75+ o ddyfyniadau torcalon i helpu i leddfu'ch poen

Dyfyniadau Torcalon Sy

Mae'n well bod wedi caru a cholli na pheidio â charu o gwbl. Ceisiwch ddweud hyn wrthych chi'ch hun pan fyddwch chi'n gwaedu, calon ddrylliog wedi ei rhwygo yn ddarnau a byddwch yn rhwygo i fyny.

Fodd bynnag, mae torcalon a pherthynas wedi torri yn anochel, weithiau oherwydd amgylchiadau annisgwyl, y tro arall oherwydd eich camgymeriadau eich hun, diffyg disgresiwn, gwahaniaethau na ellir eu cysoni neu bethau sydd y tu hwnt i'ch maes rheolaeth.

75 o ddyfyniadau torcalon i helpu i leddfu'ch poen

Y brif tecawê o’r torcalon yw y gallwch naill ai ddewis cael eich cyfoethogi o’r profiad neu dreiddio’n ddwfn i ddyfnderoedd anobaith, gan lynu’n ddyfal at ogoniant anadferadwy perthynas hapus a fu unwaith.

Tra gollwng gafael ar rywun yr oeddech yn ei garu gyda'ch holl galon ac awch yn ofnadwy o boenus, y harddwch o aros yn bositif trwy gydol y canlyniad hwnnw, sy'n gwneud y profiad torcalonnus hwnnw'n wirioneddol werthfawr.

 • Dyfyniadau calon wedi torri

Os ydych chi wedi cyrraedd y lefel isaf erioed, yn ceisio codi darnau o fywyd ar ôl torcalon, dyma chwerwfelys. dyfyniadau calon wedi torri i'ch helpu i leisio'ch poen a rhoi pethau mewn persbectif ar ôl toriad.

 1. Ni fyddwch byth yn gwybod y boen nes i chi edrych i mewn i lygaid rhywun yr ydych yn ei garu, ac maent yn edrych i ffwrdd.

 1. Y teimlad gwaethaf yn y byd yw pan na allwch garu unrhyw un arall oherwydd bod eich calon yn dal i fod yn perthyn i'r un a'i torrodd.
 2. Mae crio yn ffordd y mae eich llygaid yn siarad pan na all eich ceg esbonio pa mor doredig yw eich calon.
 3. Rwy'n meddwl amdanoch chi. Ond nid wyf yn ei ddweud mwyach.
 4. Rhoddais fy nghalon ichi, doeddwn i ddim yn disgwyl ei chael hi'n ôl yn ddarnau.
 5. Ni allwch brynu cariad, ond gallwch dalu'n drwm amdano.
 • Dyfyniadau calon doredig trist i rywun yr oeddech yn ei garu

Edrychwch ar y dyfyniadau calon doredig trist hyn am adegau pan fyddwch chi'n colli'r un roeddech chi'n ei garu â'ch holl galon:

 1. Nid dim ond seren i mi oeddech chi. Ti oedd fy holl awyr damn.
 2. Gadawsoch fy enaid yn eich dyrnau a'm calon yn eich dannedd, ac nid oes arnaf eisiau'r naill na'r llall yn ôl.
 3. Hedfanaist ag adenydd fy nghalon a'm gadael yn ddi-hedfan.
 4. Am beth poenus i flasu am byth yng ngolwg rhywun sydd ddim yn gweld yr un peth.
 5. Y peth tristaf yw bod yn funud i rywun ar ôl i chi eu gwneud yn dragwyddoldeb.
 6. Mae cwympo mewn cariad yn hynod o syml, ond i syrthio allan o gariad yn syml ofnadwy.
 • Dyfyniadau am galonnau toredig- geiriau doeth am dorcalon

Gwybod y dyfyniadau calon doredig doeth hyn a theimlo'r dyfyniadau toredig i'ch helpu i gadw'ch pwyll yn ei le pan fyddwch chi'n teimlo'n isel tra'n methu'r un arbennig yn eich bywyd:

 1. Mae calonnau'n doradwy. A dwi'n meddwl hyd yn oed pan fyddwch chi'n gwella, dydych chi byth yr hyn oeddech chi o'r blaen
 2. Y galon ddynol yw'r unig beth y mae ei werth yn cynyddu po fwyaf y caiff ei dorri.
 3. Weithiau mae'n rhaid i chi amddifadu rhywun o'r pleser o fod gyda chi er mwyn iddynt allu sylweddoli cymaint y mae arnynt eich angen yn eu bywydau.
 4. Dau air. Tair llafariad. Pedair cytsain. Saith llythyr. Gall naill ai eich torri'n agored i'r craidd a'ch gadael mewn poen annuwiol neu gall ryddhau'ch enaid a chodi pwysau aruthrol oddi ar eich ysgwyddau. Yr ymadrodd yw: Mae drosodd.
 5. Mae Lonely yn fath gwahanol o boen, nid yw'n brifo cynddrwg â thorcalon. Roedd yn well gen i a’i gofleidio ‘achos roeddwn i’n meddwl mai un neu’r llall ydoedd.
|_+_|
 • Dyfyniadau iselder am dristwch

Edrychwch ar y dyfyniadau torcalon hyn sy'n ymwneud ag iselder a thristwch:

 1. Os yw cariad fel gyrru car, yna mae'n rhaid mai fi yw'r gyrrwr gwaethaf yn y byd. Methais yr holl arwyddion ac yn y diwedd fe gollais.
 2. Fe wnaethoch chi roi'r gorau iddi mor hawdd.

 1. Rwy'n ei ddeall, ond nid wyf yn ei hoffi. Hoffwn pe gallem i gyd fod gyda'n gilydd fel o'r blaen: ffrindiau gorau, nid dieithriaid torcalonnus.
 2. Mae meddwl amdanat yn wenwyn dwi'n yfed yn aml.

22. Yr wyf yn anobeithiol mewn cariad â chof. Adlais o bryd arall, lle arall.

 1. Felly mae'n wir pan fydd popeth yn cael ei ddweud a'i wneud, galar yw'r pris rydyn ni'n ei dalu am gariad.

Dyfyniadau calon wedi torri a dywediadau torcalonnus

Mae calon wedi torri yn anodd ei gwella. Edrychwch ar rai dyfyniadau perthynas sydd wedi torri, dyfyniadau priodas sydd wedi torri a dywediadau am fod yn dorcalonnus:

 1. Rwy'n falch o fy nghalon. Mae wedi cael ei chwarae, ei drywanu, ei dwyllo, ei losgi a’i dorri, ond mae’n dal i weithio rywsut.

 1. Mae rhywbeth llwm a diffrwyth am fyd sy’n gweld eisiau’r person sy’n eich adnabod orau.
 2. Pan fydd rhywun rydych chi'n ei garu yn dod yn atgof, mae'r atgof yn troi'n drysor.
 3. Methu yw'r cariad i farw. Canys anfarwoldeb yw cariad.
 4. Nid yw'r rhai rydyn ni'n eu caru byth yn ein gadael ni mewn gwirionedd. Mae yna bethau na all marwolaeth eu cyffwrdd.
 5. Ac efallai bod terfyn ar y galar y gall y galon ddynol ei wneud. Fel pan fydd rhywun yn ychwanegu halen at dymbler o ddŵr, daw pwynt lle na fydd mwy yn cael ei amsugno.
 6. Chwalu calon wrth gael ei dryllio yw'r tawelwch cryfaf erioed.
 • Dyfyniadau iachaol ar gyfer eich calon doredig ac enaid Dyfyniadau tristaf

Mae pawb yn aros i iachâ o galon ddrylliog . Bydd y dyfyniadau iachâd calon toredig hyn yn bendant yn helpu:

 1. Waeth pa mor galed y mae'ch calon wedi torri, nid yw'r byd yn stopio oherwydd eich galar.
 2. Bydd fy nhraed eisiau cerdded i'r lle rwyt ti'n cysgu ond fe af ymlaen i fyw.
 3. ni fyddaf byth yn difaru nac yn dweud fy mod yn dymuno na fyddwn byth wedi cwrdd â chi. Oherwydd unwaith ar y tro roeddech chi'n union yr hyn yr oeddwn ei angen.
 4. Fydda i byth yn difaru dy garu di, dim ond credu dy fod ti'n fy ngharu i hefyd.
 5. mae'n anodd anghofio ei charu, mae'n anodd difaru ei charu, mae'n anodd ei derbyn, ond gollwng gafael yw'r peth mwyaf poenus.
 6. Un diwrnod fe welwch o'r diwedd, nid eich camgymeriad mwyaf oedd fy ngharu i.
 • Dyfyniadau gadael am dorcalon

Gadael i fynd ar ôl breakup gall ymddangos yn anodd ond mae'n bwysig. Mae’r dyfyniadau a’r dyfyniadau hyn sydd wedi goroesi calon doredig am oresgyn torcalon yn siŵr o’ch cymell i ollwng gafael:

 1. Mae rhai ohonom yn meddwl bod dal gafael yn ein gwneud ni'n gryf, ond weithiau mae'n gollwng gafael.
 2. Yr emosiwn sy'n gallu torri'ch calon weithiau yw'r union un sy'n ei gwella.
 3. Bob tro y bydd eich calon yn torri, mae drws yn agor i fyd sy'n llawn dechreuadau newydd a chyfleoedd newydd.
 4. Nid oes dim yn helpu calon sydd wedi torri fel cael rhywun gwych i roi eu rhai nhw i chi.
 5. Efallai ryw ddydd y byddaf yn cropian yn ôl adref, wedi fy nghuro, wedi fy ngorchfygu. Ond nid cyn belled ag y gallaf wneud straeon allan o'm torcalon, harddwch allan o dristwch.
 6. Bob nos rwy'n rhoi fy mhen i'm gobennydd, rwy'n ceisio dweud wrth fy hun fy mod yn gryf oherwydd fy mod wedi mynd un diwrnod arall hebddoch.
 • Rhannwch ddyfyniadau am symud ymlaen

Ydych chi'n dymuno symud ymlaen ond yn teimlo'n sownd mewn man ar ôl y toriad. Dyma ddyfyniadau torcalon ysbrydoledig i'ch achub:

 1. Peidiwch byth â gadael i rywun fod yn flaenoriaeth i chi tra'n caniatáu i chi'ch hun fod yn opsiwn iddynt.
 2. Ni thorasoch fy nghalon; gwnaethoch ei ryddhau.
 3. Ni allwch gael torcalon heb gariad. Os oedd eich calon wedi torri mewn gwirionedd, yna o leiaf rydych chi'n gwybod eich bod chi wir yn ei garu.
 4. Y peth tristaf am gariad yw nid yn unig na all y cariad bara am byth, ond mae hyd yn oed y torcalon yn cael ei anghofio yn fuan.
 5. Wnes i ddim dy golli di. Collaist fi. Byddwch chi'n chwilio amdanaf y tu mewn i bawb rydych chi gyda nhw ac ni fyddaf yn dod o hyd i mi.
 6. Mae poen yn eich gwneud chi'n gryfach. Mae dagrau'n eich gwneud chi'n ddewr. Mae torcalon yn eich gwneud yn ddoethach.
 7. Ar ôl i chi roi'r darnau yn ôl at ei gilydd, er efallai eich bod chi'n edrych yn gyfan, nid oeddech chi erioed yn union yr un fath ag y buoch cyn y cwymp.
 8. Mae rhai pobl yn mynd i adael, ond nid dyna ddiwedd eich stori. Dyna ddiwedd eu rhan yn eich stori.
|_+_|
 • Mae dyfyniadau trist a fydd yn trwsio calon wedi torri yn adfer eich balchder

Mae'n hawdd colli hunan-barch a chwestiynwch eich gwerth. Bydd y dyfyniadau hyn yn eich helpu i ennill eich balchder a'ch hyder yn ôl:

 1. Rwy'n gwybod na fydd fy nghalon byth yr un peth, ond rwy'n dweud wrthyf fy hun y byddaf yn iawn.
 2. Ar eich gorau absoliwt ni fyddwch yn ddigon da i'r person anghywir o hyd. Ar eich gwaethaf, byddwch yn amhrisiadwy i'r person iawn.
 3. Yn aml, yr hyn sy'n teimlo fel diwedd y byd mewn gwirionedd yw dechrau garw llwybr newydd i le llawer gwell.
 4. Un diwrnod rydych chi'n mynd i'm cofio a chymaint roeddwn i'n eich caru chi. Yna byddwch chi'n casáu'ch hun am adael i mi fynd.
 5. Dim ond y poenau cynyddol angenrheidiol yw calon wedi'i thorri er mwyn i chi allu caru'n fwy llwyr pan ddaw'r peth go iawn ymlaen.
 • Dyfyniadau calon doredig drist am ei chalon drist

Edrychwch ar y dyfyniadau hyn iddi y byddwch chi'n gallu uniaethu â nhw ar ôl y toriad:

 1. Doedd hi ddim eisiau cariad. Roedd hi eisiau cael ei charu. Ac roedd hynny'n hollol wahanol.

 1. Mae crio yn ffordd y mae eich llygaid yn siarad pan na all eich ceg esbonio pa mor doredig yw eich calon.
 2. Rwy'n meddwl amdanoch chi. Ond nid wyf yn ei ddweud mwyach.
 3. Rhoddais fy nghalon ichi, doeddwn i ddim yn disgwyl ei chael hi'n ôl yn ddarnau.
 4. Ni allwch brynu cariad, ond gallwch dalu'n drwm amdano.
 5. Ni fyddwch byth yn gwybod gwir hapusrwydd nes i chi wir garu, ac ni fyddwch byth yn deall beth yw poen mewn gwirionedd nes i chi ei golli.
|_+_|
 • Dyfyniadau digalon ar gyfer eich calon a'ch enaid toredig

Os yw'ch calon wedi torri, gwybydd nad ydych ar eich pen eich hun. Bydd y dyfyniadau trist hyn yn eich helpu i ddadansoddi'r hyn rydych chi'n mynd drwyddo a rhoi rhywfaint o eglurder i chi:

 1. Lle roeddech chi'n arfer bod, mae twll yn y byd, yr wyf yn ei gael fy hun yn cerdded o'i gwmpas yn gyson yn ystod y dydd, ac yn cwympo i mewn yn y nos. Rwy'n colli chi fel uffern.
 2. Wn i ddim pam maen nhw'n ei alw'n dorcalon. Mae'n teimlo bod pob rhan arall o fy nghorff wedi torri hefyd.
 3. Roedd eich caru fel mynd i ryfel; Wnes i erioed ddod yn ôl yr un peth.
 4. Pan fydd eich calon wedi torri, rydych chi'n plannu hadau yn y craciau ac rydych chi'n gweddïo am law.
 5. Y peth tristaf yw bod yn funud i rywun ar ôl i chi eu gwneud yn dragwyddoldeb.
 6. Cariad sy'n aros hiraf yn eich calon yw'r un nad yw'n cael ei ddychwelyd.
 7. Calon wedi torri yw'r gwaethaf. Mae fel cael asennau wedi torri. Ni all neb ei weld, ond mae'n brifo bob tro y byddwch chi'n anadlu.
 8. Rhoddais y gorau ohonof i chi.
 9. Allan o'r miliynau ar filiynau o bobl sy'n trigo ar y blaned hon, mae'n un o'r ychydig bach na allaf byth ei gael.
 10. Os yw cariad fel gyrru car, yna mae'n rhaid mai fi yw'r gyrrwr gwaethaf yn y byd. Methais yr holl arwyddion ac yn y diwedd fe gollais.
 • Dyfyniadau trist am dorri calon iddi hi ac iddo fe

Edrychwch ar y dyfyniadau poen calon dwfn hyn a'r dyfyniadau poen torcalon iddo ef a hi perthynas yn chwalu :

 1. Dim ond amser all wella'ch calon sydd wedi torri. Yn union fel amser yn unig all wella ei freichiau a'i goesau wedi torri.
 2. Mae'r iachâd ar gyfer calon wedi torri yn syml, fy ngwraig. Bath poeth a noson dda o gwsg.
 3. Mae’n anodd gofyn i rywun â chalon doredig syrthio mewn cariad eto.
 4. Y tro hwn ni fyddwn yn ei anghofio, oherwydd ni allwn byth faddau iddo - am dorri fy nghalon ddwywaith.
 5. Hoffwn pe bawn i'n ferch fach eto oherwydd mae pengliniau â chroen yn haws i'w trwsio na chalon wedi torri.
 6. Weithiau mae’n cymryd torcalon i’n hysgwyd ni’n effro a’n helpu ni i weld ein bod ni’n werth cymaint mwy nag rydyn ni’n setlo amdano.
 7. Yr oedd y cymylau'n wylo pan ganodd fy nghalon gân o dristwch.
 8. Mae gadael yn golygu dod i sylweddoli bod rhai pobl yn rhan o'ch hanes ond nid yn rhan o'ch tynged.
 9. Nid yw'r rhai nad ydyn nhw'n gwybod sut i wylo â'u holl galon yn gwybod sut i chwerthin chwaith.
 10. Mewn tri gair, gallaf grynhoi popeth rydw i wedi'i ddysgu am fywyd: Mae'n mynd ymlaen.

Tecawe

Nid yw byth yn hawdd, hyd yn oed i’r cryfaf a’r gwydn yn ein plith, ddianc yn ddianaf o’r loes a’r difrod cyfochrog a ddaw yn sgil torcalon.

Mae'r dyfyniadau torcalon hyn wedi'u hanelu at eich helpu i ddod o hyd i gyseiniant â'ch poen a phrofi ymdeimlad o catharsis. Maes o amser, byddwch yn gallu llwch eich hun ac yn codi i gerdded y daith o hunan-ddarganfyddiad a llawenydd eraill mewn bywyd, unwaith eto.

Cofiwch, bydd hyn hefyd yn mynd heibio.

Ranna ’: