Beth yw Cylch Cam-drin Narsisaidd a Sut Mae'n Gweithio

Gwraig bert yn gwthio i ffwrdd

Yn yr Erthygl hon

Y boen o fyw yn a perthynas narcissist yn mynd ymhell y tu hwnt i feddwl tybed sut olwg sydd ar bartneriaeth foddhaus. Mae'n eich bwyta i fyny o'r tu mewn i'r dwfn nes nad ydych chi hyd yn oed yn gwybod pwy ydych chi mwyach. Mae dinistrio cylch cam-drin narsisaidd yn bwydo oddi ar yr union deimladau y mae'n eu sbarduno o euogrwydd, cywilydd, cynddaredd a thristwch.Narcissist neu ymddygiad hawl yn wenwynig. Mae'n eich dad-ddyneiddio ac yn dod â chi i lawr i lefelau na ddylai unrhyw ddyn byth eu dioddef. Serch hynny, gallwch chi ddarganfod sut i dorri'r cylch o gam-drin narsisaidd a rhyddhau'ch hun. Mae gobaith, ac mae iachâd o gam-drin narsisaidd yn bosibl.

Beth yw'r cylch narsisaidd o gam-drin?

Mae angen llawer iawn o narsisiaeth arnom ni i gyd oherwydd fel arall, sut byddai gennych chi'r hyder i fynd drwy'r cyfweliad hwnnw? Serch hynny, mae rhywfaint o bryder bod narsisiaeth yn cynyddu yn yr oes hon o foddhad a hunan-hyrwyddo ar unwaith.

Mae'n werth nodi bod narsisiaeth yn bodoli ar raddfa, ac rydyn ni i gyd yn rhywle ar y raddfa honno.

Anhwylder Personoliaeth Narsisaidd yn wahanol iawn, serch hynny, a, diolch byth, mae’n gyflwr prin. Er, mae'n ymddangos bod yr arbenigwyr yn dadlau a yw NPD yn dod ychydig yn fwy cyffredin, fel y trafodir yn hyn Erthygl APA ar Narsisiaeth.... .

Serch hynny, mae pobl wenwynig â nodweddion narsisaidd yn wirioneddol ac yn fwy cyffredin nag yr hoffem. Ar ben hynny, os oedd eich rhieni yn hunan-amsugno gyda'u set eu hunain o nodweddion narsisaidd , rydych chi'n fwy tebygol o fod mewn cylch cam-drin narsisaidd.

Mae'r cylch o gam-drin narsisaidd yn cynnwys patrwm o hwyl a sbri neu ddolenni o obaith ac ofn. Bydd narcissist yn eich drysu ac yn eich niweidio trwy drin, ystumiau mawreddog, a golau nwy. Byddwch yn gaeth rhwng yr angen i ffoi a'r awydd i aros am fwy.

Mae cylch cam-drin narsisaidd yn cwmpasu tri cham: delfrydu, dibrisio a thaflu. Yn y cam cyntaf, maen nhw wedi targedu oherwydd eu bod yn credu y gallwch chi eu gwasanaethu a chynyddu eu statws rywsut. Yna byddant yn rhoi canmoliaeth ichi ac yn manylu ar gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Ni fyddwch hyd yn oed yn sylweddoli eich bod yn dallu, a byddwch yn gwbl anymwybodol o'ch holl ffiniau wedi'u torri sy'n cuddio y tu ôl i'r llu o anrhegion.

Yn ail gam y cylchoedd narsisaidd, rydych chi, yn eu golwg nhw, bellach yn ddi-werth. Dyma pryd mae'r gwir niwed emosiynol yn dechrau. Yn olaf, os ydych chi'n lwcus, byddwch chi'n cael eich taflu i ffwrdd yng ngham olaf y cylch cam-drin narsisaidd.

Dau gariad hwyliau drwg

5 Sut mae cylch cam-drin narsisaidd yn effeithio arnoch chi

Gall cylch cam-drin narcissist fynd rownd a rownd mewn cylchoedd a dyna sut mae'n mynd mor ddryslyd. Dychmygwch gael gwybod un funud mai chi yw'r peth gwaethaf a ddigwyddodd i rywun dim ond i gael cawod gan fomio cariad y nesaf? Dyma enghraifft glasurol o'r cylch narsisaidd o gam-drin emosiynol.

Yn ei llyfr, Onid Ti'n Gwybod Pwy Ydw i , Dr Durvasala, seicolegydd ac arbenigwr blaenllaw ar narsisiaeth, yn diffinio cylch o siart cam-drin narsisaidd. Yn y siart honno, mae hi'n diffinio gwahanol fathau o narcissists yn dibynnu ar eu hymddygiad.

Y naill ffordd neu'r llall, os ydych chi'n delio â narsisydd antagonistaidd neu ystrywgar, byddwch chi'n profi rhai o'r holl effeithiau hyn yn eich cylch cam-drin narsisaidd:

1. Colli synnwyr o hunan a diffyg hunanwerth

Yn y bôn, rydych chi'n colli'ch hun pan fyddwch chi'n gaeth mewn cylch perthynas narsisaidd. Mae Narcissists yn hunanwasanaethol heb unrhyw empathi tra'n mynnu sylw cyson. Byddan nhw'n ei gael trwy eich trin yn emosiynol fel bod eich anghenion naill ai'n cael eu hanghofio neu'n mynd i mewn i'w rhai nhw.

Mae'r cylch narsisaidd o gam-drin emosiynol hefyd yn malu eich hunanwerth oherwydd ni allwch chi byth fod yn ddigon i narsisydd. Ar ben hynny, dydych chi byth yn gwybod ym mha hwyliau y byddwch chi'n eu dal. Gallent yn hawdd fod yn eu cyflwr tanbaid, anghenus neu ystrywgar. Ni all neb ddal i fyny.

|_+_|

2. Teimladau gwacter

Gall y cylch cam-drin narcissist eich gadael yn wag y tu mewn. Wedi'r cyfan, nid oes gan narcissists empathi a byddant yn eich gyrru i osgoi pynciau personol o unrhyw fath. Wrth i chi dynnu'n ôl a chau eich hun oddi wrth eich emosiynau, mae twll mawr y gwacter yn cymryd drosodd.

Mae'r cylch o siart cam-drin narsisaidd yn lle gwych i ddechrau deall beth sy'n digwydd i chi. Fel arall a elwir yn y Pŵer a Llif Rheoli l , mae'r siart yn dangos ystod y corfforol, emosiynol, a cam-drin rhywiol y gallech fod yn ei brofi.

Deall cam-drin yw'r cam cyntaf i ddatblygu strategaeth a gwella ohono fel y gallwch symud ymlaen. Nid yw cario teimladau o wacter gyda chi yn byw bywyd i'r eithaf.

3. Ofn

Wrth fyw mewn cylch narsisaidd o gam-drin, mae'n gyffredin i fod yn ofnus. Er, peidiwch ag anghofio y gall ofn weithiau deimlo fel pryder neu straen. Efallai eich bod yn ceisio argyhoeddi eich hun bod eich sefyllfa yn normal neu mai eich bai chi yw bod gan eich partner fflachiadau o gynddaredd.

Cylch perthynas narcissist yn aml yn cynnwys golau nwy fel na wyddoch a ddychmygwch eich ofn. Serch hynny, mae cael eich beirniadu a'ch bychanu yn straen emosiynol i unrhyw un. Mae wedi gwaethygu pan fydd y camdriniwr yn troi’n ddioddefwr yn sydyn ac yn beio ei ddicter arnoch chi.

Mae'r fideo hwn yn esbonio goleuo nwy yn fwy manwl, a byddwch yn gweld pam ei fod yn frawychus:

4. Ar ymyl

Mewn cylch narsisaidd o gam-drin, caiff eich teimladau a'ch anghenion eu hanwybyddu. Rydych chi hefyd yn dechrau meddwl nad ydyn nhw o bwys. Felly, efallai y bydd rhywun yn gweiddi arnoch chi am fod yn or-emosiynol pan nad ydych chi ond yn ceisio mynegi eich emosiynau.

Bydd y cywilydd cyson hwn ar deimladau mewn patrwm narsisaidd o gam-drin yn eich gadael chi wedi drysu. Byddwch chi'n dechrau bod â chywilydd o'ch emosiynau ac yn gwneud unrhyw beth i osgoi ymosodiad. Rydych chi'n rhoi'r gorau i'ch gwerthoedd gydag amser, ond rydych chi hefyd yn credu eich bod chi'n ddiffygiol, nad yw'n ddilys.

5. Tynnu'n ôl emosiynol

Gall parhau â’r cylch o gam-drin narsisaidd eich gorfodi i dynnu’n ôl yn emosiynol ac ynysu eich hun oddi wrth eraill. Mae cywilydd ac euogrwydd cam-drin emosiynol mor niweidiol fel na allwch chi hyd yn oed wynebu teulu a ffrindiau, yr union bobl a allai eich helpu.

Felly, pa mor hir y mae cylchoedd narsisaidd yn para, a pha mor hir y gallwch ddisgwyl bod yn y cylch hwn o ddioddefaint? Efallai ei fod yn swnio'n wrthreddfol, ond mae'n dibynnu arnoch chi. Efallai y bydd y daith yn heriol, ond gallwch adennill eich pŵer a phendantrwydd ac yn gyffredinol gwella o gam-drin narsisaidd .

Torri'n rhydd o gylch cam-drin narcissist

Y rhan fwyaf heriol o fyw mewn cylch cam-drin narsisaidd yw ei bod hi'n gyffredin iawn caru'r camdriniwr. Sut felly y gallwch chi eu gadael? Ychwanegwch at hyn fod nodweddion narsisaidd yn dod o brofiad trawmatig rhywun ei hun, a gallech bron deimlo empathi tuag atynt.

Nid yw hynny'n golygu mai eich swydd chi yw trwsio'r narcissist yn eich bywyd. Yn lle hynny, byddai'n ddefnyddiol pe baech chi'n ystyried eich iechyd meddwl ac emosiynol. Bydd darganfod sut i dorri'r cylch o gam-drin narsisaidd yn cymryd peth ymdrech, ond byddwch wedyn yn gallu canolbwyntio ar ddod o hyd i brofiad boddhaol a boddhaol. perthynas barchus .

  • Mae'n hawdd syrthio i gylch cam-drin narcissist

Mae effaith y cylch cam-drin narsisaidd yn ddinistriol ar eich iechyd meddwl. Peidiwch ag anghofio ei fod yn hawdd syrthio iddo.

Wedi'r cyfan, mae narcissists yn swynol ac yn garismatig, yn enwedig yn y cam cyntaf hwnnw o'ch delfrydu. Eu nod yw gwneud i chi deimlo'n wych i'ch cael chi i wneud beth bynnag a fynnant.

Unwaith y byddwch chi yn y cylch, rydych chi'n colli'ch hunanwerth yn gyflym, ac rydych chi'n amau ​​​​eich hun fel eich bod chi'n dechrau meddwl mai chi yw'r broblem ac nid nhw. Dyna’n rhannol pam ei bod mor anodd gadael. Ychwanegu at hynny y cymhlethdodau o ddibyniaeth ar god ac wedi cael ei ddwyn i fyny gan rieni narcissist. Mae hwn yn rheswm cyffredin y mae pobl yn tybio mai'r cylch cam-drin narsisaidd yw'r norm.

|_+_|
  • Gallwch barhau i dorri'r cylch o gam-drin narsisaidd

I dorri'r cylch o gam-drin narsisaidd, rydych chi'n dechrau rheoli'ch disgwyliadau a derbyn na fyddant yn newid, ni waeth beth a wnewch. Os penderfynwch aros am resymau personol, mae angen i chi roi'r gorau i ail-lenwi'r tân.

Yn gymhleth gan y gallai hyn swnio, mae hynny'n golygu cadw draw oddi wrth sgyrsiau am unrhyw beth ystyrlon yn eich bywyd. Yn lle hynny, cadwch at bynciau niwtral i osgoi dyrchafu emosiynau yn eich cylch cam-drin narsisaidd. Os gwelwch eu hemosiynau'n codi, cerddwch i ffwrdd a pheidiwch â chael eich temtio i ymladd yn ôl. Byddwch chi ond yn rhoi eich pŵer iddyn nhw, a byddan nhw wedi ennill.

Wrth gwrs, nid dyma beth mae'r rhan fwyaf ohonom ei eisiau o berthynas. Yr opsiwn amlwg arall yw ei dorri i ffwrdd a cherdded i ffwrdd yn gyfan gwbl o'r cylch cam-drin narsisaidd.

Nid yw Narcissists yn hoffi pobl yn cerdded i ffwrdd oddi wrthynt, felly disgwyliwch ddrama, cyfreithwyr a chyhuddiadau. Mae'n ddoeth ceisio cwnsela yn gyntaf a sicrhau bod eich ffrindiau a'ch teulu yno i'ch cefnogi cyn i chi gerdded i ffwrdd oddi wrth eich narsisydd malaen.

|_+_|

Menyw yn dangos syniad drwg

Effaith cam-drin narsisaidd ar eich iechyd

P'un a ydych chi'n delio â'ch cylch cam-drin narsisaidd safonol lle mae angen dilysu'ch partner neu'n wynebu narsisydd malaen, rydych chi mewn am brofiad negyddol. Mae narsisiaid malaen yn gorwedd ar ddiwedd y raddfa oherwydd nid oes angen eu dilysu.

Y seicolegydd Erich Fromm diffinio'r term narcissist malaen ym 1964 a'i ddisgrifio fel rhan o bumed hanfod drygioni dynol. Disgrifia'r seicolegydd Valeria Sabater yn ei herthygl ar narsisiaeth malaen bod seicdreiddiwr arall, Otto Kernberg, wedi diffinio'r narcissist malaen fel paranoid a sadist.

Fel y gallwch ddychmygu, mae effaith y cylch cam-drin narsisaidd mewn achosion o'r fath yn eithafol. Nid yw hyn i danseilio'r mathau eraill o narcissists sydd hefyd yn gadael llwybr dinistr ar eu hôl. Byddwch yn dioddef o iselder, dryswch, cywilydd, ansefydlogrwydd emosiynol, a phryder eithafol.

Mae iachâd o gam-drin narsisaidd yn bosibl, ond mae'n dechrau gydag ymwybyddiaeth. Mae'n allweddol dod o hyd i gymorth proffesiynol i ddeall pa fath o gylch cam-drin narsisaidd rydych chi'n byw ynddo. Gall therapydd eich arwain wedyn i ailgysylltu â chi'ch hun i ddod o hyd i'ch pendantrwydd a gweld y gwir am yr hyn sy'n digwydd i chi.

Deall hyd cylchoedd narcissist

Mae pob sefyllfa yn wahanol, ac mae pa mor hir y mae cylchoedd narsisaidd yn para hefyd yn dibynnu arnoch chi a'r hyn rydych chi'n ei wneud. Wrth gwrs, mae cael eich cam-drin yn drawmatig, ac ni ddylai neb byth brofi pethau o'r fath. Serch hynny, os ydych chi'n dal i chwarae'r gêm narcissists, ni fydd pethau byth yn dod i ben.

Gall y cylch cam-drin narsisaidd bara sawl mis i flynyddoedd neu hyd yn oed oes. Mae llawer o narcissists yn partneru â chydddibynnol sy'n gwasanaethu angen y narcissist am addoliad. Ar ben hynny, os nad ydych chi'n ceisio cymorth proffesiynol, mae'n anodd sylweddoli eich bod chi'n cael eich golau nwy.

Yn lle hynny, dysgwch am gylchoedd narsisaidd a chwiliwch am y patrymau. A oes ganddynt ffiniau gwael, ac a ydynt yn gyson yn ceisio eich rheoli chi? Beth am fod yn ddialgar neu'n baranoiaidd bod pobl yn eu herbyn?

Efallai y byddwch hefyd yn profi newidiadau eithafol o emosiwn o ddicter i fod yn rhy sylwgar. Efallai eu bod yn drahaus ac wrth eu bodd yn prynu pethau drud? Beth bynnag ydyw, gwrandewch ar reddf eich perfedd yn dweud wrthych fod rhywbeth o'i le a'ch bod mewn cylch cam-drin narsisaidd mewn gwirionedd.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gweld yr arwyddion yn ddwfn cyn i'w meddwl eu derbyn. Fodd bynnag, gall therapydd eich arwain trwy'r hunan-amheuaeth honno.

|_+_|

Casgliad

Mae’r patrwm narsisaidd o gam-drin yn wahanol i bawb, yn dibynnu ar ba fath o narcissist rydych chi’n delio ag ef. Serch hynny, byddwch chi'n profi'r un ystod o deimladau o euogrwydd i gywilydd, amheuaeth, ac ansicrwydd emosiynol.

Mae'r cylch cam-drin narsisaidd yn mynd trwy dri cham dro ar ôl tro oni bai bod un ohonoch yn cerdded i ffwrdd. Mae’n hawdd cwympo mewn cariad â’r cyfnod delfrydu ond cewch eich rhybuddio am y dinistr pan fyddant yn eich dibrisio ac yn eich taflu.

Yn lle hynny, gweithio gyda therapydd i dorri'r cylch o gam-drin narsisaidd. Byddant yn eich arwain i ailgysylltu â chi'ch hun fel y gallwch chi ddatgan eich ffiniau yn hyderus a phenderfynu beth sydd orau i chi.

Ni ddylai unrhyw un ddioddef cam-drin emosiynol o unrhyw fath. Felly, mynnwch yr help sydd ei angen arnoch a gweithiwch tuag at y berthynas foddhaus honno rydych chi'n ei haeddu.

Ranna ’: