Sut Mae Cyplau Yn Cyfarfod: Yn Dyddio Yn Ystod Coronafirws a Thu Hwnt

Dwy Ffrind Ffrind yn Chwerthin Ac yn Hugo Awyr Agored

Yn yr Erthygl honDoes dim gwadu’r ffaith ei fod yn newid oherwydd COVID. Mae'r dyddiau cyfarfod mewn bar neu barti dan do yn cael eu stopio ac nid oes unrhyw arwydd pryd y gallai hynny ddychwelyd.Ond, nid oes rhaid i'r newid dros dro olygu na allwch ddod o hyd i un arwyddocaol arall ar hyn o bryd. Mae cymaint o ffyrdd i gwrdd â darpar bartner a sefydlu dyddiadau!

Felly, sut mae cyplau yn cwrdd neu'n dod o hyd i ffordd i gysylltu ? A yw wedi newid er gwell neu er gwaeth?Wel, ailfeddwl am eich syniadau traddodiadol ar sut i ddod o hyd i briod. Yn eich ymdrechion i ddod o hyd i'ch partner cariad, gallwch gael amser gwych yn cwrdd â phobl newydd yn ystod yr amser rhyfedd hwn. Gadewch i ni ddarganfod sut mae cyplau yn cwrdd:


Aquarius

Sut i ddod o hyd i un arwyddocaol arall nawr

Efallai ei bod yn ymddangos bod cwrdd â phobl yn anodd ar hyn o bryd. Efallai y byddwch hefyd yn pendroni ‘ YN yma mae'r mwyafrif o gyplau yn cwrdd yn ystod amseroedd o'r fath? '' Ond, mae pawb yn mynd trwy'r hyn rydych chi'n mynd drwyddo ac mae hynny'n golygu bod llawer o bobl yn chwilio am ffyrdd i ddyddio a chysylltu!

1. Apiau dyddioAr gyfer cyplau sy'n cyfarfod am y tro cyntaf ar hyn o bryd, wrth gwrs mae apiau dyddio gweld pigau mewn traffig. Mae mwy o bobl yn golygu mwy o botensial i ddod o hyd i bartner ar gyfer priodas neu rywun maen nhw wir yn cysylltu â nhw.

Yr ateb i Sut mae cyplau yn cwrdd ar apiau o'r fath yn amrywio'n aruthrol. Gwahanolapiau dyddiodenu pobl sy'n chwilio am wahanol fathau o bethau. Felly, ystyriwch yr hyn rydych chi'n edrych amdano a rhoi cynnig ar ychydig!

2. Partïon Chwyddo

Mae partïon chwyddo yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd a chysylltu.

Yn ceisio chyfrif i maes ‘ Sut mae cyplau yn cwrdd yma? '' Ystyriwch gychwyn parti chwyddo a gofyn i bob gwahoddwr wahodd rhywun o'r tu allan i'ch grŵp ffrindiau.

Po fwyaf o bobl sy'n cael gwahoddiad, y mwyaf tebygolrwydd y byddwch chi'n cysylltu â rhywun a allai fod yn ddiddordeb cariad newydd.

3. Dosbarthiadau, cyrsiau a sesiynau hyfforddi

Felly, ble mae'r mwyafrif o bobl yn cwrdd â'u priod?

Wel, mae llawer o fusnesau wedi cymryd eu presenoldeb ar-lein.

Gallwch chi gymryd pob math o ddosbarthiadau rhithwir (meddyliwch ioga neu gelf!) Ar hyn o bryd i ddeall ‘ Sut mae cyplau yn cwrdd ’A chysylltu ag unigolion eraill o’r un anian.

Os ydych chi am ddatblygu'ch hun ymhellach fyth a chysylltu â phobl sydd â diddordeb mewn pethau tebyg, efallai y byddech chi'n ystyriedcymryd cwrsneu sesiwn hyfforddi ar hyn o bryd.

Byddwch chi'n cysylltu â phobl sy'n dysgu'r hyn rydych chi'n ei ddysgu, yn cydweithio i hogi'ch sgiliau ac efallai y byddwch chi'n dod o hyd i bartner gwych yn y broses!

Syniadau Dyddiad Rhithwir

Cysyniad Dydd San Ffolant, Cariad Post - Calonnau

Sut mae'r mwyafrif o gyplau yn cwrdd fwy neu lai?

Er 2010, bron Mae 19% o gyplau wedi cyfarfod ar-lein cyn y firws. Felly, nid yw'n syndod bod llawer o gyplau yn cwrdd bron yn gyntaf nawr.

Mae digon o bobl gartref ac yn edrych i gysylltu.

Mae sut mae cyplau yn cwrdd ac yn aros gyda'i gilydd hefyd yn dibynnu ar lefel yr ymdrechion o'r ddau ben . Os gallwch chi fod yn greadigol, rhith-ddyddio gall fod yn ffordd gyffrous ac ystyrlon i ddod o hyd i bartner.

Mae gan ddyddio rhithwir lawer o fuddion, hyd yn oed os yw'n ymddangos yn rhyfedd ar y dechrau.

Does dim rhaid i chi dreulio cymaint o amser yn paratoi, does dim sgwrs lletchwith am rannu'r bil, a does dim rhaid i chi feddwl tybed a ydych chi'n mynd i gael cusan gyntaf ar ddiwedd eich dyddiad.

Byddwch chi hefyd treulio mwy o amser yn dod i adnabod partner posib cyn cyflwyno ffactorau fel rhyw i'r gymysgedd, a all weithiau dynnu ein sylw oddi wrth gysylltu â rhywun a phenderfynu a ydyn nhw'n bartner gwych i ni.

Os ydych yn pendroni ‘Sut mae cyplau yn cwrdd?’ Dyma ychydig o syniadau i'ch rhoi ar ben ffordd!


cyfathrebu rhwng cyplau

1. Gemau ar-lein

Mae llawer o gleientiaid wedi rhannu gyda mi eu bod yn defnyddio gwahanol lwyfannau gemau a dibwys rhyngweithiol i gysylltu â darpar bartneriaid newydd.

Mae gemau'n cadw'ch dyddiadau'n hwyl, yn rhoi rhywbeth i chi ei wneud heblaw siarad â'ch gilydd ar draws sgrin, a gall ddod â rhywfaint o gystadleuaeth gyfeillgar allan!

2. Awr Hapus

Nid yw'r ffaith nad ydych chi'n mynd allan i ginio neu far yn golygu na allwch chi gael diod gyda'ch dyddiad. Pe byddech fel arfer yn cwrdd â darpar bartner am awr hapus neu goctel, peidiwch â gadael i COVID eich rhwystro.

Gallwch barhau i “gwrdd” â'ch dyddiad am ddiod.

Byddwch yn greadigol yma ac ystyriwch yfed yr un math o win neu goctel (neu watwar!) Gallech hyd yn oed anfon eich hoff botel drosodd i dŷ eich dyddiad fel syndod.

Gwnewch hwyliau rhithwir a gweld lle mae'r nos yn mynd â chi.

3. Coginiwch yr un pryd

Mae hwn yn syniad nos dyddiad gwych i unrhyw un sy'n dyddio bron neu bellter hir.

Penderfynwch ymlaen llaw beth rydych chi'n mynd i'w goginio fel y gallwch chi'ch dau gael y cynhwysion sydd eu hangen.

Coginiwch y pryd gyda'i gilydd dros sgwrs fideo. Gallwch ddysgu am wahanol fwydydd yr ydych chi'ch dau yn eu hoffi neu ddim yn eu hoffi, a chysylltu yn y gegin, er nad ydych chi gyda'ch gilydd yn gorfforol.

Unwaith y bydd yr holl waith caled wedi'i wneud, gallwch chi fwynhau eistedd i lawr “gyda'ch gilydd” a mwynhau'ch cread.

4. Archebwch o'r un bwyty

Dyn yn Archebu Bwyd i Ffwrdd Trwy

Os nad coginio yw eich peth chi, awgrymu hyd eich dyddiad eich bod yn gwneud rhywbeth mwy tebyg i ddyddio ac archebu rheolaidd o'r un bwyty. Dyma sut mae cyplau yn cwrdd fel arfer, felly beth am barhau?

Mae llawer o fwytai yn cymryd tecawê hyd yn oed os nad yw eu hystafelloedd bwyta ar agor. Gallwch gefnogi busnes bach tra hefyd yn bwyta gyda'ch dyddiad.

5. Gwyliwch yr un ffilm neu sioe ar yr un pryd

Mae mynd i'r ffilmiau yn beth cyffredin syniad nos dyddiad pan nad yw pellhau cymdeithasol yn bryder. Nid oes unrhyw reswm i beidio â chymryd y syniad dyddiad gwych hwnnw a gwneud iddo weithio ar hyn o bryd.

Mae gwahanol wasanaethau tanysgrifio teledu a ffilm yn gwneud promos am ddim neu gyfraddau is. Felly, mae'n amser gwych i weld y ffilm honno rydych chi wedi bod eisiau ei gweld!

6. Ewch i gyngerdd rithwir gyda'ch gilydd

Efallai mai dyma un o'r syniadau dyddiad mwyaf hwyl ar hyn o bryd. Mae rhai artistiaid ac endidau cerddorol yn cynnal cyngherddau byw am ddim y gallwch chi ymuno â nhw bron.

Os yw cyngherddau yn rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau yn gyffredinol wrth ddyddio, ystyriwch yr opsiwn hwn i gael syniad rhith-ddyddiad unigryw a hwyliog.

7. “Teithio”

Er na allwn fynd i unrhyw le ar hyn o bryd, mae yna rai cyfleoedd unigryw i taith o amgylch lleoliadau anhygoel ledled y byd bron ar hyn o bryd.

Os ydych chi'n rhywun a allai gwrdd â phartner mewn amgueddfa neu wrth deithio, ystyriwch ddefnyddio hwn fel syniad dyddiad gwych tra'ch bod chi'n cwrdd â phartneriaid fwy neu lai.

Os ydych chi a'ch dyddiad yn cysylltu, efallai y gallwch ymweld ag un o'ch lleoliadau sydd bron â theithio gyda'ch gilydd yn bersonol un diwrnod!

Yn yr achos hwnnw, dysgwch rai ffyrdd y gallwch wella eich profiad teithio gyda'ch partner . Mae'r fideo isod yn datgelu'r cyngor gorau gan gyplau teithio ar sut i deithio'n well fel cwpl. Gwyliwch ef isod:


pan dylech ddechrau cael rhyw mewn perthynas

Os efallai yr hoffech chi gwrdd â'ch dyddiad yn bersonol, ystyriwch weithgareddau awyr agored fel heicio, neu gerdded gyda phellter diogel rhyngoch chi!

Mewn lleoliadau lle mae lleoedd cyhoeddus yn agor, peidiwch â gadael i'ch creadigrwydd stopio! Dewch o hyd i ffyrdd newydd o gwrdd â phartner tra hefyd yn ymarfer rheolau pellhau cymdeithasol eich lleoliad. Mae dyddiadau cinio mewn bwytai sy'n cadw at y rheolau, teithiau i barcio gyda'ch ci neu heicio yn syniadau anhygoel i fynd yn ôl i ddyddio heb beryglu'ch iechyd a'ch diogelwch.