hefyd eu bod yn gweld y cyfnodau hynny fel adegau pan fyddant ar eu gorau eu hunain ac yn penderfynu atal y driniaeth rhag ei ​​chael eto.

Mae dewis rhoi'r gorau i gymryd meddyginiaeth yn effeithio ar eu partner hefyd. Gyda'i gilydd maent wedi gweithio tuag at sefydlu cyfnod heb symptomau, a gellir gweld y weithred hon fel brad ar ôl popeth a wnaethant i helpu eu hanwyliaid i deimlo'n well. Gallwch ddychmygu sut y gall hynny effeithio ar y berthynas.

6. Ymddygiadau dinistriol

Er ei bod yn anodd ymdopi â chyfnodau o iselder, mae mania yn dod â heriau eraill a all fod yr un mor ddinistriol.

Mewn hwyliau uwch, mae pobl ag anhwylder deubegwn yn dueddol o ymddwyn yn beryglus fel gorwario, cam-drin alcohol yn ormodol, gamblo, ac ati. Gall yr ymddygiadau hyn gael canlyniadau a all gael effaith ddifrifol ar y berthynas, gyda'r deubegwn dan sylw neu hebddo.

7. Anffyddlondeb

Gall anffyddlondeb dorri ar wahân unrhyw gwpl. Mae llawer o bobl yn cael trafferth adennill ymddiriedaeth unwaith y bydd wedi'i dorri, ac mae'r un peth yn wir am berthynas anhwylder deubegwn.

Un o ganlyniadau anhwylder deubegwn a all achosi yw'r person sy'n cymryd rhan mewn anffyddlondeb fel ymgais i wneud hynny lleihau eu teimladau o iselder a diflastod. Gall anffyddlondeb fod yn fwy cyffredin mewn sefyllfaoedd pan nad yw pobl wedi cael diagnosis eto, neu pan fyddant wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio eu meddyginiaeth.

8. Trefn gaeth

Gall pobl ag anhwylder deubegwn ddibynnu'n helaeth ar y drefn arferol i gadw cyfnodau o ewthymia. Efallai y bydd yn rhaid iddynt gadw at amserlen gaeth o gwsg, diet ac ymarfer corff i gadw'r symptomau dan reolaeth oherwydd, er enghraifft, gall diffyg cwsg ysgogi episod manig.

Gall hyn effeithio ar y berthynas gan y gall fod angen pethau hynod gyferbyniol ar bartneriaid weithiau. Gall arwain y partner â’r diagnosis i ddewis trefn wely gynnar, gan eu hatal rhag ymgynnull yn hwyr yn y nos neu fannau lle gweinir alcohol (gan y gall hefyd sbarduno episod neu ymyrryd â meddyginiaeth).

Gall hyn ymddangos yn rhwystr y gellir ei oresgyn, ac yn aml y mae. Fodd bynnag, po fwyaf difrifol yw'r symptomau, y mwyaf cyfyngol y gall y drefn fod, ac mae hyn yn effeithio ar y berthynas.

9. Hunan Arwahanrwydd

Mae hunan-ynysu fel arfer oherwydd y stigma sy'n ymwneud ag anhwylder deubegynol. Mae'r dioddefwr yn derbyn beirniadaeth negyddol gan bobl, yn eu mewnoli ac yn drifftio i gyflwr o hunan stigma.

Dim ond oherwydd sylwadau difrïol y gymdeithas, mae'r person yn mynd ymhellach salwch meddwl ac mae hynny'n achosi iddo cyfathrebu llai a bod yn rhan o'r berthynas i'r lleiafswm.

Ydy pob perthynas deubegwn yn methu?

Cysyniad Baner Gyda Marciau Cwestiwn wedi

Mae yna lawer o gamsyniadau o ran anhwylder deubegynol neu unrhyw salwch meddwl o ran hynny. Un ohonynt yw nad yw deubegwn a pherthynas yn cyfateb yn dda, ac yn y pen draw, mae'r anhwylder yn difetha'r cwlwm.

Fodd bynnag, mae'n bwysig cydnabod NAD yw'n ffaith bod deubegwn yn dinistrio perthnasoedd. Gall byw gyda rhywun ag anhwylder deubegynol neu fyw gyda nhw arwain at heriau ychwanegol yn deillio o frwydro yn erbyn yr anhwylder meddwl. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod POB perthynas deubegwn yn methu.

Mae camsyniad cyffredin arall yn ymwneud â'r hyn y mae pobl yn ei weld fel rhesymau pam mae perthnasoedd deubegwn yn methu. Byddai llawer yn priodoli’r toriad deubegwn i’r salwch ei hun neu i ganlyniadau rheoli’r symptomau. Efallai eu bod yn credu mai syndrom yw achos sylfaenol tor-priodas deubegwn bob amser.

Fodd bynnag, daw perthnasoedd i ben am wahanol resymau, ac mae meddwl mai diagnosis yw’r rheswm allweddol neu’r prif reswm yn atgyfnerthu’r stigma sy’n bodoli ynghylch salwch meddwl. Y gwir yw mai dim ond rhan o'r hafaliad ar gyfer y toriad deubegwn yw'r diagnosis.

Sut i ymdopi ag effeithiau anhwylder deubegwn ar berthnasoedd

Mae anhwylder deubegwn yn effeithio ar berthnasoedd mewn ffordd gymhleth; felly nid oes ymagwedd nac ateb cyffredinol. Fodd bynnag, mae rhai canllawiau a all fod yn ddefnyddiol, serch hynny.

1. Dyddiad y person, nid y diagnosis

Wrth chwilio am pam mae perthnasoedd deubegwn yn methu, mae angen i ni gofio mai'r hyn sy'n torri ar wahân i'r rhan fwyaf o gyplau (deubegwn ai peidio) yw gwneud rhagdybiaethau. Pan fydd cyplau yn dechrau priodoli popeth i'r diagnosis yn hytrach na chwilio am ffyrdd o oresgyn problemau, maen nhw'n mynd i mewn i feddylfryd anobeithiol.

Efallai eu bod yn meddwl bod diagnosis yn para am oes, ac felly nid oes unrhyw ddiben i ddal ati.

Anghywir!

Mae llawer o gyplau yn delio â salwch meddwl, ac maen nhw'n gwneud iddo weithio.

Sut?

Yr allwedd yw cofio PEIDIO â chyffredinoli!

Bydd un person ag anhwylder deubegynol yn cael trafferth rheoli ei ddicter; ni fydd un arall. Gall rhywun arall brofi anniddigrwydd eithafol yn ystod hypomania neu fania; ni fydd un arall. Bydd gan gyflwr meddwl, er ei fod yn cael ei alw'r un peth, lawer o wynebau.

Os ydych chi'n gweld y person trwy lens ei ddiagnosis, nid ydych chi'n gweld y gwir. Ni fydd y dull hwn yn helpu eich perthynas oherwydd bydd eich partner yn teimlo ei fod yn cael ei farnu a'i gategoreiddio. Os ydych chi am wneud i'r berthynas hon weithio, byddwch yn barod i ddod i'w hadnabod a gweld heibio'r labeli.

2. Addysga dy hun

Os byddwch chi'n dysgu bod gan eich partner anhwylder deubegynol, yn fwyaf tebygol, y peth cyntaf y byddwch chi'n ei wneud yw google i ddysgu mwy.

Pan fyddwch chi'n ceisio addysgu'ch hun, cofiwch pam ac i bwy rydych chi'n gwneud hyn. Gallwch ddysgu popeth sydd i'w wybod am y cyflwr, ond ni fydd gennych yr holl atebion o hyd oherwydd eu bod wedi'u cuddio y tu mewn i sgwrs gyda'ch partner.

Unwaith y byddwch yn dysgu mwy am sut y gall yr anhwylder effeithio ar berson, siaradwch â'ch partner i glywed am eu profiadau. Peidiwch â chymryd yn ganiataol eich bod chi'n gwybod beth maen nhw'n delio ag ef oherwydd gwnaethoch eich ymchwil.

Ymdrin â charedigrwydd a meddwl agored fel y gallwch drafod beth i'w ddisgwyl a rheoli'r symptomau orau gyda'ch gilydd.

3. Ystyriwch gynghori cyplau

Gellir goresgyn yr heriau ychwanegol y gall y salwch meddwl eu rhoi ar y cwpl. Mae rhai pobl yn ei chael hi'n anodd cadw'r berthynas, tra bod eraill yn llywio agosatrwydd heb fawr o broblemau.

Weithiau, gall yr heriau a ddaw yn sgil y salwch ddod â'r cwpl yn nes. Yn wir, mae unrhyw berthynas yn cymryd ymdrech i fod yn foddhaus a sefydlog. Nid yw'n wahanol pan fydd gan eich partner anhwylder deubegynol.

