7 Peth i'w Gwneud Pan fydd gennych Bartner Anghefnogol

Cwpl Ifanc yn Cweryla Yn Y Gegin Dyn Americanwr A Menyw Affricanaidd Dydw i ddim yn siarad â chi

Yn yr Erthygl hon

 • Beth sydd wedi digwydd?
 • / tawelwch /
 • Beth ydw i wedi'i wneud?
 • / tawelwch /
 • Allwch chi egluro beth sydd wedi eich tramgwyddo?
 • / tawelwch /

Dydw i ddim yn siarad â chi bellach, rydych chi'n cael eich cosbi, rydych chi'n euog, rydych chi wedi fy nhroseddu, ac mae mor annymunol a phoenus i mi fy mod yn cau i chi yr holl ffyrdd i faddau!

Pam ydw i'n gweithio ar ein perthynas a dydyn nhw ddim?

Pam ydw i'n camu ymlaen ac maen nhw'n eistedd ar ben eu hegwyddorion a'u dicter, gan anwybyddu anghenion y berthynas?

Pan fydd mynediad emosiynol i'ch partner ar gau, pan na fyddant bellach yn gwrando arnoch chi, pan fyddant yn eich anwybyddu chi a'r broblem ei hun, rydych chi'n teimlo'n gwbl ddiymadferth, yn unig, wedi'ch gadael, ac wedi'ch gwrthod gan bartner nad yw'n cefnogi.

Efallai y byddwch chi'n teimlo'ch bod yn cael eich diystyru ac yn ddig, ac yn profi'r anallu i fynegi'n uniongyrchol, yr ymdeimlad o wacter, ac amarch.

Ac os oedd eich rhieni hefyd yn arfer rhoi'r driniaeth dawel i'ch gilydd yn ystod y gwrthdaro a'r dadleuon, bod yn bartner angefnogol i'ch gilydd yn lle gweithio pethau allan mewn perthynas pan oeddech chi'n blentyn, fe allech chi fynd yn ddryslyd, yn bryderus, a hyd yn oed panig.

Triniaeth dawel yn erbyn matsys gweiddi

Cwpl Anhapus Affricanaidd Americanaidd Yn Cael Dadl Dros Ystafell Wely Gartref Dydw i ddim yn siarad â chi Rwy'n eich anwybyddu Dydych chi ddim yn bodoli.

Rwy'n sgrechian ac yn gweiddi Dwi yn ddig Rwy'n eich gweld chi ac rwy'n ymateb i chi Rydych chi'n bodoli.

Nid yw'r cynllun hwn yn golygu bod yn rhaid i chi roi cri hysterig yn lle'r distawrwydd a'i ystyried fel gwaith ar eich perthnasoedd.

Fodd bynnag, mae'n golygu bod y mae triniaeth dawel yn aml yn waeth o lawer na dicter, gwaeddi, ffraeo, a dadleuon.

Cyn belled â'ch bod chi'n cyfnewid yr emosiynau - ni waeth a ydyn nhw'n bositif neu'n negyddol - rydych chi'n aros rywsut gysylltiedig â'ch partner .

Cyn belled â'ch bod chi'n dal i siarad - ni waeth a yw eich deialogau'n canolbwyntio ar yr I neu'n dilyn rheolau llyfrau seicolegol - beth bynnag, rydych chi'n dal i gyfathrebu.

Felly, mae'n hanfodol bod yn rhan o'r broblem ar y cyd. Ond beth os na fydd eich partner yn gweithio ar eich perthynas? Beth os oes gennych bartner nad yw'n cefnogi - gwraig neu ŵr sy'n gwrthod cyfathrebu.

Felly, sut i drwsio'ch perthynas?

Dyma 7 cam y gallwch eu cymryd i annog eich partner nad yw'n gefnogol i fuddsoddi ei amser a'i ymdrech yn eich perthynas:

Pan fydd gŵr yn gwrthod cyfathrebu am broblemau

1. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw hefyd yn gwybod am y broblem

Pâr Trist Affricanaidd-Americanaidd Ar ôl Canlyniad Prawf Beichiogrwydd Negyddol Gall swnio’n hurt ond efallai na fydd eich partner hyd yn oed yn gwybod am y broblem a welwch yn y berthynas.

Cofiwch, ein bod ni i gyd yn wahanol a gall rhai pethau fod yn annerbyniol i un ond yn hollol normal i un arall.

Cadwch eu system o werthoedd, meddylfryd, a byd-olwg mewn cof ac ewch i gam 2.

2. Cyfaddef eich cyfran o euogrwydd

Mae'n cymryd dau i tango - chi'ch dau sy'n gyfrifol am y broblem a gododd.

Felly, cyn dechrau lleisio eich rhestr o gwynion, cyfaddef eich cyfran fwy neu lai o euogrwydd hefyd.

Dywedwch wrthyn nhw: Dw i'n gwybod fy mod i'n amherffaith. Rwy'n cyfaddef fy mod weithiau'n hunan-ganolog / anghwrtais / yn canolbwyntio ar waith. A allwch ddweud wrthyf rai pethau eraill sydd wedi brifo chi? Allwch chi wneud rhestr o fy gwendidau?

Dyma'r cam cyntaf i agosatrwydd, ymwybyddiaeth, a ymddiried yn eich perthnasau .

Dim ond ar ôl i chi ddechrau gweithio ar eich diffygion eich hun a bod eich partner yn sylwi ar hynny, gallwch ofyn iddynt gywiro eu diffygion ymddygiad hefyd a chyflwynwch eich rhestr o bryderon.

Gwyliwch hefyd:

3. Defnyddia dy dafod a'i ddweud

Ni all y rhan fwyaf o bobl ofyn a siarad allan. Maent yn llawn rhithiau y gall eu partner ddyfalu eu meddyliau a'u hwyliau yn reddfol.

Fodd bynnag, chwarae gêm ddyfalu yw'r gwaethaf ffordd o ddatrys gwrthdaro neu i wneud unrhyw les iddynt. Yn aml, bydd yn gwneud i rywun deimlo bod ganddynt bartner angefnogol.

Nid yw'n ddigon rhannu'ch problem. Mae hefyd angen dweud beth yn union y gall eich partner ei wneud i’ch helpu:

PEIDIWCH: Rwy'n drist (crio)

Felly, beth ddylwn i ei wneud?
DO: Rwy'n drist. Allwch chi roi cwtsh i mi?

PEIDIWCH â: Mae ein rhyw yn mynd yn ddiflas

GWNEWCH: Mae ein rhyw yn mynd yn ddiflas weithiau. Gadewch i ni wneud rhywbeth i'w sbeisio? Er enghraifft, gwelais…

4. Gwnewch yn siŵr nad ydynt yn eich camddeall

Sut i gael gwrandawiad?

Sut i wneud yn siŵr eu bod yn eich deall yn gywir a sut maent yn teimlo am y peth?

Rhowch gynnig ar y dechneg hon:

 1. Dewiswch amser a lle iawn ar gyfer eich sgwrs . Mae awyrgylch hamddenol a hwyliau da yn berffaith.
 2. Gofynnwch iddynt a ydynt yn barod i siarad .
 3. Dywedwch eich holl bryderon mewn fformat sy'n canolbwyntio ar I : Dw i'n teimlo'n sarhaus oherwydd… Fe wnaeth y weithred yna o'ch un chi fy atgoffa o… Dw i eisiau i chi wneud… Bydd yn gwneud i mi deimlo... Rwy'n dy garu di
 4. Nawr gofynnwch iddyn nhw beth maen nhw wedi'i glywed a'i ddeall. Gadewch iddyn nhw ailadrodd yr hyn rydych chi wedi'i ddweud. Gallwch chi synnu'n fawr o ddarganfod ar hyn o bryd y gall partner nad yw'n gefnogol gamddehongli'ch holl eiriau'n llwyr.

Ti'n dweud: Allwch chi dreulio mwy o amser gyda mi ?

Maen nhw'n clywed: Rydw i wedi troseddu ac rwy'n eich cyhuddo o dreulio gormod o amser yn y gwaith

Ond wnaethoch chi ddim dweud mewn gwirionedd a ddim yn ei olygu!

5. Cymerwch beth amser

Ar ôl ffrae neu ar ôl trafodaeth am eich problem, cymerwch amser i dawelu, meddyliwch drosodd, a pheidio â dweud rhywbeth sarhaus.

Mae'r ateb yn aml yn deillio o feddwl ar hap.

6. Gofynnwch am gymorth proffesiynol

Ysgwyd Llaw Dyn Ag Arbenigwr Ac Mae Er mwyn gweld y sefyllfa o'r ochr arall, dysgwch ddeall eich hun, i fod yn sylwgar i deimladau eich partner, i ddarganfod y ffordd a gwreiddiau problem.

Ceisio cymorth proffesiynol i allu gweithio ar eich perthynas gyda'ch gilydd, hyd yn oed os yw'r ddau ohonoch, neu'r naill neu'r llall ohonoch yn teimlo bod gennych bartner nad yw'n cefnogi.

7. Carwch eich problemau

Peidiwch â bod ofn cyfaddef bod gennych chi broblemau yn eich perthynas. Does dim pwynt smalio bod popeth yn iawn.

Mae unrhyw broblem yn a arwydd bod eich cwpl yn mynd i fyny i lefel arall - ac mae'n bryd gweithredu i wneud y trawsnewid hwn, mae'n bryd ateb y cwestiwn brys a mynd allan o'ch parth cysurus.

Nid yw cael problem yn eich gwneud chi'n ddrwg - mae'n gwneud i chi esblygu fel cwpl.

Gwraig yn gwrthod gweithio ar briodas

Dyma rai awgrymiadau pellach ar sut i wneud i'ch perthynas weithio a chynnwys y ddau ohonoch yn y tango:

 1. Peidiwch â neidio i gasgliadau. Gwell gofyn iddynt mewn tôn niwtral: Beth ydych chi'n ei olygu…? Ydych chi eisiau dweud bod…? Gadewch i ni ei drafod…
 2. Peidiwch â'i dynnu allan ar eich partner. Nid oes angen eu sathru i mewn gyda'r baw. Bydd y boen rydych chi'n ei achosi yn dileu'r cynhesrwydd o'ch perthynas yn raddol.
 3. Siarad. Wrth yfed te, yn y gwely, wrth olchi'r llawr, ar ôl rhyw. Trafodwch bopeth sy'n eich poeni.
 4. Peidiwch â rhuthro i drobwll o'ch perthnasoedd. Parchwch eich gofod preifat a rhowch rywfaint o ryddid i'ch partner. Mae busnes, neu hobïau, neu ffrindiau ar wahân yn ffordd dda o osgoi afiach codependency .
 5. Peidiwch â slamio'r drws gan weiddi fy mod yn gadael. Dim ond y cwpl o weithiau cyntaf y bydd yn cael rhywfaint o effaith ar eich partner.

Nid yw cariad yn cwrdd â'ch anghenion

A yw bob amser yn werth gweithio ar berthynas?

Beth yw'r arwyddion ei bod hi'n bryd gadael pan nad yw'ch partner yn diwallu'ch anghenion?

Weithiau, nid yw'n werth gweithio ar berthynas hyd yn oed pan fyddwch chi'n dal i garu eich gilydd.

Os ydych yn deall bod fectorau eich datblygiad yn dilyn gwahanol gyfeiriadau, gallwch wneud penderfyniad rhesymol cyffredin i wneud hynny rhoi cyfle i'ch gilydd fod yn hapus , ond gyda phobl eraill ac mewn mannau eraill

Weithiau, gall fod yn amlwg nad oes gennych chi ddim mwy o nerth i ymladd dros hyn. Neu dim mwy o awydd i fod gyda phartner angefnogol. Neu does dim byd ar ôl i frwydro drosto.

Ydy hi'n iawn os ydyn nhw:

 • peidiwch â thalu sylw i chi?
 • gweiddi arnat neu sarhau? treulio llawer o amser gyda ffrindiau o'r un rhyw yn unig? ddim yn eich clywed a ddim yn siarad â chi? ddim yn ateb eich cwestiynau? diflannu am sawl diwrnod a dweud eu bod yn brysur? dweud na allaf fyw heboch chi ac ar ôl ychydig nid oes arnaf eich angen? treulio amser, sgwrsio, a chysgu gyda chi ond peidiwch â siarad am eich perthynas? rhoi sylwadau ar eich ymddangosiad, teimladau, emosiynau, hobïau, penderfyniadau mewn modd sarhaus?

Yn lle gofyn y cwestiynau hyn, atebwch un arall. Ydy e'n iawn i mi?

Os yw'n iawn i chi - dilynwch ein hawgrymiadau ac ymladd dros eich perthnasoedd. Os nad yw'n iawn i chi - gadewch.

Ranna ’: