Beth i'w wneud a'i beidio â chael Perthnasoedd sy'n Bodloni'n Emosiynol

Dyn Yn Cario Y Wraig Yn Y Feild Glaswellt Mae gennych chi a'ch partner dda a perthynas iach , ond ydyw bodlon yn emosiynol ?

Cael perthynas emosiynol foddhaus yw'r allwedd i aros gyda'n gilydd nes bod marwolaeth yn ein gwahanu. Rydych chi eisiau ymrwymiad hirdymor, un sy'n arwain at heneiddio gyda'ch gilydd.

Ond, efallai y bydd y rhwystrau yn eich llwybr yn eich atal rhag cyrraedd eich nod. Gall eu goresgyn, fel cwpl, eich llywio i'r cyfeiriad cywir eto.Er mwyn i chi gyrraedd yno, mae'n rhaid ymgyfarwyddwch â'r pethau i'w gwneud a'r pethau i'w hosgoi o gael perthynas foddhaus.

Mae gwybod beth y dylech ac na ddylech ei wneud i fyw gyda'ch gilydd mewn cytgord a bod gyda'ch gilydd am y tymor hir yn chwarae rhan hanfodol yn teimlo'n fodlon mewn perthynas .

Y rysáit ar gyfer perthynas iach a boddhaus

Gwneir pob perthynas o wahanol gynhwysion, felly, cymharu eich perthynas i berthynas cwpl arall yn ofer.

Daethoch at eich gilydd oherwydd i chi glicio. Mae gennych berthynas iach a boddhaus oherwydd eich rydych chi'n rhannu nod cyffredin am sut rydych chi am i'r berthynas fod fel.

Mae hyn yn dod â chi'ch dau ar yr un dudalen . Beth yw cynhwysion cael perthynas iach a boddhaus?

I gael a profiad boddhaus , mae angen rysáit arnoch ar gyfer ei fyw trwy wybod y cynhwysion y dylech ac na ddylech eu rhoi ynddo.

Y dos o berthynas foddhaus

Graddlwyd Dyn A Merched yn Dal Dwylo Gyda Dyma'r dosau o berthynas foddhaus:

1. Cynnal cysylltiad emosiynol ystyrlon

Mae ymchwil niwrobiolegol wedi dangos hynny diogelwch emosiynol yn ganolog i gynnal cysylltiad emosiynol iach gyda'ch partner. Gwnewch i'ch gilydd deimlo'n ddiogel yn emosiynol, yn llawn boddhad emosiynol, ac yn eich caru.

Mae teimlo cariad yn golygu bod eich partner yn eich derbyn ac yn eich gwerthfawrogi. Maen nhw'n deall yn llwyr ac yn eich cael chi. Nid ydych am fodoli i'ch gilydd er mwyn cydfodoli.

Rydych chi eisiau bod ar gael yn emosiynol i'ch gilydd. Bydd cael boddhad emosiynol yn cau'r pellter rhyngoch chi a'ch partner.

2. Croesawu anghytundebau parchus

Dwy ffordd sy'n cyplu ymdrin ag anghytundebau a mynd i'r afael â hwy naill ai'n siarad am bethau'n dawel neu'n codi eu lleisiau i gyfleu'r pwynt.

Waeth bynnag y ffordd yr ydych delio â gwrthdaro , sicrhewch eich bod yn ei wneud mewn modd parchus ac, yn bwysicaf oll, peidiwch byth ag ofni gwrthdaro.

Mae angen i chi deimlo'n ddiogel i fynegi'ch hun i'ch partner , ddim yn ofni sut y byddent yn dial. Gyda'ch gilydd, ceisiwch ddod o hyd i atebion i wrthdaro heb ddiraddio, bychanu, na mynnu bod yn iawn.

3. Cynnal perthnasoedd, hobïau a diddordebau allanol

Ni all eich partner ddiwallu'ch holl anghenion, ac ni allwch ddiwallu eu hanghenion hwy. Felly, cael y rhain disgwyliadau afrealistig yn rhoi straen diangen ar ei gilydd.

Yn syndod, i gadw'r sbarc yn fyw, mae angen i chi gadw perthnasoedd, hobïau a diddordebau allanol yn fyw .

Peidiwch â gadael i'ch perthynas â'ch partner eich bwyta cymaint nes y byddwch yn colli eich hunaniaeth.

Arhoswch mewn cysylltiad â'ch ffrindiau a'ch teulu, a pharhau i wneud yr hyn rydych chi'n ei garu y tu allan i'ch perthynas.

4. Ymdrechu i gyfathrebu'n onest ac yn agored

Cyfathrebu gonest ac agored yw un o'r cynhwysion mwyaf hanfodol mewn unrhyw perthynas foddhaus — boed hynny gyda'ch partner, plentyn, rhiant, brawd neu chwaer, neu ffrind.

Pan fydd dau berson yn gallu mynegi eu hofnau, eu hanghenion a'u dymuniadau gyda'i gilydd yn gyfforddus, mae'n cryfhau'r cwlwm ac yn cynyddu'r ymddiriedaeth rhwng dau berson.

5. Canolbwyntiwch ar y pethau cadarnhaol

Does neb yn berffaith. Nid ydych chi na'ch partner yn berffaith. Mae gan bawb rinweddau negyddol amdanyn nhw, ond y rheswm rydych chi gyda'ch gilydd yw bod y nodweddion cadarnhaol yn gorbwyso'r rhai negyddol.

Pan fydd gennych anghytundeb neu ddadl, y natur ddynol yw meddwl am y pethau negyddol yn gyntaf a rhoi'r pethau cadarnhaol ar y llosgydd negyddol.

Drwy ganolbwyntio bob amser ar y agweddau negyddol ar berthynas , ni fydd y berthynas yn mynd i unrhyw le.

Pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo bod eich perthynas yn cael ei bygwth, dywedwch wrth ei gilydd yn ymwybodol ac yn fwriadol beth maen nhw'n ei hoffi am ei gilydd, pam maen nhw'n dal eisiau bod gyda'i gilydd, a sut y gallant ddatrys y sefyllfa cyn gynted â phosibl.

Peidiwch â chael perthynas foddhaus

Diwedd dydd Sunset View Cwpl Yn Mwynhau Dyddiau Mis Mêl Dyma hanfodion perthynas foddhaus:

1. Chwarae ar wendidau eich partner

Peidiwch â chwarae ar eu gwendidau, ond ailadroddwch eu cryfderau bob amser.

Trwy ddweud wrthyn nhw'n barhaus beth maen nhw'n ei wneud o'i le, rydych chi'n lleihau eu cymhelliant i wneud unrhyw beth yn iawn.

Rydych chi'n gwasgu eu hyder trwy nodi'r anghywir ynddynt bob amser. Yn lle hynny, eisteddwch i lawr gyda nhw i drafod sut y gallant wneud pethau'n wahanol yn y berthynas.

2. Cael dial ar eich partner

Cymryd dial oherwydd mae'r hyn y gallai eich partner fod wedi'i wneud yn anghywir yn fach, ac nid oes ffordd well o roi hynny.

Rydych chi eisiau cadw'n glir o'r cylch dial - rydych chi'n dial, maen nhw'n dial, chi, nhw, ac ati.

Dylech bob amser eu trin yn y ffordd yr ydych am iddynt eich trin chi, waeth sut y maent yn ymddwyn tuag atoch. Peidiwch byth â chael hyd yn oed mewn perthynas oherwydd bod hynny'n swyno.

3. Chwythu pethau allan o gymesuredd

Ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar.

Eisteddwch i lawr ar eich pen eich hun i fyfyrio ar y sefyllfa gyfan cyn i chi daflu strancio neu gael eich toddi. Peidiwch byth â chymryd yn ganiataol neu gorfeddwl sefyllfa cyn siarad â'ch partner.

Peidiwch â gadael i'ch ofnau a'ch ansicrwydd ddal i fyny â chi. Pan fyddwch chi'n teimlo bod sefyllfa'n rhy llethol, gofynnwch i chi'ch hun a yw'n werth peryglu'ch perthynas gyfan.

4. Gweithredu allan o anobaith

Cyn i chi wneud unrhyw benderfyniad, meddyliwch amdano sawl gwaith cyn i chi fynd drwyddo.

Mae gweithredu allan o anobaith ond yn arwain at fwy o ddiflastod. Weithiau, mae pobl yn mynd mor anobeithiol i'w partner newid nes eu bod yn mynd mor bell ag bygwth ysgariad neu doriad.

Yn eich meddwl chi, rydych chi'n meddwl y bydd eu bygwth ag ysgariad neu doriad yn eu gorfodi i newid, ond os byddan nhw'n cytuno, bydd yn gwneud i chi deimlo'n waeth, gan nad dyna'r hyn roeddech chi'n ei fwriadu.

Yn fyr, peidiwch â gadael i'ch emosiynau gael y gorau ohonoch chi.

Os nad oes dim yn gweithio a'ch bod am weithio ar eich perthynas i'w wella, gallwch chi bob amser geisio priodas neu cwnsela cyplau .

Gall eich helpu i weithio trwy wrthdaro a dod i ddatrysiad. Os yw'r ddau ohonoch yn fodlon, gall cynghorydd eich helpu i ychwanegu'r cynhwysion cywir i'ch perthynas.

Gwyliwch hefyd:

Ranna ’: