Ar ôl Affair: Sut i Ddodi Dros Euogrwydd a Achosir gan Dwyllo mewn Priodas

Ar ôl Carwriaeth: Sut i Drechu Euogrwydd a Achosir gan Dwyllo mewn Priodas Yn ddelfrydol, ystyrir mai'r teulu yw'r allbost sy'n ein helpu i frwydro â gwahanol ymosodiadau bywyd, gan wella ein hunaniaeth a gwella ein clwyfau.

Yn yr Erthygl hon

Wrth briodi rydym yn credu yn y sefyllfa ddelfrydol hon ond yn aml nid oes gennym unrhyw syniad mai dim ond y fricsen gyntaf a osodwyd gennym yn sylfaen yr allbost hwn yw stamp yn y pasbort.Cyn iddo gael ei atgyfnerthu'n ddelfrydol, dylem fynd heibio'n bell ac ar bigau'r drain a wynebu'r heriau niferus. Mae'r rhai sydd wedi digwydd i brofi twyllo mewn priodas, yn gwybod nad yw'r ymosodiadau allanol mor fygythiol i gyplau â'u gelynion mewnol.

Mae'n hawdd ymdopi â rhyfeddodau bywyd wrth dynnu'r un pen i'r rhaff , ond mae'n llawer mwy cymhleth ymladd gwendidau sy'n gallu dinistrio'r allbost cryfaf mewn munud fel pe bai'r castell cerdyn.

I bawb sy'n ystyried nad twyllo mewn priodas yw'r pwnc ar gyfer delio ond yn hytrach diwedd y teulu, gallwn ddweud: nid yw euogrwydd neu sarhad yn gynghorwyr teulu da.

Nid yw’n hawdd ymdopi â’r teimladau hyn o euogrwydd ar ôl brad a pharhau i aros gyda’n gilydd ond, credwch ni, mae’n bosibl.

Felly os cewch eich hun yn gofyn sut mae rhoi'r gorau i deimlo'n euog am dwyllo mewn priodas? Neu chwilio am ffyrdd o oresgyn euogrwydd ar ôl twyllo mewn priodas. Byddwn yn dweud wrthych sut i wneud hyn.

Gadewch i'ch ymennydd siarad

Hunan-geryddu (i fradychwyr) neu hunan-dosturi (i'r rhai a gafodd eu bradychu) yw'r reddf hawsaf ac mae'n well gan y mwyafrif o barau blymio i'w teimladau mor ddwfn â phosib yn lle dechrau di. alog.

Byddwch yn siwr: mae angen deialog ar frys, gallai daflu goleuni ar wir stondin eich priod ar y mater tra bod emosiynau yn eich camarwain.

Felly, pan fydd eich euogrwydd yn crio, rwy'n llechwraidd ac nid yw hi byth yn maddau i mi ni fyddai eich ymennydd yn caniatáu ichi benderfynu dros y person arall ond, yn fwyaf tebygol, sibrwd. Gofynnwch am faddeuant, mae siawns bob amser.

Gallai emosiynau person sy'n cael ei fradychu honni nad ydw i eisiau clywed dim byd! hyd yn oed pan fydd eu hymennydd yn dadlau i glywed yr hyn sydd gan eu partner i'w ddweud wrth amddiffyn.

Yn sicr, mae angen yr amser ar y ddau ohonoch i ddioddef a dod i arfer y meddwl am y ffaith o dwyllo mewn priodas, ond peidiwch â mabwysiadu penderfyniadau emosiynol, gwrandewch ar sibrydion eich ymennydd a cheisiwch wneud hynny rhowch gyfle i'ch gilydd a helpwch i oresgyn euogrwydd anffyddlondeb.

Nodwch y rheswm: Cyhuddo vs deall

Rydyn ni newydd ddychmygu'r mynegiant o ddicter ar wyneb rhywun sydd wedi'i dwyllo A oes unrhyw resymu a pham y dylwn chwilio amdanynt?!!

Peidiwch â brysio icymryd y cyfrifoldeb oddi ar eich hun. Cofiwch, pan aiff rhywbeth o'i le yn y teulu, ni all fod dim ond un person euog ; y ddau briod yw'r rhesymau. Ystyriwch y rheol hon a cheisiwch ei dadansoddi.

Gofynnwch i chi'ch hun Beth ydw i wedi'i golli? Beth roedd fy mhartner yn ceisio ei ddarganfod yn y berthynas â pherson arall? Mae'r foment o onestrwydd yn hollbwysig. Gall pawb gyhuddo ond dim ond ychydig sy'n gallu deall.

Yn wir, osgoi cyflwyno eich ystyriaethau cyn i chi glywed rhesymau bradwr. Yn gyntaf, ni allai fod ganddo unrhyw beth i'w ddweud a defnyddio'ch syniad i'w drin.

Yn ail, gallai rhesymeg eich priod fod yn wahanol i'ch un chi ond ni fyddent yn ei gyflwyno gan ei fod yn ofni eich brifo eto. Felly, ni fyddwch byth yn gwybod y gwir reswm ac felly ni fyddech yn gallu ei drwsio.

Os ydych yn fradychwr, y hunan-onestrwydd a chyffes ddidwyll yw'r unig ffordd i chi ymdopi ag euogrwydd a chael maddeuant.

Osgoi cynnwys eraill: Dywedwch na wrth gyflafareddu

Rydym yn gwybod pan fydd pobl yn dioddef bod angen iddynt fynegi eu poen a chwilio am gymorth. Mae’n ffordd naturiol o ymdopi â theimladau ond gofynnwn i chi feddwl yn dda cyn i chi ddewis y cyfrinydd.

Ystyriwch y ffaith po fwyaf o bobl sy'n cael eu hysbysu, y mwyaf o ffwdandod fydd yn cael ei godi ynghylch y mater. O ganlyniad, ni fyddech yn gallu pigo'r gwenith o'r us a mentro i ddod yn wystl i feddyliau a theimladau trydydd person.

Nid ydym yn argymell rhannu gyda'ch rhieni: byddwch yn maddau i'ch parti ond nid ydynt byth yn gwneud hyn. Ni fydd eu sarhad yn caniatáu ichi anghofio'r stori hon a gall fod yn broblem wrth wenwyno'ch bywyd pellach.

Mae'n well dewis y person diduedd sydd ymhell o gymryd rhan yn eich bywyd teuluol. Efallai offeiriad, os ydych yn gredwr, neu ffrind yn byw ymhell o'ch lle.

Sut i Drechu Euogrwydd a Achosir Trwy Dwyllo mewn Priodas

Twyllo? Pa dwyllo ydych chi'n ei olygu?

Os ydych chi wedi penderfynu bod gyda'ch gilydd, trafod popeth, ei ddeall a'i faddau , dim ond anghofio bod twyllo mewn priodas yn digwydd yn eich bywyd. Gwyddom ei bod yn orchwyl llethol, yn enwedig ar y dechrau, ond nid oes unrhyw ffordd arall i aros gyda'n gilydd.

Crybwyll cyson, cyhuddiadau, amheuon, a jôcs gyda chyd-destun amlwg – mae hyn oll yn hybu adfywio’r emosiynau negyddol o euogrwydd a sarhad, yn atal rapprochement ac yn ymestyn eich argyfwng teuluol.

Ceisiwch osgoi crybwyll a cheisiwch fyw'r ffordd gyfarwydd o fyw a gwneud eich gwaith arnocywiro camgymeriadauheb llachar ddiangen yn amlygu pob un o'ch ymdrechion lleiaf.

Neidiwch dros yr affwys

Yr y ffordd orau o anghofio stori ddrwg yw rhoi un gadarnhaol yn ei lle. Felly, annwyl twyllwyr, peidiwch ag aros yn hir ac yn poeni am wneud iawn am emosiynau ar gyfer eich mêl.

Bydd taith, gwireddu breuddwyd, ymweld â'r lleoedd sy'n gysylltiedig â'ch hapusrwydd a rennir neu unrhyw beth arall a all eich gwneud yn agosach eto yn benderfyniad da.

Peidiwch ag ofni nad yw'n amser da eto : cofiwch fod unrhyw afiechyd yn para'n hirach os na fyddai rhywun yn cymryd mesurau priodol. Ystyriwch y profiad cadarnhaol y pils o'r euogrwydd a sarhad.

Annwyl twyllo, cwrdd ag unrhyw fenter eich plaid hyd yn oed pan mae'n dal yn anodd i oresgyn y sarhad. Po hiraf y byddwch yn gohirio hapusrwydd, yr affwys mwyaf sy'n ymddangos rhyngoch chi a'ch priod.

Yn fwyaf tebygol, os ydych chi wedi penderfynu aros gyda'ch gilydd nid ydych chi am i'r fath lif o ddigwyddiadau ddigwydd. Ystyriwch fod yr argymhellion hyn yn dda dim ond pan fydd y ddau briod eisiau aros gyda'i gilydd. Os bydd un o'r pleidiau'n ymdrechu i ddod â'r stori i ben, fydden nhw ddim yn gweithio.

Mae gan bawb yr hawl i wneud camgymeriad , ond cofiwch os yw twyllo mewn priodas yn ailadrodd fwy nag unwaith neu ddwywaith ni ellid ei ystyried yn gamgymeriad mwyach ond y ffordd o fyw.

Yna gofynnwch i chi'ch hun a ydych am fyw gyda'r twyllwr anadferadwy. Carwch eich hun a gwarchodwch eich teuluoedd.

Ranna ’: