Beth Yw Twyllo Micro, Sut i'w Adnabod, a Sut i'w Derfynu

Micro-dwyllo yw

Yn yr Erthygl hon

Mae gan bob un ohonom syniad am dwyllo yn enwedig pan ddaw yng nghyd-destun perthynas.Wrth siarad am yr anffyddlondeb hwn, mae'n hawdd cael senarios o ddal eich arwyddocaol arall yn y weithred iddynt weld rhywun arall at ddiben rhywiol heblaw chi y tu ôl i'ch cefn.

Fodd bynnag, a ydym erioed wedi meddwl am y peth y gall twyllo ddod mewn ffyrdd mwy cynnil?

Micro-dwyllo yw’r weithred nad yw’n anffyddlondeb llwyr ond nid yw’n rhywbeth derbyniol ychwaith; rhywbeth na fyddech am i'ch gŵr neu'ch gwraig ei ddarganfod.

Dyma lle daeth y micro-dwyllo buzzword i fodolaeth. Dyma'r tueddiadau diweddaraf ym myd anffyddlondeb sy'n gyfyngedig i berthnasoedd priodasol neu rywiol.

Beth mae'r term micro-dwyllo yn cyfeirio ato mewn gwirionedd?

Fel y mae'r term ei hun yn ei ddangos, meicro- twyllo yn cyfeirio at y gweithredoedd cynnil sy'n torri ymddiriedaeth eich rhywun arwyddocaol arall; fodd bynnag, ar raddfa fach. Gall gweithredoedd o'r fath arwain at dwyllo gwirioneddol yn y dyfodol.

Mewn gwirionedd mae'n anodd gwahaniaethu rhwng meicro-dwyllo a'r twyllo rheolaidd gan fod gan bob pâr priod set wahanol o reolau y maent yn credu y dylid cadw atynt er mwyn cadw'r cwch i rwyfo.

Er enghraifft, efallai y bydd cyplau nad ydynt yn ei chael hi'n iawn i gael cyswllt o unrhyw fath â'u exes, tra efallai na fydd yn broblem i'r gweddill. Felly, os bydd person sy'n perthyn i'r math blaenorol yn cysylltu â'i gyn; a gyfrifir yn ficro- dwyllo. Felly, mae'r cyfan yn dibynnu ar y mater o sut rydych chi a'ch priod yn disgrifio twyllo yn eich perthynas.

Mae rhai o’r gweithredoedd y cytunodd mwyafrif y cyplau i gael eu labelu fel ‘micro-dwyllo’ mewn arolwg a gynhaliwyd fel a ganlyn:

1. Cael cyfrif gweithredol ar safleoedd dyddio

Cael cyfrif gweithredol ar tinder neu unrhyw wefannau dyddio eraill tra bod mewn perthynas eisoes.

2. fflyrtio

Fflyrtio gyda'ch cydweithwyr, neu unrhyw berson arall heblaw eich gwraig neu ŵr y tu ôl i'w cefn.

3. Cadw mewn cysylltiad â chyn bartner

Taro eich cyn i fyny, ac yn gyfrinachol bod mewn cysylltiad â nhw.

4. Celwydd am statws perthynas

Dweud celwydd amdanoch chi ddim yn briod neu wedi ymrwymo i unrhyw un ar gyfryngau cymdeithasol neu fywyd arferol yn gyffredinol.

5. stelcian

Stelcian cyfrif sy Stelcian cyfrif sy'n perthyn i'ch rhyw arall dro ar ôl tro, a dangos llawer iawn o ddiddordeb.

6. Rhestru eich cysylltiadau ag enwau ffug

Rhestru eich cysylltiadau ag enwau ffug er mwyn cuddio rhywbeth oddi wrth eich partner.

7. Rhannu noethlymun

Anfon neu ofyn am noethlymun.

8. Cysylltiad dwfn â pherson heblaw eich priod

Cael cysylltiad emosiynol dwfn sy'n fwy rhywiol yn hytrach nag un platonig â pherson heblaw eich priod.

9. Sleifio allan

Sneaking allan i glybiau a phartïon hanner nos ar gyfer rhyngweithio gyda'r rhyw arall.

10. Sexting gyda dieithriaid

Mae secstio gyda dieithriaid neu gyda rhywun nad yw'n ŵr neu'n wraig i chi yn cyfrif fel meicro-dwyllo hefyd.

A yw'n achosi unrhyw niwed i'ch bywyd priodasol?

Yn y bôn, mae meicro-dwyllo yn fath o dwyllo ac mae mor niweidiol i berthynas â thwyllo ei hun.

Mae'n dor-ymddiriedaeth yr oedd eich priod wedi'i rhoi ynoch. Mae hyn yn arwain at lawer o gymhlethdodau i gwpl, ac mae'n debygol y byddant yn dod o hyd i amser anodd i setlo pethau. Efallai, yn bennaf oherwydd unwaith y byddwch chi'n colli ymddiriedaeth rhywun, mae'n anodd iawn ei adennill unwaith eto.

Gall hyn, yn arbennig, hefyd arwain at ysgaru cwpl gan fod rhai pobl yn arbennig iawn o ran torri eu hymddiriedaeth. At hynny, mae gan ficro-dwyllo y potensial i greu cyfleoedd a sbarduno twyllo gwirioneddol yn y dyfodol.

Mae twyllo yn beth weddol gyffredin y dyddiau hyn sy'n dod gyda diwylliant pop-up. Yn ôl yr ystadegau, tua Mae 41% o ddynion naill ai wedi twyllo ar eu partneriaid neu o leiaf wedi meddwl gwneud hynny. I'r gwrthwyneb, mae canran o 28% o fenywod wedi cyfaddef yr un peth.

Sut y gellir rhoi hyn i ben?

Gonestrwydd yw'r polisi gorau. Er mwyn achub eich bywyd priodasol hyfryd a pheidio â mynd yn ysglyfaeth i bethau o'r fath, gonestrwydd yw'r allwedd.

Byddwch yn onest ac yn gyfathrebol gyda'ch partner.

Roedd gan bobl a oedd yn onest, yn gyfathrebol yn agored ac nad oeddent yn adweithiol agosatrwydd iach iawn ac ni wnaethant erioed feddwl am y syniad o anffyddlondeb h.y. twyllo. Yn wir, y celwyddau a'r ymosodol sy'n gyrru cwpl ar wahân. Felly, mae'n bwysig iawn sefydlu cyfathrebiad i sicrhau cwrs iach o'ch perthynas.

Ranna ’: