Ai Fy Nam i y Twyllodd Fy Ngŵr Arnom?

Cariad Wedi Syndod Edrych ar Boyfriend Mobile tra ei fod yn Sgwrsio Gyda Rhyw Ferch Arall

Yn yr Erthygl hon

Un o'r eiliadau pan mae'n teimlo fel bod eich byd yn chwalu yw pan fyddwch chi'n darganfod bod eich gŵr yn twyllo arnoch chi.Mae dioddefwyr y twyllo hwn fel arfer yn gofyn cwestiynau fel, ai fy mai i y mae fy ngŵr wedi twyllo. Mae'n gyffredin gofyn y cwestiwn hwn oherwydd efallai eich bod chi'n meddwl mai eich bai chi oedd hi iddyn nhw dwyllo.

Er bod pobl yn twyllo am wahanol resymau, bydd gennych syniad da pam y gwnaethant dwyllo pan fyddwch wedi gorffen darllen y darn hwn.

|_+_|

Pam mae fy ngŵr yn twyllo arnaf?

Ydych chi wedi gofyn cwestiynau wrth i fy ngŵr dwyllo, ai fy mai i ydyw? Efallai eich bod chi'n pendroni'r union reswm pam y gwnaeth eich gŵr dwyllo arnoch chi ar ôl addo cymaint roedden nhw'n eich caru a'ch addoli.

Y gwir yw, efallai na fyddwch byth yn gwybod pam y gwnaeth eich gŵr dwyllo arnoch chi nes iddynt ddweud wrthych eu hunain. Gallwch chi wybod y rhesymau pam mae'ch gŵr yn twyllo ac yn eich beio chi pan fyddwch chi'n cyfathrebu'n agored ac yn onest ag ef.

Ydych chi eisiau gwybod pam mae'ch gŵr yn twyllo'n barhaus? Yna, mae angen i chi edrych ar yr astudiaeth wyddonol hon gan Kayla Knopp ac awduron eraill o'r enw Unwaith yn Twyllwr, Bob amser yn Twyllwr.

|_+_|

12 Arwyddion bod eich gŵr yn twyllo

Os oes gennych bryderon bod eich gŵr yn twyllo arnoch chi, dyma rai arwyddion i gadw llygad amdanynt. Ar ôl darllen yr arwyddion hyn, byddwch chi'n gwybod a yw ymddygiad newydd eich gŵr o ganlyniad i'w arfer twyllo ai peidio.

1. Maent yn gorwedd

Gallai pobl sy'n gofyn pam fod fy ngŵr yn dweud celwydd i mi fod oherwydd ei fod yn twyllo. Mae yna ddywediad cyffredin wedi'i aralleirio sy'n nodi y bydd twyllwyr bob amser yn dweud celwydd.

Bydd eich gŵr yn dweud celwydd a mwy o gelwyddau i'w cuddio oherwydd nid yw am i chi ddarganfod ei fod yn twyllo arnoch chi.

Hyd yn oed pan fyddwch chi'n gwybod beth sy'n digwydd gydag ef, bydd yn dal i ddweud celwydd oherwydd ei fod yn teimlo y bydd un peth yn arwain at un arall, ac efallai y byddwch chi'n datgelu ei gyfrinach fudr.

|_+_|

Edrychwch ar y fideo hwn sy'n arwyddo bod eich gŵr yn dweud celwydd wrthych chi:

2. Nid yw'n hoffi i chi fynd drwy ei ffôn

Ydy'ch gŵr yn eich atal rhag gwirio ei ffôn? Os ydyw, mae siawns ei fod yn twyllo arnoch chi. Mae'n debyg nad yw am i chi fynd trwy ei ffôn fel na fyddwch chi'n gweld ei negeseuon flirty gyda pherson arall.

Mae dynion twyllo bob amser yn feddiannol ar eu ffonau, ac maent yn mynd i bobman gyda nhw, hyd yn oed pan fyddant am ymdrochi. Os ydyn nhw ar fin cysgu, maen nhw'n rhoi eu ffôn ymhell i ffwrdd fel na fydd eu priod yn cael gafael arno.

|_+_|

3. Mae'n eich cyhuddo o dwyllo

Ydych chi wedi gofyn i chi'ch hun pam fy gwr yn beio fi am bopeth , gan gynnwys twyllo arno? Efallai ei fod yn twyllo arnoch chi, ond nid yw am i chi amau. Felly, mae'n defnyddio'r strategaeth hon i'ch goleuo. Bydd hyn yn gwneud ichi feddwl nad yw eich gŵr yn ymddiried ynoch eto.

Felly, byddwch yn dod yn debygol o ganolbwyntio llai ar ei weithgareddau oherwydd eich bod yn brysur yn delio â gwneud i'ch gŵr ymddiried ynoch eto.

4. Nid oes gennych chi fynediad i'w gyfrifon cyfryngau cymdeithasol

Mae llawer o briod yn cael mynediad at ei gilydd Cyfryngau cymdeithasol cyfrifon oherwydd eu bod yn ystyried eu bod yn ymddiried yn ei gilydd. Os ceisiwch gael mynediad i'w lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a'i fod yn eich atal, efallai ei fod yn twyllo arnoch chi.

Mae yna wahanol ffyrdd o gyfathrebu o ran twyllo, ac mae defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn un ohonyn nhw. Pan fyddwch chi'n gwirio ei gyfrifon cyfryngau cymdeithasol, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i lawer o negeseuon gyda'i bartner twyllo.

5. Mae'n well ganddo gael rhyw yn lle gwneud cariad

Os yw'ch gŵr yn poeni mwy am gael rhyw yn hytrach na gwneud cariad, gallai fod yn twyllo arnoch chi. Mae’r weithred o gael rhyw fel gweithgaredd untro lle rydych chi’n bwriadu bodloni’ch hun o fewn amser byr.

Mewn cymhariaeth, mae gwneud cariad yn weithgaredd mwy ymglymedig a chynlluniedig lle rydych chi am fwynhau'ch partner am bwy ydyn nhw a dysgu mwy am eu corff. Os ydych chi wedi bod yn ceisio dechrau gwneud cariad, ond mae eich mae'n well gan ŵr gael rhyw ; yn lle hynny, efallai ei fod yn gweld rhywun arall.

6. Nid yw'n dewis rhai galwadau ffôn yn eich presenoldeb

Yn lle camu allan, disgwylir i chi ddewis pob galwad ffôn pan fydd eich partner yn bresennol yn gorfforol. Pan sylwch fod eich gŵr yn rhuthro allan i ddewis rhai galwadau ac nad yw'n dweud wrthych pwy yw'r person, efallai ei fod yn twyllo arnoch chi.

7. Mae'n dangos diddordeb arbennig wrth anfon neges destun at rywun

Gallwch chi weld y diddordeb ar wyneb rhywun yn hawdd wrth sgwrsio neu tecstio eu gwasgu . Pan sylwch fod gan eich gŵr olwg falch ar ei wyneb pan fydd ar y ffôn gyda rhywun, efallai ei fod yn sgwrsio â'i wasgfa.

Bydd eich gŵr yn cael sylw heb ei rannu, a bydd yn groes i chi os bydd yn cael ei aflonyddu.

8. Nid yw ei ffrindiau yn eich trin â pharch

Os yw'ch gŵr yn twyllo arnoch chi, mae'n debyg bod ei ffrindiau'n gwybod amdano. Byddant yn amddiffyn gweithredoedd eu ffrind oherwydd nid ydynt am i chi ddarganfod. Efallai na fydd rhai ohonyn nhw hyd yn oed yn eich trin â pharch oherwydd eu bod yn meddwl y byddai eu ffrind yn torri i fyny gyda chi yn fuan.

Gallwch ganfod y arwyddion o ddiffyg parch pan fyddant yn dod o gwmpas i gyfarch eich gŵr. Efallai mai prin y byddant yn dweud gair wrthych neu'n edrych i'ch cyfeiriad oherwydd nad yw eich presenoldeb o bwys iddynt. Hefyd, byddan nhw'n gwneud datganiadau wedi'u hamgodio gyda'ch gŵr na fyddwch chi'n eu deall.

9. Mae'n hawdd dewis ymladd gyda chi

Ydy'ch gŵr yn ymladd yn erbyn pob peth bach? Os yw'n gwneud hyn yn rheolaidd, mae'n dangos ei fod yn colli diddordeb ynoch chi a'r berthynas oherwydd ei fod yn debygol o weld rhywun arall.

Efallai bod eich gŵr yn edrych ymlaen at ddod â’r undeb i ben, ond nid yw’n gwybod sut i gyfleu ei deimladau i chi. Felly, mae dewis ymladd fel mecanwaith y mae'n ei ddefnyddio i roi gwybod i chi am rywun arbennig yn ei fywyd.

Pan sylwch ar y patrwm hwn, byddwch yn amyneddgar ac yn gariadus ag ef, waeth beth fo'i ymateb.

10. Mae'n anghofio dyddiadau pwysig

Os nad yw'ch gŵr yn cofio dyddiadau pwysig mwyach, mae rhywbeth arall yn tynnu ei sylw.

A oedd eich gŵr yn arfer prynu anrhegion ar eich pen-blwydd? Ond y dyddiau hyn, mae'n gweithredu fel pe bai'n ddiwrnod cyffredin, gan adael i chi dorheulo yn yr ewfforia pen-blwydd yn unig.

Bydd rhywun nad yw'n twyllo yn cofio dyddiadau pwysig, hyd yn oed os oes angen nodyn atgoffa arno ar gyfer rhai ohonynt. Ar y llaw arall, ni fydd gŵr sy'n twyllo yn cofio'r dyddiadau cyffrous hyn, a phan fyddwch chi'n ei holi, bydd yn rhoi esgusodion simsan ac efallai na fydd hyd yn oed yn ymddiheuro.

|_+_|

11. Nid yw'n siarad am y dyfodol fel o'r blaen

Pan sylwch mai'ch gŵr sydd â'r lleiaf o ddiddordeb ynddo gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol , efallai ei fod yn gweld rhywun arall. Felly, mae'n canolbwyntio gormod ar ei ddiddordeb newydd, a phrin fod ganddo amser i chi.

Os byddwch yn dechrau trafodaethau am y dyfodol, mae'n eu hosgoi oherwydd ei fod wedi colli diddordeb mewn gwneud rhywbeth hardd a chadarn gyda chi wrth i'r ddau ohonoch heneiddio gyda'ch gilydd.

12. Mae persawr gwahanol wedi ei orchuddio pan ddaw adref

Gallwch chi ddweud yn hawdd os yw eichgwr yn twylloarnat ti pan ddaw adref mewn arogl gwahanol i'r hyn roedd yn arfer ei wisgo. Pan sylwch ar hyn, weithiau, efallai y daw adref yn syth o freichiau ei bartner twyllo.

Os gofynnwch iddo, efallai y bydd yn meddwl eich bod yn lledrithiol. Ond peidiwch â theimlo'n ddrwg; rydych yn fwyaf tebygol o fod yn iawn. Mae'n ceisio gwneud i chi deimlo eich bod yn mynd yn wallgof.

Os ydych chi'n dal i feddwl tybed ai fy mai i ydyw, twyllodd fy ngŵr, yna dysgu mwy am arwyddion twyllo gŵr a ffeithiau am dwyllo, yn yr erthygl hon.

Sut mae dynion yn beio eu gwragedd?

Yr gêm bai yw un o'r rhesymau pam mae perthnasoedd rhamantus yn cael eu difrodi. Nid yw llawer o bartneriaid sy'n chwarae'r cerdyn bai yn hoffi cymryd cyfrifoldeb. Felly, bydd yn well ganddynt gyhuddo eu partner o whatnot yn lle bod yn berchen ar eu camgymeriadau.

Os ydych wedi gofyn, ai fy mai i yw twyllo fy ngŵr? Mae'n fwyaf tebygol ei fod wedi eich beio am ei dwyllo.

Gallai rhai gwŷr twyllo ddweud na chawsant lawer o sylw gan eu priod a bod yn rhaid iddynt edrych yn rhywle arall. Efallai y byddai dynion eraill yn dweud eu bod wedi blino ar y briodas oherwydd nad oedd mwy o naws.

Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi mai dewis yw twyllo, ac os oedd rheswm dros ei wneud, dylent fod wedi ei drafod gyda’u partneriaid cyn hynny.

Felly, unrhyw bryd y byddwch chi'n gofyn i chi'ch hun ai fy mai i yw e fe'i twyllodd, ceisiwch gofio a gafodd ei esgus ei grybwyll wrthych chi o'r blaen.

Yn yr astudiaeth ymchwil hon gan Amitrajeet A. Batabyal a Hamid Beladi dan y teitl Twyllo ar Eich Priod , gallwch ddysgu gohebiaeth ymateb gorau'r ddau barti. Byddai hyn yn helpu i ddod o hyd i ateb parhaol i anffyddlondeb yn y briodas.

Dyn yn cael ei Dal yn Twyllo gan Wraig Genfigennus

4 Arwyddion y gallech fod â golau nwy

Pan fyddwch chi'n cael eich goleuo, byddwch chi'n ansicr o'ch teimladau, eich meddyliau a'ch emosiynau oherwydd bod eich gŵr yn gwneud ichi ail ddyfalu'ch hun.

Dyma rai arwyddion y gallech fod wedi bod yn a dioddefwr o gaslighting

1. Rydych chi eisiau ymddiheuro bob tro

Os ydych chi'n canfod eich bod chi eisiau ymddiheuro drwy'r amser i'ch gŵr, yna mae'n rhaid eich bod chi wedi cael eich goleuo'n gas. Er bod ei arfer twyllo yn anghywir, bydd yn gwneud iddo edrych fel mai chi sydd ar fai am ei gamgymeriad.

|_+_|

2. Nid ydych yn credu ynoch eich hunain

Ydych chi'n credu'n barhaus na allwch chi wneud unrhyw beth yn iawn eich hun? Mae'n debyg bod hyn oherwydd bod eich gŵr wedi gwneud ichi gredu mai dim ond pan fyddwch chi'n dibynnu arno y gallwch chi gyflawni rhywbeth da.

3. Diffyg hyder

Arwydd arall o gaslighting yw colli hyder. Byddwch yn darganfod nad oes gennych y gallu i wneud rhai pethau nad ydynt y tu hwnt i'ch gallu mwyach. Mae hyn oherwydd ei fod wedi eich ysgogi i gredu bod eich galluoedd yn is na'r par.

|_+_|

4. Teimlad o fod yn rhy sensitif

Gall eich gŵr eich swyno i feddwl eich bod yn rhy sensitif wrth ddarganfod ei fod yn twyllo. Bydd yn gwneud i chi gredu eich bod yn snooping arno a goresgyn ei breifatrwydd , a gall droi hynny yn wrthdaro arall.

Mae hyn er mwyn eich gorfodi i ymddiheuro iddo am ddarganfod ei fod yn twyllo.

Ai fy mai i yw bod fy ngŵr yn twyllo arnaf?

Dyn a Merched Rhwystredig

Dylai pobl sy'n gofyn cwestiynau fel pam ei fod yn fy meio am ei dwyllo wybod nad eu bai nhw yn gyfan gwbl ydyw. Pe baech wedi anwybyddu'r arwyddion rhybudd a'i gwynion, mae'n achos gwahanol.

Fodd bynnag, os yw’ch gŵr yn rhoi bai simsan am ei arfer o dwyllo, ni ddylech feddwl mai eich bai chi oedd hynny.

|_+_|

Sut alla i ddelio â gŵr sy'n twyllo?

A wnaethoch chi ddarganfod bod eich partner wedi cyflawni godineb a gofyn i chi'ch hun pam y gwnaeth fy ngŵr fy nhwyllo a'm beio, neu ai fy mai i yw bod fy ngŵr wedi twyllo arnaf? Gallai fod yn heriol prosesu oherwydd ei fod yn eich beio chi am ei anffyddlondeb . Dyma rai ffyrdd o drin gŵr sy'n twyllo.

  • Sicrhewch fod eich ffeithiau'n gywir

Mae angen i chi wybod y gwir i gyd y tu ôl i'r digwyddiad twyllo. Rhaid ichi ddarganfod pryd y cododd yr ymddygiad a sut mae'r daith anffyddlondeb wedi bod iddo. Bydd hyn yn eich helpu i wybod a ydych wedi gwneud camgymeriad ai peidio.

  • Byddwch yn agored ac yn onest â'ch gŵr

Mae angen i chi a'ch gŵr gael sgwrs galon-i-galon am ei arfer twyllo. Mae'r mater yr ydych yn ei wynebu yn rhywbeth a all difetha eich perthynas .

Felly, os ydych chi'n dal i fod eisiau cadw'ch partner a'r berthynas, mae angen i chi ganiatáu iddo adrodd ei ochr o'r stori a dod o hyd i ateb yn ystod y sgwrs.

  • Ewch am gwnsela perthynas

Mae rhai priod yn tanbrisio hanfod cwnsela perthynas oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod y manteision a ddaw yn ei sgil. Bydd cynghorydd perthynas yn helpu i ddadansoddi achos sylfaenol dibyniaeth eich gŵr.

Fodd bynnag, bydd angen i'r cwnselydd archwilio'ch gŵr yn drylwyr i gael y ffeithiau angenrheidiol ganddo. Yna, byddwch chi a'ch gŵr yn ymgysylltu trwy gyfres o sesiynau i adfer naws, cariad ac egni'r briodas.

I ddysgu mwy o awgrymiadau ar sut i drin gŵr sy'n twyllo, edrychwch ar lyfr Claire Robin o'r enw: Sut i Ymdrin â Gŵr sy'n Twyllo.

Casgliad

Ni fydd yn rhaid ichi ofyn cwestiynau i chi'ch hun mwyach fel, ai fy mai i y gwnaeth fy ngŵr dwyllo oherwydd eich bod bellach yn deall pam ar ôl sylwi ar arwyddion anffyddlondeb. Mae gennych ddewis naill ai i gerdded i ffwrdd neu aros yn y briodas ar ôl i chi ddarganfod.

Felly, fe'ch cynghorir i feddwl trwyddo'n feirniadol a cheisio cymorth i wybod a ydych ar fin gwneud y dewis cywir.

Ranna ’: