Sut i Brwydro yn erbyn 5 Effaith Llafar Pryder ar ôl anffyddlondeb

Sut mae pryder ar ôl anffyddlondeb yn effeithio arnoch chi

Yn yr Erthygl honMae pryder ar ôl anffyddlondeb yn gic boenus yn y perfedd i brofiad sydd eisoes yn ddirdynnol. P'un ai chi oedd yr un sy'n cael perthynas neu'r un sy'n cael ei dwyllo, gall anffyddlondeb ddod â'r gwaethaf ym mhawb.Ac yn anffodus, mae pryder a mynd trwy frad yn mynd law yn llaw.

P'un a oedd yn berthynas emosiynol neu'n gorfforol, mae byw trwy'r profiad hwn ar y naill ochr i'r geiniog yn draenio'n emosiynol. Heb sôn am dorcalonnus, blinedig, a llu o ansoddeiriau annymunol eraill!Efallai eich bod chi'n meddwl eich bod chi dros yr anniddigrwydd, ond mae'r gwir yn profi pryder ar ôl i anffyddlondeb fod yn gyffredin iawn a gall bara am ychydig.

Darllenwch ymlaen i wybod sut i ddod dros gael eich twyllo, ac aros gyda'n gilydd. Yn bwysicach fyth, dewch i wybod sut i oresgyn poen anffyddlondeb.

Beth yw pryder a sut mae'n effeithio ar eich ymennyddRydych chi'n berson cryf, efallai y byddwch chi'n rhesymu; rydych chi fel arfer yn teimlo fel y gallwch chi fynd trwy unrhyw beth. Gallwch chi goncro pryder ar ôl anffyddlondeb cyn gynted ag y byddwch chi'n lapio'ch meddwl am yr hyn a ddigwyddodd ac o ble mae'r teimladau pryderus yn dod.

Gall dod dros gael eich twyllo mewn priodas achosi straen cronig, sy'n sbarduno'r hormon o'r enw cortisol . Mae cortisol yn creu anhwylderau hwyliau yn eich ymennydd ac yn aml gall arwain at iselder ysbryd a phryder.


cyfryngau cymdeithasol a phroblemau priodas

Mae straen a phryder cronig yn effeithio ar eich lles corfforol a meddyliol. Gall pryder eich gadael yn agored i salwch ac afiechyd ac achosi i'ch corff flino'n gorfforol.

Mae cael ychydig bach o bryder ar ôl anffyddlondeb yn normal ond gall peidio â mynd i’r afael â theimladau o’r fath a ildio i boen anffyddlondeb beri iddynt waethygu, gan arwain yn aml at ganlyniadau mwy hirdymor.

Sgîl-effeithiau pryder ar ôl perthynas

Nid yw pryder rhag twyllo ar eich partner yn anghyffredin chwaith. Gall achosi:

 • pendro
 • cur pen
 • pyliau o banig
 • ofn
 • trafferth anadlu
 • trafferth cysgu
 • crychguriadau'r galon

Gall pryder perthynas ddigwydd am y rhesymau a ganlyn:

 • Rydych chi neu'ch partner wedi torri'r bond ymddiriedaeth trwy berthynas
 • Ymladd yn gyson dros faterion cyffredin a difrifol
 • Straen dros sefyllfaoedd gwaith neu deulu
 • Pryderon salwch ac iechyd cynyddol
 • Negyddiaeth ac ymddygiad rheoli

Mae'r canlynol yn rhai o'r effeithiau niweidiol y gallech eu profi oherwydd pryder ar ôl anffyddlondeb:

1. Clinginess

Pan fyddwch chi'n dechrau teimlo'n bryderus am dynged eich perthynas, eich ymateb naturiol yw glynu wrth yr hyn rydych chi'n credu eich bod chi'n ei golli. Yn yr achos hwn, eich partner fyddai hwnnw.

Felly, sut mae cael eich twyllo yn eich newid chi?

Os ydych wedi dewis aros gyda'ch partner ar ôl i anffyddlondeb ddigwydd, efallai y byddwch yn teimlo bod gormod o gysylltiad â nhw rhag ofn y byddant yn eich brifo eto. Y math hwn o atodiad sy'n deillio o mae pryder ar ôl anffyddlondeb yn arwain at berthynas ddibynnol sy'n gwneud i chi deimlo llai o reolaeth.

Mae gan glynu hefyd gysylltiad agos â cholli'ch annibyniaeth, cenfigen ac ansicrwydd. L. Mae anffyddlondeb tymor ong yn effeithio i raddau helaeth ar y partner lle gallant ddechrau amau ​​eu gweithredoedd.

Ar y llaw arall, gall euogrwydd partner ar ôl twyllo hefyd eu gyrru i ymddwyn yn glinglyd y gallant ddifaru yn nes ymlaen.

2. Cosb

Cosb

Gall eich ymateb pryder i ddelio â chariad gynnwys dau fath gwahanol o gosb. Yn gyntaf, efallai yr hoffech chi gosbi'ch partner am eich brifo a bradychu eich ymddiriedaeth.

Gall hyn amlygu ei hun trwy ddefnyddio lleferydd atgas, difrodi eu bywyd cymdeithasol neu broffesiynol, neu dwyllo arnyn nhw er gwaethaf pawb.

Yn ogystal â hyn, efallai yr hoffech chi gosbi'ch hun am adael i hyn ddigwydd, am beidio â gweld arwyddion perthynas yn gynharach, neu am gael perthynas. Fel hyn, mae'r pryder ar ôl anffyddlondeb yn gallu amlygu ei hun mewn ymddygiad hunanddinistriol fel cam-drin sylweddau, gor-fwyta a hunan-sabotage.

3. Atal cariad, rhyw, a'ch perthynas

Pan fydd partner yn anffyddlon, gall wneud i chi deimlo eich bod wedi colli pob rheolaeth ar eich bywyd. Un ffordd y gallwch deimlo y gallwch fynd â phŵer yn ôl yw trwy ddal yn ôl oddi wrth eich partner.

Gall hyn olygu eich bod yn dal cariad, ymddiriedaeth, agosatrwydd rhywiol, a gwybodaeth am eich bywyd yn ôl, neu efallai eich bod yn dal yn ôl y posibilrwydd o drwsio'ch perthynas fel math o gosb.

Waeth bynnag y ffordd rydych chi'n cyflawni hyn, efallai y byddwch chi'n teimlo, trwy ddal yn ôl oddi wrth eich partner, y byddwch chi'n amddiffyn eich hun rhag teimladau o gael eich brifo . Mae'r mae ofn cael eich twyllo eto yno, ac efallai y byddwch chi'n dechrau mygu eich hun.

4. Gwacter emosiynol ac agwedd wedi'i thynnu'n ôl

Gall teimlo'n ddall gan y person rydych chi'n ei garu fwyaf gael effaith seicolegol eithafol ar eich cyflwr emosiynol. Gall hyn arwain at wagrwydd emosiynol neu fferdod.

Mae rhai yn teimlo bod y pryder, y gwacter emosiynol, a'r sioc o anffyddlondeb mor eithafol nes bod rhai seicolegwyr hyd yn oed yn defnyddio technegau cwnsela ar gyfer cleifion sydd â PTSD (neu anhwylder straen ar ôl anffyddlondeb) ar gyplau sy'n wynebu ymosodiadau o bryder ar ôl anffyddlondeb yn eu perthnasoedd.

Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed, a yw'r euogrwydd o dwyllo byth yn diflannu?

Ac, os ydyw, sut i ddod dros anffyddlondeb ac aros gyda'n gilydd? Sut i symud ymlaen o gael eich twyllo?

Ceisio achub eich priodas ar ôl perthynas os yw'r partner hefyd yn dymuno gwneud yr un peth yw'r peth iawn i'w wneud, pa mor anodd bynnag y mae'n ymddangos.

Cael trafodaeth agored amdano, ac os yw'n cyrraedd cyfyngder ar unrhyw lefel, ymgynghorwch â chynghorydd priodas gyda'i gilydd . Ond os ydych chi eisiau gwybod sut i roi'r gorau i fod yn ansicr ar ôl cael eich twyllo, yna mae'r ateb yn syml.


yn ail briodasau yn hapusach

Waeth beth a ddywedir wrthych, hyderwch ynoch chi'ch hun. Dewisodd eich partner dwyllo yn lle datrys y problemau yn y berthynas. Nid eich bai chi yw hyn. Mae pryder priodas ar ôl anffyddlondeb yn normal, ond peidiwch â gadael iddo eich cyrraedd chi.

Gwyliwch y fideo ysbrydoledig hwn ar ailfeddwl anffyddlondeb.

5. Agwedd reoli

Pan fydd pobl yn teimlo'n ansicr, gallant geisio dominyddu eu partneriaid. Os ydych chi'n aros gyda'ch partner ar ôl perthynas, efallai mai'ch tueddiad naturiol yw rheoli.

Mae hyn yn rhan arall o bryder ar ôl anffyddlondeb. Efallai y byddwch yn mynnu bod eich partner yn rhoi mynediad am ddim i chi i'w ffôn a dyfeisiau eraill. Chi bydd eisiau gwybod ble maen nhw bob amser a gallant fod yn dueddol o gael pyliau o bryder ar ôl twyllo os na fydd eich anghenion yn cael eu diwallu.

Efallai y bydd cael rheolaeth lawn ar eich perthynas yn teimlo'n rhyddhaol ar y dechrau, ond mae'n mynd yn flinedig yn emosiynol a dim ond yn helpu i fridio amheuaeth gyson.

Gall effeithiau seicolegol priod twyllo fod yn ddinistriol, a dim ond ar ôl i anffyddlondeb ddigwydd y gall ymroi i weithgareddau o'r fath arwain at fwy o deimladau o bryder.

Pryd i gerdded i ffwrdd ar ôl anffyddlondeb

Pryd i gerdded i ffwrdd ar ôl anffyddlondeb

Gall beirniadaeth gronig, bygythiadau seicolegol, defnyddio euogrwydd yn gyson fel arf, sy'n gofyn am ddatgeliad cyson, a thanseilio bywyd cymdeithasol eich partner deimlo'n gyfiawn o ystyried yr amgylchiadau. Ac efallai eu bod nhw ar y foment honno.

Ond yn y pen draw, mae'n rhaid i chi fynd yn ôl i le lle gallwch chi wella'ch perthynas heb y farn gyson bod eich partner yn euog nes ei fod yn ddieuog.

Os na allwch wneud hyn, ni ddylech fod mewn perthynas ramantus â'r person hwn mwyach oherwydd nid oes diben colli'ch meddwl dros y pryder ar ôl anffyddlondeb gan bartner. Ac o gwbl dim pwynt i mewn cynnal perthynas nad yw wedi'i hanelu at iachâd ac agosatrwydd unwaith eto.

Sut i oresgyn pryder ar ôl perthynas

Sut i wella ar ôl cael eich twyllo?

Wel, nid yw'n gam rydych chi'n ei gymryd mewn un diwrnod. Mae dewis maddau i rywun, p'un a ydych chi'n aros gyda nhw ai peidio, yn ddewis rydych chi'n ei wneud bob dydd.

Argymhellir cwnsela yn fawr ar gyfer cyplau sy'n aros gyda'i gilydd ar ôl perthynas. Os nad ydych chi gyda'r partner twyllo mwyach, ceisiwch therapi preifat i weithio trwy'r ansicrwydd a'r pryder sydd ar ôl gyda chi.

Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed pa mor hir y mae'n ei gymryd i oresgyn anffyddlondeb, ond mae'r ateb yn dibynnu ar ba mor hawdd rydych chi'n caniatáu i'ch hun wella a faint mae'ch partner yn cydweithredu â hynny. Mae hyn yn cael effaith sylweddol ar gamau adfer anffyddlondeb cwpl.

Er bod pryder ar ôl perthynas yn normal, nid yw hynny'n golygu ei fod yn teimlo'n dda neu'n eich helpu i oresgyn y boen rydych chi wedi'i phrofi. Mae ceisio cwnsela, yn enwedig os ydych chi wedi dewis aros gyda'ch partner, yn opsiwn gwych ar gyfer trin pryder cronig ar ôl anffyddlondeb.

Ffyrdd eraill o frwydro yn erbyn pryder a achosir gan berthynas yw i gymryd hobi newydd, ymarfer corff, amgylchynu'ch hun gyda phobl gadarnhaol, a pharhau i edrych ymlaen a gwneud cynlluniau newydd ar gyfer eich dyfodol fel un o'r camau i oresgyn anffyddlondeb gan bartner. Bydd hyn yn eich helpu i edrych ymlaen gyda nod cadarnhaol mewn golwg.

C. perthynas yn mynd yn ôl i normal ar ôl twyllo? Wel, mae hynny'n dibynnu ar sawl ffactor. Pa mor ddifrodi oedd y berthynas i ddechrau? Faint o waith mae'r cwpl yn ei wneud i gael y berthynas yn ôl ar y trywydd iawn?

I rai, nid yw'r pryder ar ôl anffyddlondeb byth yn diflannu tra bod cyplau eraill yn ceisio gwneud iddo weithio, un diwrnod ar y tro.