Gellir gwella cyfathrebu a datrys gwrthdaro mewn unrhyw berthynas, a gall cwnsela eich helpu gyda hynny. Cwnsela cyplau yn gallu darparu mae perthnasoedd deubegwn yn helpu wrth ddod yn fwy hunanymwybodol, agored, a gonest â'i gilydd, a dysgu rheoli'r symptomau'n well.

4. Derbyn pwy ydynt

NID ceisio eu trwsio yw'r allwedd i wneud i'r berthynas weithio. Fel arall, byddwch yn anfon neges atynt nad ydynt yn ddigon da fel y maent, ac ni fydd hynny'n helpu gydag adferiad.

Rydyn ni i gyd yn gweld potensial yn y person rydyn ni'n ei garu, ond cwympo mewn cariad neu aros gyda rhywun oherwydd eu potensial yw'r rheswm cyffredin pam mae perthnasoedd deubegwn yn methu (neu unrhyw un arall).

Pan fyddwch chi'n canolbwyntio ar bwy y gallant fod, nid ydych chi'n dyddio'r person ydyn nhw. Mae hynny'n golygu eich bod chi'n eu gwthio i ddod yn rhywun efallai nad ydyn nhw'n barod i ddod eto ac yn colli allan ar fod yn bresennol a delio â phroblemau wrth law.

Nid ydynt yn berffaith, ond nid oes neb mewn gwirionedd. Yn lle anelu at berffeithrwydd, dysgwch eu derbyn am bwy ydyn nhw, a helpwch nhw i ddod yn well mewn meysydd maen nhw am eu gwella.

5. Canolbwyntio ar driniaeth barhaus

Er mwyn rheoli symptomau yn llwyddiannus, mae angen i berson ymrwymo i driniaeth barhaus a chyfathrebu parhaus ag arbenigwr iechyd meddwl. Fel eu partner, gallwch ddarparu'r gefnogaeth a'r anogaeth sydd eu hangen i gael archwiliadau rheolaidd.

Yn ogystal, fel rhywun sy'n eu hadnabod yn dda, gallwch sylwi ar unrhyw symptomau cythryblus pan fyddant yn ymddangos gyntaf fel y gallant drefnu apwyntiad ar unwaith. Pan eir i'r afael yn brydlon, gellir atal episod rhag cychwyn, a gall cyfnod heb symptomau barhau.

Weithiau mae'n fater o newid y feddyginiaeth neu'r dos.

6. Ymarfer hunanofal

Ni allwch arllwys o gwpan gwag.

Os ydych chi am fod yno i'ch partner, mae angen i chi wneud hynny gofalu amdanoch eich hun hefyd. Un o'r rhesymau dros doriadau perthynas deubegwn, neu unrhyw un arall sy'n ymwneud ag unrhyw fath o salwch, yw anghofio gofalu am y gofalwr (nid eich bod bob amser yn y rôl honno).

Amgylchynwch eich hun gyda chefnogaeth pobl sy'n gallu deall yr hyn rydych chi'n mynd drwyddo ac yn rheolaidd ymarfer hunanofal . Ar gyfer pob person, bydd hunanofal yn golygu rhywbeth gwahanol, wrth gwrs.

Yr allwedd yw peidio ag anghofio gwirio'ch anghenion yn rheolaidd, nid yn unig pan fyddwch wedi blino'n lân.

Peidiwch â chynhyrfu a chofiwch fod modd trin deubegwn

Pan ofynnwn pam mae perthnasoedd deubegwn yn methu, mae angen inni hefyd ofyn pam mae rhai yn llwyddo .

Gall yr hyn sy'n torri ar wahân un cwpl wneud un arall yn gryfach. Mae'r cyfan yn dibynnu ar y ffordd y maent yn mynd i'r afael â'r sefyllfa a sut y maent yn delio â datrys y broblem.

Gall anhwylder deubegwn roi rhwystrau ychwanegol i'r berthynas; mae cymaint â hynny'n wir. Ond nid yw diagnosis o salwch meddwl partner yn ddedfryd marwolaeth ar gyfer y berthynas.

Mae llawer o barau yn gwneud iddo weithio a byw bywyd hapus, boddhaus gyda'i gilydd. Canolbwyntiwch ar y person o'ch blaen, nid ei ddiagnosis, gwnewch bwynt o BEIDIO â mynd at broblem o ganlyniad i'r salwch yn lle hynny, edrychwch am achosion eraill a chanolbwyntiwch ar driniaeth barhaus a hunanofal.

Gall llywio perthynas ramantus fod yn heriol, ond rydyn ni'n ei wneud bob dydd!

Ranna ’: