Sut i Torri Tawelwch mewn Perthynas: 10 Cam Syml

Roedd gan y cwpl ffrae

Yn yr Erthygl hon

Mae bodau dynol yn naturiol yn gymdeithasol. Gall rhannu teimladau a meddyliau fod yn ryddhadol a dilys. Ac mae'r rhan fwyaf o'r sgyrsiau hyn yn digwydd gyda'ch pobl agosaf, yn enwedig eich partner rhamantus neu fywyd.

Yn anffodus, gall hynny roi pwysau aruthrol ar bob cymar i ddod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o ddiddanu’r person arall yn barhaus. Mewn gwirionedd, rydyn ni eisiau bod yn syml weithiau.

Os yw hwn yn dawelwch lletchwith mewn undeb ifanc yr ydych yn ceisio dirnad sut i dorri tawelwch mewn perthynas ar ei gyfer, mae camau y gallwch eu cymryd gyda'ch gilydd, fel gweithdai i ddysgu sut i fod yn fwy cyfathrebol.

Ond mewn gwirionedd, mae partneriaethau tymor hwy yn aml yn sylweddoli tawelwch cyfforddus arbennig pan allwch chi eistedd mewn ystafell gyda'ch gilydd, gan gymryd rhan mewn gweithgareddau unigol gan fwynhau cwmni eich gilydd heb ddweud gair. Mae'r cyfan yn dibynnu ar sut rydych chi'n cyfieithu'r diffyg sgwrs.

Beth mae distawrwydd yn ei olygu mewn perthynas?

Gall y distawrwydd mewn perthnasoedd fod â rhesymau amrywiol, o godi waliau cerrig neu roi'r driniaeth dawel i bartner wrth ddadlau i fod yn gyfforddus â'r bartneriaeth ar ôl treulio amser gyda'i gilydd am nifer sylweddol o flynyddoedd.

Mae Stonewalling yn wenwynig neu'n niweidiol. Mae angen ceisio cwnsela neu adael y sefyllfa mewn awyrgylch gwenwynig gan fod un cymar yn defnyddio'r dacteg i reoli ei bartner. Mae hynny'n creu straen a thensiwn i rywun arall arwyddocaol ac yn achosi cwplolaeth afiach yn gyffredinol.

Mae yna adegau hefyd pan fydd pethau'n newydd pan fydd ffrindiau'n datblygu tawelwch lletchwith mewn perthynas, gan redeg allan o bethau i'w dweud wrth ei gilydd. Yn y sefyllfaoedd hyn, mae angen i'r cwpl weithio ar eu cyfathrebu.

Maen nhw wedi dod y tu hwnt i'r cam sgwrsio ac yn symud i sgyrsiau mwy manwl. Mae pob un yn dal i ddysgu sut i fynd at hynny gyda'r person arall. Mae hynny'n rhywbeth y gallant ymarfer gyda'i gilydd neu hyd yn oed fynychu dosbarthiadau neu gwnsela am arweiniad ar weithio drwy'r cyfnod lletchwith hwn.

|_+_|

Ydy distawrwydd yn iawn mewn perthynas?

Gall y distawrwydd rhwng cariadon fod yn berffaith naturiol. Mae rhai cyplau wedi bod gyda'i gilydd ers amser maith, ac nid yw'n ddim byd iddyn nhw fod yn yr un ystafell am oriau yn cymryd rhan mewn gweithgareddau heb ddweud gair am ychydig oriau weithiau'n berffaith fodlon.

Nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw byth yn cael sgyrsiau difyr, dim ond eu bod nhw'n gallu difyrru eu hunain a mwynhau sgwrs dda â'i gilydd.

Mae'r cyfan yn ymwneud â sut rydych chi'n dehongli'r distawrwydd. Os byddwch yn dadlau’n aml a bod rhywun yn defnyddio’r dull hwn am gyfnod hir i ymateb i’r anghytundeb, nid yw hynny’n iawn, ac nid yw’n iach ychwaith.

Bu cwpwl yn ymladd

Fodd bynnag, os dewiswch fod yn dawel i wasgaru sefyllfa lle mae cymar yn ddig, a bod gormod o densiwn, gan ddewis gadael i bethau oeri cyn i chi gael y sgwrs, mae hynny’n iawn. Mae'r cyfan yn dibynnu ar eich sefyllfa benodol.

Os yw'n sefyllfa negyddol, yna mae dysgu sut i dorri tawelwch mewn perthynas yn hanfodol i'w goroesiad.

Beth yw achos tawelwch mewn perthynas?

Pan fydd perthynas yn mynd yn dawel, gall fod nifer o achosion i’r mater, fel nad yw un person eisiau cynnwys ei hun yn y ddadl sydd ar fin digwydd. Weithiau mae’n well gadael i bartner oeri cyn cyfathrebu fel y gellir ei wneud yn adeiladol.

Gall partneriaethau newydd sy'n trosglwyddo o gyfnod y mis mêl i ymrwymiad mwy unigryw fynd yn ddistaw oherwydd eu bod yn ceisio dysgu sut i fynd o'r sgyrsiau gwag bendigedig wrth ddyddio i gyfathrebu mwy ystyrlon o gwpl ymroddedig.

Mae hynny’n eu gadael yn lletchwith ac yn ansicr ynghylch sut i ymdrin ag unrhyw drafodaeth. Awgrymwyd rhai achosion eraill:

  • Gwenwyndra neu ymgais i reoli canlyniad dadl gyda distawrwydd hirfaith; achosi anghysur emosiynol i bartner
  • Mynd yn dawel pan fydd partner yn ymddwyn fel pe na bai'r sefyllfa'n ddifrifol
  • Diffyg cyfathrebu sgiliau
  • Cymryd amser i oeri tymer
  • Gobeithio cael rhywfaint o sylw

Y broblem gyda cheisio cael sylw o'r driniaeth dawel yw os yw'n gweithio, bydd y driniaeth yn parhau drwy'r amser, fel eu bod yn cael yr hyn y maent yn ei ysu.

Yr hyn sydd angen digwydd yw eistedd i lawr, cael sgwrs, ac esbonio nad yr ymddygiad yw'r ffordd gywir i fynd ati i gael eich sylw. Cyfathrebu iach gyda mynegi diffyg sylw bydd yn llawer mwy cynhyrchiol.

Sut i ddefnyddio pŵer distawrwydd ar ôl toriad

Ar ôl toriad, mae amod digyswllt (anysgrifenedig) y mae cyplau i fod i fyw ynddo i helpu i leddfu cyfnodau'r galar, yn enwedig os ydych chi wedi bod gyda'ch gilydd ers cryn amser. Yr grym distawrwydd yn caniatáu i'r iachâd hwn ddigwydd.

Nid oes angen deall sut i dorri distawrwydd mewn perthynas os nad ydych am gysoni pethau â'ch partner. Gall y distawrwydd fod yn arf y byddwch yn ei ddefnyddio i dorri cysylltiadau yn gyfan gwbl pan fyddwch yn gwybod y gall cyfathrebu o unrhyw fath wneud i bethau ymddangos

10 cam i dorri tawelwch perthynas

Wrth ystyried sut i dorri tawelwch mewn perthynas, mae angen ichi bennu achos y diffyg cyfathrebu. Mewn llawer o achosion, gall ddeillio o ddadl gyda phob partner yn ansicr sut i dorri'r distawrwydd ar ôl ymladd.

Weithiau, efallai mai ystyr distawrwydd mewn perthynas yw gwasgaru tymer yn ystod anghytundeb. Nid oes unrhyw un eisiau cyfathrebu pan fydd rhywun yn ddig neu'n ymosodol. Nid yw partneriaid yn gwrando yn y cyflwr hwnnw.

Cwpl yn eistedd ar soffa

Y broblem yw ar ôl oeri, mae yna siom ynddynt eu hunain am ddod mor ofidus ac ansicrwydd ynghylch sut i dorri'r distawrwydd a grëwyd. Edrychwn ar ychydig o argymhellion ar sut i frwydro yn erbyn distawrwydd pan ddaw pethau'n lletchwith.

1. Tecstio neges feddylgar

Tybiwch eich bod chi'n penderfynu darganfod sut i dorri'r distawrwydd mewn testun ar ôl ymladd. Yn yr achos hwnnw, mae'r byd digidol yn caniatáu ichi osgoi rhyngweithio wyneb yn wyneb anghyfforddus yn lle torri'r iâ trwy negeseuon.

Er eich bod am osgoi arwain y sgwrs gyda ystumiau rhamantus gan fod anghytundeb sylweddol, y syniad yw mynegi gofid efallai ynghylch yr hyn a ddigwyddodd.

Y syniad yn syml yw cychwyn sgwrs gellir dilyn hyn i fyny gyda chyfarfod personol.

Efallai y bydd peth lletchwithdod wrth weld eich gilydd, ond gallwch chi leddfu rhywfaint ar hynny trwy ddefnyddio pethau doniol i'w dweud i dorri'r distawrwydd. Mae hiwmor bob amser yn arf effeithiol i wneud i bobl deimlo'n gyfforddus.

2. Gwnewch alwad ffôn

Ymdrech hyd yn oed yn well wrth ddirnad sut i dorri distawrwydd mewn perthynas yw galw. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn ceisio siarad â rhywun dros y ffôn mwyach.

Mae hynny'n siarad cyfrolau â chymar pan fyddant yn gweld eich rhif ar eu ffôn. Mae'n rhaid i chi ddeall, fodd bynnag, efallai na fydd partner yn codi'r llinell. Yn y sefyllfa honno, gallwch wedyn droi at eich testun yn mynegi i'ch person arwyddocaol arall beth sydd gan dorri ystyr distawrwydd i chi.

3. Ymddiheurwch

Dull syml o sut i dorri distawrwydd mewn perthynas yw ymddiheuro ai chi yw’r rheswm pam fod pethau wedi mynd yn dawel neu’r anghytundeb ai peidio. Does dim byd o'i le ar ddweud wrth rywun eich bod chi'n flin am y rhan y gwnaethoch chi ei chwarae i pam rydych chi lle rydych chi nawr.

Er ei bod yn cymryd dau i bethau fod yn dda mewn cwpl, mae dau berson yn creu darnau bras sy'n golygu nad cystadleuaeth sy'n ymddiheuro yn gyntaf.

Os ydych chi eisiau dysgu am yr ymddiheuriad perffaith mewn tri cham hawdd, gwyliwch y fideo hwn:

4. Trefnwch ddyddiad coffi

Mae dyddiad coffi yn syml ac nid yw'n gorfodi cinio hir, llawn amser. Yn lle hynny, mae'n caniatáu cyfarfod cyntaf byr lle gallwch chi i gyd weithio trwy'r lletchwithdod cychwynnol.

Yna os dewiswch symud i ddyddiad cinio, neu gallwch benderfynu cymryd pethau'n araf gyda mwy o ryngweithio bach nes i chi ddod trwy'r gwaethaf o'r caledi gan mai dyna yw ystyr distawrwydd mewn perthynas. Rydych chi'n cael trafferth mewn maes o'r bartneriaeth sydd angen gweithio allan.

5. Osgoi ymateb i wenwyndra.

Pan fydd triniaeth dawel yn hirfaith ac yn amharchus, yn cael ei defnyddio fel tacteg i'ch rheoli, mae'n ymylu ar gamdriniaeth ac ni ddylai dderbyn unrhyw ymateb.

Mae cam-drin emosiynol yn ymddygiad gwenwynig, afiach gan rywun sydd naill ai eisiau sylw neu ryw fath o ymateb gennych chi. Ni ddylech ei oddef, ac ni ddylech ychwaith roi boddhad adwaith i gymar. Mae'n ei gwneud hi'n hanfodol dysgu sut i dorri distawrwydd mewn perthynas.

Pan ddaw’r person o gwmpas o’r diwedd, siaradwch yn bwyllog ac yn normal, gan roi gwybod i’r partner nad yw eich cosbi â thriniaeth dawel yn briodol ac na fydd yn ymddygiad derbyniol os ydych am barhau fel cwpl.

Darllenwch y llyfr gan Tom Brown o'r enw, Breaking Toxic Soul Ties: Iachau O Berthynas Afiach a Rheoli, am arweiniad yn y math hwn o sefyllfa.

|_+_|

6. Rhowch le i'r person arall

Ar ôl ystyried sut i dorri tawelwch mewn perthynas, un dull a allai fod yn angenrheidiol yw rhoi gofod ar wahân i'ch gilydd, yn enwedig os yw pethau'n mynd yn lletchwith yn y cartref.

Pâr ddim yn siarad â

Efallai y bydd angen amser arnoch i feddwl pam ei fod wedi cyrraedd y pwynt hwn i weld sut fyddai pethau pe na bai'r person arall yn eich bywyd.

Yn aml, dyna'r cyfan sydd ei angen i wneud i gyplau fod eisiau torri'r distawrwydd a cheisio cyfathrebu'n iach i ddatrys y problemau.

7. Gweithdai neu ddosbarthiadau

Tybiwch eich bod chi'n cael anghytundebau oherwydd nad ydych chi'n gwybod sut i dorri tawelwch mewn perthynas. Yn yr achos hwnnw, gallai'r bartneriaeth fod yn trawsnewid o ddim ond dyddio i ymrwymiad mwy arwyddocaol, ac rydych chi'n profi poenau cynyddol. Edrychwch ar rai dosbarthiadau i helpu i'ch arwain trwy'r broses.

Y prif fater yw nad ydych yn debygol o gael sgyrsiau dwfn, deallusol hyd at y pwynt hwn a'ch bod yn ansicr sut i gymryd eich gilydd yn ddigon difrifol eto ers i chi ddod o'r cyfnod mis mêl lle roedd popeth yn llawn siwgr a melys.

Bydd gweithdai yn eich helpu i ddysgu efallai rhai cychwynwyr sgwrs neu eich dysgu i ryngweithio'n well â'ch gilydd ar lefel fwy difrifol.

8. Defnyddiwch y sefyllfa i greu ffiniau

Dylai pob dadl neu anghytundeb arwain at brofiad dysgu. Mae hynny'n golygu y gall fod manteision gwirioneddol i dawelwch mewn perthynas oherwydd gall helpu'r ddau ohonoch gosod ffiniau o'r pwynt hwnnw wrth symud ymlaen.

Gan nad yw'r rhan fwyaf o gyplau yn mwynhau mynd trwy gyfnod tawel, gall canlyniad y cyfnod hwnnw fod, o'r pwynt hwnnw, wrth symud ymlaen, cyfathrebu agored, gonest yw'r unig hawl derbyniol pan fydd gwrthdaro.

Os bydd rhywun yn ceisio mynd dros y ffiniau hynny, mae gan y person arall yr hawl i'w alw allan ar yr union foment honno.

|_+_|

9. Cymerwch reolaeth ar y sefyllfa

Pan nad yw distawrwydd yn dod i stop, a'ch bod yn mynd yn rhwystredig wrth ddod â'r sefyllfa i ben, cymerwch reolaeth ar y sefyllfa.

Gofynnwch i'ch partner gadw'r holl ddyfeisiau, datgysylltu oddi wrth y gliniadur ffôn, diffodd popeth am tua awr gyda'r nos fel y gallwch drafod y sefyllfa heb unrhyw ymyrraeth neu wrthdyniadau.

Cwpl yn gwrthdaro

Ni ddylai fod unrhyw deimladau parhaus o ddicter neu dymer ar ôl, dim ond y distawrwydd lletchwith, felly dylai cyfathrebu, hyd yn oed os oes angen i chi ei gario am y darn bach cyntaf, ddechrau llifo.

10. Ymgynghorwch â chynghorydd

Wrth edrych i mewn i ffyrdd o dorri distawrwydd mewn perthynas ar ôl i chi roi cynnig ar y mwyafrif o dechnegau, mae'n ddoeth ymchwilio i gwnsela cyplau proffesiynol. Gall arbenigwyr eich helpu i weld agweddau o'r sefyllfa y gallech eu hanwybyddu, a byddant yn symud y sgwrs.

|_+_|

Meddyliau terfynol

Nid yw distawrwydd bob amser yn arwydd o ddarn garw mewn partneriaeth. Weithiau mae'n arwydd o gysur.

Eto i gyd, mae'n debyg bod yna drafferthion, ac rydych chi'n ceisio darganfod sut i dorri tawelwch mewn perthynas. Yn yr achos hwnnw, y flaenoriaeth yw agor y llinell gyfathrebu ym mha bynnag ffordd sydd ei hangen arnoch, hyd yn oed os yw'n golygu anfon nodyn gyda ffrind neu neges destun.

Pan ddaw'n lletchwith a dim un o'r dulliau yn gweithio, ymgynghorwch â chynghorydd cwpl, yn enwedig os yw'r undeb yn hanfodol i'r ddau ohonoch. Bydd arbenigwr yn y diwydiant yn dechrau deialog ac yn dangos technegau i chi i atal distawrwydd rhag dod rhyngoch chi yn y dyfodol.

Ranna ’: