Pam Mae Pobl yn Terfynu Perthnasoedd Trwy Diflannu? - Ysbrydoli

Menyw Pretty Pin Up Torri Calon Tegan Gyda Chyllell

Yn yr Erthygl hon

Mae chwalu yn rhan o bob perthynas. Mae rhai toriadau yn tueddu i fod yn fwy cyfeillgar na'r lleill tra bod rhai toriadau yn chwerw neu'n lletchwith iawn ac yn anghyfforddus iawn. Pa mor wych fyddai hi pe gallech ddod â pherthynas i ben ac ar yr un pryd osgoi'r drafferthdod â pherthynas i ben?Fel torri partner allan o'ch bywyd mor gyflym, yn bendant a chyda chyn lleied o ymdrech â phosibl? Os yw'r syniad hwn yn apelio atoch chi, yna efallai y byddwch chi'n dueddol o fyd ysbrydion. Mae cysyniad perthynas ysbrydion yn fwy cyffredin nag yr ydych chi'n meddwl.

Mae Ghosting yn enw newydd ar hen dacteg chwalu perthynas

Pam mae dynion yn diflannu yn lle torri i fyny? Gan fod ysbrydo mewn perthynas yn ymddangos fel affordd berffaith i osgoi gwrthdaro, gwaed drwg, a bagiau!

Mae ysbrydion yn derm sydd wedi dod i'r amlwg yn niwylliant heddiw. Dim ond enw newydd ar hen dacteg chwalu perthynas a elwir yn osgoi yn llenyddiaeth seicoleg yw perthynas ysbrydion. Mewn ysbrydion, rydych chi'n diflannu o'ch byw eraill arwyddocaol.

Yn ôl seicoleg ysbrydion, nid yw cwrteisi yn ofyniad, ond yn opsiwn. Mae ysbrydio yn fwy pryfoclyd a chyfleus yn hytrach na mynd trwy'r ddrama ganfyddedig gyfan.

I ysbrydion, mae rhywun yn golygu anwybyddu eu holl ymdrechion i gysylltu â chi - nid ydych chi'n ateb unrhyw un o'u negeseuon testun, e-byst, galwadau na negeseuon Facebook.

Mewn perthynas ysbrydion, rydych chi'n gadael i'w galwadau fynd i negeseuon llais, ac rydych chi'n gosod eu rhif ar y rhestr blociau fel nad ydych chi'n derbyn unrhyw negeseuon ganddyn nhw; gadael eich partner yn meddwl a ydych hyd yn oed yn fyw ai peidio.

I ddiflannu i mewn i'r ether fel rhithgadael eich cyni feddwl drostynt eu hunain os ydynt wedi cael eu gadael yw hanfod ysbrydion. Ond pam mae pobl sy'n dymuno dod â pherthynas i ben yn gwneud hynny trwy ddiflannu?

Mae yna lawer o resymau pam mae'n well gan bobl ddod â'u perthnasau i ben trwy ddewis diflannu. Crybwyllir rhai rhesymau cyffredin dros berthynas ysbrydion isod.

Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod mwy am berthynas ysbrydion a pham mae pobl yn troi at ysbrydion fel ffordd o ddod â'r berthynas i ben.

1. Mae perthynas ysbrydion yn ffordd hawdd allan

Nid yw'n syndod bod breakups yn hynod lletchwith. Mae'n rhaid i chi eistedd ar draws person yr oeddech chi'n dweud fy mod i'n caru chi fis diwethaf, mae'n rhaid i chi wrando arnyn nhw'n crio, ac mae'n rhaid i chi esbonio iddyn nhw pam na fydd y berthynas yn gweithio allan.

Efallai y byddan nhw'n gofyn yr holl gwestiynau lletchwith fel Ai sut rydw i'n bwyta? Neu sut dwi'n dawnsio? Neu sut ydw i yn y gwely? ac ni waeth pa mor galed y byddwch am ddweud ie i'r cwestiynau hynny, ni fyddwch yn gallu.

Mae perthynas ysbrydion, fodd bynnag, yn eich arbed rhag yr holl ddrama hon. Nid oes yn rhaid i chi baratoi ar gyfer sgwrs bellach, nid chi ydyw, araith fi yw hi na rhoi mwy o reswm iddynt fodtorcalonnus.

Mae'r dull hwn o dorri'r berthynas ysbrydion yn fwy cyfleus, syml a hawdd allan a dyna pam mae'n well gan bobl hynny.

Felly, pan fydd dyn yn diflannu heb esboniad, mae'n arfogi ysbrydion fel ei strategaeth ymadael heb geisio trwsio pethau mewn perthynas.

Er mor sâl ag y mae'n ymddangos, wrth edrych yn ôl, mae wedi rhyddhau lle y bydd ei angen arnoch chiy person iawnyn eich perthynas yn y dyfodol. Dyna pam pan fydd yn diflannu gadewch iddo fynd. Gwnewch y ffafr honno i chi'ch hun.

2. Ofn gwrthdaro

Mae dau ddwrn ag wyneb gwrywaidd a benywaidd yn gwrthdaro â

Mae llawer o bobl sy'n penderfynu torri i fyny yn tueddu i ystyried eu gweithredoedd a'u penderfyniadau cyn eu cyflawni. Y meddwl cyntaf a mwyaf blaenllaw y mae person yn ei deimlo yw euogrwydd, ac oherwydd hyn, nid yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n tueddu i dorri i fyny am gael eu hwynebu o ran eu gweithredoedd.

Mae'r bobl hyn mor chwithig ynghylch eu penderfyniadau fel eu bod yn tueddu i geisio osgoi'r cyhuddiadau a'r ddrama sy'n dilyn ar ôl toriad. Er mwyn atal y gwirionedd rhag cael ei daflu ar eu hwynebau, maen nhw'n penderfynu cymryd y ffordd hawdd a dim ond diflannu.

3. Gostwng y boen

Mae lletchwithdod, a phoen yn gysylltiedig â therfyniadau. Mae seicoleg ysbrydion yn aml yn gysylltiedig â chilio oddi wrth derfyniadau sydyn.

Dyma un o'r rhesymau y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei roi pan ofynnwyd iddynt pam eu bod wedi ysbrydion eu partneriaid yn lle mynd trwy doriad iawn. Dyma un o'r rhesymau mwyaf hunanol ac idiotig oherwydd mae'n well gan y rhan fwyaf o bobl gael gwybod y gwir ar eu hwynebau yn lle bod yn ysbrydion.

Mae bod yn ysbrydion yn gic yn y stumog ac mae hefyd yn un o'r camau mwyaf llwfr i ymdopi â brifo'ch partner; ac yn lle teimlo'n ddrwg, mae'r bobl hyn yn tueddu i wisgo marchogaeth anhunanol a chymryd arnynt eu bod yn gwneud gweithred dda trwy beidio â rhoi eu partneriaid trwy boen gwrthdaro.

4. Mae un person yn fwy ymlyniad na'r llall

Cwpl Rhyfeddol Yn Dal Gyda

Mewn perthynas gynnar neuperthynas newydd, gall fod ystod eang iawn o atodiadau. Ar ôl llinyn o hir anegeseuon testun rhamantus, un neu dri dyddiad, efallai y bydd un person yn teimlo ei fod wedi'i fuddsoddi'n llawnach yn y berthynas na'r llall.

Gall hyn arwain at y peth person arall y byddaf yn reidio'r un hwn allan gan nad oes gennyf unrhyw fwriadau mawr yn y berthynas hon, a bydd hyn yn arwain at ysbrydion. Mae ysbrydio ar ôl perthynas hir hefyd yn gyffredin.

Fodd bynnag, yr unig ffordd i gysuro'ch hun yw dweud wrthych chi'ch hun efallai nad yw person sy'n gallu eich gadael ar ôl cymaint o amser erioed wedi eich caru chi mewn gwirionedd.

Mae ysbrydion mewn perthynas hirdymor yn un sydd â harddwch cyfochrog, er gwaethaf yr holl boen a galar. Rydych chi'n deall bod eich cyn yn berson ofnadwy, ac nid oes unrhyw ffordd y byddai dau yn dod yn ôl at ei gilydd.

Tyfwch i fyny a rhowch rywfaint o gau i'r person arall

Gallai perthynas ysbrydion gael ei gweld fel ffurf arcam-drin emosiynol, ac mae'n dod â'r holl ôl-effeithiau seicolegol ac emosiynol sy'n gysylltiedig ag ef ar ôl profi hyn.

Mae hwn yn brofiad trawmatig iawn oherwydd efallai y byddwch chi'n gadael y person arall yn yr awyr yn hongian heb unrhyw gau nac unrhyw esboniad ynghylch beth a pham rydych chi'n torri i fyny.

Mae’n bosibl y bydd y sawl sy’n cael ysbrydion yn cronni senarios yn ei ben o hyd ynghylch pam y cafodd ysbrydion eu creu a bydd hyn nid yn unig yn effeithio arnynt yn gorfforol ond hefyd yn feddyliol, ac efallai na fyddant byth yr un peth eto.

Gall y math hwn o dorri i fyny effeithio ar hunan-barch ac urddas person a gall effeithio ar berthynas y person ag ysbryd yn y dyfodol. Felly yn lle dewis perthynas ysbrydion, byddwch yn aeddfed, tyfwch i fyny a rhowch derfyn i'r person arall.

Ranna ’: