Tyfu i Fyny mewn Cartref Camdriniol: Effeithiau Trais yn y Cartref ar Blant

Tyfu i fyny mewn cartref ymosodol

Pan fyddwn yn siarad am drais domestig, rydym fel arfer yn teimlo brys y sefyllfa ac yn meddwl am yr holl ddioddefiadau dybryd sy'n digwydd ar yr eiliad benodol honno i'r dioddefwyr. Ac eto, mae trais domestig yn brofiad sydd fel arfer yn gadael creithiau parhaol iawn. Weithiau gall y marciau hyn bara am genedlaethau, hyd yn oed pan nad oes unrhyw un yn ymwybodol o'r effaith ac o ble y daeth bellach. Mae trais domestig yn anffawd wenwynig ac yn aml yn beryglus iawn sy'n effeithio ar bawb sy'n gysylltiedig. Hyd yn oed pan nad plant yw'r dioddefwyr yn uniongyrchol, maen nhw'n dioddef. A gall y dioddefaint bara oes.Gall plant fod yn rhan o gam-drin domestig mewn sawl ffordd

Gallant fod yn ddioddefwyr uniongyrchol. Ond hyd yn oed pan nad ydyn nhw'n cael eu cam-drin yn uniongyrchol, maen nhw'n ymwneud yn anuniongyrchol â'r ffaith bod eu mam (mewn 95% o'r amser mae dioddefwyr cam-drin domestig yn fenywod) yn dioddef camdriniaeth gan eu tad. Gall plentyn fod yn dyst i bennod dreisgar rhwng y rhieni, clywed bygythiadau ac ymladd, neu arsylwi ymateb y fam i ddicter y tad yn unig. Mae hyn yn aml yn ddigon i achosi problemau difrifol yn iechyd corfforol neu feddyliol y plentyn.Mae hyd yn oed plant ifanc iawn yn synhwyro tensiwn trais domestig ac yn dioddef canlyniad waeth beth yw cred y rhieni eu bod yn dal yn rhy ifanc i ddeall beth sy'n digwydd. Gellir peryglu datblygiad eu hymennydd trwy fyw mewn cartref ymosodol oherwydd yr holl straen a roddir ar feddwl sensitif sy'n datblygu. A gall yr ysgogiadau cynnar hyn siapio'r ffordd y bydd y plentyn yn ymateb, yn ymddwyn ac yn meddwl yn y dyfodol, trwy gydol ei oes gyfan. Mae gan blant oed ysgol menywod sydd wedi'u cam-drin eu ffordd eu hunain o ymateb i'r trais yn eu cartrefi. Maent yn aml yn dioddef o wlychu gwelyau, problemau yn yr ysgol, anawsterau canolbwyntio, aflonyddwch mewn hwyliau, stomachach a chur pen a hellip; Fel gwaedd am help gan y byd y tu allan, mae plentyn o gartref ymosodol yn aml yn actio. Mae actio allan yn derm o seicdreiddiad ac yn y bôn mae'n golygu, yn lle mynd i'r afael yn rhesymol â'r hyn sy'n achosi pryder a dicter inni, ein bod ni'n dewis ymddygiad arall, fel arfer yn ddinistriol neu'n hunanddinistriol, ac yn rhyddhau straen drwyddo. Felly rydyn ni'n aml yn gweld plentyn y mae ei fam yn dioddef camdriniaeth yn ymosodol, yn ymladd, yn arbrofi gyda chyffuriau ac alcohol, yn dinistrio pethau, ac ati.

Mae effeithiau trais domestig o unrhyw fath yn aml yn cyrraedd oedolaeth

Yn fwy na hynny, fel y dangosodd nifer o astudiaethau, mae effeithiau tyfu i fyny mewn cartref lle mae trais domestig o unrhyw fath yn aml yn cyrraedd oedolaeth. Yn anffodus, mae plant o gartrefi o'r fath yn aml yn arwain at ystod o ganlyniadau, o broblemau ymddygiad, dros yr aflonyddwch emosiynol, i'r problemau yn eu priodasau eu hunain. Mae gormod yn dod i ben mewn system cyfiawnder troseddol, yn fwyaf cyffredin oherwydd troseddau treisgar. Mae eraill yn byw bywyd o iselder neu bryder, gan feddwl yn aml am hunanladdiad. Ac mae mwyafrif yn ailadrodd priodasau eu rhieni yn eu perthnasoedd eu hunain. Trwy fyw mewn amgylchedd lle roedd yn arferol i'r tad gam-drin y fam, mae plant yn dysgu bod hyn yn norm. Ac efallai na fyddent yn arddangos y fath gred, a gallent hyd yn oed fod yn gryf iawn yn ei herbyn & hellip; ond, fel y dengys arfer ‘seicotherapyddion’, pan ddaw’r amser ac y maent yn priodi, mae’r patrwm yn dechrau dod i’r amlwg ac mae tynged eu rhieni yn cael eu hailadrodd. Mae bechgyn yn aml yn tyfu i fyny i fod yn ddynion a fydd yn ildio i'r ysfa i gam-drin eu gwragedd yn gorfforol neu'n emosiynol. A bydd merched yn dod yn wragedd cytew eu hunain, gan resymoli sut mae eu priodasau yn wahanol i briodasau eu mamau, er bod y tebygrwydd yn ddigynsail. Mae ymddygiad ymosodol yn cael ei ystyried yn ffordd ddilys o ddelio â rhwystredigaeth. Mae'n cydblethu â chariad a phriodas, gan ffurfio gwe ganseraidd o gam-drin cylchol ac anwyldeb sy'n gadael neb yn ddianaf.Effeithiau trosglwyddiadau cam-drin trwy genedlaethau

Pan fydd merch yn dioddef trais domestig, mae hynny'n effeithio nid yn unig arni hi, ond hefyd ar ei phlant, a phlant ei phlant. Mae patrwm ymddygiad yn trosglwyddo trwy genedlaethau, fel y mae astudiaethau wedi dangos lawer gwaith. Mae menyw sydd wedi'i cham-drin yn magu merch sydd wedi'i cham-drin, ac mae hi'n pasio'r cystudd hwn ymhellach & hellip; Serch hynny, nid oes angen i hyn fod o reidrwydd. Gorau po gyntaf y torrir y gadwyn. Os cawsoch eich magu mewn cartref lle gwnaeth eich tad gam-drin eich mam, fe'ch magwyd â baich nad oedd yn rhaid i lawer o bobl eraill ei ysgwyddo. Ond does dim rhaid i chi fyw eich bywyd fel 'na. Bydd therapydd yn eich helpu i sylweddoli pa gredoau a allai fod gennych sy'n ganlyniad uniongyrchol i'ch plentyndod, a bydd ef neu hi'n eich arwain trwy'r broses o ddod o hyd i'ch credoau dilys eich hun amdanoch chi'ch hun, eich gwerth, a sut rydych chi am fyw eich dilys bywyd yn lle'r un a osodwyd arnoch chi.