Os Hoffech Briodas Lwyddiannus, Carwch Eich Hun yn Fwy Na'ch Priod

Arglwyddes Llawen Hapus Yn Gorwedd Ar y Gwely Gartref Ac Yn Gwenu Edrych Ar y Camera

Perthynasau. Maent i fod i fod yn ymwneud â rhoi a chymryd a chyfaddawdu, iawn? Ac yna, dyma fi'n dweud wrthych chi am garu'ch hun yn fwy na'ch priod. Pa mor wrthgynhyrchiol y mae hynny'n ymddangos? Ond, nid yw'n wir - felly clywch fi allan ar hyn.
Mor aml mewn perthnasoedd rydyn ni'n blino cymaint â'n diddordeb, ein hedmygedd a'n hatyniad i'n partner, rydyn ni'n eu mygu yn y pen draw. Ydy, mae'n bosibl caru pobl yn ormodol.

Gwyddom oll fod y cariad y mae mam yn ei deimlo tuag at ei phlant yn rhywbeth sydd y tu hwnt i fod yn fesuradwy, ac yn onest nid yw hyd yn oed yn bosibl disgrifio'r math hwnnw o gariad yn ddigonol. Mewn rhai perthnasoedd a phriodasau (yn anffodus, nid pob un), mae'r cariad sydd gennych at eich priod ar yr un lefel eithaf eithafol. Ond, yn amlach na pheidio, o’r hyn yr wyf wedi’i arsylwi ac o’m profiadau personol fy hun, gall caru’ch person arall arwyddocaol gyda’r fath frwdfrydedd ac angerdd yn onest eu cythruddo.
Felly, mae hyn yn ein harwain yn y fan hon—at y datganiad hwn:

Rwyf am i chi, a minnau, garu ein hunain MWY nag ydym ni'n caru ein priod.

Wrth wneud hynny, rydym mewn gwirionedd yn cynorthwyo yn ygwella a chynnal ein priodas. Rwy'n deall ac yn disgwyl efallai na fydd llawer o fenywod yn cytuno â'm hawgrym yma, ond byddwn yn mentro i ddyfalu y byddai'r rhan fwyaf o ddynion; yn enwedig pan fyddant yn deall y cymhelliad y tu ôl i garu eich hun yn fwy nag yr ydych yn eu caru.

Trwy wneud y dewis i roi eich hun yn gyntaf (iawn, yn ail oherwydd rydym yn gwybod bod y plant [os oes gennych rai] bob amser yn dod yn gyntaf),byddwch yn wraig hapusach. Ac wrth i'r ymadrodd fynd - gwraig hapus, bywyd hapus, iawn?
Dyma ffyrdd y gall gwraig garu ei hun yn fwy na'i gŵr:

Gwnewch amser ar gyfer hunanofal dyddiol. Mae'r rhan fwyaf o wragedd, yn fwriadol neu'n anfwriadol, yn darparu ar gyfer pob angen i'w gwŷr. Er y dylech fod yn ystyriol, yn ystyriol, ac yn dosturiol i'ch partner, ni ddylai ymddygiad a gweithredoedd o'r fath fod ar draul oedi cyson â'ch anghenion eich hun. Rhaid cael cydbwysedd rhwngcaru rhywun aralla gwneud pethau cadarnhaol ar eu cyfer, yn erbyn caru eich hun a gwneud beth bynnag sy'n helpu eich canoli CHI.

Cael nosweithiau merched yn rheolaidd. A na, nid trowyr gwallgof tan dri y bore yn gorffen gyda 'drive-thru' bwyd cyflym. Yr hyn yr wyf yn ei olygu yw i chi gael noson allan (neu i mewn) gyda ffrind gorau, efallai eich chwaer, neu hyd yn oed eich mam. Treuliwch amser gyda merched eraill sy'n eich ysbrydoli, yn eich cefnogi, yn eich atgoffa o ba mor wych ydych chi, a pha mor hwyliog yw bywyd. Y peth doniol yw pan rydyn ni'n treulio ychydig o amser heb ein partner, rydyn ni fel arfer yn dod yn ôl atynt gyda nhwdiolchgarwch a gwerthfawrogiadeu bod yn cydnabod ac yn parchu ein hangen am berthnasoedd platonig y tu allan iddynt.

Siaradwch yn uchel ohonoch chi'ch hun. Peidiwch â bod yn gyfoglyd, ond adnabyddwch a lleisiwch yr hyn yr ydych yn ei wneud yn dda, a'r hyn a ddygwch at y bwrdd. Nid oes dim byd mwy deniadol na menyw sy'n hyderus pwy yw hi a beth mae hi eisiau allan o fywyd.

Canolbwyntiwch ar eich gyrfa. P'un a yw'ch gyrfa yn SAHM neu os ydych chi'n gweithio y tu allan i'r cartref - gwybod a chadarnhau bod yr hyn rydych chi'n ei wneud yr un mor bwysig â'r hyn y mae'ch priod yn ei wneud. Rhaid i chi gredu bod eich cyfraniad i'ch partneriaeth yr un mor werthfawr â'i gyfraniad ef, hyd yn oed os nad ydych yn cyfrannu'n ariannol i'r cyfrif banc ar y cyd.

Dim ond dechrau yw hyn. Dim ond pedair ffordd hawdd yw'r rhain i chi garu'ch hun yn fwy na'ch gŵr. Meddyliwch efallai nad yw'n rhan o'ch arwyddair newydd ar briodas? Wel, yr wyf yn meddwl y byddwch yn synnu gan y ffaith y bydd eich priod fod yn gyd i chi caru chi.

Y partneriaid gorau yw'r rhai sy'n credu hynnyperthnasoedd iachac mae partneriaethau cryf yn cael eu cadarnhau pan fydd dau berson annibynnol ac unigryw yn cytuno mai nod eu priodas yw helpu'r person arall i fod y fersiwn orau ohonyn nhw eu hunain. Ac i wraig, dim ond pan fyddwch chi'n dewis caru'ch hun yn fwy na'ch priod y gall hyn ddigwydd.

Nicole Merritt
Mae jthreeNMe yn gipolwg dilys ar rianta bywyd go iawn, priodas a hunan-wella. Mae'n amrwd, yn onest, yn rymusol, yn ysbrydoli ac yn ddifyr.jtriNMeyn hunan-ddisgrifio fel cawl cyw iâr ar gyfer y rhai sydd wedi blino'n lân, dan or-straen a thanfeddwl, ond eto'n hollol hapus.

Ranna ’: