Heriau Unigryw a Wynebir gan Briodasau Rhyng-Ethnig

Cofleidio A all partneriaid sydd â gwahaniaethau mawr yn eu hachau a’u cefndiroedd diwylliannol barhau i briodi’n llwyddiannus? Oni fydd cariad yn dod o hyd i ffordd yn y diwedd?

Yn yr Erthygl hon

Mewn theori, ydy, ond yn ymarferol, anaml y mae mor syml â hynny mewn perthnasoedd rhyng-ethnig.Daliwch ati i ddarllen i ddeall rhai o'r heriau unigryw a pharhaus y mae llawer o barau cymysg a phriodasau trawsddiwylliannol yn eu hwynebu wrth gyflawni hapusrwydd parhaol.

Twf priodas ryngddiwylliannol

Yn ddiamau, mae priodasau rhyng-ethnig yn cynyddu mewn nifer . Ar hyn o bryd, mae tua 1 o bob 6 (neu 17%) o'r holl briodasau yn cynnwys priod â chefndir diwylliannol gwahanol.

Mae hynny i fyny o ddim ond 3% yn 1967 a 7% yn 1980. Mewn gwirionedd, ers 1990, mae’r gyfradd priodas rhyng-ethnig wedi dyblu mwy neu lai.

Mae hynny’n sicr yn arwydd cadarnhaol o fwy o oddefgarwch ac amrywiaeth yn ein diwylliant. Mae hen rwystrau yn dechrau dod i lawr, er yn araf bach.

Mae ffactorau amrywiol ar waith sy'n cyfrannu at y twf mewn priodasau cymysg yn America. Un yw demograffeg pur.

Mae America yn dod yn fwyfwy amlddiwylliannol, yn enwedig gyda chynnydd dramatig mewn mewnfudo tramor ers 1990.

Mae'r gyfran o boblogaeth UDA a aned dramor yn 14%, sef ei lefel uchaf ers y 1900au.

Mae hynny'n golygu bod y gronfa o briod sydd ar gael o grwpiau nad ydynt yn Wyn, yn enwedig Sbaenaidd ac Asiaid, wedi cynyddu'n aruthrol, gan roi cyfleoedd newydd ar gyfer priodas rhyng-ethnig.

Ffactor arall, o bosibl yn gysylltiedig, yw'r ffrwydrad o safleoedd dyddio a phriodasau sy’n galluogi pobl o bob rhan o’r byd i ddod i adnabod ei gilydd ac yn y pen draw i briodi, hyd yn oed os ydynt yn cael eu geni ac yn dal i fyw mewn siroedd gwahanol.

Trydydd ffactor yw pwysau barn y cyhoedd.

Mae cefnogaeth y cyhoedd i briodas ryng-hiliol wedi cynyddu'n sylweddol, yn enwedig dros y degawd diwethaf. Mae hyn yn arbennig o wir am briodasau Du-Gwyn.

Mor ddiweddar â 1990, roedd bron i ddwy ran o dair o 63% o'r rhai nad oeddent yn Dduon yn gwrthwynebu'r syniad o'r cyplyddion hyn. Heddiw, mae'r ffigur hwnnw i lawr i 14%, ond mae'n dal yn uwch na gwrthwynebiad nad yw'n Ddu i briodasau Gwyn ag Asiaid a Sbaenaidd (9% ym mhob achos).

Yn anffodus, mae gwrthwynebiad i barau Du-Gwyn, etifeddiaeth o hanes hir a phoenus America gyda chaethwasiaeth, efallai, yn parhau.

Amrywiad mawr mewn cyfraddau priodas rhyng-ethnig

Portread Awyr Agored O Ras Gymysg Rhamantaidd A Hapus Pâr Ifanc Yn y Parc Mae'n werth nodi bod rhai parau rhyng-ethnig yn llawer mwy cyffredin nag eraill.

Y mwyaf cyffredin, o bell ffordd, yw un rhwng dyn neu fenyw Gwyn a phriod Sbaenaidd. Mae tua 42% o Sbaenaidd, dynion a merched yn priodi priod Gwyn.

Yr ail fwyaf cyffredin yw priodas rhwng dyn neu fenyw Gwyn a phriod Asiaidd (15%).

Fodd bynnag, mae'r geni hefyd yn ffactor allweddol. Mae Sbaenwyr ac Asiaid a aned dramor yn llawer llai tebygol o briodi ar draws llinellau ethnig na'u cymheiriaid a aned yn frodorol mwy cymathedig.

Mae'r anghysondeb yn amlwg. Dim ond 15% o Sbaenaidd a aned dramor a briododd ar draws llinellau ethnig. Tair gwaith cymaint y gwnaeth llawer o Sbaenwyr brodorol.

Cyfraddau goroesi priodasol amrywiol

Er gwaethaf y twf mewn priodasau rhyng-ethnig , mae anghysondebau enfawr yn eu cyfraddau goroesi.

At ei gilydd, mae priodasau rhyng-ethnig yn methu ar gyfradd uwch na phriodasau un-ethnig.

Mae cyfradd llwyddiant priodasol Gwynion a Sbaenaidd a Gwyn ac Asiaid yn gymharol uchel, yn agos at y cyfartaledd cenedlaethol. Mewn cyferbyniad, mae priodasau Du-Gwyn yn llawer llai llwyddiannus.

Mae rhyw yn troi allan i fod yn ffactor allweddol mewn llwyddiant priodas rhyng-ethnig.

Mae cyfraddau methiant cymharol uchel mewn priodasau rhwng dynion nad ydynt yn Wyn a menywod Gwyn, yn enwedig yn achos dynion Du ac Asiaidd. Y gyfradd llwyddiant ar gyfer priodasau Du gwrywaidd-Gwyn, dim ond 25%, yw'r isaf o unrhyw baru rhyng-ethnig.

Mewn cyferbyniad, mae priodasau rhwng dynion Gwyn a merched nad ydynt yn Wyn yn tueddu i fod yn hynod lwyddiannus. Mae rhai astudiaethau'n dangos bod priodasau gwrywaidd-Du benywaidd Gwyn hyd yn oed yn fwy llwyddiannus na phriodasau ymhlith Gwyn yn unig.

Gwyliwch hefyd:

Rheswm dros y llwyddiant a'r methiant

Cwpl Ifanc Yn Cweryla Gartref Er ei bod yn anodd gwadu'r niferoedd, gall esbonio gwahaniaethau mewn cyfraddau llwyddiant priodasol fod yn heriol ac yn llawn peryglon.

A yw’r priodasau hyn yn aml yn methu oherwydd y gwahaniaethau diwylliannol mewn priodas neu densiynau ethnig y tu mewn i’r bartneriaeth neu wrthwynebiad gan ffrindiau a theulu yn ychwanegu at faich y cwpl? Beth am oedran, addysg, a ffactorau incwm?

Un astudio Canfuwyd bod partneriaid rhyng-ethnig, fel rheol, yn rhannu llai o werthoedd craidd na phartneriaid o'r un cefndir ethnig.

Ffactor arall oedd y diffyg cefnogaeth i'w priodas gan rieni a pherthnasau.

Unwaith y byddai atyniad rhamant yn tueddu i wanhau, gallai'r cyplau hyn ddod o hyd materion priodas cyffredin dod yn arbennig o sydyn, oherwydd gwahaniaethau sylfaenol yn eu cefndir a'u persbectifau bywyd yn ogystal ag anghymeradwyaeth gan aelodau'r teulu.

Pan fydd helynt yn codi, gall rhai cyplau rhyng-ethnig ddisgyn yn ôl ar eu gwahaniaethau ethnig sylfaenol i egluro eu hanawsterau, p'un a yw'r gwahaniaethau hyn yn wirioneddol berthnasol ai peidio.

A rhieni, yn lle helpu'r cythryblus cwpl yn datrys ei wahaniaethau , gallai gynghori ysgariad, gan weld problemau priodasol eu plant fel cadarnhad o’u tuedd ddiwylliannol eu hunain.

Yn ddiddorol, tra bod incwm a mae cyllid yn aml yn cael ei ddyfynnu fel un o brif ffynonellau tarfu ar briodasau yn gyffredinol, nid yw'n ymddangos eu bod yn chwarae rhan fawr yn y broses o ddiddymu priodasau rhyng-ethnig.

Fodd bynnag, gall lefel addysg, sydd weithiau'n gysylltiedig ag incwm, fod yn ffactor.

Yn gyffredinol, mae'r rhai ag addysg uwch yn fwy tebygol o ddilyn priodas rhyng-ethnig, ac mae'r priodasau hynny hefyd yn fwy tebygol o fod yn llwyddiannus.

Gall oedran fod yn ffactor hollbwysig arall mewn llwyddiant priodasol rhyng-ethnig, fel y mae gyda chyplau yn gyffredinol.

Mae priodasau rhyng-ethnig ymhlith parau hŷn yn fwy tebygol o oroesi, waeth beth fo'r parau ethnig a rhyw penodol dan sylw. Mae cyplau rhyng-ethnig iau yn llawer mwy tebygol o ysgaru.

Delio â hil ac ethnigrwydd yn agored

Mae llawer o'r ffactorau sy'n mynd i lwyddiant priodasol yr un peth ar gyfer pob pâr priod.

Dylai partneriaid fod yn emosiynol aeddfed a sefydlog. Dylent adnabod eu hunain yn dda a bod yn barod i ddysgu oddi wrth ei gilydd. Mae hyn yn golygu y dylent fod yn ymwybodol o wahaniaethau diwylliannol ac yn sensitif iddynt.

Mae partneriaid rhyng-foesegol hapus yn adnabod diwylliant eu priod yn agos; mewn llawer o achosion, maent wedi ei brofi trwy deithio a chymryd rhan mewn defodau diwylliannol. Gallant hyd yn oed ystyried eu hunain yn ddeuddiwylliannol.

Mae ymwybyddiaeth o ragfarn hiliol ac ethnig yn y gymdeithas yn gyffredinol, a hyd yn oed ymhlith ffrindiau ac aelodau o'r teulu yn ofyniad arall ar gyfer llwyddiant.

Nid yw cyplau rhyng-ethnig hapus yn cilio rhag materion rhagfarn ond mae ganddynt strategaethau i fynd i'r afael ag ef pan fydd yn codi. Gall olion rhagfarn, llawer ohonynt yn anymwybodol, godi yn eu rhyngweithiadau eu hunain.

Yn anad dim, dylai parau rhyng-ethnig gymryd amser i wneud hynny dod i adnabod eich gilydd yn dda cyn priodi .

Mae ffantasi a thafluniad yn chwarae rhan ym mhob rhamant ond gall fod yn arbennig o gryf mewn parau rhyng-ethnig oherwydd delweddau diwylliannol gwyrgam a gyflwynir mewn llyfrau hanes, ffilmiau, a'r cyfryngau.

Mae angen i gyplau fod yn glir nad ydynt yn gweithredu ar syniadau sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn ond wedi'u gwyrdroi ynghylch pwy yw eu darpar briod.

Mae ymestyn ar draws gwahaniaethau diwylliannol i ddod o hyd i bartneriaeth gariadus, hirdymor yn her gyffrous, ac i'r rhai sy'n llwyddo, yn un sy'n rhoi boddhad mawr.

Ranna ’: