Faint o Alimoni Ddylwn i Ei Dalu?

Faint o Alimoni Ddylwn i Ei Dalu?

O'i gymharu ag achosion dalfa plant lle mae'n rhaid i farnwyr benderfynu pa riant ddylai fod â dalfa plentyn, nid yw'r penderfyniad ynghylch swm cymorth priod mor anodd. Mae'r gyfraith sy'n llywodraethu penderfynu ar gefnogaeth gan geisydd yn amrywio o wladwriaeth i wladwriaeth.Fodd bynnag, ar lefel gyffredinol, mae'r llys yn ystyried y canlynol wrth benderfynu ar y swm sydd i'w dalu fel cymorth i gefynnau. • Y swm o arian y gallai pob priod ei ennill yn rhesymegol bob mis
 • beth yw'r treuliau rhesymol y bydd pob un yn mynd i'w talu bob mis, a
 • A fyddai taliad cymorth priod gan un priod i'r llall yn helpu pob un ohonynt i barhau i fod â safon byw gyfatebol a oedd ganddynt yn ystod yr amser y buont yn briod.

Fodd bynnag, mewn sefyllfa lle nad yw bellach yn bosibl i'r ddau briod fod â'r un safon byw ag yr oeddent yn ei rhannu, bydd y llys yn dyfeisio modd i rannu baich ariannol rhwng y ddau.


meme rhyw doniol

A yw arbedion yn cael eu hymgorffori wrth gyfrifo safonau byw?

Mewn taleithiau rhif, mae'r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i farnwyr ystyried yr hyn y byddai'n ei gymryd i'r ddwy ochr gynnal y safon byw a sefydlwyd yn ystod y briodas.Y priod incwm isel

Fel y nodwyd yn gynharach, mae talu cymorth i briod yn dibynnu ar faint o arian y gallai pob un o'r ddau briod ei ennill yn rhesymol mewn mis. Mae hyn yn awgrymu, os bydd un o'r priod yn dewis gweithio ar swydd sy'n talu llai na'r hyn y byddai ef neu hi'n ei ennill yn bwrpasol, gall y llys ddyfarnu swm mwy o daliad alimoni.


a fydd fy mhriodas yn goroesi menopos

Sut mae'r llys yn penderfynu ar gefnogaeth gan geiswyr?

Mae'r canllawiau i bennu alimoni yn gymhleth. Mae ystyriaethau o'r fath yn cynnwys ffordd o fyw priodasol, gallu'r priod i dalu, a gallu'r priod dibynnol i gyfrannu at eu cefnogaeth eu hunain.

Faint o Alimoni Ddylwn i Ei Dalu?Yn ôl y gyfraith bresennol, mae angen ystyried y ffactorau canlynol ar gyfer penderfynu ar daliad alimoni:

 • Faint y cyfrannodd pob priod at y briodas, yn ariannol ac yn anariannol.
 • Yr amser yr oedd pob un yn absennol o'r farchnad swyddi o ganlyniad i'r briodas.
 • Eu safon byw yn ystod y briodas a'r posibilrwydd i bob parti gynnal safon byw rhesymol a chyfwerth.
 • Effeithiau treth talu cymorth i briod. Potensial ennill pob plaid, ynghyd â lefel eu haddysg a'u gallu cyflogaeth.
 • Roedd angen cyflogi'r amser a'r gost sy'n ofynnol gan y priod sy'n ennill cyflog is i gaffael yr addysg a'r hyfforddiant yn fuddiol.
 • Dosbarthiad diduedd eiddo.
 • Hyd y briodas.
 • Iechyd emosiynol, iechyd corfforol, ac oedran y priod.
 • Y gofyniad dilys o gefnogaeth gan spousal ynghyd â gallu'r priod i dalu.
 • Cyfrifoldebau'r rhieni.
 • Unrhyw ffactor perthnasol arall y mae'r llys yn ei ystyried yn addas fel un o'r ffactorau sy'n penderfynu.
 • Nifer ac oedrannau plant
 • Eu Ffordd o Fyw gynt

Y llinell waelod:

Os ydych chi eisiau gwybod faint o alimoni y gellir ei ddyfarnu ichi yn eich ysgariad, ystyriwch ofyn am gyngor cyfreithiol. Bydd cyfreithiwr yn gwerthuso amgylchiadau ariannol eich priodas a'ch asedau priodasol ac yn eich helpu i ddarganfod faint o ddyfarniad alimoni y gallech ei dderbyn.